κάμμορε, τίπτ᾽ ἐπὶ τόσσον ἀμηχανίῃ βεβόλησαι;

ἴδμεν ἐποιχομένους χρύσεον δέρος: ἴδμεν ἕκαστα

ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν1320

πλαζόμενοι κατὰ πόντον ὑπέρβια ἔργ᾽ ἐκάμεσθε.

οἰοπόλοι δ᾽ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι,

ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ἠδὲ θύγατρες.

ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:

ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη1325

ἅρμα Ποσειδάωνος ἐύτροχον αὐτίκα λύσῃ,

δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν

ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ὔμμε φέρουσα:

καί κεν ἔτ᾽ ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε.

ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε

φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδόν. αὐτὰρ Ἰήσων

παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:

Ἵλατ᾽ ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: ἀμφὶ δὲ νόστῳ

οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους

εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ1335

δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.

ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,

αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην

σύννομον ἣν μεθέπων ὠρύεται: αἱ δὲ βαρείῃ

φθογγῇ ὑποτρομέουσιν ἀν᾽ οὔρεα τηλόθι βῆσσαι:1340

δείματι δ᾽ ἄγραυλοί τε βόες μέγα πεφρίκασιν

βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη

ῥιγεδανὴ ἑτάροιο φίλους ἐπικεκλομένοιο.

ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε

ἀχνυμένους ὅρμοιο πέλας μίγα θηλυτέρῃσιν1345

ἱδρύσας, μυθεῖτο πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα:

κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,

στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι ἐξ ὑπάτοιο

αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,

ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν1350

πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο

αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:

μητέρι δὲ σφετέρῃ μενοεικέα τῖσαι ἀμοιβὴν

ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα

ὁππότε κεν λύσῃσιν ἐύτροχον Ἀμφιτρίτη1355

ἅρμα Ποσειδάωνος. ἐγὼ δ᾽ οὐ πάγχυ νοῆσαι

τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι

ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ᾐδὲ θύγατρες:

καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν

ἔτλημεν, τὰ ἕκαστα διίδμεναι εὐχετόωντο.1360

οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς

ἠὲ νέφος μεσσηγὺ φαεινομένας ἐκάλυψεν.

ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.

ἔνθα τὸ μήκιστον τεράων Μινύῃσιν ἐτύχθη.

ἐξ ἁλὸς ἤπειρόνδε πελώριος ἔκθορεν ἵππος,1365

ἀμφιλαφής, χρυσέῃσι μετήορος αὐχένα χαίταις:

ῥίμφα δὲ σεισάμενος γυίων ἄπο νήχυτον ἅλμην

ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς

γηθήσας ἑτάροισιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:

  The Heroines of Libya:

  The Heroines of Libya appear to Jason in a cross between a typical epic dream sequence and a desert mirage:

  1315: αὐτὰρ ὅ γ᾿ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾿ ἔνεικεν: “but he turned his eyes aside, falling back.

  1316: δαίμονας αἰδεσθείς: “showing reverence for the goddesses.” He does not dare look them directly in the eye. αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον: lit. “him, openly, alone.” Jason is the only one who can see the goddesses and their words are for him alone.

  1317: μειλιχίοις ἐπέεσσιν: “with kindly words.” The Heroines show pity to the hero.

  1318: κάμμορε: the opening line of the heroines’ speech encapsulates the mental state (ἀμήχανος, as often) of the leader of the Argonauts. ἐπὶ τόσσον: “to such an extent.” ἐπὶ is an emendation for transmitted ἔτι; see further (Hulse 2020). βεβόλησαι: pf. pass. of βολέω ‘you have been stricken with.”

  1319: ἴδμεν . . . ἴδμεν: “we know . . . we know.” The heroines are a much kindlier version of the Sirens tempting Odysseus at Od12.189–91. There may also be links with the words that the Muses speak to Hesiod at the beginning of the Theogony (27–8). ἐποιχομένους: “we know how you roamed the world after the Golden Fleece.”

  1319­–20: ἕκαστα / ὑμετέρων καμάτων: “each of your labours.”

  1320–1: ὅσ᾿ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾿ ἐφ᾿ ὑγρήν: “as many as, on land and on sea . . .”, object of κάμεσθε. The heroines’ words refer constantly to the action of the Odyssey (πλαζόμενοι κατὰ πόντον).

  1322: the goddesses introduce and announce themselves: “the highborn solitary Spirits of the land.” αὐδήεσσαι: “speaking with a human voice.”

  1323: ἡρῶσσαι Λιβύης τιμήοροι: as in 1309 and repeated again in 1358. A. establishes a semi-formulaic expression for the heroines. They are both protectors and “daughters’ of Libya.

  1324: ἀλλ᾿ ἄνα: “up then!” the heroines attempt to rouse Jason from his lethargy of despair. ἄνα is a shortened form of the imperative ἀνάστηθι < ἀνίστημι. The guardians of the Libyan desert sound like Alcmena at Theocr. 24.35–6, when she rouses her husband Amphitryon, with repeated (ἄνστησον in the next line) imperatives. The prohibitive μηδ(ε) phrase is modelled on Il6.486. ἀκάχησο: pres. imperat. pass. 2nd. sg. < ἀχεύω / ἀκᾰχίζω.

  1325: εὖτ᾿ ἂν δέ τοι: “as soon as.” Ἀμφιτρίτηthe wife of Poseidon and mother of Triton.

  1326: Paradoxically Poseidon’s brother Zeus is spoken of as having a ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους at Il8.438 and then Poseidon takes care of them at 440 (λῦσε ~ λύσῃ). If one understands Amphitrite as standing by metonymy for the sea and ἅρμα as an equivalent for the Argo, the Libyans goddesses are speaking to Jason in true riddling fashion.

  1327: σφετέρῃ: properly the possessive Adj. of the 3rd. pers. pl. σφεῖς but can = ὑμέτερος.

  1328: ὧν ἔκαμεν: =ἐκείνων ἅ, “those things which”. ὔμμε: “you”, acc. 2nd. pl. (epic, aeolic) < σύ. The whole line metaphorically describes the Argo as though she were the ‘mother’ of the heroes: ἔκαμεν recalls κάματος which can be used of childbirth and κατὰ νηδύος is to be translated: “in her womb”.

  1329: ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε: “you may return to the holy land of Achaea.” A solemn and weighty line with concludingspondeiazon ends the heroines prediction.

  1330: ἵν᾿ ἔσταθεν: where they stood”: aor. ind. pass. 3rd. pl. (epic) <ἵστημι.

  1331: φθογγῇ ὁμοῦ: “together with their voices”. αὐτὰρ Ἰήσων: the poet turns his attention to Jason’s reaction.

  1332: παπτήνας ἀν᾿ ἄρ᾿ ἕζετ᾿: “he sat up and looked around.” Has he dreamt or has he seen a divine vision?

  1333; “ἵλατ᾿: “be gracious”, the proper term when addressing the divine, as is ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: “glorious goddesses of the desert”.

  1334: as is natural after the supernatural experience that he has just had, Jason’s language seems a little confused: οὔ τι μάλ᾿ ἀντικρὺ νοέω φάτιν: lit. “not all do I completely understand”, i.e. “I do not at all understand”. ἦ μὲν ἑταίρους: as often in a tricky situation, Jason’s immediate recourse is to collegiate responsibility (1336: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων, “it is better to rely on the counsel of many”).

  1335-6: δήωμεν: pres. subj. act. 1st. pl. <δήω. The planning will seek τέκμωρ . . . κομιδῆς: “an indication of how to return”. ἀρείων: nom. comp. adj. sg., used as Comp. of ἀγαθός, cf. ἄριστος.

  1337: ἐπὶ μακρὸν ἀύτει: “shouted afar”. The use of this phrase makes Jason sound like a hero in full cry rather than a leader who does not know what to do (μακρὸν ἀΰτει Il. 20.50; καὶ μέγʼ ἀΰτει 21.582) and together with the simile likening him to a lion adds a note of incongruity to the description (see below on 1342-3).

  1338: αὐσταλέος κονίῃσι λέων ὥς: “like a lion all squalid with dust”.

  1339-40: σύννομον ἣν μεθέπων: “seeking its mate”. αἱ . . . βῆσσαι: balanced and elegant phrasing makes the description more vivid. The hyperbaton of definite article and noun embraces all the other elements of the sentence.

  1341: ἄγραυλοί τε βόες: “the cattle in the fields” balances βουπελάται τε βοῶν in the next line: “the herdsmen of the cattle”. πεφρίκασιν: a perfect tense used with present meaning < φρίσσω.

  1342-3: τοῖς δ᾿: i.e. to the Argonauts. His voice was not terrifying (ῥιγεδανή) to them. Their leader is not, after all, to be compared to an Iliadic lion but simply to a man calling to his friends (φίλοις ἐπικεκλομένοιο). Not for the first time, (e. g. 4.490-1), A., seems to be deflating, as it were, a typical Homeric theme.

  1343: κατηφέες: “with their heads down”, suffering from typical Argonautic ἀμηχανίη.

  1344: ὅρμοιο πέλας: lit. “near the anchorage”. Jason has assembled his men near to the Argo. μίγα θηλυτέρῃσιν: “men and women mixed together”: no social niceties for the castaways.

  1345: μυθεῖτο: imperf. ind. 3rd. sg. (attic epic)< μυθέομαι: A. introduces variations on the usual form of Speech introduction (e.g. Od. 13.37 Ἀλκινόῳ δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος φάτο μῦθον). In the speech that follows, Jason repeats varies and adds new information.

  1346: κλῦτε, φίλοι: “listen my friends”: aor. imperat. act. 2nd. pl. <κλύω. Jason opens his speech in Odyssean fashion: κλῦτε: Od. 14.495 κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος (another dream sequence). τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων: another case of the word order emphasising the meaning: “three goddesses (three-the magic number; see further (Usener 1903)) . . . to me in my misery”. The goddesses literally ‘embrace’ the suppliant.

  1347: στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι: an elaborate and recondite phrase: “girdled in goat-skin capes”. as though to stress their magical qualities; see further (Harder 2019, 381). ἐζωσμέναι: perf. part. mp. fem. nom. pl. <ζώννυμι.

  1347-8: ἐξ ὑπάτοιο / αὐχένος: “from the top of the neck”. ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας: “around the back and the sides”. , ἠύτε κοῦραι: “like maidens (of Libya): see Hdt. 4.189.1-2.

  1350: ἔσταν: aor. ind. act. 3rd. pl. (doric) <ἵστημι: “they stood”. ἂν δ᾿ἐκάλυψαν: “they uncovered (me): an example of apocopation(ἂν for ἀνα) in tmesis.

  1351: κούφῃ χερί: the goddesses have treated Jason in gentle and gracious fashion.

  1352: αὐτόν τ᾿ ἔγρεσθαι: “to rouse myself” <ἔγρω, later form of ἐγείρω. Balanced by: ἀνά . . . ὄρσαι: aor. inf. act. <ὄρνυμι.

  1353-7: rewrite 1325-8. A. rewords what the Heroines said and does not repeat verbatim as Homer would have done.

  1353: σφετέρῃ: here means “our”. μενοεικέα: added by Jason: “plentiful, abundant”, probably meant to emphasise Jason’s usual emollient approach, when he is trying to win an audience over.

  1354: Virtually repeating 1328. Jason is playing the role of messenger and, according to Homeric practice, they repeat themselves, when ‘reporting back’. A. is acknowledging his debt to Homer.

  1355-6: see on 1326. πάγχυ νοῆσαι: again, acknowledging his lack of understanding of his experience but using more ornate (and oratorical) language to do so; see on 1334.

  1357: τῆσδε θεοπροπίης . . . πέρι: “about this prophecy / divine message. ἴσχω with νοῆσαι: “I’m not able to explain φάν: imperf. ind. act. 3rd. pl, (epic, doric, aeolic) <φημί, emphasised by γε μὲν: “indeed”.

  1358: repeated from 1323, because this is their official title.

  1359-60: Jason rewords the heroines’ claim to complete knowledge of the Argonauts’ exploits.

  1360: διίδμεναι: “to discern, to know”, a rare formation see LSJ s.v. δίοιδα and for comparison (the derivation is disputable): the wiki LSJεὐχετόωντο: “they claimed”: imperf. ind. mp. 3rd. pl. (epic) < εὐχετάομαι.

  1361: ἐσέδρακον: “I saw them (τάσδ᾿) no longer (οὐδ᾿ ἔτι) in their place (ἀνὰ χῶρον).

  1361-2: ἀχλὺς / ἠὲ νέφος: “a mist or a cloud”, language often associated often associate with distortions of vision or death (Il. 5.696 κατὰ δʼ ὀφθαλμῶν κέχυτʼ ἀ.). Jason finds it difficult to explain what has happened to him. μεσσηγὺ: goes closely with ἐκάλυψεν: “a kind of mist came between and hid them from sight”. φαεινομένας: epic form < φαίνω.

  1363: ἐθάμβεον εἰσαΐοντες: “listened with amazement to his tale”.

  1364: μήκιστον τεράων: “the most astounding prodigy (μήκιστον = μέγιστον) happened (ἐτύχθη) to the Minyans (i.e. the Argonauts).

  1365: In line with what has been prophesied earlier by the Heroines of Libya: Poseidon's horses, complete with flowing golden manes, in the Iliad (13.23–38), where their natural habitat is underwater, in lake or sea. πελώριος: the horse is huge. ἔκθορεν: “leapt forth from the sea (ἐξ ἁλὸς).

  1366: ἀμφιλαφής: here possibly meant to reinforce πελώριος but it is very often used of foliage and on occasion of hair (LSJ s.v. ἀμφιλαφής and χαίτη). As befits one of Poseidon’s horses, his neck is held high (μετήορος αὐχένα) and his hair is golden (χρυσέῃσι . . . χαίταις).

  1367: The image of the mighty horse quickly (ῥίμφα) shaking (σεισάμενος) the abundant (νήχυτον) spry (ἅλμην) from his limbs (γυίων ἄπο) is a fine and natural one.

  1368: ὦρτο θέειν: “he started to run”. πνοιῇ ἴκελος πόδας: “swift as the wind”. Aietes’ horses are similarly described at 4.221 (see 219-21n.). αἶψα δὲ Πηλεὺς: Peleus immediately (αἶψα) steps in and acts as interpreter of Jason’s vision / omen. He has played such a role before (e.g., 4.485-502).

  1369: γηθήσας: “rejoicing”. If one bears in mind the incredibly tough nature of the proposal that P. makes to his assembled comrades (ἑτάροισιν ὁμηγερέεσσι), the use of this particular participle might be read as an ironic authorial comment.

  Bibliography:

  Harder, A. 2019. ‘Taking Position: Later Hellenistic Epigrammatists’. In A Companion to Ancient Epigram, edited by Christer Henriksén. New Jersey: John Wiley & Sons.

  Hulse, P. 2020. ‘Κ.Φ. Unmasked: An Emendation Correctly Attributed’. Mnemosyne 1 (aop): 1–9. https://doi.org/10.1163/1568525X-BJA10017.

  Usener, H. 1903. ‘Dreiheit’. RhM 58: 1–47.

  ἑτέρωσε, to the other side

   παλιμπετής, falling back

   ὄμμα -ατος τό, eye

   φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην, bear, carry

   δαίμων δαίμονος ὁ/ἡ, divinity, god, spirit

   αἰδέομαι, to show reverence to

  ἀμφαδόν, publicly, openly, without disguise

   οἶος -η -ον, alone

   μειλίχιος, gentle, mild, soothing

  ἀτύζομαι, to be distraught from fear, bewildered

  κάμμορος, ill-fated, long-suffering

   τίπτε, why? (τί ποτε)

  τόσσος, so great, so vast

   ἀμηχανία, want of means, helplessness, impotence

   βολέω, to be stricken

   οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν, to know

   ἐποίχομαι, to go in search of

   χρυσοῦς -ῆ -οῦν, golden, gold-inlaid

   δέρος, skin, fleece

  ἕκαστος -η -ον, each, every one

   ὑμέτερος -α -ον, your

   κάματος, toil, trouble, labour

   ὅσσος -η -ον, as great as

  χθών χθονός ἡ, the earth, ground

  ὑγρός, wet, moist, running, fluid

   πλάζω, to wander

  πόντος -ου ὁ, sea, the deep

   ὑπέρβιος, overwhelming, mighty

   ἔργον -ου τό, work, deed

   κάμνω καμοῦμαι ἔκαμον κεκήμακα --- ---, work, labour, win by toil

   οἰοπόλος, solitary, living in loneliness

  αὐδήεις, speaking with human voice

   ἡρῷσσα, ἡ, heroine

   Λιβύη, Libya, the north part of Africa

  τιμήορος, guardian

  θυγάτηρ θυγατρός ἡ, daughter

  ἀνίστημι ἀνστήσω ἀνέστησα (or ἀνέστην) ἀνέστηκα ἀνέσταμαι ἀνεστάθην, arise, get up,

  τοῖος -α -ον, such

   ὀϊζύς, woe, misery

   ἄχομαι, grieving, sorrowing, mourning

  Ἀμφιτρίτη, Amphitrite

   ἅρμα -ατος τό, chariot

   Ποσειδῶν -ῶνος ὁ, Poseidon

   εὔτροχος, well-wheeled

   λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην, loose

  σφέτερος, your (see notes)

  ἀποτίνω, to pay a price

   ἀμοιβή, recompense, compensation, return, payment

  κάμνω καμοῦμαι ἔκαμον κεκήμακα --- ---, work, labour

   δηρός, long, too long

  νηδύς, the belly

   ὑμεῖς, you

  ἠγάθεος, very divine, most holy

  ἄφαντος, made invisible, blotted out, forgotten

  φθογγή, voice

   ὁμοῦ, in the same place, at the same place

   γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι ---, become, happen

   παρασχεδόν, immediately

  παπταίνω, to look earnestly, gaze

  ἀνέζω, to sit upright

  χθών χθονός ἡ, the earth, ground

  ἵλημι, be gracious!

   ἐρημόνομος, dwelling in the desert

   κυδρός, glorious, illustrious, noble

  ἀντικρύ, completely

   νοέω νοοῦμαι --- --- --- ---, perceive, understand

   φάτις, oracle

  ἀγείρω ἤγειρα ἀγήγερμαι ἠγέρθην, gather, collect

   μυθέομαι, describe, explain, relate

  τέκμαρ, indication

   δήω, to find, meet with

   κομιδή, return

  μῆτις, wisdom, counsel, cunning, craft

   ἀρείων, better

  ἀναΐσσω, to start up, rise quickly

  ἀυτέω, to cry

   ἀυσταλέος, dry, unkempt, dusty

   κονίη, dust, a cloud of dust

   λέων λέοντος ὁ, lion

  ὕλη, wood

   σύννομος, mate

  μεθέπω, to follow after, follow closely

   ὠρύομαι, to roar

  βαρύς -εῖα -ύ, deep, low

   φθογγή, voice

   ὑποτρομέω, to tremble under

  ὄρος ὄρους τό, mountain, hill

  τηλόθι, far away

   βῆσσα, a wooded glen

   δεῖμα, fear, affright

  ἄγραυλος, dwelling in the field

  βοῦς βοός ὁ/ἡ, cattle

  φρίσσω, to shudder

   βουπελάτης, herdsman

  γῆρυς, voice, speech

   τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην, to be

   ῥιγεδανός, making one shudder with cold, chilling

   ἑταῖρος -ου ὁ, comrade, companion

   φίλος -η -ον, dear, beloved, one's own

   ἐπικέλομαι, to call upon

   ἀγχοῦ, near, nigh

  ἠγερέθομαι, to gather together, assemble

   κατηφής, with downcast eyes, downcast, mute

  ἄχνῠμαι, to grieve, sorry

   ὅρμος, anchorage

   πέλας, near

   μίγα, mixed with

   θῆλυς θήλεια θῆλυ, female

   ἱδρύω ἱδρύσω ἵδυρσα ἵδρυκα ἵδρυμαι ἱδρύθην, make sit down, seat

   μυθέομαι, speak or talk of, describe, explain, relate

   πιφαύσκω, to make manifest, declare, tell of

  κλύω, hearken

  ἀνιάζω, to grieve, distress

  στέρφος, hide, skin

   αἴγειος, of a goat

   ζώννυμι, to gird

  ὕπατος -η -ον, highest, the top of

   αὐχήν, the neck, throat

  νῶτον, the back

  ἰξύς, the waist

   ἠύτε, as, like as

  ὑπέρ, over, above

   κεφαλή -ῆς ἡ, head

  ἐπισχεδόν, near at hand, hard by

  ἀνακαλύπτω, to uncover

   πέπλος, cloak

   ἐρύω, draw, drag off

   κοῦφος, light, nimble

  κέλομαι, command, urge on, exhort, call to

  ἐγείρω ἐγερῶ ἤγειρα ἐγρήγορα --- ἠγέρθην, rouse, stir up

  ὄρνυμι, arouse, stir up

  σφέτερος, our

   μενοεικής, pleasing, abundant

  πάγχυ, quite, wholly, entirely

   νοέω νοοῦμαι --- --- --- ---, perceive, observe, think

   θεοπροπίη, a prophecy, oracle

   ἴσχω, to be able to

  ὁπόσος -η -ον, as many as, as great as

   πρόσθεν, before

  τλάω, to take upon oneself, to bear, suffer, undergo

  διαείδω, discern, distinguish (δια-είδω)

   εὐχετάομαι, to pray, claim

  χῶρος -ου ὁ, place, a piece of ground

   εἰσδέρκομαι, to look at, see

  ἀχλύς, a mist

  νέφος, a cloud, mass

  φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφηνα πέφασμαι ἐφάν(θ)ην, appear

   καλύπτω, to cover with

  θαμβέω, to be astounded, amazed

   εἰσαίω, to listen

  μήκιστος, furthest, longest, biggest

   τέρας -ατος τό, portent

   Μινύαι, the Minyans

   τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην, happen

  ἤπειρος -ου ἡ, the land

   πελώριος, gigantic

   ἐκθρώσκω, to leap out of

   ἵππος -ου ὁ, horse, mare

   ἀμφιλαφής, large, massive

  μετήορος, raised

   αὐχήν, the neck, throat

   χαίτη, long, flowing hair

   ῥίμφα, lightly, swiftly, fleetly

   σείω, to shake, move to and fro

   γυῖον -ου, τό, limbs

  νήχυτος, full-flowing, copious

   ἅλμη, sea-water, brine

   ὄρνυμι, arouse, stir up

   θέω θεύσομαι --- --- --- ---, to run

   πνοή, a blowing, blast, breeze

   ἴκελος, like, resembling

  Πηλεύς, Peleus

   γηθέω, to rejoice

   ὁμηγερής, assembled

   μεταυδάω, to speak among

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1316-1367