Argonautica IV 831-882

ὣς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:

εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι

ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε835

θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος

νῆα σαωσέμεναι, ζεφύρου λίγα κινυμένοιο.

ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,

ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ

ἔσσονται, καὶ νηὸς ὅθι πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται,840

ὥς κεν ὑπηῷοι μνησαίατο νόστον ἑλέσθαι.

ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις

κυανέου πόντοιο: κάλει δ᾽ ἐπαμυνέμεν ἄλλας

αὐτοκασιγνήτας Νηρηίδας: αἱ δ᾽ ἀίουσαι

ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ᾽ ἀγόρευεν ἐφετμὰς845

Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.

αὐτὴ δ᾽ ὠκυτέρη ἀμαρύγματος ἠὲ βολάων

ἠελίου, ὅτ᾽ ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,

σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν

ἀκτὴν Αἰαίην Τυρσηνίδος ἠπείροιο.850

τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν

τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης

Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:

οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε

οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:855

μηκέτι νῦν ἀκταῖς Τυρσηνίσιν ἧσθε μένοντες,

ἠῶθεν δὲ θοῆς πρυμνήσια λύετε νηός,

Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς

πασσυδίῃ κοῦραι Νηρηίδες ἀντιόωσιν,

νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,860

ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.

ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι

ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς

πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.

ἦ, καὶ ἔπειτ᾽ ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:865

τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν

ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν

χωσαμένη Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ νηπιάχοντος.

ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν

νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε870

ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο

ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.

αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν

παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν

σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ᾽ ἀίουσα875

τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,

αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,

βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον

χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.

τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης880

πᾶσαν ἐφημοσύνην Θέτιδος μετέειπεν ἑταίροις.

οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους

ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ᾽ ἀμφεπένοντο,

τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.

Thetis visits Peleus and tells him of the will of Hera:

Thetis' reply to Hera's involved rhetoric and manipulative disingenuousness is terse, with no particular answers to the points that the Queen of the Gods has made. She wants to get on with the job. Her anger with her husband Peleus is still an issue as will become apparent during their encounter beside the Argo.

833  ὣς φάτο: “Thus she spoke:” The normal epic summarising tag at the end of a speech. τήν: “her”, that is Hera. The article is used as a pronoun. προσελέξατο: There may be a pun involved with this verb. Here it must mean “spoke to”, as at 3.426, from προσλέγομαι but is identical in form to the aorist of προσλέχομαι, which is attested only at Od. 12.34 in the form προσέλεκτο, used of Circe lying beside Odysseus before she explains the route to him. In giving information, Thetis will do for Peleus what Circe did for Odysseus, but despite the similarity of the verb, she is not sleeping with him but only speaking to him, even though they are married! (See further 4.794n. and Knight 1995, 302).

834  εἰ μὲν δή: “If indeed in truth” Smyth 2900 talks about “positive certainty”, but in this context, the tone seems to be more of grudging acceptance (see also here). μαλεροῖο πυρὸς μένος: “the furious of raging flame. μ. π. depends on μένος. The phrase picks up the language of 819n. For the genitive endings, see here and hereθύελλαι: also echoes some of the language of Hera᾽s speech (797). It is a feature of A.”s style that he avoids exact repetition, (Thalmann 2011, 205) as might be the case in Homer, when a character refers to instructions or the like that have been previously stated.

835  ζαχρηεῖς: “raging, furious”: the whole phrase echoes Il. 5.525 μένος Βορέαο καὶ ἄλλων ζαχρηῶν ἀνέμων and becomes part of A.'s system of semi-formulaeἦ τ᾿ ἂν ἐγώ γε: “surely will I undertake.” For this use of ἦ to stress a strong affirmation, see these examples. The conditional is a mixed one (future in the protasis; optative in the apodosis).

836  θαρσαλέη: “bold” rather than “overbold” in the sense of “shamelessly audacious.” φαίην: first pers. opt.< φημί. “ I promise, I assert that I will save” (infinitive σαωσέμεναι = fut. with Aeolic ending, depends on (A) φημί). καί: “even though”, for this use of κ. see here (B9) and for the genitive absolute (Smyth 2070 and here). ἀντιόωντος: “meet with, encounter,” here in a hostile sense < ἀντιάω. For the epic contracted form –όων, see here.

837  νῆα σαωσέμεναι: “to save the ship.” The important statement, as often in A., is in emjambment. ζεφύρου: in an attempt to find contemporary Ptolemaic references (Clayman 2014, 75) in the Argonautica, a connection has been been made between references such as this and the cult of Arsinoe-Zephyritis, devoted to Arsinoe II, the wife of Ptolemy Philadelphus (Mori 2018); for the Zephyr (West Wind) itself, see further 821n. ζεφύρου λίγα κινυμένοιο: The whole phrase recalls Od. 4.567 Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας, Od. 7.119 ζεφυρίη πνείουσα combined with perhaps Il. 4.423 ὄρνυτ' ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος and Il. 2.147 ὡς δ” ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθών. In view of the Iliad parallels (especially Il. 4.423), there seems no need to invoke Aristarchus” alternative reading πνείοντος ἀήτας at Od. 4.567 (Hunter ad. loc.).

838  ἀλλ᾿ ὥρη . . . ὁδεύειν: For ὥρη / ὥρα with the infinitive, expressing urgency, (sometimes perhaps with a hint of desperation) see here (B3). As here, the main verb (e.g. ἐστί) is often omitted. δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον: “a long and immeasurable journey” The phrase recalls the Homeric Hermes, complaining that he would have never flown out as far as Ogygia had Zeus not commanded him (Od. 5.99–101). Like Apollonius᾽Thetis, however, Hermes” journey had not seemed especially taxing (Od. 5.50–55). Thetis᾽reluctance may have a darker edge, deriving from her continuing bitterness at Peleus. See further here (page 10). The phrase may also have literary overtones. οἶμος / οἴμη, meaning “voyage, journey” or “way of song”, is almost a metaphor for the whole poem (cf. Od. 8.481 οἴμας Μοῦσ” ἐδίδαξε with 4.296 στέλλεσθαι τήνδ᾽οἶμον; see Albis (1996) particularly chapter 4 entitled ἡ δολιχὴ οἴμη, where the theme of the “journey” is traced through Book 4. Kayachev (2016,146) sees a link with Pindar: Pyth. 4.247–8 μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ ἀμαξιτόν· ὥρα γὰρ συνάπτει· καί τινα οἶμον ἴσαμι βραχύν πολλοῖσι δ᾽ ἅγημαι σοφίας ἑτέροις, “Returning home by the highway is too long; for time is pressing me and I know a short path: for many others I lead the way in skill.”

 839  μετελεύσομαι: future < μετέρχομαι: οften used with a dependent ὄφρα clause, eg. Il. 6.280 ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω, Arg. 3.482 ἔμπης δ᾽ ἐξαῦτις μετελεύσομαι ἀντιβολήσων not as part of it. This type of variation on the micro-level is typical of A. and Hellenistic poetry in general.ἀρωγοί: is often used predicatively of gods invoked in cletic prayers.

840  ὅθι πρυμνήσι᾿ ἀνῆπται: “and (seek out) the spot where the ship”s hawsers are attached.” This formula only occurs in the Odyssey and A. introduces a number of variations (e.g. Arg. 2.462 πείσματ᾽ ἀνάψασθαι) on it. ἀνῆπται: < ἀνάπτω: perfect, passive, indicative, 3rd, singular.

841  ὥς κεν: “so that.”: Smyth 2193ὑπηῷοι: unique form. Perhaps a textual variant for ὑπηοῖος in one of the many Homeric mss. that A. would have knownA similar formation is ὀρεσκῳ̃ος, where writing οι rather than ῷ has been suggested (s.v.). The matter seems to be one of orthography, a question about which A., as a Homeric critic, would have been interested. The idiom of using an adjective (agreeing with either subject or object: possible since it qualifies neither), when one might expect an adverb (of direction, or of order in space or time) is found in Homer (Od. 4.656 χθιζὸν ὑπηοῖον. τότε δ᾽ἔμβη νηῒ Πύλονδε) is frequent in A. (Arg. 1.929, 4.7, 69, 1395, 1434) and developed later by Virgil: Aen. 8.465 nec minus Aeneas se matutinus agebat: see further here for the history of the feature (Viti 2015, 313). μνησαίατο: aorist, middle, optative, 3rd plural (epic Ionic): For the ending (instead of –ντο) see these paradigmsνόστον ἑλέσθαι: “to achieve their return.” For the phrase see 379–81n. (θυμηδέα νόστον ἕλοιο;). 

842  : “spoke,” 3rd sg impf. < ἠμί (Goodell 383). The chief point of reference for this line and the beginning of the next must be the description of Hermes, speeding on his way to visit Calypso (Od. 5.50) ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ, with other elements of A.'s wording coming from Hom. Hym. 33.13 δι' αἰθέρος ἀΐξαντες, Empedocles fr. 115.11 ὁ δ' αἰθέρος ἔμβαλε δίναις and perhaps Xenarchus fr. 1.7 πόντου κυανέαις δίναις. The narrative moves very quickly at this point: (ἀναΐξασα . . . ἔμπεσε δίναις . . . κάλει δ᾿ ἐπαμυνέμεν . . . αἱ δ᾿ ἀίουσαι / ἤντεον.)

843  On κυανέου πόντοιο and the Greek perception of colour see 303­–4n. ἐπαμυνέμεν: “She was calling (imperfect- κάλει) the rest of the Nereids (ἄλλας . . . Νηρηίδας), her own sisters to aid her.” (ἐπαμύνω) can carry connotations of the battlefield (398–400n.): the Nereids and their leader are going on campaign! ἀίουσαι: echoing ἀναΐξασα (842): see above.

845  ἤντεον ἀλλήλῃσι: “they met each other, they came together” The phrase recalls Il. 7.423 . . . οἳ δ' ἤντεον ἀλλήλοισιν (the verb form occurs only here), where the context is of the Trojans meeting the Greeks on the battlefield, as they bury their dead. As with ἐπαμυνέμεν above the word carries some martial associations. It is typical of A. to reuse Homeric language in this way, giving a subtle flavour to its new context. Thetis and her companions are on very different manoeuvres from those that take place on the plain of Troy. A. may have found evidence of this reworking of phrases and formulae from one situation to a, perhaps, very different one already present in the Homeric poems (Buchan 2012, 17) themselves (16–17n., 305­–6n.). The narrative sequence, at this point, is not all together clear: at line 780 Thetis and her sisters appear to be together, at line 930 not so. However, the problem is not a great one. Perhaps they were swimming in loose formation! ἐφετμάς: “Commands”: Recalls Homeric phraseology when the accomplishment of the orders of gods is described: Il. 5.508: πάντοσ᾽ ἐποιχόμενος· τοῦ δ' ἐκραίαινεν ἐφετμάς (of Apollo), Il. 15.593 νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ' ἐτέλειον ἐφετμάς; other imitations at 4.755 . . . ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς, 4.965 . . . ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.

846  αἶψα δ᾿ ἴαλλε . . . πάσας: The sense of urgency in this passage is reinforced by ἰάλλω (+αἶψα). The verb has a later sense of “send, dispatch” but in its original Homeric context it often emphasises the speed of an action. μετ᾿ Αὐσονίην ἅλα: “The Ausonian Sea.”

 847  ὠκυτέρη: “swifter than a twinkle of light or the rays of the sun.” This two-part comparison must owe something to the similar two-part description at Hom. Hym. Herm. 45 ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ / ἀνέρος, ὅν τε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, / ἢ ὅτε δινηθῶσιν ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαί, / ὣς ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος Ἑρμῆς, “ As a swift thought darts through the heart of a man when thronging cares haunt him, or as bright glances flash from the eyes, so glorious Hermes planned both thought and deed at once.” Comparisons that refer to the effects of light are frequent in A. (109­–13n. and see on ἀμαρύσσετο (177–8n.).

848  ἄνεισι: present active indicative 3rd singular < ἄνειμι. περαίης ὑψόθι γαίης: “high above the land on the other side (of the sea).” This must refer to the horizon. Hellenistic scientists calculated the circumference of the earth and A. may well have understood this. For more on A.'s use of similar astrological expressions, see 54–6n.

849  σεύατ᾿ ἴμεν: “Hurried to go”, hastened on her way.” A. uses the phrase again at 2.540. It is a variation on the frequent βῆ δ” ἴμεν. In the phrase λαιψηρὰ δι᾿ ὕδατος: “swiftly through the water," λ. Is the neuter plural used adverbially Smyth 1606–11. ἔστ᾿ ἀφίκανεν: < ἀφικνέομαι s.v. A.

850  ἀκτὴν Αἰαίην balances Τυρσηνίδος ἠπείροιο chiastically, “the Aeaean beach of the Tyrrhenian mainland.” Aeaean refers to Circe. Geographically adjectives in –ις are frequent in Hellenistic poetry (see 132­–2, 329­–30nn.).

851  τοὺς δ᾿ εὗρεν: “She found them." τούς refers to the Argonauts and goes with τερπομένους. The language still remains sparse in keeping with the urgency of the situation. The whole phrase (τοὺς . . . τερπομένους), in typical Hellenistic fashion, recalls a number of Homeric originals: Il. 2.774 δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες / τόξοισίν which recurs in a slightly shortened version in the OdysseyOd. 4.626 = 17.168 δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες, with perhaps an additional reference to Il. 9.186 τὸν δ” εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ, τέρποντο. A. has substituted σόλος for δίσκος and the Pindarically influenced ῥιπῇσί τ᾿ ὀιστῶν (Pi. N. 1.68 βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι) for αἰγανέῃσιν (τόξοισίν).

852  ἡ δ᾿ ἆσσον: “And she drew near.” As the transmitted text stands, there is no main verb, though it”s not hard to understand one and, in fact there is a papyrus (see 464n.) that reads στῆ for ἡ. The main parallel is Il. 1.197–8 (Athena, sent by Hera like Thetis here, to Achilles, son of Peleus) στῆ δ᾽ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα οἴῳ φαινομένη: τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο, which bears obvious parallels with the present passage. Other scenes of divine / otherworldly apparitions are Il. 2.18ff. (Oneiros” apparition to Agamemnon) βῆ …, ἐκίχανεν (~ 4.851 εὗρεν) …, στῆ δ”…, ἐεισάμενοϲ προσεφώνεε … εὕδειϲ (~ 4.856 ἧϲθε μένοντεϲ). Il. 23.97 (Achilles to the shade of Patroclus) ἆϲϲον ϲτῆθι, 4.1313–14 (epiphany of the Libyan Heroïssai to the Argonauts) αἱ δὲ ϲχεδὸν Αἰϲονίδαο / ἔϲταν. For further examples see here (Arend 1933, 61–3). ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης: “stretched out and touched him on the edge of his hand.” Modern Commentators try to distinguish between ὀρέγω, meaning “reach” but also “touch.” The two meanings must be relevant here: Thetis is still angry with Peleus and so will permit only the slightest physical intimacy. She reaches out and brushes against his hand. Scholiastic comments on the poignant moment in Il. 6.466 where Hector reaches out for Astyanax seem to see similar meanings there: D-Scholia: ἐξέτεινε τὰς χεῖρας ἢ ἐπελάβετο. ἀντὶ τοῦ ἐλάβετο.

853  Αἰακίδεω Πηλῆος: “Aeacus” son Peleus”. A deliberate reference to the first line of the Iliad: Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος: “Achilles, the son of Peleus.” ὁ . . . ἀκοίτης: “For was he not her husband?” Possibly in name only. This short explanatory clause covers a delicate moment. There are good examples and explanations of this use of ῥά here (Cooper and Krüger 2002, 2871). οἱ: is the dative of possession.

854  οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾿: On this lack of visibility to others present see 852n. (above) and contrast the opening of Sophocles” Ajax, where Athena although visible to the audience, cannot be seen by Odysseus, who recognises her by her voice (cf. further Finglass 2011 on 14–17n.).  εἰσιδεῖν: < present active infinitive from εἰσοράωἔμπεδον: “surely, certainly.” 4.1429–30 δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως / ἐξέφανεν, “and forth from those trees their forms looked out, as clear as they were before.”ἐείσατο: < εἴδομαι; form and meaning are Homeric, “seem,” “be like,” appear (145n.). ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο: a Hellenistic variation on the more usual ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι etc (see further here s.v. ὀφθαλμοῖσιν): a more recherché substituted for part of ὁράω.

856–64  The difficult relationship between Peleus and Thetis has been mentioned previously (816n.) but will only be explained below (see on 864–79). Thetis” instructions are very abrupt and to the point. “Don”t stay sitting on the Tyrrhenian shore!” is her opening without polite preliminaries. Thetis” more or less forced marriage to Peleus (see the opening to Hera”s speech) is referred to in the Cypria fr. 2 (West), Pindar, Isthmian 8.26–57 (cf. also [Aeschylus] PB 757–70; the Worse Argument in Aristophanes” Clouds jokes about why Thetis left Peleus (1067–70); Peleus” pursuit of Thetis in various forms was a popular subject in art, see Gantz (1993) 228–31. These references are owed to Torrance (2013) 89, 102n.

856  ἀκταῖς Τυρσηνίσιν: “on the Tyrrhenian beach.” (850n.) The poetic plural for singular follows Homeric usage. The most frequent Homeric words treated in this way are ὄχθαι, ήϊόνες, άκταί, λιμένες. Perhaps this kind of plural plural gives a sense of indefiniteness, vagueness—suggesting usually the parts that go to make up the whole. ἧσθε: impf. ind. mid. 2 pl. < ἧμαι. For the end of the line A. is perhaps recalling Il. 23.128 ἥατ” ἄρ” αὖθι μένοντες, describing the Achaeans pausing during the preparations for Patroclus' funeral.

857  πρυμνήσια: see 206–8n. θοῆς . . . νηός: “swift ship,” a frequent Homeric coupling but it may evoke the etymology of the ship Argo's name from ἀργός, “swift.” norm for ships (Casson 1971, 351). The derivation of Argo was disputed with four etymologies attested:

(i) the simplest and most popular etymology is from Argus, son of Arestor, the traditional builder of the vessel. This derivation, probably alluded to at AR. l. 18—19, is cited by e.g. Diod. 4. 41, Hyg. Astr. 2. 37, Serv. on Ecl. 4. 34.

(ii) a closely related derivation, attested by Pherecydes (FGrHist 3F106 ap. Σ AR 1. 4), is from Argus, the son of Phrixus. This will have entailed variants in which the sons of Phrixus go to Thessaly prior to the sailing of Argo and perhaps as well the building of the vessel by Argus, son of Phrixus.

(iii) an etymology of Argo from ἀργός (“swift”), is also well attested, though it is usually mentioned as one of two alternatives rather than definitively asserted, e.g. Diod. 4. 41, Hyg. Astr. 2. 37, Eur. Med. l.

(iv) rather less popular is the derivation from “Argive.” This is first attested at Enn. Med. 212—13, and may be an Ennian invention: see Jocelyn ad loc.; Thomas (1982), 149; it occurs sporadically in subsequent Roman poetry (e.g. Cic. Arat. 277, Man. 1. 694; cf. Cat. 64. 4).

 858  Ἥρῃ . . . ἐπαρηγόνι: “Hera . . . as helper.” Hera”s role as helper of the Argonauts is significant throughout the Argonautica. She opened her long speech to Thetis with an allusion to it (784–5). The rare word ἐπαρηγών functions almost as a cult title. According to Pausanias (7.4.4), the Argonauts first brought the image of Hera to Samos. At Od. 12.68–72 Circe names Hera as protector of the Argonauts. Similarly, at Od. 4.512–13, Menelaus tells Telemachus that the same goddess saved (σάωσ”) Agamemnon on his way home from Troy, whereas Locrian Ajax was destroyed. For more about Hera as a protector of sailors see here (Boedeker 2016, 88–207). τῆς γὰρ ἐφετμῇς: “for by her orders”. (845n.) ἐφετμή is a word particularly associated with Thetis: Il. 1.495 Θέτις δʼ οὐ λήθετʼ ἐφετμέων παιδὸς ἑοῦ, “Thetis did not forget the orders of her child.”

859  πασσυδίῃ: Ancient grammarians also disagreed about the form of this Homeric word: Zenodotus preferred the spelling -σσ-, while Aristarchus later preferred -νσ. Callimachus in general seems to have readings that coincide with Zenodotus, but then Aristarchus lived a century later (see Rengakos 1993: 72 and n.4). In A. at 1.323, 710–1 it means “with all speed," while at 1.634, 1162, 2.759, 1063, 1169, 3.195 it means “all together.” Either meaning seems to be possible here. κοῦραι Νηρηίδες: “the daughters of Nereus” (also mentioned at 842 αὐτοκασιγνήτας Νηρηίδας and 928 κοῦραι Νηρηίδες) have an important part to play in escorting the Argonauts because not only is Thetis one of their number but they were believed to have power over the winds (Hes. Th. 252–4, Hdt. 7.191.2) and to protect and escort travellers (see here for a detailed review of Judith M. Barringer 1995 and cf. also Theocr. 7.59­–60 where they are linked to the Halycons as guarantors of a calm voyage). For ἀντιόωσιν < ἀντιάω see here. The Latin poet Propertius adapts the myth of Peleus, Thetis and the Nereids his poem 1.17: see further “Nasty Nereids”, Heslin 2018, 121–6.

860  νῆα διὲκ πέτρας: “(protect) the ship all the way through the rocks.” There have been attempts at emendation because in Homer, διὲκ only takes the genitive. A., on the other hand, has it eleven times with the genitive and ten times with the accusative: 1.1014 διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο; also 4.457, 657.–2.620 νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν, 2.558 ἵν” ἔπειτα διὲκ πέτρας ἐλάσειαν; similarly 4.304, 860, 963; 3.73 διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ. Πλαγκταὶ: “(the rocks) which are generally called Wandering.” There has already been a deal of deliberate verbal legerdemain in connection with the correct meaning and application of this word (see 768n.). Clashing or Wandering Rocks? Which Goddess (Athena or Hera) will offer or offered in the past assistance to the Argonauts in their passage through either obstacle? Matters are further blurred here by Thetis' ambiguous adaption of Circe”s pronouncement at Od. 12.61 Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι, “the blessed gods call them Clashes”, with the implication that mortal men might not know this name or might use a different one. The distinction still seems to be present in Thetis' allusion to Circe”s statement. For the generalising use of τε see here (s.v. B), though the lack of a definite statement as to who calls the rocks “clashing”, may be a detail in A.”s delicate description of how Hera uses subterfuge to gain Thetis” assistance. She has lied at 786 and perhaps Thetis' use of the passive here is an indication that, while she accepts that she must carry out the orders of a more powerful goddess, she does not necessarily believe what she has been told in Hera”s long speech of persuasion. In Circe”s account, it is clear why the Planktai lack a name among mortals: they are so terrible that they are outside human experience. The gods understand them, have a name for them and can help mortals overcome them. A. has taken this distinction between human mortality and divine knowledge and adapted it to the needs of his plot and characterisation. On this difference between mortal and divine language in Homer, see further Clay, 1972.

861  ῥυσόμεναι: The textual tradition is divided between this, the future participle, and the future infinitive (ῥυσέμεναι- an Aeolic formation) (Smyth 2009, 2065) of ἐρύω, “drag, protect.” As the present phrase seems to vary 4.836–7 θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος / νῆα σαωσέμεναι, perhaps a case might be made for printing the infinitive. Both meanings of ἐρύω are combined here: the Nereids will have to drag the Argo, in order to protect it (see 950­­­–55). ἐναίσιμος: This word contains a number of nuances that A. fully exploits. It means “fated” in the sense that through the Wandering Rocks is the “proper, fitting” way to go (see here), on the one hand according to Αἶσα (fate) but also according to the route as determined by the learned Alexandrian author, who knows about different possibilities for the Argonauts” nostos. The word also seems to bring with it a hint of ominous foreboding-fatal as well as fated.

862  τῳ: not τῷ is the equivalent of τινί, dat. sg. of τις, some one (see here). μή . . . δείξῃς: The aorist subjunctive (< δείκνυμι) is used here with μή to denote fear and warning (Smyth 1802). ἐμὸν . . . δέμας: “my body.” The whole phrase seems to be the equivalent of saying “don”t point me out!” (to the other Argonauts). She cannot be seen at the moment but will be visible, when she and the rest of the Nereids foregather to help the Argo through the rocks. Her lack of affection for Peleus could not be more painfully obvious. ἴδηαι: aorist, subjunctive, 2nd. singular (epic) < εἴδω / εἰδόμην < ὁράω.

863  ἀντομένην σὺν τῇσι: “coming with them (the other Nereids).” νόῳ δ᾿ ἔχε: “bear it in mind” (see s.v. 4 here). Also, perhaps a hint to the reader that more literary allusion is to follow (see below). μή με χολώσῃς: “lest you anger me.” Why is Thetis so angry with Peleus? She repeats the word in consecutive lines. A. explains her resentment in a number of ways and uses literary allusion to the Iliad and the Homeric Hymn to Demeter to further this aim. One of the main reasons for her continued resentment must be the aborted attempt to make her son, Achilles, immortal, described below. He has been left vulnerable “to insult, to suffering, and to mortality (that is to the narrative of the Iliad)”; see further Mira Seo 2013, 25–31).

864   The repetition χολώσῃς ~ ἐχόλωσας is very emphatic. ἀπηλεγέως: “without taking heed (ἀπό + ἀλέγω)." There is a full evaluation of the nuances connected with this word here (Cuypers 1970 on Arg. 2.25).

 865  Thetis” exit is abrupt as her speech has been. ἀίδηλος: “unseen.” See 47–9n. The alllusions to the Homeric Hymn to Demeter begin with the rest of this line: Hom. Hym. Demeter 38 . . . βένθεα πόντου. There is a strange adaption of this phrase at Lycophron, Alexandra 1277 δύνοντος εἰς ἄφαντα κευθμῶνος βάθη, “where a cavern plunges beneath the earth into the invisible depths.” ἄφαντος here and at Arg. 4.1590 is synonymous with ἀίδηλοςAs Hunter says ad loc. βένθεα πόντου is not in Homer or Hesiod. However, θαλάσσης / πάσης βένθεα (Od. 1.52–3) and similar phrases certainly are. ἐδύσατο: A. is also making use of the variable formula ἐπὶ / ἐς / ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα (Il. 14.229, Od. 4.570, 5.352, 11.253.). On the alternation between ἐδύσατο and ἐδύσετο see 456–8n.

 866  τὸν δ᾿ ἄχος αἰνὸν ἔτυψενHom. Hym. Demeter 40 ὀξὺ δέ μιν κραδίην ἄχος ἔλλαβεν: 90 Τὴν δ᾽ ἄχος αἰνότερον καὶ κύντερον ἵκετο θυμόν. Although the reminiscence of the Homeric Hymn is significant, A.”s phrase does have other Homeric parallels. Particularly relevant is Il. 19.125 τὸν δ᾽ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν (describing Zeus in another famous episode which also involves deception practised by Hera concerning the birth of an heroic child-Heracles). ἄχος αἰνὸν is a Homeric combination, though always as αἰνὸν ἄχοςἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾿: The use of οὐκέτι (“Since before, no longer coming”) in this context is awkward. The required sense is that Peleus had never seen Thetis before (πάρος), since the night she had left their bed chamber in anger. Od. 6.325 νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ' ἄκουσας, “Now hear me, since before you never heard me . . . “, which is Odysseus appealing to Athene because he believes that she has abandoned him to the wrath of Poseidon, makes it probable that we should read (with Lloyd-Jones) οὔποτ”.

867  ἔδρακεν < δέρκομαι. For the importance of a woman leaving behind her chamber and marriage bed, see 26–7, 30–2nn.

868  χωσαμένη: The repetition of this word in the same metrical sedes (879) creates an example of small-scale ring composition, which recurs elsewhere in A. (see 313–6n.). The The contrast between Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ ( ἀγαυός – most frequently used of kings and heroes) and νηπιάχοντος (used of Astyanax – Il. 22.502) is evidence for the Hellenistic interest in the portrayal of children (136–8n.)

869  βροτέας . . . σάρκας ἔδαιεν: Another reminiscence of the Homeric Hymn: Hom. Hym. Demeter 239 νύκτας δὲ κρύπτεσκε πυρὸς μένει ἠύτε δαλὸν / λάθρα φίλων γονέων. “It seems clear that this odd mythical incident has widespread antecedents, and that two primary objectives of passing a child through or over the fire must be considered: (i) the pursuit of immortality and avoidance of old age; (ii) protection from the dangers, real or imagined, attendant on infancy. See Frazer's 1921 APOLLODORUS, The Library, Volume II) App. I, “Putting Children on the Fire,” in his edition of Apollodoros, 2: 311–17," (Green ad loc.), to which should be added Johnston in Graf and Johnston 2007, 84–5 and 200 n. 54 suggesting a generic link with Dionysos” rebirth: “to be cooked is not necessarily the end of one's story." This reference is owed to Hornblower on Lycophron, Alexandra 178. Βροτέας: used of χρώς at Hes. Op. 416. Another important recent discussion is Pache (2004) Baby and Child Heroes in Ancient Greece (Chapter 2 passim), reviewed here.

870 νύκτα διὰ μέσσην: For more examples of this use of διά with a local sense see here (Cooper and Krüger 2002, 2771). φλογμῷ πυρός: This pleonastic expression perhaps has a lyric feel about it, in keeping with the extraordinary scene that A. is describing (see further 66–9n.).

871  ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας: Hom. Hym. Demeter 237 χρίεσκ᾽ ἀμβροσίῃ. The problem of the nature of Ambrosia is well discussed here (Onians 1951, 293). On occasion it is said to be “eaten” by a god, when nectar is drunk. However, it is also used by Hera as a cleansing substance on her own body and by the gods to anoint the body of Sarpedon. It seems to be part of the process of turning Achilles into an immortal: Od. 18.193–4 κάλλεϊ . . . ἀμβροσίῳ οἵῳ . . . Κυθέρεια χρίεται (Penelope being made to look like Aphrodite). ὄφρα πέλοιτοThis line ending occurs twice and only in the Iliad. The echo of Il. 22.443 ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο / Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι seems to be significant. Hector never returns from his final battle with Achilles who, in turn, never takes on the qualities described in the following line

872  ἀθάνατος καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι: Hom. Hym. Demeter 242 καί κέν μιν ποίησεν ἀγήρων τ᾽ ἀθάνατόν τε. Again, there seems to be multiple literary reminiscences: Aphrodite tries to protect Hector”s with Ambrosia at Il. 23.185–­7 ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε (~ἀλάλκοι ) Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη / ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ / ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων, “Aphrodite . . . kept dogs from him by day and night and anointed him with rose-sweet, ambrosial oil that Achilles might not tear him . . ." Thetis' attempts to save her son from στυγερὸν . . . γῆρας poignantly pre-echo the sad picture that Achilles paints of his mortal father Peleus at Il. 19.334–6 ἤδη γὰρ Πηλῆά γ᾽ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν / τεθνάμεν, ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ᾽ ἀκάχησθαι / γήραΐ τε στυγερῷ, “for I think that by now Peleus is either long dead or if he is still barely alive is in sore distress from hateful old age . . .” There are other significant verbal Homeric echoes: Hom. Hym. Aphrod. 233 στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν, Od. 11.196 σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ” ἐπὶ γῆρας ἱκάνει (see further here) and particularly Hom. Hym. Apoll. 193 εὑρέμεναι θανάτοιό τ᾽ ἄκος καὶ γήραος ἄλκαρ. The double datives οἱ . . . χροΐThe dative of the Personal Pronoun (οἱ) is very often used where we might expect a possessive agreeing with a Noun in the clause: Il. 1.104 ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην, “his eyes were like blazing fire”, Od. 2.50 μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ, “the suitors accost my mother when she doesn't wish it”, Hes. Op. 76 πάντα δέ οἱ χροῒ κόσμον ἐφήρμοσε Παλλὰς Ἀθήνη, “And Pallas Athena bedecked her form with all manner of finery.”

873  Peleus” leaping from his bed recalls Amphitryon doing the same at Theocritus, Herakliskos 41 ὥς φάθ᾽. ὁ δ᾽ ἐξ εὐνᾶς ἀλόχῳ κατέβαινε πιθήσας, ᾽So said she, and at his wife”s bidding Amphitryon rose from his bed᾽ . . ., when Heracles is attacked by the serpents sent by Hera. ἀναπάλμενος: on the form of this verb, see 464n. and here. It constitutes a variation on the more usual Homeric expressions such as Od. 8.2 ὤρνυτ” ἄρ” ἐξ εὐνῆς, Od. 15.96 ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς. The verb εἰσενόησεν < εἰσνοέω is rare and may well be meant to recall Il.24.700–1 φίλον πατέρα εἰσενόησεν ἑσταότ” ἐν δίφρῳ, when Cassandra perceives Priam bringing back Hector”s body. It is used when the viewer sees something remarkable.

874  παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: Hom. Hym. Demeter 252=261 παῖδα φίλον, 289 ἀσπαίροντα. For this use of διά, (the equivalent here almost of ἐν), see 35–9n.

874–5  ἧκε (s. v. A2) δ᾿ ἀυτὴν / σμερδαλέηνAmphitryon makes a similar noise at Theocr. Herakliskos 47 δμῶας δὴ τότ᾽ ἄυσεν ὕπνον βαρὺν ἐκφυσῶντας, as does Metaneira at Hom. Hym. Demeter 245 κώκυσεν.

875  μέγα νήπιος: “great fool, that he was!”; Hom. Hym. Demeter 256 νήιδες ἄνθρωποι καὶ ἀφράδμονες. Also, “lacking in understanding, foresight”, and therefore, in some respects, “like a child.” “A nēpios person is also unable to know or understand the plans of the gods. For example: (Agamemnon) νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα. “nēpios, who knew nothing of all the things Zeus planned to accomplish . . . δ᾿ ἀίουσαHom. Hym. Demeter 250 τῆς δ᾽ἄιε.

876  τὸν μὲν ἄρ᾿ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα: Thetis” reaction is more violent than that of Demeter: Hom. Hym. Demeter 253–4 χείρεσσ᾽ ἀθανάτῃσιν ἀπὸ ἕθεν ἧκε πέδονδε, / ἐξανελοῦσα πυρός. ἁρπάγδηνAn adverb formed from ἁρπαγή, ᾽lit. snatchingly”, compressing two actions into one clause. Thetis snatches Achilles from the fire and throws him to the ground as he gives a long-drawn out howl (κεκληγῶτα). On the formation of the adverb see Rau 2006 and for more examples see here (Frohwein 1868). κεκληγῶτα: Perfect participle < κλάζω = a loud, piercing scream and a heavy spondaic word with which to end the line. It is, almost as if the spell has been broken by Peleus' loud cry and Thetis' violent action. The moment is gone. Achilles has lost his chance of immortality and Thetis vanishes, as though she had been a dream (see below).

877  πνοιῇ ἰκέλη δέμαςOd. 6.20 ἡ δ᾽ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης (of a dream) Od. 11.207–8 τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ / ἔπτατ᾽, “she flitted from my arms like a shadow or a dream” (of Odysseus” mother) 11.222, and perhaps most poignant of all, when Creusa escapes Aeneas” grasp at the end of Aeneid 2.791 par levibus ventis volucrique simillima somno, “ (fled from my hands), even as light winds and most like a winged dream.” δέμας: added to the Homeric phrase perhaps stresses the suddenness of her departure. One minute she's there and the next, she's thin air.

878  βῆ ῥ᾿ ἴμεν ἐκ μεγάροιοHom. Hym. Demeter 281 βῆ δὲ διὲκ μεγάρωνThe second half of this line reworks 865 and, as it were, closes the incident. ἐσήλατο πόντονIl. 1.532 εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ” αἰγλήεντος Ὀλύμπου (Thetis leaving Olympus!), Callimachus h. 3.195 ἥλατο πόντον (a sea nymph jumping into the sea after having been chased by Minos.) The leap into the sea is obviously a significant act, often a means of escape (Bernabé et al. 2013) for a Greek heroine, but in Thetis” case a return to her natural realm(Hopman 2012).

 879  χωσαμένη (863, 868): Another reference to Hom. Hym. Demeter 251 τῇ δὲ χολωσαμένη and also to Thetis” remarks to Peleus and the opening of the episode. μετὰ δ᾿ οὔ τι παλίσσυτος ἵκετ᾿ ὀπίσσω“Never to return.” The closure of this “flashback” is emphatic and sudden. Such transitions (Fantuzzi and Hunter 2004) are typical of Hellenistic poetry.

880  τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: for ἀμηχανία as an Argonautic character trait, see 149, 825nn.

881  ἐφημοσύνην: “All the commands.” ἐφημοσύνη (like cognate ἐφετμή) is often used of the commands of the gods (757, 845nn.) The whole line recalls and varies Od. 16.340 αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπε. A. writes μετέειπεν, rather than ἀπέειπε to avoid lengthening the final syllable of Θέτιδος in arsis which would break Wernicke”s Law (Mooney 1912, 413).

882  In view of Od. 4.659 μνηστῆρας δ” ἄμυδις κάθισαν καὶ παῦσαν ἀέθλων (of the suitors) and also Il. 15.15 Ἕκτορα δῖον ἔπαυσεμάχης, 15.250 ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς, 15.459 ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν, 17.81 ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς perhaps we should read ἀέθλων rather than ἀέθλους as transmitted. μεσσηγὺς λῆξαν: “They ceased in the middle (of the games).” λῆξαν3rd. plur. Aorist < λήγω.

 883  δόρπον τε χαμεύνας τ᾿ ἀμφεπένοντο: “They prepared dinner and beds” a Hendiadys based principally on the Homeric Il. 23.55 ἐσσυμένως δ” ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι, Il. 24.124 ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον, Od. 14.347 ἐσσυμένως παρὰ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο but the presence of the rare word χαμεύνη seems to point to a link with Theocritus 13.32–3 ἐκβάντες δ᾽ ἐπὶ θῖνα κατὰ ζυγὰ δαῖτα πένοντο δειελινοί, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν, ”and stepping out on the beach, they made ready their meal in the evening two by two, but one resting-place they laid for all.” Whichever poet is prior, both passages are based on the typical Homeric scenes (sections 3.1.3 and 3.1.5) of preparing a meal and retiring for the night.

884  δαισάμενοι: aor. part. < δαίνυμι “having feasted”. τῇς ἔνι . . . νύκτ᾿ ἄεσαν: “they slept upon them (i.e. the beds-which in the passage quoted above Theocritus specifies in more detail). A. (and Theocritus) are both at pains to avoid the repetition of formulaic phrases that one finds in such typical scenes in Homer. The mention of sleep is unusual for A. In spite of the phrase ὡς τὸ πάροιθεν, it does not normally break up the journey or narrative as it does in the Odyssey and Iliad; e.g. at Od. 9.168–70 (similar are Od. 4.430, 575 and Il. 1.475–7); on the subject of the Argonauts' indefatigability, see further Montiglio 2015 (Chapter 4) who notes that A. “even seems to advertise his rejection of sleep scenes by turning a sequence that, in Homer, would typically include sleep into one that emphatically excludes it.” ἄεσανfor the form, see here.

Bibliography:

Ambühl, A. 2007. “Children as poets: poets as children? Romantic constructions of childhood and Hellenistic poetry”, Hesperia 41: 373–83.

Arend, W. 1933. Die typischen Scenen bei Homer. Berlin.

Barringer, Judith M. 1995. Divine Escorts, Nereids in Archaic and Classical Greek Art. Ann Arbor.

Boedeker, Deborah. 2016. Hera and the Return of Charaxos (pp. 188-207) in Bierl, A., & Lardinois, A. (Eds.). 2016). The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, Frs. 1-4: Studies in Archaic and Classical Greek Song, vol. 2. Leiden and Boston.

Buchan, Mark. 2012. Perfidy and Passion: Reintroducing the Iliad. Wisconsin.

Cairns, Francis. 1979. Tibullus: A Hellenistic Poet at Rome. Cambridge.

Clay, J. 1972. “The Planktai and Moly: Divine Naming and Knowing in Homer”, Hermes 100: 127–131.

Clayman, Dee L. 2014. Berenice II and the Golden Age of Ptolemaic Egypt. Oxford.

Cooper, Guy L. and Krüger, Karl Wilhelm. 2002. Greek Syntax: Early Greek Poetic and Herodotean Syntax, Volume 3. Michigan.

Cuypers, M. 1970. Apollonius Rhodius, Argonautica 2.1-310: A Commentary. Leiden.

Edmunds, S.T. 1990. Homeric Nēpios (New York).(Accessed 28/01/2019 http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_EdmundsS.Homeric_Nepios.1990.)

Fantuzzi, M. and Hunter, R. 2004. Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry. Cambridge.

Faraone, Christopher A. 2013. Gender Differentiation and Role Models in the Worship of Dionysos: The Thracian and Thessalian Pattern. In Alberto Bernabé, et al.: Redefining Dionysos. Berlin and Boston.

Frohwein, E. 1868. De adverbiis graecis. In Curtius, G., Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik. Erstes Heft. Leipzig.

Gantz, Timothy. 1993. Early Greek Myth: A Guide to Literary and Artistic Sources. Baltimore and London.

Graf, Fritz and Iles Johnston, Sarah. 2007. Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets. London and New York.

Heslin, Peter. 2018. Propertius, Greek Myth, and Virgil: Rivalry, Allegory, and Polemic. Oxford.

Hornblower, Simon. 2015. Lykophron: Alexandra. Greek text, Translation, Commentary, and Introduction. Oxford; New York.

Knight, Virginia H. 1995. The Renewal of Epic: Responses to Homer in the Argonautica of ApolloniusLeiden, New York, Kóln.

Kayachev, B. 2016. Allusion and Allegory: Studies in the Ciris. Berlin and Boston. De Gruyter.

Marianne Govers Hopman. 2012. Scylla: Myth, Metaphor, Paradox. Cambridge and New York.

McPhee, Brian D. 2016. The Voyage Of The Argo And Other Modes Of Travel In Apollonius” Argonautica Diss. North Carolina at Chapel Hill.

Mira Seo, J. 2013. Exemplary Traits: Reading Characterization in Roman Poetry. Oxford.

Montiglio, Silvia. 2015. The Spell of Hypnos: Sleep and Sleeplessness in Ancient Greek Literature. London and New York.

Mooney, G.W. 1912. The Argonautica of Apollonius Rhodius; edited with introduction and commentary. Dublin.

Mori, A. 2018. A Ptolemaic Thetis in Apollonius” Argonautica (accessed 3/12/2018 https://camws.org/filebrowser/download/1025).

Onians, Richard Broxton. 1951. The Origins of European Thought: About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate. Cambridge.

Pache, Corinne Ondine. 2004. Baby and Child Heroes in Ancient Greece. Urbana and Chicago.

Rau, J. 2006. “The Greek Adverbs in -δον -δα -δην,” Glotta 82: 211-220.

Thalmann, William G. 2011, Apollonius of Rhodes and the Spaces of Hellenism. Oxford.

Torrance, Isabelle C. 2013. Metapoetry in Euripides. Oxford.

Viti, C. 2015. Variation und Wandel in der Syntax der alten indogermanischen Sprachen. Tübingen.

 

 

τοῖος -α -ον, quality, such, such-like

 προσλέγομαι, say in addition, answer

 μῦθος -ου ὁ, spoken thing, speech, plan, story

μαλερός, mighty, fierce, devouring, ravening

 πῦρ πυρός τό, fire

 μένος -εος τό, might

θύελλα, a storm

 ζαχρηής, furious, raging

 λήγω, allay, abate

 ἐτήτυμος, true

 θαρσαλέος, bold

 φημί φήσω ἔφησα --- --- ---, say, promise

κῦμα -ατος τό, wave

 ἀντιάω, to oppose

σαόω, save, preserve, deliver, mid., oneself

 Ζέφυρος, Zephyrus, the west wind

 λίγα, fresh

 κίνυμαι, to stir

ὥρα -ας ἡ, season, time, moment

 δολιχός, long

ἄσπετος, measureless

 οἶμος, a way, road, path

 ὁδεύω, to go, travel

 ὄφρα, so that, until

 κασιγνήτη, a sister

 μετέρχομαι, to come

 ἀρωγός, aiding, succouring, propitious, serviceable

ὅθι, where

 πρυμνήσιος, of/for the stern

 ἀνάπτω, to make fast on

ὑπηοῖος, about dawn, towards morning, early

 μιμνήσκω μνήσω ἔμνησα --- μέμνημαι ἐμνήσθην ---, remind, remember

 νόστος -ου ὁ, return (home)

 αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην, take mid. choose

ἀναΐσσω, to start up, rise quickly

 κατά, against, down

 αἰθήρ,t he sky, heaven

 ἐμπίτνω, fall upon

 δίνη, a whirlpool, eddy

 κυάνεος, dark-blue

 πόντος -ου ὁ, sea, the deep

 καλέω καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα κέκλημαι ἐκλήθην, call

ἐπαμύνω, to assist

αὐτοκασιγνήτη, an own sister

 Νηρηΐς, daughter of Nereus, sea-nymph

ἀΐω, hear

 ἀντάω, meet with

 ἀλλήλων -οις, each other

 ἀγορεύω ἀγορεύσω ἠγόρευσα ἠγόρευκα ἠγόρευμαι ἠγορεύθην, declare

 ἐφετμή, a command, behest

αἶψα, forthwith, at once, directly

ἰάλλω, to send forth

 μετά, to, in the direction of

 Αὐσόνιος -α, -ον, Ausonian, Italian

ὠκύς ὠκεῖα ὠκύ, quick, swift, fast

 ἀμάρυγμα, a sparkle, twinkle

βολή, a ray

ὅτε, when

 ἄνειμι, go up, reach

 πέραιος, on the further side (see notes)

 ὑψόθι, aloft, on high

σεύω, start, drive; rush

λαιψηρός, light, nimble, swift

ὕδωρ ὕδατος τό, water

 ἔστε, until, so long as

 ἀφικάνω, to arrive at, to have come to

 ἀκτή, beach

 Αἰαίη, Aeaea, island of Circe

 Τυρσηνίς, Etruscan, Tyrrhenian

 ἤπειρος -ου ἡ, the land

εὑρίσκω εὑρήσω εὗρον εὕρηκα εὕρημαι εὑρέθην, find, discover

 παρά, by the side of

 ναῦς νεώς ἡ, ship

 σόλος, a quoit

 ῥιπή, the flight, shooting

ὀιστός, an arrow

 τέρπω, delight

ἆσσον, nearer, very near

 ὀρέγω, to reach, touch

ἄκρος -α -ον, at the furthest point, topmost

 Αἰακίδης, son of Aeacus

 Πηλεύς, Peleus

ἀκοίτης, husband

εἰσοράω, to look into, look upon, view, behold

 δύναμαι δυνήσομαι --- --- δεδύνημαι ἐδυνήθην, be able to

 ἔμπεδος, clearly, without possibility of error

 οἶος -η -ον, alone

εἴδομαι, are visible, appear

μηκέτι, no more, no longer

Τυρσηνίς, Etruscan, Tyrrhenian

 ἧμαι (or κάθημαι) --- --- --- --- ---, sit

 μένω μενῶ ἔμεινα μεμένηκα --- ---, remain, await, stand fast

 ἠῶθεν, at dawn

θοός -ή -όν, swift

 πρυμνήσιος, of/for the stern

 λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην, loose

πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα (or πέποιθα) πέπεισμαι ἐπείσθην, mid. obey, trust

 ἐπαρηγών, helper

ἐφετμή, a command, behest

πασσυδίῃ, with all one's force, all together

Νηρηΐς, daughter of Nereus, sea-nymph

 ἀντιάω, to come together

διέκ, through and out of

Πλαγκταί, the Wandering Rocks

ῥύομαι, to protect

ἐναίσιμος, destined

δείκνυμι δείξω ἔδειξα δέδειχα δέδειγμαι ἐδείχθην, show

 δέμας, the (physical frame, form of the) body

ὁράω ὄψομαι εἶδον ἑόρακα (or ἑώρακα) ἑώραμαι (or ὦμμαι) ὤφθην, to see, look, be able to see

 ἄντομαι, to come (to your aid)

νόος, mind, perception

ἔχω ἕξω (or σχήσω) ἔσχον ἔσχηκα --- ---, keep

χολόω, to make angry, provoke

 πλέον, more, rather

 ἔτι, still, yet, besides, already

πάροιθε, before

 ἀπηλεγέως, without caring for anything, reckless of consequences, bluntly

ἀΐδηλος, unseen, making unseen, annihilating, destructive

 δὐω -δύσω -έδυσα (or ἔδυν) δέδυκα δέδυμαι -εδύθην, plunge in, go into, sink

 βένθος, the depth

 πόντος -ου ὁ, sea, the deep

ἄχος -εος, anguish, distress

 αἰνός -ή -όν, dread, grim

 τύπτω, to strike

πάρος, before, formerly

 οὐκέτι οὐκ ἔτι, no more, no longer (see notes)

δέρκομαι, to see clearly, see

 ἐξότε, from the time when

λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην, leave

 θάλαμος ὁ, chamber

εὐνή, bed, couch

 χώομαι, to be angry

 Ἀχιλλεύς, Achilles

 ἀγαυός, illustrious, noble

 νηπιάχω, to be childish, play like a child

βρότειος, mortal, human, of mortal mould

σάρξ, flesh

 δαίω, to burn

 νύξ νυκτός ἡ, night

μέσσος -η -ον, middle, in the middle

 φλογμός, flame, blaze

 πῦρ πυρός τό, fire

 ἦμαρ, day

ἀμβροσίη, ambrosia

 χρίω, to anoint, rub

 τέρην, tender

 δέμας, body

 ὄφρα, so that, until

 πέλω, to be

 ἀθάνατος -ον, immortal, deathless

στυγερός, hated, abominated, loathed

 χρώς χρωτός ὁ, the surface of the body, the skin

 γῆρας -ως τό, old age

 ἄλαλκε, to ward off

ἀναπάλλω, jump, spring up

 εἰσνοέω, to perceive, remark

φίλος -η -ον, dear, beloved, one's own

 σπαίρω, to gasp

φλόξ, a flame

 ἵημι ἥσω ἧκα εἷκα εἷμαι εἵθην, send forth, utter

ἀϋτή, to cry

 σμερδαλέος, terrible to look on, fearful, aweful, direful

 εἰσοράω, to look into, look upon, view, behold

νήπιος -α -ον, fool

ἀΐω, perceive, hear

ἁρπάγδην, hurriedly, violently

 χαμάδις, to the ground, on the ground

 βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβλήθην, throw, strike

 κλάζω, to cry

 πνοή, a breeze

 ἴκελος, like, resembling

 δέμας, the (physical frame, form of the) body

 ἠύτε, as, like as

 ὄνειρος, ὁ, a dream

μέγαρον -ου τό, hall

εἰσάλλομαι, to spring into

χώομαι, to be angry

ὄνειρος, ὁ, dream

παλίσσυτος, rushing hurriedly back

 ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην --- ἷγμαι ---, come

 ὀπίσσω, back, back again

 τῶ, then

ἀμηχανία, helplessness

 δέω δήσω ἔδησα δέδεκα δέδεμαι ἐδέθην, bind, fetter

 φρήν φρενός ἡ, heart, mind

ἔμπης, nevertheless

ἐφημοσύνη, command, order

 Θέτις, Thetis

 μετεῖπον, to speak among

 ἑταῖρος -ου ὁ, comrade, companion

ἄρα, well then, really

 μεσηγύ, in the middle (of what they were doing)

 λήγω, cease

παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα πέπαυμαι ἐπαύθην, stop, end

 ἀέθλος -ου ὁ, contest

 ἐσσυμένως, hastily.

 δόρπον, the evening meal

χαμεύνη, a bed on the ground, pallet-bed

ἀμφιπένομαι, to be busied about, prepare

δαίνυμι, to dine

ἄω, to sleep (see notes)

πάροιθε, before

article nav

Suggested Citation

Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-831-882