ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,

ἤδη Κουρῆτιν ἔλιπον χθόνα πεπταμένοισιν

λαίφεσι καὶ στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους1230

ἑξείης, Πέλοπος δὲ νέον κατεφαίνετο γαῖα:

καὶ τότ᾽ ἀναρπάγδην ὀλοὴ βορέαο θύελλα

μεσσηγὺς πέλαγόσδε Λιβυστικὸν ἐννέα πάσας

νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο

προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω1235

νηυσὶ πέλει, ὅτε τόνγε βιῴατο κόλπον ἱκέσθαι.

πάντῃ γὰρ τέναγος, πάντῃ μνιόεντα βυθοῖο

τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:

ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε

ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε1240

πλυμμυρίσ--καὶ γάρ τ᾽ ἀναχάζεται ἠπείροιο

ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς

λάβρον ἐποιχόμενον--μυχάτῃ ἐνέωσε τάχιστα

ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.

οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας1245

ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα,

τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: οὐδέ τιν᾽ ἀρδμόν,

οὐ πάτον, οὐκ ἀπάνευθε κατηυγάσσαντο βοτήρων

αὔλιον, εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ.

ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλον τετιημένος ἐξερέεινεν:1250

τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι

ἡμέας; αἴθ᾽ ἔτλημεν, ἀφειδέες οὐλομένοιο

δείματος, αὐτὰ κέλευθα διαμπερὲς ὁρμηθῆναι

πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν

βέλτερον ἦν μέγα δή τι μενοινώοντας ὀλέσθαι.1255

νῦν δὲ τί κεν ῥέξαιμεν, ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν

αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη

πέζα διωλυγίης ἀναπέπταται ἠπείροιο.

ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος

ἰθυντὴρ Ἀγκαῖος ἀκηχέμενος ἀγόρευσεν:1260

Ὠλόμεθ᾽ αἰνότατον δῆθεν μόρον, οὐδ᾽ ὑπάλυξις

ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι

τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται

χερσόθεν ἀμπνεύσειαν: ἐπεὶ τεναγώδεα λεύσσω

τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ1265

ξαινόμενον πολιῇσιν ἐπιτροχάει ψαμάθοισιν.

καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη

νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ

πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο μεταχθονίην ἐκόμισσεν.

νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη1270

ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα.

τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι

ναυτιλίης νόστου τε. δαημοσύνην δέ τις ἄλλος

φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν

μαιομένῳ κομιδῆς. ἀλλ᾽ οὐ μάλα νόστιμον ἦμαρ1275

Ζεὺς ἐθέλει καμάτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροισι τελέσσαι.

ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι

ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν

παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.

οἷον δ᾽ ἀψύχοισιν ἐοικότες εἰδώλοισιν1280

ἀνέρες εἱλίσσονται ἀνὰ πτόλιν, ἢ πολέμοιο

ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον

ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,

ἢ ὅταν αὐτόματα ξόανα ῥέῃ ἱδρώοντα

αἵματι, καὶ μυκαὶ σηκοῖς ἔνι φαντάζωνται,1285

ὴὲ καὶ ἠέλιος μέσῳ ἤματι νύκτ᾽ ἐπάγῃσιν

οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:

ὧς τότ᾽ ἀριστῆες δολιχοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο

ἤλυον ἑρπύζοντες. ἐπήλυθε δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐρεμνὴ

ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες1290

δακρυόειν ἀγάπαζον, ἵν᾽ ἄνδιχα δῆθεν ἕκαστος

θυμὸν ἀποφθίσειαν ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντες.

βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:

ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι σφετέροισιν

ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι ἐκείατο νύκτ᾽ ἔπι πᾶσαν1295

καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι

ἀθρόαι Αἰήταο παρεστενάχοντο θυγατρί.

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης

χηραμοῦ ἀπτῆνες λιγέα κλάζουσι νεοσσοί:

ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ᾽ ὀφρύσι Πακτωλοῖο1300

κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν

ἑρσήεις βρέμεται ποταμοῖό τε καλὰ ῥέεθρα:

ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας

παννύχιαι ἐλεεινὸν ἰήλεμον ὠδύροντο.

καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν1305

νώνυμνοι καὶ ἄφαντοι ἐπιχθονίοισι δαῆναι

ἡρώων οἱ ἄριστοι ἀνηνύστῳ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:

ἀλλά σφεας ἐλέηραν ἀμηχανίῃ μινύθοντας

ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,

ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,1310

ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ᾽ ὕδασι χυτλώσαντο.

ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ

ἠελίου Λιβύην: αἱ δὲ σχεδὸν Λἰσονίδαο

ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.

αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,1315

δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον

μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀτυζόμενον προσέειπον:

  The Departure from Drepane:

  The Argonauts sail to Libya and are stranded on the Syrtes (shoals off the Libyan coast).

  1223: ἤματι δ᾿ ἑβδομάτῳ: References to the itinerary are often numerically detailed; see further (Murray 2014). Δρεπάνην λίπον: A. resumes the brisk style that he adopts when narrating the Argonauts’ travels. For a similar description from the Odyssey, see Od15.290–95.

  1224: ὑπεύδιος: “under a clear sky.” The omens seem to be good but see below.

  1225: ἀλλὰ γὰρ οὔ πω: “but not yet.” This phrase coming at the end of the line, with its full meaning running into the next seems to apply the breaks to the Argo’s swift progress.

  1226: αἴσιμον ἦν: “was it permitted by fate.” αἴσιμον ἦμαρ (Il. 8.72, 22.212) and the like is a frequent Homeric phrase. ἡρώεσσιν: a heavy spondaic ending to the line (followed by two more) marks this as a major moment.

  1227: Λιβύης ἐπὶ πείρασιν: the Argonauts are destined to suffer (ὀτλήσειαν) in the wastes of Libya. ὀτλήσειαν: the optative is used after a past tense (Od3.285).

  1228: ἤδη: in this and the next line marks the immediacy of the moment (225–7n.). †ποτί†: read προτί=πρός, in the sense of, ‘on the side of, towards’ LSJ s.v. πρός Ai2 and understanding, perhaps, χθόνα from the next line, translate, “they left (behind) the land in the direction of the Ambracian Gulf.”

  1229: Κουρῆτιν: with χθόνα: “the land of the Kouretes,” taking the last syllable as long in arsis at the caesura, or perhaps read Κουρήτων.

  1230: στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους: “some narrow islands together with the Echinades. themselves.”

  1231: Πέλοπος . . . κατεφαίνετο γαῖα: the Argonauts are getting closer to home, just like Odysseus (Od10.29), when disaster strikes. Πέλοπος depends on γαῖα.

  1232: The end of the line recalls Il6.346, and Od10.48. Odysseus’ troubles begin when he is swept off course to the land of the Lotus-Eaters. The Argonauts are heading for a far more desolate destination.

  1233: μεσσηγὺς: “in mid-course.” πέλαγόσδε Λιβυστικὸν: “towards the Libyan Sea.” δε: indicates direction: Smyth § 1589.

  1233–4: ἐννέα πάσας / νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα: “nine nights and as many days.” φέρ(ε): unaugmented impf. is the main verb, incorporated into the phrase to, perhaps, emphasise the length of the storm.

  1235: προπρὸ μάλ᾿ ἔνδοθι Σύρτιν: “very far advanced into the Syrtis.” A. seems to mean the southern most part of the “great Syrtis”, i.e. the Gulf of Sidra, west of Cyrene, a true wilderness; see further Media images. οὐκέτι νόστος ὀπίσσω: referencing the main theme of the Argonautica: nostos: “no longer a return.”

  1236: βιῴατο: pres. opt. 3rd. pl. (epic, ionic) < βιάω, “they are forced.” The present tenses (and the parenthesis: καὶ γάρ . . . ἐποιχόμενον) add to the drama of the description.

  1237: πάντῃ . . . πάντῃ: “everywhere . . . everywhere.”

  1237–8: μνιόεντα βυθοῖο / τάρφεα: “lit. sea-weedy clumps of the deep”, “tangled masses of sea-weed.” Strange language to match the strange and desolate scenery.

  1238: κωφὴ . . . ὕδατος ἄχνη: “noiseless foam of the sea: (A. has in mind, Od5.403 and the whole context).

  1239: ἠερίη δ᾿ ἄμαθος παρακέκλιται: “sand stretches away, raised into the air.” The meaning of ἠέριος is a matter of discussion: the explanation of the scholia (ad loc.), “vast quantities, abundant”, is not attested elsewhere. “Misty sandhills” would certainly be the more atmospheric interpretation. παρακέκλιται: perf. ind. 3rd. sg. < παρακλίνω, “turn aside.” οὐδέ τι κεῖσε: “nor there does anything . . .”

  1240: ἑρπετὸν οὐδὲ ποτητὸν: “that creeps or flies (Hdt. 1.140 ἑρπετὰ καὶ πετεινά, Theoc. 15.118). ἀείρεται: “moves, raises itself.” ἔνθ᾿ ἄρα τούς γε: referring to the Argonauts.

  1241: πλημυρίς: A. seems to be echoing (and almost reversing) Odysseus’ escape from the Cyclops (Od9.486), where Odysseus is nearly swept back ashore. καὶ γάρ τ᾿: the two καί’s (next line) balance one another: the tide (τόδε χεῦμα) ebbs (ἀναχάζεται) and flows back again (ἐπερεύγεται).

  1242: ἐπερεύγεται ἀκτὰς: echoing another Odyssean context (O. swimming ashore): Od. 5.438 (>Virg. Aen11.625–8).

  1243: λάβρον ἐποιχόμενον: “coming with a rush and a roar.”

  1243–4: μυχάτῃ . . . / ἠιόνι: “the innermost shore. ἐνέωσε: aor. ind. act. 3rd. sg. <ἐνωθέω.

  1244: τρόπιος . . . παῦρον: “very little of the ship’s keel.” ἔλειπτο: unreduplicated aorist passive < λείπω: LSJ s.v. B.

  1245: οἱ δ᾿: the Argonauts rush to disembark. ἄχος δ᾿ ἕλεν εἰσορόωντας: they are dismayed the landscape (or lack of) that greets them. When Odysseus lands back in Ithaca, he is confronted by a many familiar landmarks (Od13.236–48, as listed by Athene).

  1246: ἠέρα: see 1239n. they are dismayed by the “mist and the back of the great earth.”

  1247: τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: the most terrifying thing is that this uninhabited landscape stretches off into the distance. A major factor is the mist. For ἠέριος / ἀήρ, ἠέρος, see further 265–8n. οὐδέ τιν᾿ ἀρδμόν: “no spot for water.” This is one of the words used in the description of Ithaca cited above (1245n.).

  1248: οὐ πάτον: “nor beaten track.” This word echoes the landing made by Odysseus on “Goat Island” (Od9.119).

  1248–9: βοτήρων / αὔλιον: “a farmstead.” The lack of one of these is a measure of the desolate of the Argonauts’ landing place. εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ: “silence reigned over a lifeless world.” (Rieu).

  1250–1: τίς χθὼν εὔχεται ἥδε: “what land is this proud to be?” As often in A. an anonymous commentator sums up the situation, while echoing the usual Odyssean interrogative opening: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν (Od. 1.170 etc). Here, it is literally a cry in the wilderness. With εὔχεται understand εἶναι (LSJ s.v. III). The verb usually signifies a proud boast but here seems empty and despairing. ξυνέωσαν: varying on ἐνέωσε in 1243: “To where have the stormy winds hurled us?”

  1252: αἴθ(ε): “would that . . .” ἔτλημεν: “dared.” Such unfulfilled wishes are often a part of interventions such as this; see Medea’s speech at 4.32. , ἀφειδέες: without thought for, disregarding.”

  1253: διαμπερές: “straight through.” To be taken with πετράων. The Argonauts are not aware that the Clashing Rocks are fixed after their passage through them in Book 2 (528–647).

  1254:  τ᾿ ἂν . . . βέλτερον: “it would have been better,” a ‘counterfactual’ wish that draws attention to a pivotal point in the plot; see further (Louden 2007, 190). καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν: “even if we were to go against Zeus’ will: a possible reference to 4.584–5.

  1255: μέγα δή τι μενοινώοντας: “eager for some great deed.” There is a similar mixture of cases (ἰοῦσιν ~ μενοινώοντας) at 4. 169–70.

  1256: τί κεν ῥέξαιμεν: “but now, what are we to do?” The anonymous Argonaut echoes Agamemnon’s words at Il19.90. Agamemnon blames the gods; the Argonaut, the elements and the environment. ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν: “if we are held back by . . .”

  1257: μένειν: “to remain”: the infinitive depends on the participle in the previous line. τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον: “for even a short time (τυτθόν agreeing with χρόνον).

  1258: the anonymous commentator concludes with a linguistically rich line: πέζα, meaning “shore-line” is rare (LSJ s.v. Aii2). The exact signification of διωλύγιος is disputed. Here it agrees with ἠπείροιο. The line is balanced by ἀναπέπταται: pf. pass. of ἀναπετάννυμι.

  1259: ἀμηχανίῃ κακότητος: “in despair at their evil situation.” ἀμηχανίη is generally a characteristic that marks out Jason alone.

  1260: ἰθυντὴρ Ἀγκαῖος: “the helmsman Ancaeus” confirms that the Argonauts are in a dreadful situation. He is an expert, so the use of his name stresses the fact that the situation is dire. ἀκηχεμένοις: pf. pass. participle < ἀχέω.

  1261: ὠλόμεθ᾿. . . μόρον: recalling Il21.133δῆθεν: adding a note of irony: “in truth” (implying perhaps, “after all we have been through”). ὑπάλυξις: invoking Il22.270 and particularly Od23.287.

  1262: πάρα δ᾿. . . πημανθῆναι (with heavy spondaic ending): “it remains for us (πάρα δ᾿ ἄμμι) to suffer the very worst (τὰ κύντατα).”

  1263: ὑπ᾿ ἐρημαίῃ πεπτηότας: “having fallen upon this desolate place.” πεπτηότας, here translated as though from πίπτω, could be from πτήσσω (LSJ s.v. ii). A. seems to be following Herodotus’ description of Libya.

  1264: ἀμπνεύσειαν: aorist. opt. < ἀναπνέω: “were to blow from the land (χερσόθεν). The Argonauts are completely stranded. τεναγώδεα: acc. sing. with ἅλα (next line). It comes first to stress the desolation that they face.

  1265: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: the adverbs (τῆλε . . . πάντοθεν) and the verb (περισκοπέων) emphasise the fact that, whenever they look, the Argonauts can see no means of escape. ἤλιθα: “to no purpose, uselessly (for us).” The water churns backwards and forwards over the shoals to no purpose.

  1266: ξαινόμενον: “fretted, broken up,” presumably as it runs over (ἐπιτροχάει) the shoals (πολιῇσιν . . ψαμάθοισιν; lit. the grey sand).

  1267: καί κεν: placed first to stress the fact that they have escaped from an even more wretched fate: “would have been (smashed)”. The Argo has only escaped total destruction because the incoming tide (1269 πλημυρὶς ἐκ πόντοιο) has pushed the ship some distance up the beach of the Syrtes. διὰ . . . κεάσθη: “have been shattered: aor. pass. < (διὰ) . . . κεάζω, a verb denoting a considerable degree of violence; see 4.391.

  1268: νηῦς ἱερή: “our sacred ship,” emphasising the important role that the Argo, herself, plays in the poem. In addition, it is presumably Athena’s crafting of the Argo (1.111–4), or perhaps the beam of Dodonian oak (1.527) that she fashioned for its mid-keel, that makes the Argo a “sacred ship”; see further (Murray 2005). πολλὸν πρόσω: “very far from (dry land).”

  1269: μεταχρονίην: “raised up”, i.e. afloat.

  1270: ἡ μὲν: referring back to πλημυρίς (the swell or the tide). πέλαγόσδε μετέσσυται: “rushes back to (δε) the sea.” οἰόθι δ᾿ ἅλμη: this is a common enough sight on any beach: “only the foam.”

  1271: ἄπλοος εἰλεῖται: “is whirled around, on which no-one can sail.” ὕπερ . . . ἔχουσα: “raising,” the verb in tmesis with γαίης depending on it and ὅσσον, modifying

  1272: The word order of Ancaeus’ speech continues to be very intricate: πᾶσαν agrees with ἐλπίδα, and ἀπ᾿. . . κεκόφθαι is another example of tmesis, with object and main verb embedded between the prefix and the main part of the infinitive (κεκόφθαι). Hunter (ad loc.) notes that this is the earliest occurrence of ἐλπίδα ἀποκόπτειν (LSJ s.v. A2) but see “hopes were anchors or cablesto the Greeks (see further (Thomson 1938, 62)) so it is a neat extension of this metaphor to speak of being “cut off from hope,”especially when the most important point of reference is the Argo

  1273: ναυτιλίης νόστου τε: “of our voyage and our return.” The basic themes of the Argonauticaδαημοσύνην: “his skill (as a steersman).” This abstract noun occurs first in A. (see 121–2n.). Abstract nouns in –σύνη are uncommon in Homeric poetry and their use somewhat restricted to direct speech (521 examples in direct speech and 90 examples in narrative). Here A. seems to follow the Homeric pattern but generally does not discriminate in the same way.

  1274: φαίνοι ἑήν: “let him show.” This is an emendation for transmitted φαίνοιεν / φήνειεν. It makes good sense, though the correption of οι is unusual. πάρα = πάρεστι: see vocab. οἱ: “for him.” ἐπ᾿ οἰήκεσσι θαάσσειν: a picturesque way of describing a possible handing over of responsibility: “sit down at the helm.”

  1275: μαιομένῳ κομιδῆς: “lit. if he desires a return home.” οὐ μάλα: “not at all.” Hermann Fränkel’s classic study showed that in Archaic poetry ἧμαρ not only means ‘day’, but the situation which turns into decisive destiny. The epic hero (as many heroes of tragedy and historiography) has his νόστιµον ἦμαρ, his αἴσιμον ἦμαρ, his ἐλεύθερον ἦμαρ, which seals his destiny; see further(Jáuregui et al. 2011, 190).

  1276: Ζεὺς ἐθέλει: a fleeting allusion to the ‘plan of Zeus’, mentioned only at significant moments (4.557–61). καμάτοισιν ἐφ᾿ ἡμετέροισι: “after / in return for our troubles. κᾰ́μᾰτος: is another significant word in the Argonautica (1.1). Ancaeus ends on a note of despair to correspond with his opening: ὠλόμεθ᾿(α).

  1277: the context is one of total gloom. σὺν δ᾿ ἔννεπον ἀσχαλόωντι: “(the Argonauts) joined in his despair.” ἀσχαλόωντι: pres. part. act. masc. dat. sg. > ἀσχαλάω.

  1278: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: “those who knew anything about navigation (Rieu).” δεδαημένοι: perf. part. masc. nom. pl. <δάω.

  1279: παχνώθη κραδίη: “their hearts were frozen with fear,” a variation on ἦτορ παχνοῦται (Il. 17.112), ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ (Hes. Op. 360).

  1280: this complex simile marks the depth of the Argonauts’ despair. The parallels for its constituent parts are principally Od20.350–7 (Theoclymenus’ vision of impending doom for the suitors); but see also Hdt. 6.277.37, 140, Cic. ND 2.5.14De Div1.97, Tib. 2.5.71–8, Plut. Pyrrhos 31.3 with particular reference to Virg. G. 1.476­–83. A modern parallel that conveys the same sense of despair that pervades this whole passage may be Cavafy’s “Waiting for the Barbarians.” It is also possible that A.’s readers might connect this description with what happened at Thebes before its sack by Alexander the Great (Diod. Sic. 17.10.4–5); see further(Dillon 2017, 188).

  1280: ἀψύχοισιν ἐοικότες εἰδώλοισιν: “men wander (εἱλίσσονται) ghost-like”, well-summing up the mental state of the Argonauts.

  1281: εἱλίσσονται: “roam through (the city),” perhaps with the sense of not knowing what to do like Odysseus at Od20.24 ἑλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθα.

  1281–2:  πολέμοιο /  λοιμοῖο: “war or plague.” The two genitives depend on τέλος.

  1282–3: ὄμβρον / ἄσπετον: floods were considered to be a considerable omen in the ancient world. This (literary) flood influenced Virgil (see above) and, in his turn, Horace; see further (Nisbet and M. 1970, 17).

  1283: βοῶν . . . ἔργα: “fields worked by the cattle” (Hes. Op46 Virg. G1.325 boumque labores). κατὰ μυρία ἔκλυσεν: “which overwhelms.” The aorist is gnomic or generalising, marked by the presence of τε. In A. there are similar examples of hiatus (. . . ία ἔκ . . .) in this position in the line (1.778, 2.660, 4.236, 546, 1502, 1637); see further (Rzach 1881, 65). For the neglect of the digamma (ϝἔργα) see further (Mooney 1912, 418).

  1284: ἢ ὅταν: this is the type of mannered ellipse (“or it is like when . . .”) that one expects from an Alexandrian poet. A. is listing the kinds of phenomena that occur when the inhabitants of a city are in despair. For statues sweating with blood and other such portents, see further (James 2005, 372).

  1285: αἵματι: a ghastly detail, placed in significant enjambment. μυκαί: a rare word. The equivalent of μυκηθμός LSJ s.v. φαντάζωνται: “are imagined,” (Plato Res. 572.b.1 αἱ ὄψεις φαντάζονται τῶν ἐνυπνίων).

  1286: μέσῳ ἤματι: “in the middle of the day.” νύκτ᾿ ἐπάγῃσιν: “draws on night.” An eclipse was an important and significant event in the ancient world; see further (Sofroniou 2013, 211). ἐπάγῃσιν: pres. subj. act. 3rd. sg. <ἐπάγω (Od. 18.137 οἷον ἐπʼ ἦμαρ ἄγῃσι πατήρ).

  1287: οὐρανόθεν: “from the heaven.” λαμπρὰ δι᾿ ἠέρος ἄστρα: an elegantly arranged phrase (λαμπρά with ἄστρα): “the bright stars through the heaven.” φαείνω is an epic form of φαίνω (Estienne 1572, 9873).

  1288: The gloom of the following lines is in great contrast to talk of shining stars. ὣς τότ᾿ ἀριστῆες: “the heroes”, i.e. the Argonauts. πρόπαρ: governs δολιχοῦ . . . αἰγιαλοῖο: “along the endless beach.

  1289: ἤλυον ἑρπύζοντες: “they wander in great distress” (used of Odysseus at Od13.220 ἑρπύζων παρὰ θῖνα and Achilles at Il23.225). ἐπήλυθε: “came upon,” with the sense of a degree of suddenness. A. is varying a Homeric phrase such as Od. 1.423 μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε.

  1290: ἐλεεινά: “piteously,” neuter plural of the adj. used as an adverb. χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες: “they threw their hands about each other.” In Homer usually with dative of the person (Od. 21.223Ὀδυσῆι . . . χεῖρε βαλόντε).

  1291: δακρυόειν ἀγάπαζον: “they tearfully embraced.” δακρυόειν: epic (alternative) neut. sing. of δακρυόεις used as an adverb. δῆθεν: a strengthened form of δή, perhaps with a note of irony attached. As ἄνδιχα . . . ἕκαστος: the collegiate unity of the Argonauts is breaking down in the face of their miserable situation: “each to his own.”

  1292: θυμὸν ἀποφθίσειαν: “die.” aor. opt. act. 3rd. pl. < ἀποφθίνω. The use of a plural verb with a sing. subject (ἕκαστος) is not unusual. The phrase is used in a similar context at Il16.540 θυμὸν ἀποφθινύθουσι. The end of the line (ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντες, “falling in the sand”) and the next conveys a feeling of great desolation.

  1293: βάν: aor. ind. act. 3rd. pl. (epic) < βαίνω. The phrase βῆ ῥ' ἴμεν (and the like) is a common line opener in Homer (Il. 12.299 and often). ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω: lit. “this way and that (they went) further,” stressing the way in which the Argonautic unity is breaking down. αὖλιν ἑλέσθαι: “to pick a place for rest.” ἑλέσθαιaor. inf. mid. infin. <αἱρέω.

  1294: ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι: they cover their heads as a sign of grief (Il24.162 Priam).

  1295: ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι: the second word seems to gloss the first: “without food or nourishment.” ἄκμηνος is a rare word (Il19.346 of Achilles mourning for Patroclus), occurring three times in Il. 19 and nowhere else in Homer (LSJ. s.v.). ἐκείατο: epic-iconic 3rd. impf. <κεῖμαι.

  1295–6: νύκτ᾿ ἔπι πᾶσαν / καὶ φάος: “all night and into the day. The preposition is in anastrophe, binding the phrase together and giving it extra emphasis.

  1296: οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι: another example of anastrophe, varying an Homeric phrase that is used only of Agamemnon (Od11.41224.34). The Argonauts are on the point of starving to death (Od. 12. 342). νόσφι δὲ κοῦραι: A. typically changes the area of focus for his description at the end of the line. The Phaeacian maids gather around their mistress like a lamenting chorus and are aptly likened to two sets of grieving birds.

  1297: παρεστενάχοντο: this verb occurs only here, though στενάχω is common enough: LSJ `.

  1298: ὡς δ᾿ ὅτ᾿: “as when.” ἐρημαῖοι: “deserted,” in elegant hyperbaton with νεοσσοί in the next line, thus making the first comparison more compact and therefore more emotionally telling. πεπτηότες: “fallen” perf. part. act. masc. nom. pl. <πίπτω.

  1298­–9: πέτρης / χηραμοῦ: “from a hollowed rock.” The grammatical status of χηραμός seems to have been unclear in antiquity. Possibly a noun at Il21.494­–5, it could have been interpreted as both a noun and a two-termination adjective. A. seems to reflect both of these two possibilities, here and at 4.1452. ἀπτῆνες . . . νεοσσοί: “chicks that cannot fly / unfledged birds,” (Il9.323). λιγέα κλάζουσι: “cry shrilly.”

  1300: ἢ ὅτε: “or when,” switching to another vehicle of comparison. καλὰ νάοντος: “fair-flowing / lovely stream (of P.). ἐπ᾿ ὀφρύσι: “upon the raised banks.” The Pactolus is in Lydia.

  1301: κινήσουσιν ἑὸν μέλος: “set their song in motion”, varying the Homeric κινεῖν μέλος (Od8.298). Both parts of the simile are linked closely to the narrative, embracing both ‘new’ life and death. The Homeric model is Il2.495­–63 to which A. adds a poignant note which Virgil later found very attractive; see further (Horsfall 1999, 458).

  1301­–2: λειμὼν / ἑρσήεις βρέμεται: “the dewy meadow murmurs” βρέμω can sometimes denote a much louder sound: LSJ s.v. and λειμὼν / ἑρσήεις a very different context (1.750–1). A.’s overall imagine is a delightful one but a vivid contrast with the situation of the Argonauts.

  1303: ξανθὰς . . . ἐθείρας: “blond hair.” Or is it? There is much discussion (Scathlocke 2017) about whether any Ancient Greeks could be said to be blond; see further (Smith 1890) s.v. Coma. θέμεναι: “laying”: aor. part. mid. fem. nom. pl. <τίθημι.

  1304: a fine sounding four - word line (the assonance of ἐλεεινὸν ἰήλεμον combined with the spondaic ending: ὠδύροντο) marks the end of the section and expresses the grieving of the maids. ἰήλεμον: the Ionic form (for ἰᾱλεμος) is doubtless used to increase the euphony of the line.

  1305: καί νύ κεν: “and they would have . . .”, signalling a change in the narrative. A divine intervention is about to occur. ἐλίασθεν: “would have parted”: aor. ind. pass. 3rd. pl. <λιάζω.

  1306: νώνυμνοι καὶ ἄφαντοι: “nameless and unseen.” The subject of this clause is indeed “unnamed” until we reach 1307. The first adjective might be connected with ὕμνος. If the Argonauts die in Libya, no poems or songs will be sung about them like the Argonautica (see the concluding lines of the poem.) They will not be ἀοίδιμοι for ἐπιχθονίοισι δαῆναι for mortal men to learn about.”

  1307: ἡρώων οἱ ἄριστοι: “the best of heroes.” The grandiloquent title is in contrast with the second half of the line (“upon a task unfulfilled”: Od16.111), and also with the opening of 1309: the heroines of Libya come to the rescue of the heroes of Greece.

  1308: ἀλλά σφεαςpace Hunter ad loc. σφεας is not scanned as a single long syllable; see 1008. ἐλέηραν: “took pity”, aor. 3rd pl. <ἐλεαίρω. ἀμηχανίῃ: the consistent reaction of the Argonauts (and Jason) in the face of setback. μινύθοντας: agrees with σφεας.

  1309: ἡρῶσσαι Λιβύης τιμήοροι: “guardian heroines of Libya.” This phrase summons up a number of illusions to Callimachus and Hellenistic epigram; see further (Harder 2019, 380–81). ἡρῶσσαι: on the form and interpretations of this word see further (P. Hulse 2020, 9).

  1310: ἦμος ὅτ᾿: Athene was born from the head of her father Zeus. πατρὸς κεφαλῆς: there is a recently published papyrus (Benaissa, Slattery, and Henry 2019) that reads ΗΜ[O]EKΦΑ, which must represent a slightly mistaken version of a transmitted text that read ἦμος ὅτ᾿ ἐκ κεφαλῆς πατρὸς. The text of the Argonautica remains doubtful in many places and new papyri regularly warn against over-confidence (Hunter, R. 2015, 27). παμφαίνουσα: “in her gleaming (armour)”; see further (Stephens 2015) on a passage from Callimachus’ Aetia that must be related to A.’s version.

  1311: Τρίτωνος ἐφ᾿ ὕδασι: “beside the waters of Lake Triton.” χυτλώσαντο: “bathed, washed.”

  1312: ἔνδιον ἦμαρ ἔην: “it was high noon,” a dangerous part of the day, when gods and goddesses might be abroad; see further(Jazdzewska 2020). ὀξύταται θέρον αὐγαί: the heat is intense and make visions and phantasies a distinct possibility.

  1313: αἱ δέ: i.e. the heroines of Libya.

  1314: ἔσταν: “they stood”: aor. ind. act. 3rd. pl. < ἵστημι. The goddesses come to the aid of Jason much in the way that the ‘three ladies’ rescue Tamino in Mozart’s Magic Flute. Here they gently (ἠρέμα) remove (ἕλον δ᾿ ἀπὸ χερσὶ) the cloak (πέπλον) that Jason has pulled over his head (καρήατος) so that he alone can see them.

  Bibliography:

  Benaissa, Amin, S. Slattery, and W.B. Henry, eds. 2019. The Oxyrhynchus Papyri Vol. LXXXIV. https://www.bloomsbury.com/uk/the-oxyrhynchus-papyri-vol-lxxxiv-9780856….

  Dillon, Matthew. 2017. Omens and Oracles: Divination in Ancient Greece. New York and Abingdon.

  Estienne, Henri. 1572. Thēsauros tēs Hellēnikēs glōssēs. in aedibus Valpianis.

  Harder, A. 2019. “Taking Position: Later Hellenistic Epigrammatists.” In A Companion to Ancient Epigram, edited by Christer Henriksén. New Jersey: John Wiley & Sons.

  Horsfall. 1999. Virgil, Aeneid 7: A Commentary. Leiden: BRILL.

  Hulse, P. 2020. “Κ.Φ. Unmasked: An Emendation Correctly Attributed.” Mnemosyne 1 (aop): 1–9. https://doi.org/10.1163/1568525X-BJA10017.

  Hunter, R. 2015. Apollonius of Rhodes. Cambridge University Press.

  James, A. 2005. “Quintus of Smyrna.” In A Companion to Ancient Epic, edited by John Miles Foley. Oxford: John Wiley & Sons.

  Jáuregui, Miguel Herrero de, Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, Eugenio R. Luján Martínez, Raquel Martín Hernández, Marco Antonio Santamaría Álvarez, and Sofía Torallas Tovar. 2011. Tracing Orpheus: Studies of Orphic Fragments. Walter de Gruyter.

  Jazdzewska, Katarzyna. 2020. “‘Still Noon’ in Plato’s Phaedrus (and in Heraclides of Pontus).” Greek, Roman, and Byzantine Studies60 (1): 61–67. https://grbs.library.duke.edu/article/view/16362.

  Louden, B. 2007. “Kalypso and the Function of Book 5.” In Homer’s The Odyssey, edited by H. Bloom. Yale: Infobase Publishing.

  Mooney, G.W. 1912. The Argonautica of Apollonius Rhodius. London.

  Murray, Jackie. 2005. “The Constructions of the Argo in Apollonius&#39; Argonautica.” Caeculus 6 (0): 88–106. https://www.academia.edu/2340778/_The_Constructions_of_the_Argo_in_Apol….

  ———. 2014. “Anchored in Time: The Date in Apollonius&#39; Argonautica.” Hellenistica Groningana: Poetry in Context. https://www.academia.edu/721688/Anchored_in_Time_The_Date_in_Apollonius….

  Nisbet, R.G.M., and Hubbard M. 1970. A Commentary on Horace, Odes Book 1. Oxford.

  Rzach, A. 1881. “Der Hiatus bei Apollonius Rhodius.” Wiener Studien 3.

  Scathlocke, W. 2017. “Were the Ancient Greeks Blond? - Quora.” 2017. https://www.quora.com/Were-the-ancient-Greeks-blond.

  Smith, W. 1890. “A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890), CABEI´RIA , CODEX JUSTINIANE´US , COMA.” 1890. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0….

  Sofroniou, Andreas. 2013. Philology, Concepts of European Literature. London.

  Stephens, S. 2015. “The Libyan Birth of Athena | Dickinson College Commentaries.” 2015. https://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-1/libyan-birth-athena.

  Thomson, G. 1938. The Oresteia of Aeschylus. 2 vols. CUP Archive.

  ἦμαρ, day

  ἑβδόματος, the seventh

   Δρεπάνη, Drepane (Corcyra)

  οὖρος, a fair wind

   ἀκραής, blowing strongly, fresh-blowing

   ἠῶθεν, from dawn

   ὑπεύδιος, under a calm sky

   ἐπείγω ἐπείξομαι ἤπειξα --- ἤπειγμαι ἐπείχθην, drive on, urge forward

   προτέρω, further, forwards

   θέω θεύσομαι --- --- --- ---, to speed

  αἴσιμος, fated, ordained

  ἐπιβαίνω ἐπιβήσομαι ἐπέβην ἐπιβέβηκα --- ---, +gen., to set foot on

   Ἀχαιΐς, the Achaian land

  ὄφρα, until

   ἔτι, still, yet, besides, already

  Λιβύη, Libya, the north part of Africa

  πεῖραρ, an end (of the earth)

   ὀτλέω, suffer, endure

  πρός, from, at, towards (see notes)

   κόλπος -ου ὁ, bay

   ἐπώνυμος, given as a name

   Ἀμβράκιος -α, -ον, Ambracian

  Κουρῆτις, of the Κουρῆτες

   πετάννυμι, to spread out

   λαῖφος, a sail

  στεινός -ή -όν, narrow; (pl.) narrows; straits; mountain pass

  Ἐχῖναι, the islands in the Ionian sea

  ἑξῆς, one after another, in order, in a row

   Πέλοψ, Pelops

  νέον, just, recently

  ἀναρπάγδην, snatching up violently

   ὀλοός, destroying, destructive

   Βορέας, North wind

   θύελλα, a furious storm, hurricane

   μεσσηγὺς, in the middle, in mid-course

   πέλαγος, the sea

   Λιβυστικός, ή, όν, Libyan

   ἐννέα, nine

   τόσσος, so great, so many

   φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην, bear, carry

  μέχρι, to, up to, as far as

   ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην --- ἷγμαι ---, come, arrive

   πρό, forward (when joined with other Preps., ἀποπρό, διαπρό, ἐπιπρό, περιπρό, προπρό, it strengthens the first Prep., or adds to it the notion of forward, forth)

   μάλα, very, very much

   ἔνδοθι, withi

   Σύρτις, the Syrtis

  οὐκέτι οὐκ ἔτι, no more, no longer

   νόστος -ου ὁ, return (home)

   ὀπίσσω, back, back again

  πέλω, to be

  βιάω, to force, constrain

  πάντη, every way, on every side

  τέναγος, shoal-water, a shoal, shallow, lagoon

   πάντη, every way, on every side

  μνῐόεις, εσσα, εν, seaweedy, mossy (cf. μνίον, τό, seaweed, Lyc.398)

   βυθός, the depth

   τάρφος, a clump

   κωφός, noiseless, light

   ἐπιβλύω, flow over

   ὕδωρ ὕδατος τό, water

   ἄχνη, foam

   ἠέριος, misty, raised into the air

  ἄμαθος, sandy soil

   παρακλίνω, to bend

  κεῖσε, there, in that place

   ἑρπετόν, a walking animal, quadruped

  ποτητός, anything that flies

   ἀείρω, to lift, heave, raise up

  πλημμυρίς, flood tide

  ἀναχάζομαι, draw back, withdraw

   ἤπειρος -ου ἡ, the land (not the sea)

   ἦ, truly (emphasizes what follows)

   θαμά, often

  χεῦμα, that which is poured, a swell or tide

   ἐπερεύγομαι, to be disgorged upon

   ἀκτή, headland, foreland, promontory

   λάβρος, furious, boisterous

   ἐποίχομαι, to go towards, approach

  μύχᾰτος, η, ον, irreg. Sup. of μύχιος, inward, inmost

  ἐνωθέω, to thrust in

   τάχιστα, suddenly

   ἠιών, a sea-bank, shore, beach

   τρόπις, a ship's keel

  παῦρος, little, small

   λείπω λείψω ἔλιπον, leave

  ὀρούω, rush, spring

   ἄχος -εος, anguish, distress

  εἰσοράω, to look into, look upon, view, behold

  ἀήρ, ἠέρος, the lower air, the air,

  νῶτον, the back

  ἴσος -η -ον, equal to, like

   τηλοῦ, afar, far off

   ὑπερτείνω, to stretch

   διηνεκής, continuous, unbroken

   ἀρδμός, a watering-place, water

  πάτος, a trodden path

  ἀπάνευθε, afar off, far away

   καταυγάζω, gaze at, see

   βοτήρ, a herdsman, herd

   αὔλιον, a country house, cottage

   εὔκηλος, still, silent

  κατέχω καθέξω (or κατασχήσω) κατέσχον --- ---, hold back, constrain

   γαλήνη, stillness

  τετίημαι, to be sorrowful, to sorrow, mourn

   ἐξερεείνω, to ask

   τίς τί, who? what?

   χθών χθονός ἡ, the earth, ground

   εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι, pray, boast

  ποθι, where

   ξυνωθέω, hurl, force

   ἄελλα, storm

  αἴθε, would that

   τλάω, to take upon oneself, undergo, dare

   ἀφειδής, without thought for, disregarding

   οὐλόμενος, η, ον, poet. aor. part. of ὄλλυμαι, accursed, wretched

  κέλευθος, a road, way

   διαμπερές, through

   ὁρμάω ὁρμήσω ὥρμησα ὥρμηκα ὥρμημαι ὡρμήθην, rush

  ὑπέρ, over, beyond

  αἶσα, will

  βέλτερος, better

   μενοινάω, to desire eagerly, to be bent on

   ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) --- ---, perish

  ῥέζω, do, accomplish

   ἐρύκω, to keep in, hold back,r estrain

   ἄνεμος -ου ὁ, wind, spirit

   αὖθι, on the spot, here, there

   μένω μενῶ ἔμεινα μεμένηκα --- ---, remain, await, stand fast

   τυτθός, little, small

  ἐπί, on, upon

   χρόνος -ου ὁ, time

  ἐρῆμος -η -ον, lone, lonely, desert

   πέζα, shoreline

  διωλύγιος, ον, immense, enormous

  ἀναπετάννυμι, to spread out, unfold, unfurl

   ἤπειρος -ου ἡ, the land

   ἀμηχανία, want of means, helplessness, impotence

   κακότης, badness

   ἰθυντήρ, evil plight

   Ἀγκαῖος, Ancaeus

   ἀχέ(υ)ω, grieving, sorrowing, mourning

  αἰνός -ή -όν, dread, grim

   δῆθεν, really, in very truth

   μόρος, doom, fate, destiny

   οὐδέ, but not, not even

   ὑπάλυξις, escape

  ἄτη -ης ἡ, blindness, destruction

   πάρα (with anastrophe) stands for πάρεστι, It is at hand, it is possible.

  κύντατος, lit. the most dog-like, i.e. the worst

   πημαίνω, to suffer

   ἐρημαῖος, desolate, solitary

   πίπτω πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα --- ---, to fall

  ἀήτης, a blast, gale

   χερσόθεν, from dry land

   ἀναπνέω, to breathe again, take breath

  τεναγώδης, covered with shoal-water, standing in pools

   λεύσσω, to look

   τῆλε, at a distance, far off, far away

   περισκοπέω, to look round

  πάντοθεν, from all quarters, from every side

   ἤλιθα, enough, sufficiently, to no purpose (see notes)

  ξαίνω, to break up, fret (as in combing)

   πολιός, ή, όν, grey

   ἐπιτροχάζω, run lightly over

   ψάμαθος, sand, sea-sand

  ἐπισμυγερός, gloomy, miserable, wretched

  πάλαι, long ago, once upon a time

  κεάζω, to split, cleave

  ἱερός -ᾶ -ον, holy

   χέρσος, dry land

  πρόσω, far off, far from

  πλημυρίς, a rise of the sea, tide

  πόντος -ου ὁ, sea, the deep

   μεταχρόνιος, raised up

   κομίζω κομιῶ ἐκόμισα, carry

  πέλαγος, the sea

   μετασεύομαι, to rush towards

   οἴοθι, only, alone

  ἅλμη, sea-water, brine

   ἄπλους -ουν, not navigable, not seaworthy

   εἴλω, to roll, swirl

  ὑπερέχω, rise above

  ὅσσον, barely, a little.

  τοὔνεκα, for that reason, therefore

  ἐλπίς -ίδος ἡ, hope

  ἀποκόπτω κόψω ἔκοψα κέκοφα κέκομμαι ἐκόπην, cut off

  δαημοσύνη, skill, knowledge

  φαίνω φανῶ ἔφηνα, bring to light; appear

  πάρα, = πάρεστι

  οἴαξ, the handle of the rudder, the tiller

   θαάσσω, to sit ατ

   μαίομαι, to seek

   κομιδή, safe return

  νόστιμος, belonging to a return

   ἦμαρ, day

  ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα --- ---, wish, consent

   κάματος, toil, trouble, labour

  ἡμέτερος -α -ον, our

   τελέω τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην, fulfil, accomplish

  δακρυόεις, tearful, much-weeping

  ἐνέπω, to tell, agree

   ἀσχαλάω, to be distressed, grieved

  δάω, to learn

  παχνόω, to congeal, freeze

  καρδίη, ἡ, heart

   χέω χέω ἔχεα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην, to pour

  χλόος, ὁ, paleness, pallor

   ἀμφί, on both sides

   πᾰρειά, ἡ,, the cheek

   ἄψυχος, lifeless, inanimate

   ἔοικα, ptc. εἰκώς, be like, look like, seem

   εἴδωλον, a phantom, ghost

  ἑλίσσω, to wander, roam, to turn

  πόλεμος -ου ὁ, war

  λοιμός, a plague, pestilence

   τέλος -ους τό, result, fulfilment, end

   προσδέχομαι προσδέξομαι προσέδεξαμην --- προσέδεγμαι προσεδέχθην, to await

  ὄμβρος, storm of rain, thunder-storm

   ἄσπετος, unspeakably great

  βοῦς βοός ὁ/ἡ, bull, cow pl. cattle

   μυρίος -α -ον, numberless, infinite

   κλύζω, to dash over, destroy

   ἔργον -ου τό, work, deed

  αὐτόματος, acting of one's own will, of oneself

  ξόανον, τό, image carved of wood

  ῥέω ῥυήσομαι --- ἐρρύηκα --- ἐρρύην, flow, run, stream

   ἱδρόω, to sweat, perspire

   αἷμα -ατος τό, blood

  μῡκή ἡ, a lowing, bellowing

   σηκός, a pen, fold

  φαντάζομαι, to become visible, appear, shew oneself

   μέσος -η -ον, middle, in the middle

   ἦμαρ, day

  ἐπάγω ἐπάξω ἐπήγαγον ἐπῆχα ἐπῆγμαι ἐπήχθην, bring on

   οὐρανόθεν, from heaven, down from heaven

  λαμπρός -ά -όν, bright, radiant, clear

  ἀήρ, the lower air, the air

   ἄστρον, the stars

   φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφηνα πέφασμαι ἐφάν(θ)ην, bring to light; appear

  ἀριστεύς, the best man, hero

   δολιχός, long

   πρόπαρ, along the length of

   αἰγιαλός, the sea-shore, beach, strand

   ἀλύω, to wander

   ἑρπύζω, to creep, crawl

   ἐπέρχομαι ἔπειμι ἐπῆλθον ἐπελήλυθα --- ---, come near, approach

  ἐρεμνός, black, dark

   ἕσπερος, evening

  ἐλεεινὰ, pitiful

  ἀμφιβάλλω, to throw

   δακρυόεις, tearful, much-weeping

   ἀγαπάζω, to treat with affection, shew affection to

  ἄνδιχα, apart

   δῆθεν, really, in very truth

   θυμός -οῦ ὁ, heart, spirit

   ἀποφθίνω, to perish utterly, die away

  ψάμαθος, sand, sea-sand

   πίπτω πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα --- ---, to fall

  ἄλλυδις, elsewhere

  ἑκαστέρω, further away

  αὖλις, a place for passing the night in

   αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην, take mid. choose

  κάρα, the head

   πέπλος, any woven cloth

   καλύπτω, to cover with

   σφέτερος, their own

   ἄκμηνος, fasting

  ἄπαστος, not having eaten, fasting

  κεῖμαι, lie

  φάος -εος τό, light, daylight (the following morning)

   οἴκτιστος, most pitiable, lamentable

   θάνατος -ου ὁ, death

  νόσφι, apart, separately

  ἀθρόος -α -ον, crowded together

   Αἰήτης, Aeetes, son of Helius and Perse

   παραστενάχομαι, sigh beside

   θυγάτηρ θυγατρός ἡ, daughter

   ἐρημαῖος, deserted, abandoned

  ἔκτοθι, out of, outside

  χηραμός, a hole, cleft, hollow

   ἀπτήν, unfledged

   λιγύς, clear, whistling

   κλάζω, to make a sharp piercing sound

   νεοσσός, a young bird, nestling, chick

  νάω, to flow

  ὀφρύς, raised bank (of a river)

  Πακτωλός, ὁ, river Pactolus in Lydia

  κύκνος, a swan

   κινέω κινήσω ἐκίνησα κεκίνηκα κεκίνημαι ἐκίνηθεν, to move, set in motion

  μέλος -εος τό, a limb, a song, strain (see notes)

   ἀμφί, on both sides

  λειμών, any moist, grassy place, a meadow, mead, holm

   ἑρσήεις, dewy

   βρέμω, to resound, ring with noise

  ῥεῖθρον, that which flows, a river, stream

  ξανθός, yellow, golden

   τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα --- ἐτέθην, set up, place

   κονίη, dust, a cloud of dust

   ἔθειρα, hair

   παννύχιος, all night long

   ἐλεεινός, pitiful

   ἰάλεμος, a wail, lament, dirge

   ὀδύρομαι, grieve

  ζωή -ῆς ἡ , life

   λιάζω, to loosen, part

   νώνυμος, nameless, unknown, inglorious

  ἄφαντος, made invisible, blotted out, forgotten

   ἐπιχθόνιος, upon the earth, earthly

   δάω, to learn

  ἀνήνυστος, unaccomplished

  σφεῖς, they

   ἐλεαίρω, to take pity on

   ἀμηχανία, want of means, helplessness, impotence

   μινύθω, to pine

   ἡρῷσσα, ἡ, heroine

   Λιβύη, Libya, the north part of Africa

   τιμήορος, guardian

  Ἀθηνᾶ -ᾶς ἡ, Athena

   ἦμος, at which time, when

   ὅτε, when

  κεφαλή -ῆς ἡ, head

   θρῴσκω, to leap, spring

   παμφαίνω, to shine

   ἄντομαι, to meet, find

   Τρίτων, Lake Triton

  ὕδωρ ὕδατος τό, water

   χυτλόω, to wash

  ἔνδιος, ον,at midday, at noon

   ἦμαρ, day

  ὀξύς, -εῖα -ύ, sharp

   θέρω, to heat, make hot

   αὐγή, the light of the sun, sunlight

  Λιβύη, Libya, the north part of Africa

  σχεδόν, near

   Αἰσονίδης, Aesonides

   ἵστημι στήσω ἔστησα (or ἔστην) ἕστηκα ἕσταμαι ἐστάθην, stand

   αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην, take

  ἀπό, away from

  κάρα, the head

   ἠρέμα, quietly, gently

   πέπλος, cloak

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1226-1315