"καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη·

‘ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ᾽ ἄκουσον,

ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.

Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας

ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτις σφεας εἰσαφίκηται.40

ὅς τις ἀιδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ

Σειρήνων, τῷ δ᾽ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα

οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται,

ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ

ἥμεναι ἐν λειμῶνι, πολὺς δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστεόφιν θὶς45

ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσι.

ἀλλὰ παρεξελάαν, ἐπὶ δ᾽ οὔατ᾽ ἀλεῖψαι ἑταίρων

κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ἀκούσῃ

τῶν ἄλλων· ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέμεν αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,

δησάντων σ᾽ ἐν νηὶ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε50

ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνήφθω,

ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ᾽ ἀκούσῃς Σειρήνοιιν.

εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,

οἱ δέ σ᾽ ἔτι πλεόνεσσι τότ᾽ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε πάρεξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι,55

ἔνθα τοι οὐκέτ᾽ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω,

ὁπποτέρη δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς

θυμῷ βουλεύειν· ἐρέω δέ τοι ἀμφοτέρωθεν.

ἔνθεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ᾽ αὐτὰς

κῦμα μέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης·60

Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.

τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι

τρήρωνες, ταί τ᾽ ἀμβροσίην Διὶ πατρὶ φέρουσιν,

ἀλλά τε καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη·

ἀλλ᾽ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθμιον εἶναι.65

τῇ δ᾽ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται,

ἀλλά θ᾽ ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν

κύμαθ᾽ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ᾽ ὀλοοῖο θύελλαι.

οἴη δὴ κείνη γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς,

Ἀργὼ πᾶσι μέλουσα, παρ᾽ Αἰήταο πλέουσα.70

καὶ νύ κε τὴν ἔνθ᾽ ὦκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας,

ἀλλ᾽ Ἥρη παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων.

  Circe gives Odysseus advice about how to get back to Ithaca, describing the Sirens and the Wandering Rocks.

  The Sirens will be Odysseus’s next challenge. Seductive singers who lure sailors to their doom appear frequently in folktales about the sea. Such creatures are bound to be useful to this poet and in fact their appearance here is the distilled essence of a pervasive motif in the story. Singing is a gendered pursuit in the Odyssey (see essay on 9.161–92). Male bards, Phemios in Ithaka, Demodokos and Odysseus himself in the royal palace on Scheria, tell of the heroism and suffering of the Greeks returning from Troy. By their narratives they record the kleos that will preserve the nobility of the warriors for generations to come, models for masculine behavior. Female singers have quite a different function, inviting heroes to abandon their missions, to give in and rest. If they compose with words, we rarely hear them. Instead the music is usually mysteriously seductive, surrounding the hero with amorphous sound.

  read full essay

  Homer describes the power of the Sirens with θέλγω, “to charm, enchant,” (40, 44). As we might expect, Calypso too can enchant (Od. 1.57), as can Penelope (Od. 18.282). But the verb is not used only of beguiling females in the poem. Male gods have that power, of course: Hermes uses his magic wand to charm the eyes of humans (Od. 5.47; 24.3) and Telemachus imagines that some god may have bewitched him into believing the ragged stranger before him is his father (Od. 16.195). But an artful human storyteller can also weave a spell with his words, like the duplicitous bard who leads Clytemnestra astray in her husband’s absence (Od. 3.264) or, of course, the most accomplished raconteur in the poem, Odysseus himself (Od. 17.514). It is among the many tantalizing ironies in the poem that the hero, who is constantly fighting against the seductive female forces that would keep him from his home, practices his own kind of enchantment.

  After the Sirens comes a somewhat confusing passage which describes the way past two different threats to the crew’s survival. Circe says that she will not tell Odysseus which of two courses he should pursue. She will describe each and he must choose, either to try sailing by the “wave of dark blue Amphitrite” (60), which drives ships against overhanging rocks, called the Πλάγκται (Clashing Rocks, 61) by the gods, or threading their way between Skylla, a monster with six heads who eats sailors, and Charybdis, a whirlpool that sucks ships down (73–110). The first alternative gets a much briefer treatment and we get the sense that Homer is struggling to juggle two separate mythical traditions here. Homer’s mention of the Argo’s mission (69–72) has prompted scholars to suggest that the Wandering Rocks may be from a version of the story of Jason and the Argonauts, earlier than the Odyssey and now lost. These moving rocks are apparently lethal to birds, crunching them as they fly over. One small detail prompts further thought: Every time one of the doves bringing ambrosia to Zeus perishes, the god replaces it, so that the total number of doves remains constant. As he did with the Elpenor episode, so here the poet seems to be introducing themes that will reappear in the cattle of the sun episode, which he has already singled out as particularly important (12.6–9). The cattle of Helios, we will be told, are divided into seven herds of fifty each and their number is neither increased by new births nor diminished by death. The total number (350) suggested to Aristotle that the cattle might correspond to the days of the year (appropriately for the sun god’s herd), in which case to kill any of the cows would be to attack time itself. No wonder the crew has to pay with their own lives.

   

  Further Reading

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 163–166. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

  Edwards, M.W. 1987. Homer: Poet of the Iliad, 23–28. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

  Heubeck, A. and  A. Hoekstra, eds. 1989. A Commentary on Homer’s Odyssey, vol. II, Books IX–XVI, 118–121. Oxford: Oxford University Press.

  Morrison, J. 2003. A Companion to Homer’s Odyssey, 113. Westport, CT: Greenwood Press.

  Page, D. 1973. Folktales in Homer’s Odyssey, 85–90. Cambridge, MA: Harvard University Press.

   

  37  πεπείρανται: “have been gone through,” “have been experienced,” 3rd pl. pf. pass. > πειράω. An instance of a plural verb with a neuter plural subject (ταῦτα πάντα) (Smyth 959). Circe is probably referring to all the events of the journey to the Underworld which Odysseus has experienced.

  37  ἄκουσον: imperat.

  38  μνήσει: "will remind," 3rd sing. fut. act. indic. > μιμνήσκω.

  39  ἀφίξεαι: Epic 2nd sing. fut. mid. > ἀφικνέομαι.

  40  ὅτις … είσαφίκηται: indefinite, or conditional, relative clause, with aorist subjunctive without ἄν (Monro 282). Notice the shift from the plural antecedent ἀνθρώπους to the singular relative pronoun ὅτις, which has a collective force (Smyth 2502c).

  41  ὅς τις … πελάσῃ καὶ … ἀκούσῃ: indefinite, or conditional, relative clause, with aorist subjunctive without ἄν (Monro 282).

  41  ἀϊδρείῃ: dative of manner.

  42  τῷ: dat. sing. demonstrative pron., object of compound verb παρίσταται.

  42  οὔ τι: “not at all.”

  43  νοστήσαντι: dat. sing. aor. ptc., agreeing with τῷ.

  43  παρίσταται: sing. > παρίστημι; singular verb with both γυνή and νήπια τέκνα as its subjects. 

  45  ἥμεναι: pres. ptc.  > ἧμαι.

  45  πολὺς: “great,” “large,” modifying θὶς. Supply the verb ἔστι.

  45  ἀμφ᾽: “around them.”

  45  ὀστεόφιν: “(made) from…,” dative of material (Smyth 1508c), with θὶς.

  46  περὶ: “around (the bones).”

  46  ῥινοὶ μινύθουσι: “the skin shrivels,” distributive plural (Monro 171), more easily translated as singular.

  47  παρεξελάαν: aor. infin. > παρεξελαύνω, used as an imperative. (Monro 241).

  47  ἐπὶ … οὔατ᾽: “on the ears.”

  47  ἀλεῖψαι: aor. infin.> ἀλείφω, used as an imperative.

  48  μή τις … ἀκούσῃ: negative purpose clause with μή τις and subjunctive (Monro 281; Smyth 2193b).

  49  τῶν ἄλλων: partitive gen., with τις in line 48.

  49  αὐτὸς: “you yourself,” intensive.

  49  ἀκουέμεν: complementary pres. infin., with ἐθέλῃσθα.

  49  αἴ κε ἐθέλῃσθα: protasis of a future more vivid conditional (αἴ κε = ἐἀν). 

  49  ἐθέλῃσθα: 2nd sing. pres. act. subj. > ἐθέλω.

  50  δησάντων: 3rd pl. imperat. > δέω.

  50  χεῖρας τε πόδας τε: “hand and foot,” accusatives of respect.

  51  ὀρθὸν: “standing up”; modifying σε (σ᾽) in line 50.

  51  ἐκ ... αὐτοῦ: “from there” (i.e., the mast).

  51  πείρατ᾽ ἀνήφθω: “let the ends (of the rope) be fastened,” 3rd sing. pf. pass. imperat. > ἀνάπτω.

  52  ὄφρα … ἀκούῃς: purpose clause (ὄφρα = ἵνα).

  52  Σειρήνοιϊν: gen. dual.

  53  εἰ … κε λίσσηαι … κελεύῃς: protasis of a future more vivid conditional.

  53  λίσσηαι: 2nd sing. pres. subj. mid. dep. > λίσσομαι.

  54  οἱ: i.e., Odysseus’s men.

  54  πλεόνεσσι: "more," > πολύς, comparative.

  54  διδέντων: 3rd pl. imperat. > δίδημι.

  55  ἐπὴν … ἐλάσωσιν: general temporal clause (ἐπήν = ἐπεὶ ἄν + subj.).

  55  ἐλάσωσιν: 3rd pl. aor. act. subj. > ἐλαύνω (“to row”)

  55  τὰς: i.e., the Sirens, object of παρέξ (anastrophe).

  57  ὁπποτέρη … ὁδὸς: “which route”; indirect question.

  58  βουλεύειν: infin., used as an imperative.

  59  ἔνθεν: understand εἰσί. ἔνθεν μὲν introduces the Clashing Rocks, which represent the hazard Odysseus would face if he takes the first of the two routes that Circe describes. The description of the Clashing Rocks occupies lines 59-72. It is answered by οἱ δὲ in line 73, introducing the description of Scylla and Charybdis, the hazards Odysseus would face on the second of the two possible routes.

  59  προτὶ: “against” (πρός).

  61  καλέουσι: the verb takes an object and predicate accusative: "to call (acc.) (acc.)."

  64  τῶν … ἀφαιρεῖται: “takes them away,” “eliminates them” > ἀφαιρέω + gen. The genitive is properly partitive, “takes away (one) of them.”

  65  ἄλλην: i.e., another (replacement) dove.

  66 τῇ δ᾽: answering τῇ μέν in line 62. An example of anaphora, or the repetition of a word at the beginning of successive clauses (Smyth 3010).

  66  ἥ τις ἵκηται: indefinite relative clause (subj. without ἄν). ἥ τις refers to a ship (νηῦς).

  69  παρέπλω: 3rd sing. aor. act. indic. > παραπλέω (an Epic aor. 2 form).

  70  πᾶσι μέλουσα: “known to all” (lit., “being a concern for all”). Sometimes appearing as a single word, πασιμέλουσα.

  71  κε … βάλεν: “would have thrown,” κε (ἄν) + aor., expressing past potential (Monro 324; Smyth 1784). The subject of βἀλεν is the neuter plural κύματα in line 68.

  71  τὴν: i.e., the ship

  71  ποτὶ: πρὸς

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην: to speak to, address, accost

  πότνια –ας ἡ: mistress, queen

  Κίρκη –ης ἡ: Circe, the enchantress, daughter of Helius, sister of Aeētes, dwelling in the isle of Aeaea

  ἐρῶ εἴρηκα ἐρρήθην: to say, tell, speak

  Σειρήν –ῆνος ἡ: a Siren

  ἄρα: now, then, next, thus

  θέλγω θέλξω ἔθελξα ἐθέλχθην: to bewitch 40

  σφεῖς: they

  εἰσαφικνέομαι (Ion. ἐσαπικνέομαι) εἰσαφίξομαι εἰσαφικόμην εἰσαφικόμην: to come into

  ἀϊδρείη –ης ἡ: want of knowledge, ignorance

  πελάζω πελάσω ἐπέλασα ––– ––– ἐπελάσθην: (trans.) to bring, carry, conduct (to an indicated place); (intrans.) to draw near, approach

  φθόγγος –ου ὁ: sound; voice

  Σειρήν –ῆνος ἡ: a Siren

  νήπιος –α –ον: infant, child; silly, ignorant, without foresight

  οἴκαδε: homeward

  νοστέω νοστήσω ἐνόστησα νενόστηκα: return home

  παρίστημι παρήσω παρέστησα (or παρέστην) παρέστηκα παρέσταμαι παρεστάθην: to stand by or near

  γάνυμαι γανύσσομαι γεγάνυμαι: to be glad, be happy, rejoice; to be happy for, rejoice in (+ dat.)

  Σειρήν –ῆνος ἡ: a Siren

  λιγυρός –ά –όν: clear, whistling

  θέλγω θέλξω ἔθελξα ἐθέλχθην: to bewitch

  ἀοιδή –ῆς ἡ: song, a singing

  ἧμαι (or κάθημαι) ––– ––– ––– ––– –––: sit 45

  λειμών –ῶνος ὁ: grassland, meadow, field

  ὀστέον –ου τό: a bone

  θίς θινός ὁ: shore, beach

  πύθω πύσω ἔπῡσα ––– ––– –––: to make rot, to rot

  ῥινός –οῦ ἡ: the skin

  μινύθω – – – – –: to make smaller

  παρεξελαύνω παρεξελῶ παρεξήλασα παρεξελήλακα παρεξελήλαμαι παρεξηλάθην: to drive out past, to pass, pass by

  οὖς ὠτός τό: ear

  ἀλείφω ἀλείψω ἤλειψα ἀλήλιφα ἀλήλιμμαι ἠλείφθην: to anoint, smear

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  κηρός –οῦ ὁ: bees-wax

  δέψω δεψήσω ἐδέψησα: to work or knead (until something is soft)

  μελιηδής –ές: honey-sweet

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet, consequently

  θοός –ή –όν: swift 50

  ἱστοπέδη –ης ἡ: base of the mast

  πεῖραρ –ατος τό: border, limit

  ἀνάπτω ἀνάψω ἀνῆψα ––– ἀνῆμμαι ἀνήφθην: to attach, tie, fasten

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  τέρπω τέρψω ἔτερψα ––– ––– ἐτάρφθην/ἐτέρφθην: to delight; (mid./pass.) to have one's full of

  ὄψ ὀπός ἡ: a voice

  Σειρήν –ῆνος ἡ: a Siren

  λίσσομαι ––– ἐλλισάμην/ἐλιτόμην ––– ––– –––: to pray, beg; to beseech with prayer

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  δεσμός –οῦ ὁ (pl. δεσμά): a bond

  δίδημι – – – – –: to bind, fetter

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 55

  ἐπήν = ἐπεὶ ἄν: when, after

  παρέξ or παρέκ: beyond, past; outside, before; out and away; beside, alongside

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  διηνεκής –ές: continuous, unbroken; (adv.) from beginning to end, fully

  ἀγορεύω ἀγορεύσω ἠγόρευσα ἠγόρευκα ἠγόρευμαι ἠγορεύθην: to speak, say

  ὁπ(π)ότερος –α –ον: whichever of two

  ἐρῶ εἴρηκα ἐρρήθην: to say, tell, speak

  ἀμφοτέρωθεν: on both sides, in both directions

  ἔνθεν: from here, from there

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  ἐπηρεφής –ές: overhanging

  κῦμα –ατος τό: wave 60

  ῥοχθέω – – – – –: to dash with a roaring sound

  κυανῶπις –ιδος: dark-looking

  Ἀμφιτρίτη –ης ἡ: Amphitrite, goddess of the sea, personifying the element

  Πλαγκταί –ῶν αἱ: the Clashing Rocks

  τοι: let me tell you, surely

  μάκαρ μάκαρος: blessed, happy; blessed ones, gods

  τῃ (dat. fem. of ὁ): here, there

  ποτητός –ή –όν: flying, winged

  παρέρχομαι παρεῖμι παρῆλθον παρελήλυθα ––– –––: to go by, beside, outstrip, pass over

  πέλεια –ας ἡ: pigeon, dove

  τρήρων –ωνος: timorous, shy

  ἀμβροσίη –ης ἡ: ambrosia

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  λίς ἡ: smooth, shiny

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  ἐνίημι ἐνήσω ἐνῆκα ἐνεῖκα ἐνεῖμαι ἐνείθην: to launch a ship into the sea; to send in, set out 65

  ἐναρίθμιος –ον: in the number, to make up the number

  πω: up to this time, yet

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  ὁμοῦ: together, at the same place or time

  πίναξ –ακος ὁ: a board, plank

  φώς φωτός ὁ: man

  κῦμα –ατος τό: wave

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  φορέω φορέσω/φορήσω ἐφόρεσα/ἐφόρησα πεφόρηκα πεφόρημαι ἐφορήθην: to bear, carry

  ὀλοός –ή –όν: destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

  θύελλα –ης ἡ: storm, eruption

  οἶος –α –ον: alone

  παραπλέω παραπλευσοῦμαι/παραπλεύσομαι παρέπλευσα παραπέπλευκα: to sail by; sail past; sail along

  ποντοπόρος –ον: passing over the sea, seafaring

  Ἀργώ –οῦς ἡ: the ship named Argo 70

  μέλω μέλησω ἐμέλησα μεμέληκα ––– –––: be an object of care or interest

  Αἰήτης –ου ὁ: Aeetes, King of Colchis, brother of Circe and father of Medea, from whom Jason took the Golden Fleece

  ὦκα: quickly, swiftly, fast

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  Ἥρα –ας (Ion. Ἥρη) ἡ: Hera

  παραπέμπω παραπέμψω παραπέπομφα παραπέπομφα παραπέπεμμαι παρεπέμφθην: to send past, convey past

  Ἰάσων –ονος ὁ: Jason, an Aiolid, son of Aison, of Iolkos, leader of the Argonauts, reared by Cheiron

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xii-36-72