"ἡμεῖς μὲν στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες·

ἔνθεν μὲν Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις235

δεινὸν ἀνερροίβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.

ἦ τοι ὅτ᾽ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ

πᾶσ᾽ ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη

ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν·

ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἀναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ,240

πᾶσ᾽ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, ἀμφὶ δὲ πέτρη

δεινὸν ἐβεβρύχει, ὑπένερθε δὲ γαῖα φάνεσκε

ψάμμῳ κυανέη· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.

ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεθρον·

τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους245

ἓξ ἕλεθ᾽, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.

σκεψάμενος δ᾽ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ᾽ ἑταίρους

ἤδη τῶν ἐνόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν

ὑψόσ᾽ ἀειρομένων· ἐμὲ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες

ἐξονομακλήδην, τότε γ᾽ ὕστατον, ἀχνύμενοι κῆρ.250

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ

ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων

ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας ἀγραύλοιο,

ἀσπαίροντα δ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἔρριψε θύραζε,

ὣς οἵ γ᾽ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας·255

αὐτοῦ δ᾽ εἰνὶ θύρῃσι κατήσθιε κεκληγῶτας

χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι·

οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσι

πάντων, ὅσσ᾽ ἐμόγησα πόρους ἁλὸς ἐξερεείνων.

αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν260

Σκύλλην τ᾽, αὐτίκ᾽ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον

ἱκόμεθ᾽· ἔνθα δ᾽ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι,

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλ᾽ Ὑπερίονος Ἠελίοιο.

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ

μυκηθμοῦ τ᾽ ἤκουσα βοῶν αὐλιζομενάων265

οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ

μάντηος ἀλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο,

Κίρκης τ᾽ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε

νῆσον ἀλεύασθαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο.

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·270

‘κέκλυτέ μευ μύθων κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι,

ὄφρ᾽ ὑμῖν εἴπω μαντήια Τειρεσίαο

Κίρκης τ᾽ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε

νῆσον ἀλεύασθαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο·

ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν.275

ἀλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν.’

  Escape from Scylla and Charybdis. Odysseus tells the crew they must avoid the island of Thrinakia.

  The ship enters the channel between Skylla and Charybdis. We’ve already had a full rehearsal of all the frightening features of this place, but the poet dwells a bit longer. The sexual overtones of the space persist: the ship enters a “narrow passage” leading into the heart of female danger; when Charybdis, “The Swallower,” erupts, foam covers the rocks above; when she sucks the water down, the blue-black hole in the sea awaits. The extended description of Charybdis diverts our attention and, as it happens, that of Odysseus and his crew. By the time Odysseus looks back, it is too late. It is almost as if the two monsters work as a team, Charybdis drawing attention to herself, while Skylla snatches six sailors. There follow two grotesque images, the dangling feet of the sailors and the fishing simile.

  read full essay

  As the captured sailors ascend toward death, we see only their hands and feet, slowly disappearing into the darkness of the cave. The perspective is striking, reducing the men to their helpless, writhing limbs, while recalling the earlier description of Skylla’s twelve feet waving in the air while she yips like a newborn puppy. The poet folds that disturbing tableau immediately into a gruesome analogue, comparing the dying sailors to fish on the hook. Two other versions of this simile appear in the Iliad:

                           ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱὸν 
  δεύτερον ὁρμηθείς: ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ 
  ἧστο ἀλείς: ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 
  ἡνία ἠΐχθησαν: ὃ δ᾽ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς 
  γναθμὸν δεξιτερόν, διὰ δ᾽ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων, 
  ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς 
  πέτρῃ ἔπι προβλῆτι καθήμενος ἱερὸν ἰχθὺν 
  ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ: 
  ὣς ἕλκ᾽ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ, 
  κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ στόμ᾽ ἔωσε: πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.

                           He (Patroclus) next rushed 
  Thestor, son of Enops, who sat in his polished chariot, 
  cowering, stunned, and the reins slipped 
  from his hands. Patroclus came close and with his sword 
  stabbed through the right side of his jaw, driving through the teeth, 
  then hooked and dragged him over the chariot rail, as a fisherman 
  sitting on a jutting rock snags a fish 
  out of the sea with his line and gleaming hook. 
  So Patroclus dragged him gaping from the chariot with his shining spear 
  and let him fall facedown; the soul left him when he fell.

  Iliad 16. 401–10

   

  ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 
  μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης 
  ἔνθορε μείλανι πόντῳ: ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη. 
  80ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν, 
  ἥ τε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα 
  ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.

  So (Zeus) spoke, and storm-footed Iris sprang forth 
  with the message; and in the black sea she plunged 
  between Samos and sandy Imbros and the sea groaned about her. 
  She dove into the deep like a lead sinker 
  that rides the horn of a field-dwelling ox 
  and comes bearing death for the flesh-eating fish.

  Iliad 24.77–82

  The arresting image of fishing in such disparate passages repays attention. Similes in the Iliad afford the poet a chance to expand the tightly focused lens of the battlefield, often conjuring the everyday activities of a world at peace, farmers ploughing, ants marching, shepherds watching their flocks. Lifted for the moment from the caldron of blood and death, we can take a breath and remember that there are other things in the world besides fear and adrenaline-fueled fury.

  The two passages above take the technique one step further, inviting that relief then diving abruptly back toward death. Patroclus becomes a bloodthirsty angler, while Thestor is reduced to a helpless, gasping creature. The tone of the scene is especially grotesque, as the fisherman’s calm skill and practiced technique is laid over the brutal disposal of a warrior’s body. The description in Book 24, comparing Iris to a “sinker,” a lead weight that pulls the fisherman’s hook down to the fish, seems less dark at first, but a small detail is intriguing. The disguised hook brings death for the “flesh-eating” fish. The adjective ὠμηστής is striking here, as it usually describes animals or men, not fish, suggesting an unusual blurring of the boundaries between the two worlds of the simile. Iris’s mission will bring Thetis to Olympus, where she will be convinced to let go of the desire to keep Achilles from death, resulting in the release of Hector’s corpse and his subsequent burial, leading in turn to Achilles’ death outside the scope of the poem’s story (Il. 24.97–140). Iris, like the sinker, brings death.

  All three similes might well be versions of a “type scene,” part of the poet’s repertoire of traditional material, though the small number of examples make generalizations risky. In any event, comparing the Iliadic similes to our passage affords some insight into how this version of the figure functions. The initial dissonance between the peaceful world of the fisherman and the horrors of the battlefield is not part of our passage, which offers not a contrast but a grim parallel, the gasping fish echoing the gasping sailors. The ox horn sheathing the hook, also mentioned in the simile from Iliad 24, has a special resonance here. Once again, as we have seen earlier, the poet seems to preview the cattle of the sun episode, where eating the καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι (12.262) will bring death for the sailors.

  The Greeks sail on, finally reaching Thrinakia, where the cattle and sheep of Helios, previously unmolested, live under the protection of their two female shepherds. As this final deadly adventure, previewed in the poem’s seventh verse, finally comes into view again, the poet brings several recurring motifs to a climax. First, we notice that Odysseus hears the animals before seeing them:

  "δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ 
  μυκηθμοῦ τ᾽ ἤκουσα βοῶν αὐλιζομενάων 
  οἰῶν τε βληχήν:"

  "Then, while still on the water and in the dark ship, 
  I heard the mooing of the cattle in their pens 
  and the beating sheep."

  Odyssey 12.264–66

  Dangerous female voices beckon once again. Odysseus recalls the warnings of Teiresias and Circe, urging him to sail on by the island, and repeats them to the crew. The tension between centripetal and centrifugal impulses in Odysseus resurfaces, with the former holding sway. In contrast to the Cyclops and Circe episodes, Odysseus seems intent now on seeking home, not satisfying his curiosity and need to master the world through knowledge. This preference will hold from now until the suitors are dead, when the old yearning will reappear in the royal couple’s postcoital chat:

  "ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ᾽ ἀέθλων 
  ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ᾽ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον 
  κλαίουσ᾽. αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι 
  ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης: 
  νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ᾽ εὐνήν, 
  κτήματα μὲν τά μοι ἔστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι, 
  μῆλα δ᾽ ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειραν, 
  πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομαι, ἄλλα δ᾽ Ἀχαιοὶ 
  δώσουσ᾽, εἰς ὅ κε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους."

  "My dear, already we both are sated with many trials, 
  you weeping here over my homecoming, fraught with troubles, 
  while Zeus and the other gods held me in pain 
  as I longed for my fatherland. 
  But now, since we both have returned to our beloved marriage bed, 
  you take care of my possessions here in the palace; 
  but as for my flocks, which the arrogant suitors have used up, 
  many of them I will replace by raiding, and others 
  the Achaeans will give me, until they fill all the pens."

  Odyssey 23.350–58

  The inner struggle, it seems, will never end.

   

  Further Reading

  Edwards, M.W. 1987. Homer: Poet of the Iliad, 71–77. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

  Reinhardt, K. (1942) 1996. “The Adventures in the Odyssey.” In Reading the Odyssey, edited by S. Schein, 102–104, Reprint Princeton: Princeton University Press.

   

  235  ἔνθεν … ἑτέρωθι: “on one side … on the other side …”

  237  ἐξεμέσειε: opt. > ἐξεμέω, in a general temporal clause in secondary sequence.

  237  λέβης ὣς: simile.

  238  πᾶσ(α): “entirely,” properly a feminine adjective modifying Χάρυβδις.

  238  ἀναμορμύρεσκε: unaugmented iterative impf., denoting customary action.

  239  ἐπ᾽: governs all the datives in the line.

  241  φάνεσκε: “would appear,” unaugmented iterative aor. > φαίνω, denoting customary action.

  242  δεινὸν: adverbial acc.

  242  ἐβεβρύχει: plupf., expressing the immediate result of a past action (Smyth 1953).

  245  τόφρα: “meanwhile,” “at the same time.”

  246  χερσίν τε βίηφί τε: "with their hands and strength" = "with their strong hands," hendiadys (Smyth 3025).

  247  σκεψάμενος … μεθ᾽ ἑταίρους: “looking for my companions.”

  248  τῶν … ἀειρομένων: “of the men who were being lifted up,” masc. gen. pl. pres. ptc. > ἀείρω, substantive.

  250  ὕστατον: “for the last time,” adverbial.

  251  ὡς δ᾽ ὅτε: simile.

  252  δόλον: “as bait”; in apposition to εἴδατα.

  252  κατὰ … βάλλων: “casting,” tmesis.

  253  βοὸς κέρας ἀγραύλοιο: although many theories have been advanced about why a fisherman would have the horn of a cow attached to his line, the most sensible theory is that it refers to a fishing hook carved of horn.

  254  ἀσπαίροντα: understand ἰχθύν as the noun modified by this participle.

  254  θύραζε: “out (of the sea)” (lit., “out the door,” but its usage is flexible).

  255  ἀείροντο: unaugmented impf.

  256  εἰνὶ θύρῃσι: i.e., at the entrance of Scylla’s cave.

  258  οἴκιστον κεῖνο: "that thing, the most pitiful thing.." κεῖνο (“that thing”) is the object of ἴδον, and οἴκιστον is in apposition.

  259  πάντων ὅσσ(α): “of all the things …” (lit., “of all the things, as many as …”), partitive gen., with οἴκιστον.

  259  ἐξερεείνων: “while exploring.”

  264  ἐὼν: nom. sing. ptc. > εἰμί.

  268  μάλα πόλλ᾽: “many times.”

  271  Κέκλυτέ: reduplicated 2nd aor. imperat.

  276  παρὲξ: “past.”

  στενωπός –όν: narrow, strait, confined; (subst) mountain pass, strait

  ἀναπλέω or ἀναπλώω ἀνέπλωσα: to sail up, to go up stream

  γοάω γοήσω ἐγόησα/γόον ––– ––– ἐγοήθην: to wail, groan, weep

  ἔνθεν: from here, from there 235

  Σκύλλη –ης ἡ: Scylla, a cave-dwelling sea monster

  ἑτέρωθι: on the other side

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  Χάρυβδις –εως ἡ: Charybdis, the whirlpool opposite Scylla

  ἀναρροιβδέω ἀναρροιβδήσω ἀνερροίβδησα: to suck back down

  ἁλμυρός –ά –όν: salt, briny

  τοι: let me tell you, surely

  ἐξεμέω ἐξεμέσω/ἐξεμῶ ἐξήμεσα ἐξεμήμεκα ἐξεμήμεσμαι ἐξημέθην: to vomit forth, disgorge

  λέβης –ητος ὁ: a kettle

  ἀναμορμύρω – – – – –: to roar loudly, boil up

  κυκάω κυκήσω ἐκυκησα ––– ––– ἐκυκήθην: to stir up

  ὑψόσε: aloft, on high, up high

  ἄχνη –ης ἡ: foam, froth

  ἄκρος –α –ον: at the furthest point, topmost

  σκόπελος –ου ὁ: a look-out place, a peak, headland

  ἀναβρόχω ἀναβρόξω ἀνέβροξα: to gulp back 240

  ἁλμυρός –ά –όν: salt, briny

  ἔντοσθε: (from) within

  κυκάω κυκήσω ἐκυκησα ––– ––– ἐκυκήθην: to stir up

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  βρυχάομαι βρυχήσομαι ἐβρυχησάμην βέβρυχα ––– ἐβρυχήθην: to roar, bellow

  ὑπένερθε: underneath, beneath

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ψάμμος –ου ἡ: sand

  κυάνεος –α –ον: dark-blue, glossy-blue

  χλωρός –ά –όν: greenish-yellow; pale

  δέος –ους τό: fear

  δείδω δείσομαι ἔδεισα δέδοικα (or δίδια) ––– –––: to fear

  ὄλεθρος –ου ὁ: ruin, destruction, death

  τόφρα: at that very moment, so long; tόφρα … ὄφρα, as long as … until 245

  Σκύλλη –ης ἡ: Scylla, a cave-dwelling sea monster

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  βίη –ης dat. βίηφι ἡ: violence, force

  φέρτατος –α –ον: bravest, best

  σκέπτομαι (σκοπέω) σκέψομαι ἐσκεψάμην ἔσκεμμαι: to examine, look at

  θοός –ή –όν: swift

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  νοέω νοοῦμαι ––– ––– ––– –––: perceive, observe, think

  ὕπερθεν: from above

  ὑψόσε: aloft, on high, up high

  ἀείρω ἀρῶ ἤειρα ––– ἤερμαι ἠέρθην: to lift, heave, raise up

  φθέγγομαι φθέγξομαι ἐφθεγξάμην ἔφθεγμαι ––– ἐφθεγξάσθην: to make a sound, speak, scream

  ἐξονομακλήδην: by name, calling by name 250

  ἄχομαι and ἄχνυμαι: to afflict, sadden, trouble, grieve

  κῆρ κῆρος τό: heart, mind

  πρόβολος –ου ὁ: outcrop, bulwark

  ἁλιεύς –έως ὁ: one who has to do with the sea

  περιμήκης –ες: very tall

  ῥάβδος –ου ὁ: a rod, wand, stick, switch

  ἰχθυς –ύος ὁ/ἡ: fish

  δόλος –ου ὁ: scheme, plot, deception, trickery; bait

  εἶδαρ –ατος τό: food

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  προίημι προήσω προῆκα προεῖκα προεῖμαι προείθην: to send ahead; to shoot

  κέρας –ατος/–ως τό: horn, wing (of a fleet or army)

  ἄγραυλος –ον: dwelling in the field

  ἀσπαίρω – – – – –: to pant, gasp, struggle convulsively 255

  ῥίπτω ῥίζψω ἔρριψα ἔρριμμαι ἐρρίφθην: to throw, cast, hurl

  θύραζε: out to the door, out of the door

  ἀσπαίρω – – – – –: to pant, gasp, struggle convulsively

  ἀείρω ἀρῶ ἤειρα ––– ἤερμαι ἠέρθην: to lift, heave, raise up

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  αὐτοῦ: at the very place, here, there

  θύρα –ας ἡ: door

  κατεσθίω κατέδομαι κατέφαγον κατεδήδοκα κατεδήδεσμαι κατηδέσθην: to eat up, devour

  κλάζω κλάγξω ἔκλαγξα κέκλαγγα ––– –––: to make a sharp piercing sound

  ὀρέγω ὀρέξω ὤρεξα – ὀρώρεγμαι/ὤρεγμαι ὠρέχθην: to reach, stretch, stretch out

  αἰνός –ή –όν: dread, grim

  δηιοτής –ῆτος ἡ: battle-strife, battle, death

  οἴκτιστος –η –ον: most pitiable, lamentable

  μογέω μογήσω ἐμόγησα: to toil, suffer

  πόρος –ου ὀ: means of passing; way

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  ἐξερεείνω – – – – –: to inquire into

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 260

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  Χάρυβδις –εως ἡ: Charybdis, the whirlpool opposite Scylla

  Σκύλλη –ης ἡ: Scylla, a cave-dwelling sea monster

  ἀμύμων –ον: blameless, noble, excellent

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  εὐρυμέτωπος –ον: broad-fronted, wide-faced

  ἴφιος –α –ον: stout, fat

  μῆλον –ου τό: sheep or goat; (plur.) flock

  Ὑπερίων –ονος ὁ: Hyperion, the Sun-god

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  μέλας μέλαινα μέλαν: black, dark, obscure

  μυκηθμός –οῦ ὁ: a lowing, bellowing 265

  αὐλίζομαι αὐλίσομαι ηὐλισάμην – ηὔλισμαι ηὐλίσθην: to be in a pen

  ὄϊς ὄϊος ὁ/ἡ: sheep

  βληχή –ῆς ἡ: a bleating

  ἐμπίπτω ἐμπεσοῦμαι ἐμέπεσον ἐμπέπτωκα ––– –––: fall on, attack, light upon

  μάντις –εως ὁ: prophet

  ἀλαός –όν: blind

  Θηβαῖος –η/–α –ον: Theban

  Τειρεσίας –ου ὁ: Tiresias, a seer of Thebes

  Κίρκη –ης ἡ: Circe, the enchantress, daughter of Helius, sister of Aeētes, dwelling in the isle of Aeaea

  Αἰαῖος –α –ον: of Aea (Medea); the island of Aeaea (Circe episode)

  ἐπιτέλλω ἐπέτειλα: to enjoin, lay command or order upon, charge, impose

  ἀλέομαι or ἀλεύομαι, aor. ἠλεύατο, infin. ἀλέασθαι or ἀλεύασθαι: to avoid, shun

  τερψίμβροτος –ον: gladdening the hearts of mortals

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion 270

  μεταυδάω μεταυδήσω μετηύδησα μετηύδηκα μετηύδημαι μετηυδήθην: to speak among

  ἄχομαι and ἄχνυμαι: to afflict, sadden, trouble, grieve

  κῆρ κῆρος τό: heart, mind

  κλύω ––– κέκλυκα ––– ––– –––: to hear, listen to; to have a reputation, be judged or considered

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  μαντεῖον –ου τό: an oracle

  Τειρεσίας –ου ὁ: Tiresias, a seer of Thebes

  Κίρκη –ης ἡ: Circe, the enchantress, daughter of Helius, sister of Aeētes, dwelling in the isle of Aeaea

  Αἰαῖος –α –ον: of Aea (Medea); the island of Aeaea (Circe episode)

  ἐπιτέλλω ἐπέτειλα: to enjoin, lay command or order upon, charge, impose

  ἀλέομαι or ἀλεύομαι, aor. ἠλεύατο, infin. ἀλέασθαι or ἀλεύασθαι: to avoid, shun

  τερψίμβροτος –ον: gladdening the hearts of mortals

  αἰνός –ή –όν: dread, grim 275

  φάσκω impf. ἔφασκον ––– ––– ––– –––: say, affirm, think, deem

  παρέξ or παρέκ: beyond, past; outside, before; out and away; beside, alongside

  μέλας μέλαινα μέλαν: black, dark, obscure

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xii-234-276