12.1-35

"αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο

νηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο

νῆσόν τ᾽ Αἰαίην, ὅθι τ᾽ Ἠοῦς ἠριγενείης

οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,

νῆα μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,5

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·

ἔνθα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώματα Κίρκης

οἰσέμεναι νεκρόν, Ἐλπήνορα τεθνηῶτα.10

φιτροὺς δ᾽ αἶψα ταμόντες, ὅθ᾽ ἀκροτάτη πρόεχ᾽ ἀκτή,

θάπτομεν ἀχνύμενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.

αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ᾽ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,

τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες

πήξαμεν ἀκροτάτῳ τύμβῳ ἐυῆρες ἐρετμόν.15

ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ᾽ ἄρα Κίρκην

ἐξ Ἀίδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ᾽ ὦκα

ἦλθ᾽ ἐντυναμένη· ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι φέρον αὐτῇ

σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.

ἡ δ᾽ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·20

‘σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ᾽ Ἀίδαο,

δισθανέες, ὅτε τ᾽ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ᾽ ἄνθρωποι.

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον

αὖθι πανημέριοι· ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι

πλεύσεσθ᾽· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα25

σημανέω, ἵνα μή τι κακορραφίῃ ἀλεγεινῇ

ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες.’

ὣς ἔφαθ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.

ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα

ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·30

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,

οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός,

ἡ δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων

εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα·

αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.35

  Odysseus and his crew return to Circe’s island and bury Elpenor. Odysseus recounts his adventures to Circe.

  Bringing his hero back from Hades, the poet faces some challenges. After the extraordinary encounters with the dead, there might well be a letdown in dramatic tension and thus in the audience’s attention. We suspect that Ithaka cannot be too far in the distance at this point, and we might be getting eager to move on to the showdown with the suitors, which Homer has been dangling before us since Zeus’s reply to Athena in Book 5:

  read full essay

  "My child, what is this word that has escaped your teeth? 
  Is this not your plan, as you have counseled it, 
  that Odysseus will return and take revenge on those men?"

  Odyssey 5.22–24

  We also know that this poet likes nothing better than to delay fulfilling expectations he has stirred in us, keeping us engaged. So perhaps the homecoming is on the horizon, but probably not right away. Meanwhile, when Odysseus reaches Calypso’s island, he is alone. And we learned in the first few verses of the poem that Helios did away with the rest of the crew because they ate his sacred cattle. We have yet to discover how that happened.

  The book begins with the soothing rhythms of familiar traditional language, as if to mark a return to the comfort of the human world as Odysseus and the crew left it when they went into the Underworld:

  "αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο 
  νηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο 
  νῆσόν τ᾽ Αἰαίην, ὅθι τ᾽ Ἠοῦς ἠριγενείης 
  οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο, 
  νῆα μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν, 
  ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης: 
  ἔνθα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν. 
  ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς..."

  "But when the ship left the streams of the Ocean, 
  and came to the waves of the wide-running sea 
  and the island of Aiaia, where lie the house of early Dawn 
  and her dancing spaces and the rising of Helios, 
  we landed there and drove the ship up on the sand 
  and jumped out on the edge of the sea, 
  drifting off to sleep to await bright Dawn. 
  But when early born, rosy fingered Dawn appeared…"

  Odyssey 12.1–8

  Odysseus sends his men back to the “house of Circe” to retrieve the body of Elpenor (9) and we note the closing of the circle that began with the first ill-fated visit in Book 10 (20343). Circe reappears as a boundary figure like Siduri the barkeep on the edge of the “waters of death” in the Epic of Gilgamesh, with each figure marking the entrance to and exit from the Underworld.

  The next six verses cover the funeral and burial of Elpenor, a swift conclusion to that bifurcated episode. The poet seems intent on moving on, leaving the grim darkness behind, speeding toward the next part of the story. Vergil’s version of this episode in the Aeneid, the burial of Misenus, covers fifty verses (Aen. 6.156–82; 212–35), a somber recollection of the dead man’s life, followed by a meticulous account of the rites themselves. Comparing the two passages is a lesson in how tone and structure can influence our perception of character. While he is expansive in other descriptions of burial (Il. 23.108–53; 24.788–804; Od. 24.43–97), Homer’s style here is relatively spare and workmanlike: weeping, the crew members gather wood, burn the body, then heap up the funeral mound and plant an oar on top. Vergil’s style is much more lyrical, softening the stark reality of the death that occasions it. His full description of the rites adds a solemn air to the passage, while situating the burial in the Italian landscape. We get the impression that Homer is not interested in Elpenor, except as an example of the perils of low self-control. By bringing him back to our attention, however briefly, the poet tunes our ears for the crew’s much more catastrophic failure of self-control with the cattle of the sun and, with the final image of the oar, Odysseus’s own death far in the future. Vergil’s Misenus, on the other hand, comes alive for us in the affectionate biography that precedes his burial. The event itself celebrates the Trojans’ final arrival—after may false starts—at their new homeland and ends by focusing on the landscape again. Homer’s aims are structural and thematic, the man and his burial fixed economically in our minds by the planting of the oar. Vergil’s passage is all about tone and atmosphere, inviting us to admire the beautiful new land, which forms a poignant backdrop for the final celebration of a worthy man.

  Circe arrives, laden with food and wine. Her greeting certifies the central fact of the katabasis:

  "σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ᾽ Ἀίδαο, 
  δισθανέες, ὅτε τ᾽ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ᾽ ἄνθρωποι."

  "Hard men, you went down to the house of Hades alive, 
  Dying twice, when all others die only once."

  Odyssey 12.21–22

  As she did after her magic failed in Book 10, she urges the Greeks to feast all day. Then at dawn they will sail for home. Any fears they may have had about Circe are quickly dispelled: This is the benign witch they left when they went to the Underworld. The soothing rhythm of familiar traditional language again helps us to see them gliding gratefully into the evening:

  "ὣς ἔφαθ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 
  ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
  ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ: 
  ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, 
  οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός…"

  "So she spoke and our hearts were persuaded. 
  Then all day until the setting of the sun 
  we sat feasting on abundant meat and sweet wine. 
  And when the sun went down and dusk came on, 
  they laid down to sleep alongside the stern cables of the ship…"

  Odyssey 12.28–32

  The men put safely to bed, Circe takes Odysseus by the hand and they go off by themselves so Odysseus can report. No sex this time, apparently, just business. The poem’s portrait of the crew as immature is reinforced here as Odysseus and Circe assume the role of parents to their sleeping children. That immaturity is about to cost them all dearly.

   

  Further Reading

  Edwards, M.W. 1987. Homer: Poet of the Iliad, 55–60. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

  ———. 2002. Sound, Sense, and Rhythm: Listening to Greek and Latin Poetry, 1–37. Princeton: Princeton University Press.

  Morrison, J. 2003. A Companion to Homer’s Odyssey, 111–113. Westport, CT: Greenwood Press.

  Tracy, S. 1990. The Story of the Odyssey, 74–77. Princeton: Princeton University Press.

   

  1  ποταμοῖο … Ὠκεανοῖο: in Greek mythology, the river Oceanus, as distinct from the sea, was the river that encircled the earth.

  ἀπὸ … ἵκετο: “reached,” tmesis > ἀφικνέομαι.

  νῆα: direct object of ἐκέλσαμεν.

  ἐκ … βῆμεν: tmesis > ἐκβαίνω.

  6  αὐτοὶ: “we ourselves,” intensive (Monro 252; Smyth 1206).

  προΐειν: 1st sing. impf. (with νυ-moveable) > προίημι.

  10  οἰσέμεναι: fut. infin. > φέρω, denoting purpose  (Smyth 2008).

  11  ταμόντες: nom. pl. aor. act. ptc. > τάμνω / τέμνω.

  11  ἀκροτάτη πρόεχ(ει): “juts out farthest.”

  12  δάκρυ: collective sing. (Smyth 996).

  13  ἐκάη: 3rd sing. aor. pass. > καίω.

  14  χεύαντες: nom. pl. aor. act. ptc. > χέω.

  14  ἐπὶ … ἐρύσαντες: tmesis, nom. pl. aor. act. ptc. > ἐπερύω.

  16  τὰ ἕκαστα: “all of these tasks.”

  16  Κίρκην: object of ἐλήθομεν in line 17.

  17  ἐλήθομεν: 1st pl. aor. > λανθάνω, “escape the notice of, elude” + acc.

  18  ἅμα … αὐτῇ: “accompanying her,” “along with her.”

  20  δῖα θεάων: “shining among goddesses.” Epithet of Circe.

  24  ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι: “with dawn appearing,” “when dawn appears,” ἅμα + dat. For the suffix -φι, see Smyth 280.

  25  πλεύσεσθ(αι): infin. > πλέω, used as an imperative.

  26  ἵνα … ἀλγήσετε: purpose clause, 2nd pl. aor. subj.

  26  τι: “anything” (i.e., any suffering), object of ἀλγήσετε.

  26  κακορραφίῃ ἀλεγεινῇ: “from…,” dative of means.

  27  ἁλὸς: ἐπὶ ἁλός.

  28  ἡμῖν: dative of possession with θυμός.

  31  ἦμος: “when.”

  31  ἐπὶ κνέφας ἦλθε: “darkness came around again,” tmesis > ἐπέρχομαι.

  32  κοιμήσαντο: “lay down to sleep,” 3rd pl. aor. mid. > κοιμάω.

  33  χειρὸς: “by the hand,” partitive genitive.

  33  ἑλοῦσα: fem. nom. sing. aor. ptc. > αἱρέω.

  34  εἷσέ: “sat me down” > ἵζω.

  35  κατὰ μοῖραν: “in order” (LSJ μοῖρα IV).

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ῥόος –ου ὁ: a stream, flow, current

  Ὠκεανός –οῦ ὁ: Oceanus

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  κῦμα –ατος τό: wave

  εὐρύπορος –ον: with broad ways

  Αἰαίη: (adj.) Aeaean, sister of Aeetes (of Circe); (subst.) Aeaea, the island of Circe

  ὅθι: where

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  ἠριγένεια –ας ἡ: early-born, child of morn

  οἰκίον –ου τό: house; palace

  χορός –οῦ ὁ: dance, chorus; dancing place

  ἀνατολή –ῆς ἡ: a rising, rise

  κέλλω κέλσω/κελῶ ἔκελσα: to bring to shore; to land, enter harbor 5

  ψάμαθος –ου ἡ: sand, sea-sand

  ῥηγμίν –ῖνος ἡ: the sea breaking on the beach, surf

  ἀποβρίζω ἀποβρίξω ἀπέβριξα: to go off to sleep, go sound asleep

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  ἦμος: when, while

  ἠριγένεια –ας ἡ: early-born, child of morn

  ῥοδοδάκτυλος –ον: rosy-fingered

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  προίημι προήσω προῆκα προεῖκα προεῖμαι προείθην: to send ahead; to shoot

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  Κίρκη –ης ἡ: Circe, the enchantress, daughter of Helius, sister of Aeētes, dwelling in the isle of Aeaea

  νεκρός –οῦ ὁ: corpse 10

  Ἐλπήνωρ –ορος ὁ: Elpēnor, a companion of Odysseus

  φιτρός –οῦ ὁ: a block of wood, log

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  ἄκρος –α –ον: at the furthest point, topmost

  προέχω προσχήσω/προέξω προέσχον προέσχηκα προέσχημαι προεσχέθην: to be ahead, jut forward; (mid.) to hold before oneself

  ἀκτή –ῆς ἡ: headland, foreland, promontory

  θάπτω θάψω ἔθαψα ––– τέθαμμαι ἐτάφην: bury

  ἄχομαι and ἄχνυμαι: to afflict, sadden, trouble, grieve

  θαλερός –ά –όν: blooming, fresh

  δάκρυον –ου τό: a tear

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  νεκρός –οῦ ὁ: corpse

  καίω καύσω ἔκαυσα –κέκαυκα κέκαυμαι ἐκαύθην: to light, kindle, burn

  τεῦχος –ους τό: arms

  νεκρός –οῦ ὁ: corpse

  τύμβος –ου ὁ: a sepulchral mound, cairn, barrow

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  στήλη –ης ἡ: a block of stone (as a gravestone or monument)

  εἰρύω/ἐρύω ἐρύσω/ἐρύω εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα –– –– εἰρύσθην: to pull, draw, drag; to guard

  πήγνυμι πήξω ἔπηξα ––– πέπηγμαι ἐπάγην: to stick, implant, fix 15

  ἄκρος –α –ον: at the furthest point, topmost

  τύμβος –ου ὁ: a sepulchral mound, cairn, barrow

  εὐήρης –ες: well-fitted

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar

  διέπω – – – – –: to manage, attend (to)

  ἄρα: now, then, next, thus

  Κίρκη –ης ἡ: Circe, the enchantress, daughter of Helius, sister of Aeētes, dwelling in the isle of Aeaea

  Ἀΐδης –ου ὁ: Hades

  ὦκα: quickly, swiftly, fast

  ἐντύνω ἐντυνῶ ἔντυνα – – –: to equip, deck out, get ready

  ἀμφίπολος –ου ἡ: female attendant, handmaid

  σῖτος –ου ὁ: grain; bread

  κρέας κρέως and κρέατος, gen. pl. κρειῶν, τό: meat, piece of meat

  αἶθοψ –οπος: flame-colored; scintillating, sparkling (of wine)

  οἶνος –ου ὁ: wine

  ἐρυθρός –ά –όν: red

  μεταυδάω μεταυδήσω μετηύδησα μετηύδηκα μετηύδημαι μετηυδήθην: to speak among 20

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  σχέτλιος –α –ον: strong, unwearying; stubborn, cruel, merciless

  ζῶ (or ζώω) ζήσω ἔζησα (or ἔζωσα) ἔζηκα: live

  ὑπέρχομαι ὑπελεύσομαι/ὕπειμι ὑπῆλθον ὑπελήλυθα ––– –––: to go under, enter

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  ᾍδης –ου ὁ: Hades

  δισθανής –ές: twice dead

  ἅπαξ: once, once only

  ἄγε: come! come on! well!

  ἐσθίω ἔδομαι ἔφαγον ἐδήδοκα ἐδέδησμαι –––: to eat

  βρώμη –ης ἡ: food

  οἶνος –ου ὁ: wine

  αὖθι: (right) there, at once

  πανημέριος –ον: all day long

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 25

  ἠδέ: and

  σημαίνω, σημανῶ (-έω), ἐσήμηνα/ἐσήμᾱνα, σεσήμαγκα, σεσήμασμαι, σεσημάνθην: to give a sign; to indicate, reveal; to give orders

  κακορραφία –ας ἡ: contrivance of ill, mischievousness

  ἀλεγεινός –ή –όν: hard

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  ἀλγέω ἀλγήσω ἤλγησα ἤλγηκα: to feel bodily pain, suffer

  πῆμα –ατος τό: suffering, misery, calamity, woe, bane; cause of suffering

  αὖτε: in turn, moreover, still, again, on the other hand

  ἐπιπείθομαι ἐπιπείσομαι ἐπεπιθόμην – ἐπιπέπεισμαι ἐπεπείσθην: to be persuaded (to)

  ἀγήνωρ –ορος: manly, courageous, heroic

  πρόπας –ασα –αν: all

  ἦμαρ –ατος τό: day

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  ἧμαι (or κάθημαι) ––– ––– ––– ––– –––: sit 30

  δαίνυμι δαίσω ἔδαισα: (act.) to give a banquet, distribute; (mid.) to share a meal; to feast (on), eat (+ acc.)

  κρέας κρέως and κρέατος, gen. pl. κρειῶν, τό: meat, piece of meat

  ἄσπετος –ον: immense, abundant, infinite

  μέθυ –υος τό: wine, mead

  ἦμος: when, while

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  κνέφας –ους τό: darkness, evening dusk, twilight

  κοιμάω κοιμήσω ἐκοίμησα κεκοίμηκα κεκοίμημαι ἐκοιμήθην: (act.) to put to bed, lull; (mid. and pass.) to go to bed, lay down

  πρυμνήσια –ων τά: mooring cables (of a ship)

  ἀπονόσφι: aside, far apart (adv.); away from (+ gen.)

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἵζω εἵσομαι εἷσα/ἵζησα ἵζηκα: to take a seat, sit down; cause to take a seat

  προσλέγω προσλέξω προσέλεξα προσείρηκα προσλέλεγμαι προσελέχθην: to say in addition; (mid.) προσλέχομαι to lie beside

  ἐξερεείνω – – – – –: to inquire into

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 35

  μοῖρα –ας ἡ: part, portion, lot, fate

  καταλέγω καταλέξω κατέλεξα κατείλοχα κατείλεγμαι κατελέχθην: to recount, tell at length and in order; (mid.) καταλέχομαι to lie down

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xii-1-35