ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι

δαίνυντ᾽ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας·

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,400

ἡμεῖς δ᾽ αἶψ᾽ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέι πόντῳ,

ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ᾽ ἱστία λεύκ᾽ ἐρύσαντες.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη

φαίνετο γαιάων, ἀλλ᾽ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,

δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων405

νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς.

ἡ δ᾽ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε

κεκληγὼς Ζέφυρος μεγάλῃ σὺν λαίλαπι θύων,

ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔρρηξ᾽ ἀνέμοιο θύελλα

ἀμφοτέρους· ἱστὸς δ᾽ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα τε πάντα410

εἰς ἄντλον κατέχυνθ᾽. ὁ δ᾽ ἄρα πρυμνῇ ἐνὶ νηὶ

πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν, σὺν δ᾽ ὀστέ᾽ ἄραξε

πάντ᾽ ἄμυδις κεφαλῆς· ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς

κάππεσ᾽ ἀπ᾽ ἰκριόφιν, λίπε δ᾽ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.

Ζεὺς δ᾽ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηὶ κεραυνόν·415

ἡ δ᾽ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,

ἐν δὲ θεείου πλῆτο, πέσον δ᾽ ἐκ νηὸς ἑταῖροι.

οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν

κύμασιν ἐμφορέοντο, θεὸς δ᾽ ἀποαίνυτο νόστον.

αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ᾽ ἀπὸ τοίχους420

λῦσε κλύδων τρόπιος, τὴν δὲ ψιλὴν φέρε κῦμα,

ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν. αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ

ἐπίτονος βέβλητο, βοὸς ῥινοῖο τετευχώς·

τῷ ῥ᾽ ἄμφω συνέεργον, ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,

ἑζόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν.425

  The crew feasts for six days, the weather changes and they set sail for home. Zeus sends a storm that destroys the ships and all the crew drowns. Odysseus survives by lashing the keel and mast together and riding them in the sea.

  After six days of gloomy dining, the crew sets sail and darkness envelopes them one more time (403–6). The next eight verses cover in great detail the destruction of the ship: forestays snapped, mast flattened, the helmsman’s head crushed as he goes overboard like an acrobat—this last a variation on the earlier gruesome simile of the crew yanked out of the ship by Skylla like fish on the hook (12.251–56). Then Zeus finishes them off, leaving all but Odysseus to die, bobbing like crows in the sea.

  read full essay

  The long, exciting journey home ends for the crew with this grim simile. As the poem’s opening lines foretold, their lack of self-control finally catches up with them. Odysseus notes their fate but expresses no particular sadness over it, even though we might see reasons for him to feel some remorse for the times when his curiosity cost lives. Odysseus is the right hero for this story, emotionally closed off from others, relentlessly self-disciplined, ready to lie at any time to anyone if it will give him leverage over others. The rhetoric of the poem always urges us to valorize any act, no matter how callous, that ensures the survival of its hero. Emotional entanglements are only a hindrance in this perspective and the crew members become interchangeable with the suitors, immature men who are unable to control their impulses and die for it at Odysseus’s hands. We may think of the Iliad, with its many violent, graphic deaths, its heroes vaunting cruelly over their victims, as the darker of the two Homeric epics. But that poem, for all its violence, bends finally toward forgiveness, compassion, and healing, forces rarely present in the Odyssey or its hero.

  We might be surprised to find that part of this dramatic shipwreck, with all its vivid relevance to the particular place in the story, appears again, almost verbatim, in a false tale that Odysseus delivers in Book 14 to Eumaeus, describing a shipwreck off Crete:

  ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη 
  φαίνετο γαιάων, ἀλλ᾽ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα, 
  δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων 
  νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς. 
  Ζεὺς δ᾽ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν: 
  ἡ δ᾽ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ, 
  ἐν δὲ θεείου πλῆτο: πέσον δ᾽ ἐκ νηὸς ἅπαντες. 
  οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν 
  κύμασιν ἐμφορέοντο: θεὸς δ᾽ ἀποαίνυτο νόστον

  Odyssey 14.301–9

  Lines 301–4 replicate 403–6 in our passage verbatim, with one small change: Κρήτην μὲν (14.301) replaces τὴν νῆσον (12.403). The next eight verses in Book 12, describing in detail how the ship is destroyed, do not appear in Book 14. Then the parallels resume, with 14.305–9 echoing 12.415–19, again with one small change to accommodate the differing circumstances: ἅπαντες (14.307) replaces ἑταῖροι—the shipmates in the beggar’s false tale are not his companions, only fellow travelers.

  Comparing these two passages offers a window into the mysterious creative process whereby Homer builds his story, using repeated traditional words, phrases, or larger narrative units to compose scenes that are unfailingly fresh in their context. In Book 12, we witness the final obliteration of Odysseus’s crew, men who have been with him since Troy. The horrific events in 12.407–15 vividly mark this terrible conclusion. In Book 14, such detail is not necessary for the story to be exciting to the beggar’s audience of one. Likewise, the identical language in the two passages has a different impact in each. The darkness that falls on Odysseus and his crew in Book 12 is the crescendo of a long series of potentially obliterating events, stretching back as far as Odysseus’s suffocating existence on Calypso’s island in Book 5. In the beggar’s tale, which we know is false, the story is merely entertainment to get the two men through the night. We do not care about the lost sailors because we’ve been told they are not real.

  Alone again, Odysseus lashes together the keel and mast and floats onward in the storm. The South Wind picks up and he is carried back toward Skylla and Charybdis, establishing the circular rhythm of the story here, foreshadowing the “return” to Calypso. This time through, he avoids Skylla, but Charybdis swallows his makeshift boat, one last encounter with the dark, suffocating forces he has faced all along the way. He escapes that oblivion by clinging like a bat to a tree trunk jutting out over the whirlpool. The unusual simile Odysseus uses to measure how long he has to wait for the timbers to surface breaks through the magical folktale milieu we have been in for most of the adventures, perhaps signaling imminent the arrival back on Ithaka, a world far removed from sucking whirlpools and alluring Sirens.

  399  ἐπὶ … θῆκε: “added,” tmesis > ἐπιτίθημι.

  400  θύων: “raging,” complementary ptc. > θύω, with ἐπαύσατο.

  401  ἐνήκαμεν: “launched (our ships),” aor. > ἐνίημι.

  402  ἀνά … ἐρύσαντες: “hoisting” (lit., “drawing up”), tmesis.

  407  οὐ μάλα …χρόνον: “for a not very long time” (an example of litotes, Smyth 3032).

  408  κεκληγὼς: “howling,” nom. sing. pf. act. ptc. > κλάζω, attributive.

  409  ἔρρηξ(ε): aor. > ῥήγνυμι.

  410  ὅπλα: “tackle,” “equipment”

  411  ἄντλον: “the bilge” (the curved bottom of the ship’s hull) or “the bilge-water” (water that collects in the bilge).

  411  κατέχυνθ᾽: = κατέχυντο, 3rd pl. aor. mid. indic. > καταχέω.

  411  ὁ: i.e., the mast (ἱστός).

  411  πρύμνῃ ἐνὶ νηΐ: “in the stern" (lit., "in the hindmost part of the ship").

  412  σὺν: “completely,” adverbial.

  412  ἄραξε: “smashed,” “crushed,” > ἀράσσω.

  414  κάππεσ(ε): 3rd sing. aor. > καταπίπτω.

  414  ἰκριόφιν: dative of place where.

  416  ἐλελίχθη: aor. pass. > ἐλελίζω.

  416  πᾶσα: “completely.”

  417  ἐν … πλῆτο: tmesis, aor. mid./pass. > ἐμπίμπλημι (“to fill full of” + gen.).

  418  κορώνῃσιν: "sea crows," often identified as shearwaters.

  419  ἐμφορέοντο: "were borne about on," with dative. In Homer the verb only appears in the imperfect middle/passive, here and in 14.309 (where this same simile is repeated).

  420  ὄφρ(α): “until.”

  420  ἀπὸ … λῦσε: “loosened,” tmesis > ἀπολύω.

  420  τοίχους: “sides.”

  421  τὴν: i.e., the ship.

  421  ψιλὴν: predicate.

  421  φέρε: “carried (it) away,” unaugmented impf.

  422  ἐκ ... ἄραξε: "broke," "shattered," tmesis > ἐξαράσσω.

  422  ποτὶ: “against.”

  422  ἐπ᾽ αὐτῷ: "against it" (i.e., against the keel).

  423  βέβλητο: "was thrown," unaugmented 3rd sing. plupf. pass. > βάλλω.

  423  τετευχώς: “made,” nom. sing. pf. act. ptc. > τεύχω, with passive sense.

  424  τῷ: “with it.”

  424  ἄμφω: “both” (modifying τρόπις and ἱστός), dual.

  424  συνέεργον ὁμοῦ: “I lashed together” > συνέργω. Odysseus describes fashioning a raft out of bits broken from his ship.

  ἑξῆμαρ: for six days, six days long

  ἐρίηρος –ον: faithful, devoted, trusty

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  δαίνυμι δαίσω ἔδαισα: (act.) to give a banquet, distribute (food); (mid.) to share a meal; to feast (on), eat (+ acc.)

  ἦμαρ –ατος τό: day

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  Κρονίων –ωνος ὁ: son of Cronus

  ἄνεμος –ου ὁ: wind 400

  λαῖλαψ –απος ἡ: a tempest, furious storm, hurricane

  θύω: to rage, seethe, cover

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  ἀναβαίνω ἀναβήσομαι ἀνέβην ἀναβέβηκα ––– –––: to board, go up

  ἐνίημι ἐνήσω ἐνῆκα ἐνεῖκα ἐνεῖμαι ἐνείθην: to launch a ship into the sea; to send in, set out

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  ἱστός –οῦ ὁ: mast, beam; loom

  ἱστίον –ου τό: a sail

  λευκός –ή –όν: white; light, bright

  εἰρύω/ἐρύω ἐρύσω/ἐρύω εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα –– –– εἰρύσθην: to pull, draw, drag; to guard

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ἠδέ: and

  κυάνεος –α –ον: dark-blue, glossy-blue 405

  νεφέλη –ης ἡ: cloud

  Κρονίων –ωνος ὁ: son of Cronus

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  ἀχλύω ἀχλύσω ἤχλυσα: to be or grow dark

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  θέω θεύσομαι ἔδραμον δεδράμηκα ––– –––: to run, speed, move forward

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  κλάζω κλάγξω ἔκλαγξα κέκλαγγα ––– –––: to make a sharp piercing sound

  Ζέφυρος –ου ὁ: Zephyrus, the west wind

  λαῖλαψ –απος ἡ: a tempest, furious storm, hurricane

  ἱστός –οῦ ὁ: mast, beam; loom 410

  πρότονοι –ων οἱ: ropes from the masthead to the forepart of a ship, the forestays

  ρήγνυμι ῥήξω ἔρρηξα ἔρρηχα ἔρρηγμαι ἐρρήχθην: break, shatter, tear

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  θύελλα –ης ἡ: storm, eruption

  ἱστός –οῦ ὁ: mast, beam; loom

  ὀπίσω or ὀπίσσω: backwards, behind; in the future

  ἄντλος –ου ὁ: the hold of a ship

  καταχέω καταχῶ κατέχεα/κατέχυσα κατακέχυκα κατακέχυμαι κατεχύθην: to pour down upon, pour over

  ἄρα: now, then, next, thus

  πρυμνός –ή –όν: the hindmost, undermost, end-most

  πλήττω πλήξω ἔπληξα πέπληγα πέπληγμαι ἐπλήγην (–επλάγην): strike, smite

  κυβερνήτης –ου ὁ: a steersman, helmsman, pilot

  ὀστέον –ου τό: a bone

  ἀράσσω ἀράξω ἤραξα ––– ––– ἠράχθην: to knock, beat, strike

  ἄμυδις: together, at the same time

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἀρνευτήρ –ῆρος ὁ: a diver, tumbler

  καταπίπτω καταπεσοῦμα κατέπεσον καταπέπτωκα: to fall

  ἴκρια –ων τά: the half-decks

  ὀστέον –ου τό: a bone

  ἀγήνωρ –ορος: manly, courageous, heroic

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus 415

  ἄμυδις: together, at the same time

  βροντάω βροντήσω ἐβρόντησα – βεβρόντημαι ἐβροντήθην: to thunder

  ἐμβάλλω ἐμβαλῶ ἐνέβαλον ἐμβέβληκα ἐμβέβλημαι ἐνεβλήθην: to throw (into or onto); to cause to enter, embark, put

  κεραυνός –οῦ ὁ: a thunderbolt

  ἐλελίζω ἐλελίξω ἠλέλιξα: to whirl round

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  πλήττω πλήξω ἔπληξα πέπληγα πέπληγμαι ἐπλήγην (–επλάγην): strike, smite

  κεραυνός –οῦ ὁ: a thunderbolt

  θέεον –ου τό: brimstone, sulfurous smell

  πίμπλημι πλήσω ἔπλησα πέπληκα πέπλησμαι ἐπλήσθην: to fill

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  κορώνη –ης ἡ: sea-crow

  ἴκελος –η –ον: like, resembling

  μέλας μέλαινα μέλαν: black, dark, obscure

  κῦμα –ατος τό: wave

  ἐμφορέω ἐμφορέσω/ἐμφορήσω ἐνεφόρεσα/ἐνεφόρησα ἐμπεφόρηκα ἐμπεφόρημαι ἐνεφορήθην: (pass.) to be borne about in

  ἀπαίνυμαι – – – – –: to take away, withdraw

  νόστος –ου ὁ: return (home)

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 420

  φοιτάω φοιτήσω ἐφοίτησα πεφοίτηκα ––– –––: to go to and fro, roam, to resort to

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  τοῖχος –ου ὁ: the wall of a house

  κλύδων –ωνος ὁ: a wave, billow

  τρόπις –εως ἡ: a ship's keel

  ψιλός –ή –όν: bare, stripped; (soldier) without heavy armor, light troops

  κῦμα –ατος τό: wave

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  ἱστός –οῦ ὁ: mast, beam; loom

  ἀράσσω ἀράξω ἤραξα ––– ––– ἠράχθην: to knock, beat, strike

  τρόπις –εως ἡ: a ship's keel

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ἐπίτονος –ου ὁ: the back-stay of a mast

  ῥινός –οῦ ἡ: the skin

  ἄμφω ἀμφοῖν: both (dual)

  συνέργω συνείρξω συνεῖρξα ––– ––– –––: to fasten, join; to close or tighten together, secure

  ὁμοῦ: together, at the same place or time

  τρόπις –εως ἡ: a ship's keel

  ἠδέ: and

  ἱστός –οῦ ὁ: mast, beam; loom

  ἕζομαι – – – – –: to sit down 425

  ὀλοός –ή –όν: destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xii-397-425