5.43-91

ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε διάκτορος ἀργεϊφόντης.

αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,

ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν45

ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο.

εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει.

τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ἀργεϊφόντης.

Πιερίην δ᾽ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·50

σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,

ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο

ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ·

τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόθ᾽ ἐοῦσαν,55

ἔνθ᾽ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε

ἤιεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη

ναῖεν ἐυπλόκαμος· τὴν δ᾽ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν.

πῦρ μὲν ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ᾽ ὀδμὴ

κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο θύου τ᾽ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει60

δαιομένων· ἡ δ᾽ ἔνδον ἀοιδιάουσ᾽ ὀπὶ καλῇ

ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ᾽ ὕφαινεν.

ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεθόωσα,

κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.

ἔνθα δέ τ᾽ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,65

σκῶπές τ᾽ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι

εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.

ἡ δ᾽ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο

ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.

κρῆναι δ᾽ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ,70

πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη.

ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου

θήλεον. ἔνθα κ᾽ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν

θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾗσιν.

ἔνθα στὰς θηεῖτο διάκτορος ἀργεϊφόντης.75

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην

ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων·

οὐ γάρ τ᾽ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται

ἀθάνατοι, οὐδ᾽ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.80

οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,

δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων.

πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.

Ἑρμείαν δ᾽ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,85

ἐν θρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ σιγαλόεντι·

"τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόρραπι, εἰλήλουθας

αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.

αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,

εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.90

ἀλλ᾽ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω."

  A description of Kalypso and her island. Kalypso welcomes Hermes.

  Homer launches Hermes’s journey to Calypso’s island with a characteristically expansive description, taking seven verses to tell us that the god put on his sandals and picked up his wand:

  read full essay

  ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε διάκτορος ἀργεϊφόντης.
  αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
  ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν>
  ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο.
  εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
  ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει.
  τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ἀργεϊφόντης.

  [Zeus] spoke and the messenger, slayer of Argos, did not disobey.
  Right away he tied under his feet the beautiful sandals,
  ambrosial and golden, that carried him over the water
  and across the boundless earth like a puff of wind.
  He took up the wand, with which he enchants the eyes
  of mortals, whomever he wishes, and then wakes them from sleep.
  Taking this in this hand, the strong slayer of Argos flew off.

  Odyssey 5.43–49

  Ornamental epithets slow the pace of the story, lingering on the gleaming, divine footwear and the magical powers of the wand. Homer uses his leisurely traditional style here to mark an important transition. After the urgent discussion on Olympus, these verses shift our attention to a more timeless world of beautiful objects that symbolize the unchanging power of the gods.

  Virgil, always a brilliant student of Homer, puts these verses to powerful use:

  Dīxerat. Ille patris magnī pārēre parābat
  imperiō; et prīmum pedibus tālāria nectit
  aurea, quae sublīmem ālīs sīve aequora suprā
  seu terram rapidō pariter cum flāmine portant.
  Tum virgam capit: hāc animās ille ēvocat Orcō
  pallentēs, aliās sub Tartara trīstia mittit,
  dat somnōs adimitque, et lūmina morte resignat.

  So he spoke. That god prepared to obey the command
  of his mighty father; first he bound to his feet the golden
  sandals that carry him aloft on their wings, swiftly
  over the sea or the land with the blowing wind.
  Then he took up his wand, by which the god calls back
  pallid souls from the dead and sends others down to misty Tartarus;
  he calls them from sleep and opens their eyes in death.

  Aeneid 4.238–44

  The Odyssey’s poet wants us to pause over his verses, slowing the pace of the plot and preparing us for a different world. Virgil, as he so often does when conjuring Homer’s poems, has a darker vision. Aeneas, recently emerged from a winter spent with Dido, marvels at the buildings surging up in Carthage under the queen’s leadership. Jupiter, meanwhile, goaded by the ranting of Dido’s jilted suitor, senses that Aeneas’s mission to bring the Trojans to Italy may be in jeopardy. He sends Mercury (the Roman Hermes) down to deliver his command: Aeneas must leave at once for Italy. No more dawdling with the queen. The allusions to Homer equate Dido, a selfless leader whom Juno and Venus have manipulated into falling in love with Aeneas, with Calypso, a divine nymph intent on keeping a mortal lover for herself. Dido, arguably the noblest of all the heroes in the Aeneid, is reduced to a pawn in the cruel game the goddesses play with her and Aeneas. She will die soon—committing suicide with Aeneas’s sword—while Calypso lives on after Odysseus leaves, momentarily disappointed but immortal. The dynamic that Virgil’s allusion highlights, between divine immortality and human existence, bounded by time and circumstance, will be at the heart of Odysseus’s encounter with Calypso.

  His equipment secured, Hermes launches from Pieria, a peak near Olympus. As he flies over the sea, the poet compares him to a tern, dipping its wings into the sea, skimming over the water looking for fish. The arresting image of the god floating over the waves, perhaps dragging a sandal through the brine, can obscure the fact that Homeric gods regularly beam themselves in and out of the human world, without suiting up and laboriously making their way (e.g., Od. 1.96–104). That we are invited to contemplate Hermes in flight, with his special gear, suggests that the poet wants to impress upon us how far the god must go to reach Calypso’s island (τηλόθ᾽ ἐοῦσαν, 55). Like many of the places Odysseus passes through on his way home, Ogygia is a wholly mythical island. The important thing we are to keep in mind is not only that the nymph’s home is far away from where other humans live but that even gods must make a long trip to get there.

  Hermes finds Calypso in her cave, singing and spinning wool. Cedar wood burns in the hearth, releasing a sweet fragrance that wafts out over a fecund and exotic landscape, woods teeming with alder, poplar, and fragrant cypress through which birds flit, meadows thick with violets and parsley. At the cave’s mouth are four springs, all in a row, and around the opening grapes vines cluster, heavy with fruit. There is order here, but not human order. The burbling springs and darting birds, the woods and flowers, all seem to respond to the nymph’s magical, beguiling voice. Calypso’s power over nature is expressed through the senses: fragrance, physical beauty, and music. Her music contrasts tellingly with songs of bards like Phemius in Book 1 (325–27), whose subject is usually the famous deeds of men. While their art is always in the service of human memory, preserving the self-asserting, heroic acts that found and secure civilization, the power of Calypso’s singing is aimed at exerting an extra-human control over nature, creating a seductive venue in which men forget their mortality and its imperatives. This is the music of the Sirens, who draw men to their doom with alluring songs. Odysseus, we will later learn, has escaped their power on his way to Ogygia, only to fall under its spell again (12.39–54; 165200; 447–50).

  Everything here signals both beauty and, in the masculine imagination of this poem, seductive danger. Weaving and singing like Calypso’s are both associated with feminine wiles in the Odyssey. As the fragrance of the burning wood wafts around her, the nymph sits on a shining chair and will offer her guest a cup of ambrosia. In early Greek poetry, the combination of fragrance, ambrosia, and shining cloth is always associated with trickery. This is a decidedly feminine milieu, as the Greeks understood gender: an enclosed, womblike cave set in a space articulated by natural growth. The boundaries of nature and culture, a crucial polarity in the Greeks’ characterization of human experience and gender in particular, are blurred here: the springs are “all in a row” (70), but they gush forth amorphous water; the grape vines around the cave’s entrance soften the stone and mask its contours. Human civilization is a masculine project in Greek myth, the product of the imposition, by human intelligence, of limits to channel the power of nature and create meaning. The feminine world that Calypso inhabits threatens the hard edges of those boundaries, obscuring their control and the meaning they generate.

  Having touched down, Hermes marvels at the exotic venue. Such are its wonders that even gods are amazed, the poet tells us. When he enters the cave, Calypso recognizes him immediately, because immortals always know each other, even if they live far apart. Calypso has questions for him, but first she must offer him the appropriate hospitality. All this attention to how gods behave and what they do in each other’s presence invites us to think about the parameters of their existence as opposed to the limits of human life, about how the nymph’s exotic existence fits with that of the Olympian gods and, by implication, with the experience of mortals. By insisting on the remoteness of Calypso’s island from both humans and gods, the poet establishes Ogygia as a way station in more than one way: geographically but also existentially; it is a place where the boundaries of human and divine are blurred, prompting us to focus on the most enduring question raised by all early Greek literature: what does it mean to be human?

   

  Further Reading

  Austin, N. 1975. Archery at the Dark of the Moon, 138–152. Berkeley: University of California Press.

  Pantelia, M. 1993. “Spinning and Weaving: Ideas of Domestic Order in Homer.” American Journal of Philology 114: 493–500.

  Van Nortwick, T. 1980. “Apollonos Apate Associative Imagery in the Homeric Hymn to Hermes.” Classical World 74: 1–5.

  ———.1992. Somewhere I Have Never Travelled: The Second Self and the Hero’s Journey in Ancient Epic, 96–107. New York: Oxford University Press.

  ———.2008. The Unknown Odysseus: Alternate Worlds in Homer’s Odyssey, 14–15. Ann Arbor: University of Michigan Press.

  Vernant, J.-P. (1982) 1996. “The Refusal of Odysseus.” In Reading the Odyssey, edited by S. Schein, 185–189.  Reprinted. Princeton: Princeton University Press.

   

  44  ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο: “fastened under his feet,” “strapped onto his feet.” ὑπὸ … ἐδήσατο could also be tmesis > ὐποδέω, which in the middle is the verb regularly used for putting on shoes.

  45  τά: rel. pron.; the antecedent is πέδιλα.

  45  ὑγρὴν: “the sea,” substantive of the adjective ὑγρός, -ά, -όν.

  46  ἅμα πνοιῇς: “along with the blowings.” πνοιῇς is an alternate form of the dative plural (see paradigm for βουλή). ἅμα, as a preposition, takes the dative.

  48  ὧν ἐθέλει: “whom he wishes (to enchant).” The relative pronoun (ὧν) is attracted to the case of its antecedent (ἀνδρῶν). On attraction, see Smyth 2522.

  48  τοὺς δ᾽ αὖτε: “but others in their turn,” in contrast to the ones he enchants.

  48  καὶ: “even,” or “also.”

  50  πόντῳ: dat.; object of the compound verb ἐμπίπτω.

  51  λάρῳ ὄρνιθι: “a sea bird,” “a gull.” The dative is with ἐοικώς.

  52  ὅς: i.e., the sea bird. Lines 52–53 fill out the simile introduced in line 51.

  53  ἰχθῦς: acc. pl.; object of the participle ἀγρώσσων.

  53  ἅλμῃ: dative of place where.

  54  τῷ ἴκελος: signaling the end of the simile. The antecedent of τῷ is the sea bird.

  54  πολέεσσιν … κύμασιν: “by…,” dat. pl., dative of means; πολέεσσιν > πολύ.

  56  ἰοειδέος: gen.; the adjective, “violet-colored,” is a frequent epithet of the sea.

  57  ἤϊεν: 3rd sing. impf. > εἶμι.

  57  ὄφρα: “until…,” followed by an aorist.

  57  τῷ ἔνι: anastrophe (i.e., the preposition comes after its object).

  59  ἐσχαρόφιν: dat. pl.; translated as a singular (Smyth 1000a).

  60  ὀδώδει: pluperf. > ὄζω, with the force of an imperfect.

  61  δαιομένων: “as they burned,” masc. gen. pl. ptc. mid. > δαίω, circumstantial. The genitive plural encompasses the two genitive singulars in line 60 (κέδρου, θύου).

  61  : i.e., Calypso.

  62  ἱστὸν ἐποιχομένη: “plying the loom,” “working at the loom.” The verb ἐποίχομαι properly refers to the action of walking back and forth in front of the loom to pass the shuttle through the warp.

  62  κερκίδ(ι): fem. dat. sing.

  63  σπέος ἀμφὶ: = ἀμφὶ σπέος. The preposition ἀμφί can follow its object without a change of accent (anastrophe).

  63  τηλεθόωσα: “flourishing,” sing. pres. act. fem. ptc. > τηλεθάνω.

  66  κορῶναι / εἰνάλιαι: “sea crows.”

  67  μέμηλεν: “are a concern,” 3rd sing. pf. act. indic., with present force. The singular verb has a neuter plural subject (θαλάσσια ἔργα).

  68  ἡ δ᾽ αὐτοῦ: “and right there.” ἡ δ᾽ indicates the addition of a new element to the description.

  68  τετάνυστο: 3rd sing. pluperf. act. indic. > τανύω, with imperfect force.

  69  τεθήλει: 3rd sing. pluperf. act. indic. > θάλλω, with imperfect force. The subject is ἡμερίς.

  71  πλησίαι ἀλλήλων: “next to one another.”

  71  τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη: “turned in all directions.” Presumably this means that the water from the fountains was flowing in all directions.

  71  τετραμμέναι: fem. nom. pl. mid./pass. ptc. > τρέπω. 

  72  ἀμφὶ: “all around.”

  73  κ(ε) … / θηήσαιτο: “would marvel,” potential opt. 

  73  θηήσαιτο: 3rd sing. aor. opt. mid./pass. dep. > θεάομαι.

  73  καὶ ἀθάνατός περ: “even an immortal god.”

  74  τερφθείη: 3rd sing. aor. opt. pass. > τέρπω.

  74  ᾗσιν: “in his…,” possessive adj. fem. dat. pl.

  75  θηεῖτο: 3rd sing. impf. indic. > θεάομαι.

  76  ἑῷ … θυμῷ: dative of place where.

  76  θηήσατο: “marveled at” > θεάομαι.

  77  οὐδέ … / ἠγνοίησεν: “recognized,” “knew well” (lit., “didn’t not recognize”). 

  77  ἠγνοίησεν: 3rd sing. aor. indic. act. > ἀγνοέω.

  77  μιν: the object of both ἠγνοίησεν and ἰδοῦσα.

  80  οὐδ᾽ εἴ: “not even if.”

  82  : “he,” i.e., Odysseus.

  82  κλαῖε: unaugmented 3rd sing. impf. act. indic.

  82  ἔνθα πάρος περ: “just where (he was) before,” i.e., Odysseus is often to be found sitting on the shore.

  84  δερκέσκετο: “he kept on looking,” 3rd sing. impf. indic. mid., iterative.

  86  ἱδρύσασα: the object of this participle is Hermes.

  88  αἰδοῖός τε φίλος τε: “(an) honored and welcome (guest).”

  88  τι: “at all.”

  89  τελέσαι: “το accomplish (it),” understand as the object of this infinitive a pronoun standing in for ὅ τι φρονέεις, “the thing you have in mind.”

  90  τετελεσμένον ἐστίν: “it is practicable” (Autenrieth) or “there is precedent for it” (Stanford). . A periphrastic construction (Smyth 1961).

  90  τετελεσμένον: neut. sing. perf. mid./pass. ptc.

  91  ἕπεο προτέρω: “come in” (lit., “follow further”). 

  91  ἕπεο: 2nd sing. pres. mid./pass. dep. imperat. > ἕπομαι.

  91  ἵνα … πἀρ … θείω: “so that I might offer,” purpose clause. 

  91  πάρ … θείω: = παραθείω, tmesis, 1st sing. aor. act. subj. > παρατίθημι.

  91  τοι: “to you,” > σύ.

  Πιερία –ας ἡ: Pieria, a district in the North of Thessaly50

  ἐπιβαίνω ἐπιβήσομαι ἐπέβην ἐπιβέβηκα ––– –––: to go on, enter, step up, mount, board (a ship) + gen.

  αἰθήρ –έρος ὁ/ἡ: ether, the brighter purer air, the sky

  ἐμπίπτω ἐμπεσοῦμαι ἐμέπεσον ἐμπέπτωκα ––– –––: fall on, attack, light upon

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  σεύω σεύσω ἔσσευα – ἔσσυμαι ἐσσύθην/ἐσύθην: to shake, push, hurl; to drive back, chase, hunt; (mid. pass.) to hurl oneself, leap, rush, be eager

  κῦμα –ατος τό: wave

  λάρος –ου ὁ: a sea bird (gull? cormorant?)

  ὄρνις ὄρνιθος ὁ/ἡ: bird, omen

  κόλπος –ου ὁ: bosom; gulf

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  ἀτρύγετος [–η] –ον: yielding no harvest, unfruitful, barren

  ἰχθυς –ύος ὁ/ἡ: fish

  ἀγρώσσω/ἀγρεύω ἀγρεύσω ἤγρευσα – – ἠγρεύθην: to catch

  πυκ(ι)νός –ή –όν: thick, bushy, dense; prudent, wise, smart, shrewd

  πτερόν –οῦ τό: wing

  δεύω δεύσω ἔδευσα ––– δέδευμαι ἐδεύθην: to wet, drench

  ἅλμη –ης ἡ: sea-water, brine

  ἴκελος –η –ον: like, resembling

  ὀχέω ὀχήσω ὤκχησα ὠχήθην: to uphold, sustain, endure

  κῦμα –ατος τό: wave

  Ἑρμῆς (or Ἑρμείας) –οῦ ὁ: Hermes, herm

  τηλόθι: afar, at a distance55

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  ἰοειδής –ές: violet-colored, purple

  ἤπειρόνδε: to the mainland

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  νύμφη –ης ἡ: a young wife, bride; nymph, a divinity of waters or woods

  ναίω – – – – –: dwell, inhabit, be situated

  ἐϋπλόκαμος –ον: fairhaired

  ἔνδοθι: within, at home

  τέτμον (aor. without any pres. in use): to overtake, reach, come up to, find

  ἐσχάρα –ας ἡ: the hearth, fire-place

  καίω καύσω ἔκαυσα –κέκαυκα κέκαυμαι ἐκαύθην: to light, kindle, burn

  τηλόσε: to a distance, far away

  ὀσμή –ῆς ἡ: a smell, scent, odour

  κέδρος –ου ἡ: the cedar-tree60

  εὐκέατος –ον: easy to cleave

  θύον –ου τό: scented wood

  ὄζω ὀζέσω/ὀζήσω ὤζεσα/ὤζησα ὤζηκα/ὄδωδα: to emit an odor (good or bad), be fragrant

  δαίω – – – – –: to set on fire, blaze (of the eyes); to divide; (mid.) to distribute

  ἔνδον: within, inside, at home

  ἀοιδιάω – – – – –: to sing

  ὄψ ὀπός ἡ: a voice

  ἱστός –οῦ ὁ: mast, beam; loom

  ἐποίχομαι ἐποιχήσομαι ἐπῴχημαι: to go towards, approach; to ply (the loom)

  χρύσεος –η –ον: golden, gold-inlaid

  κερκίς –ίδος ἡ: shuttle

  ὑφαίνω ὑφανῶ ὕφανα/ὕφηνα ὕφαγκα ὕφασμαι ὑφάνθην: to weave

  ὕλη –ης ἡ: woods, forest; firewood

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  τηλεθάω – – – – –: (in the pres. partic.) blooming, flourishing

  κλήθρα –ας ἡ: the alder

  αἴγειρος –ου ἡ: black poplar tree

  εὐώδης –ες: sweet-smelling, fragrant

  κυπάρισσος –ου ἡ: a cypress

  ὄρνις ὄρνιθος ὁ/ἡ: bird, omen65

  τανυσίπτερος –ον: with extended wings, long-winged

  εὐνάζω εὐνάσω εὔνασα/ηὔνασα ––– ηὔνασμαι εὐνάσθην: to lay

  σκώψ σκωπός ὁ: owl

  ἱέραξ –ακος ὁ: a hawk, falcon

  τανύγλωσσος –ον: long-tongued, chattering

  κορώνη –ης ἡ: sea-crow; door handle

  ἐνάλιος [–α] –ον: in, on, of the sea

  θαλάσσιος [–α] –ον: of, in, on, from the sea

  μέλω μέλησω ἐμέλησα μεμέληκα ––– –––: be an object of care or interest

  αὐτοῦ: at the very place, here, there

  τανύω τανύσω ἐτάνυσα – τετάνυσμαι ἐτανύσθην: to stretch, extend, lie (in a geographical sense); to set up; to strain

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  ἡμερίς –ίδος ἡ: the cultivated vine

  ἡβάω ἡβήσω ἥβησα ἥβηκα: to be young, to be in the prime of youth

  θάλλω θαλλήσω ἔθηλα τέθηλα ––– –––: to bloom, abound, to be luxuriant

  σταφυλή –ῆς ἡ: a bunch of grapes

  κρήνη –ης ἡ: a well, spring, fountain70

  ἑξῆς: one after another, in order, in a row

  πίσυρες: four

  ῥέω ῥυήσομαι ––– ἐρρύηκα ––– ἐρρύην: to flow, run, stream

  λευκός –ή –όν: white; light, bright

  πλησίος –α –ον: near

  ἄλλυδις: elsewhere, here and there, in another direction

  λειμών –ῶνος ὁ: grassland, meadow, field

  μαλακός –ή –όν: soft

  ἴον ἴου τό: the violet

  ἠδέ: and

  σέλινον –ου τό: parsley

  θηλέω θηλήσω ἐθήλησα: to be full of

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods

  ἐπέρχομαι ἔπειμι ἐπῆλθον ἐπελήλυθα ––– –––: to approach, arrive; to encounter, come up against, attack

  θεάομαι θεάσομαι ἐθεσάμην ––– τεθέαμαι ἐθεσαμήθην: to look on, behold, view (with wonder)

  τέρπω τέρψω ἔτερψα ––– ––– ἐτάρφθην/ἐτέρφθην: to delight; (mid./pass.) to have one's full of

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  θεάομαι θεάσομαι ἐθεσάμην ––– τεθέαμαι ἐθεσαμήθην: to look on, behold, view (with wonder)75

  διάκτορος –ου ὁ: the Messenger

  Ἀργειφόντης –ου ὁ: slayer of Argus, epithet of Hermes

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet, consequently

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  θεάομαι θεάσομαι ἐθεσάμην ––– τεθέαμαι ἐθεσαμήθην: to look on, behold, view (with wonder)

  ἄρα: now, then, next, thus

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  ἄντην: against, over against, in front of; face to face

  ἀγνοέω ἀγνοήσω ἠγνόησα ἠγνόηκα ἠγνόημαι ἠγνοήθην: not to perceive, be ignorant of

  Καλυψώ –οῦς ἡ: Calypso, a goddess, daughter of Atlas

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  ἀγνώς –ῶτος: unknown, ignorant

  πέλω ––– ἔπλον ––– ––– –––: to be (the aor. has pres. signif.)

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods80

  ἀπόπροθι: far away

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  ναίω – – – – –: dwell, inhabit, be situated

  ἄρα: now, then, next, thus

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  μεγαλήτωρ –ορος: great - hearted, proud

  ἔνδον: within, inside, at home

  τέτμον (aor. without any pres. in use): to overtake, reach, come up to, find

  ἀκτή –ῆς ἡ: headland, foreland, promontory

  κλαίω/κλάω κλαύσομαι/κλαήσω ἔκλαυσα ––– κέκλαυμαι/κέκλαυσμαι ἐκλαύσθην: weep, cry

  κάθημαι καθήσομαι ––– ––– ––– ––– imp ἐκαθήμην: be seated, sit; reside

  πάρος: before, formerly

  δάκρυον –ου τό: a tear

  στοναχή –ῆς ἡ: a groaning, wailing

  ἄλγος –ους τό: pain

  ἐρέχθω – – – – –: to rend, break

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  ἀτρύγετος [–η] –ον: yielding no harvest, unfruitful, barren

  δέρκομαι δέρξομαι ἐδερξάμην/ἐδρακόμην δέδορκα ––– ἐδέρχθην/ἐδράκην: to watch, observe; to see the light (be alive); to discern, notice, perceive

  δάκρυον –ου τό: a tear

  λείβω ––– ––– ––– ––– –––: to pour, pour forth

  Ἑρμῆς (or Ἑρμείας) –οῦ ὁ: Hermes, herm85

  ἐρεείνω – – – – –: to ask

  Καλυψώ –οῦς ἡ: Calypso, a goddess, daughter of Atlas

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  θρόνος –ου ὁ: arm-chair

  ἱδρύω ἱδρύσω ἵδυρσα ἵδρυκα ἵδρυμαι ἱδρύθην: to make to sit down, to seat

  φαεινός –ή –όν: bright, brilliant, radiant

  σιγαλόεις –εσσα –εν: glossy, glittering, shining, splendid

  τίπτε: why? (τί ποτε)

  Ἑρμῆς (or Ἑρμείας) –οῦ ὁ: Hermes, herm

  χρυσόρραπις –ιδος: with wand of gold

  αἰδοῖος –α –ον: having a claim to compassion or reverence 

  φίλος –η –ον: friend; loved, beloved, dear

  πάρος: before, formerly

  θαμίζω – – – – –: to come often

  αὐδάω (ηὔδων) αὐδήσω ηὔδησα ηὔδηκα ηὔδημαι ηὔδάθην: speak

  τελέω τελῶ or τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην: to finish, complete, carry out90

  ἀνώγω: to command, order

  τελέω τελῶ or τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην: to finish, complete, carry out

  τελέω τελῶ or τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην: to finish, complete, carry out

  προτέρω: further, forwards

  ξένιος –α –ον: belonging to a friend and guest, hospitable

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/v-43-91