"οἱ δ᾽ ἧος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,

τόφρα βοῶν ἀπέχοντο λιλαιόμενοι βιότοιο.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφθιτο ἤια πάντα,

καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,330

ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,

γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν

εὐξαίμην, εἴ τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσθαι.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους,335

χεῖρας νιψάμενος, ὅθ᾽ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο,

ἠρώμην πάντεσσι θεοῖς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·

οἱ δ᾽ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.

Εὐρύλοχος δ᾽ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς·

‘κέκλυτέ μευ μύθων κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι.340

πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι,

λιμῷ δ᾽ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας

ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.

εἰ δέ κεν εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν,345

αἶψά κεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι πίονα νηὸν

τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.

εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρθοκραιράων

νῆ᾽ ἐθέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ᾽ ἕσπωνται θεοὶ ἄλλοι,

βούλομ᾽ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι,350

ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ.’

ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.

αὐτίκα δ᾽ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας

ἐγγύθεν, οὐ γὰρ τῆλε νεὸς κυανοπρῴροιο

βοσκέσκονθ᾽ ἕλικες καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι·355

τὰς δὲ περίστησάν τε καὶ εὐχετόωντο θεοῖσιν,

φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς ὑψικόμοιο·

οὐ γὰρ ἔχον κρῖ λευκὸν ἐυσσέλμου ἐπὶ νηός.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,

μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν360

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν.

οὐδ᾽ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσιν,

ἀλλ᾽ ὕδατι σπένδοντες ἐπώπτων ἔγκατα πάντα.

  Adverse winds strand the Greeks on Thrinakia for a month. Odysseus goes to pray to the gods and falls asleep. Eurylochus convinces the crew to slaughter some cattle to eat.

  The wrong winds blow for a month, food from the ship runs out, and the crew is forced to subsist on birds and fish. Enforced stasis never brings out the best in Homeric heroes (See Aulis), but trouble with winds evokes another, closer parallel. As we hear how the disastrous month plays out, a familiar rhythm surfaces: the Greeks are given a divine imperative, the ignoring of which will be fatal; having warned them sternly, Odysseus eventually falls asleep, leaving his crew on their own; they fail to control themselves; storms at sea and the death of many crew members follow.

  read full essay

  This pattern appears earlier, in the Aeolus episode just before the Greeks arrive at Circe’s island (10.179). Other similarities repay attention: like Thrinakia, the island of Aeolus has a magical quality, reflecting the inhabitants’ special status with the gods. Aeolus controls the winds as an agent for Zeus, while divine nymphs look after the herds for Helios. And in both cases, the transgressions of the Greeks interfere with elemental forces in the universe.

  Aeolus’s outburst, when Odysseus asks for help a second time, seems somewhat harsh in the circumstances:

  "ἔρρ᾽ ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων: 
  οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ᾽ ἀποπέμπειν 
  ἄνδρα τόν, ὅς κε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν: 
  ἔρρε, ἐπεὶ ἄρα θεοῖσιν ἀπεχθόμενος τόδ᾽ ἱκάνεις."

  "Away quickly from this island, most shameful creature! 
  It is not sanctioned for me to help on his way 
  a man who is so hated by the blessed gods. 
  Away, I say! This return means you are hateful to the gods!"

  Odyssey 10.72–75

  That the crew gave in to the ordinary human failings of envy and resentment does not seem to merit this condemnation of their captain. But the stakes here transcend the ethical realm of human behavior. By unleashing the winds and creating chaos, the sailors disturb something in the regular processes of nature, undermining Aeolus’s divinely sanctioned role as guardian of order on the sea. All the Greek sailors except those on Odysseus’ ship then die at the hands of the Laestrygonians. The disaster on Thrinakia disturbs another kind of order. There are 350 cattle and 350 sheep in the herds, numbers that are never supposed to be changed, by birth or death. The animals are sacred to the deity whose journeys across the sky measure out the days and months, and as we have noted, thinkers as early as Aristotle have seen the number of animals in each herd as reflecting the days of the year. The crew’s attack, then, could be seen as an attack on time itself and as a consequence everyone but Odysseus dies. In each episode, the price for Odysseus falling asleep and failing to control his crew triggers a descent into chaos on a potentially cosmic scale. We will revisit the implications of these parallel events for the overall structure of Books 5–12 in a broader discussion below.

  Convinced by Eurylochus, who declares that he would rather drown than starve (350–51), the crew raids the cattle of Helios. The preparations that precede the meal include familiar language (359–61), but the crew’s dire situation forces some creativity in the ritual gestures that usually accompany a feast: instead of sprinkling grain over the meat, they drape leaves; for wine, they substitute water. While these changes seem reasonable enough in a naturalistic sense, symbolically they mark yet again the dangerously transgressive nature of the feast.

  The ill-omened sacrifice of divine cattle had a second life in early Greek literature, in the Homeric Hymn to Hermes, a poem from the 6th century BCE. On the day of his birth in a cave on Mount Cyllene in Central Greece, Hermes displays his astounding divine powers by inventing both the lyre and the method—known to future Boy and Girl Scouts—for starting a fire with friction, then stealing the cattle sacred to his big brother Apollo. The work is one of four longer extant hexameter poems probably composed between 700 and 550 BCE, each with a story or stories about a particular Olympian deity. The style of all these poems resembles that of the Iliad and Odyssey to varying degrees, but each closely enough to suggest that these works were part of a tradition of hexameter poetry that spread across the mainland of Greece and the coast of is what now Turkey between the 8th and the 6th centuries BCE. The Hermes hymn is the latest of these narratives, perhaps dating to sometime in the early to mid-6th century.

  To what in the Odyssey might the hymn poet have been responding? The central act of transgression has an entirely humorous tone in this later work. The baby god uses clever tricks to escape being caught in the act of cattle theft, walking the herd backwards, wearing reversed sandals of his own invention. Though he does sacrifice twelve head of cattle, unlike the crew members in the Odyssey he does not eat any of them. (The ritual meaning of the sacrifice is obscure, though killing twelve from the herd as part of a plan to gain recognition among the Olympian gods seems significant.) Divine retribution in the hymn takes the form of Apollo tracking the baby down in his cave on Mount Cyllene and hauling him off to Olympus. The exchanges between Hermes and Apollo, in the cave and later on Olympus, highlight the precocity of the infant as opposed to his stolid big brother. Zeus finds the baby amusing and declares a truce, which in reality is a triumph for Hermes, who has had as his goal to gain recognition his father Zeus on Olympus for himself and his mother, who have been languishing in obscurity in Arcadia.

  The most significant traits that Odysseus himself shares with Hermes are those of the trickster, a figure found in folktales from all over the world. We will learn in Book 19 that Odysseus is the maternal grandson of Autolycus, famous for his skill in thievery and clever oaths, qualities that the god Hermes bestowed on him (19.395–98). Later tradition makes Autolycus the son of Hermes, tying Odysseus yet more closely to the god. Certain features of the trickster paradigm are especially relevant to Odysseus in the Odyssey. The trickster is always an outsider, always transgressive in some way and usually a subversive force. Hermes is a typical trickster in that, as the god of boundaries, he is necessarily transgressive. In Greek literature and myth, he is the guide of souls to the Underworld, the agent for crossing the most permanent of thresholds. In the hymn, he crosses over all kinds of boundaries, from childhood to mature mastery in one day, from Arcadia to Olympus. He drags the divine cattle of Apollo out of their pasture and by killing twelve of them, brings them across the boundary between immortal and mortal.

  The trickster always has the potential for effecting change by penetrating worlds usually closed to him and shaking up the regular order of things. Hermes, by entering the magical world of Calypso in Book 5, thwarts the nymph’s plan to keep Odysseus with her, out of human time. Likewise, Odysseus, every time he enters a new place as an anonymous stranger—including Ithaka, where he gets inside the palace disguised as an old beggar—carries the potential for change. In fact, we could say that he is the principal agent of permanent change in the poem. When the Phaeacians return Odysseus to Ithaka on their ship, they are punished by Poseidon, who turns the ship to stone in the harbor and threatens to bury their city under a mountain (13.128–87). Polyphemus, who had been living a settled life on his own, is rendered helpless when Odysseus blinds him (9.40714).

  In general, we would expect the trickster to show up when the centrifugal elements of Odysseus’s character are prominent, the restless, rootless wanderer who seeks out new experiences. In the cattle of the sun episode, this alignment is altered. It is the crew, who by transgressing against the injunction of Helios, imperils the return to Ithaka. Odysseus, by trying to enforce the divine imperative, appears in his centripetal persona, working to get back home.

   

  Further Reading

  Austin, N. 1975. Archery at the Dark of the Moon, 137. Berkeley: University of California Press.

  Brown, N. 1948. Hermes the Thief. Madison: University of Wisconsin Press.

  Hyde, L. 1998. Trickster Makes This World, 203–225. New York: Farrar, Straus and Giroux.

  Reinhardt, K. (1942) 1996. “The Adventures in the Odyssey.” In Reading the Odyssey, edited by S. Schein, 99–102. Princeton: Princeton University Press.

  Van Nortwick, T. 2008. The Unknown Odysseus: Alternate Worlds in Homer’s Odyssey, 83–90. Ann Arbor: University of Michigan Press.

   

  327  οἱ δ᾽ ἧος: “but as long as they …”

  328  λιλαιόμενοι βιότοιο: “desiring sustenance” > λιλαίομαι + gen.

  329  ἐξέφθιτο: pluperf. pass. > ἐκφθίνω, singular verb with neuter plural subject.

  330  ἄγρην: “wild game.”

  330  ἐφέπεσκον: “they started to pursue,” inchoative impf. > ἐφέπω.

  330  ἀνάγκῃ: “by necessity.”

  331  φίλας: “their,” modifying χεῖρας.

  331  ἵκοιτο: “came into.”

  333  ἀνὰ νῆσον: “inland,” “into the interior of the island.”

  334  εἴ … φήνειε: “in the hope that …” (Smyth 2354). 

  334  φήνειε: 3rd sing. aor. opt. > φαίνω.

  335  ἤλυξα: "I sought refuge from," "I slipped away from."

  336  ὅθ᾽ ἐπὶ … ἦν: “where there was …”

  340  Κέκλυτέ μευ μύθων: κλύω with genitive of thing heard (μύθων) and possessive genitive (μευ).

  341  στυγεροὶ: supply εἰσί.

  342  λιμῷ: dative of means > λιμός.

  342  οἴκιστον: supply ἐστί.

  342  ἐπισπεῖν: “to encounter,” aor. infin. > ἐφέπω.

  343  ἐλάσσαντες: "herding."

  344  ῥέξομεν: fut. indic. or short-vowel hortatory subj.> ῥέζω. A sacrifice will result in meat for the men to eat.

  345  εἰ … κεν … ἀφικοίμεθα: εἰ κεν + opt. is rare in the protasis of a conditional (Monro 313); it could be explained as a potential optative (“if we can arrive …”; Smyth 2353a) or possibly “on the chance that we arrive … ” (Smyth 2354).

  346  κεν … τεύξομεν: “we might build …”; the future indicative with κεν (ἄν) indicates something conditional or possible in the future (Monro 326, Smyth 1793).

  346  νηὸν: “temple” ( > Att., ναός).

  347  κε θεῖμεν: potential optative > τίθημι.

  348  εἰ … ἐθέλῃ: future more vivid, subjunctive without ἄν / κεν (Smyth 2327a).

  348  βοῶν: “on account of …,” genitive of cause (Monro 147.1, Smyth 1405) with the verb χολόω.

  349  ἐπὶ … ἕσπωνται: “should fall into line,” “should agree,” 3rd pl. aor. subj. > ἐφέπω.

  350  βούλομ᾽ … ἣ: “I would rather … than …,” with infinitives (lit., “I want to … rather than to …”).

  350  πρὸς κῦμα χανὼν: "with mouth open to the wave" (Brill), that is, to drown.

  350  ἀπὸ … ὀλέσσαι: tmesis > ἀπόλλυμι, “to lose.”

  350  θυμὸν: “life,” direct object of ἀπολέσσαι.

  352  ἐπὶ … ᾔνεον: “agreed,” tmesis > ἐπαινέω.

  354  τῆλε: “far from,” with genitive.

  355  βοσκέσκονθ᾽: = βοσκέσκοντο, unaugmented Iterative impf.  The verb means “to tend” in the active, and “to graze” in the passive (LSJ βόσκω).

  357  δρυὸς: genitive of source (Smyth 1410).

  358  κρῖ: grains of barley were scattered on the altar as part of a sacrificial offering.

  360  κατὰ … ἐκάλυψαν: “covered (them) over,” “wrapped (them),” tmesis > κατακαλύπτω.

  360  κνίσῃ: “with fat,” dative of means.

  361  δίπτυχα ποιήσαντες: "making a double layer." The fat (κνίση) is wrapped twice around the thighbone to create a double layer of fat.

  362  οὐδ᾽ εἶχον μέθυ λεῖψαι: either "they didn't have wine to pour as a libation," with an infinitive of purpose, or "they were not able to pour..." It amounts to the the same thing.

  362  ἱεροῖσιν: “offerings” > ἱερός.

  σῖτος –ου ὁ: grain; bread

  οἶνος –ου ὁ: wine

  ἐρυθρός –ά –όν: red

  τόφρα: at that very moment, so long; tόφρα … ὄφρα, as long as … until

  ἀπέχω ἀφέξω (or ἀποσχήσω) ἀπέσχον ἀπέσχηκα ––– –––: to keep apart, keep off (+ gen.); (mid.) to restrain oneself, abstain

  λιλαίομαι – – – – –: to desire, to miss; to long for (+ gen. or infin.)

  βίοτος –ου ὁ: life, sustenance, livelihood

  ἐκφθίνω ἐκφθίσω ἐξέφθισα ἐξέφθικα ἐξέφθιμαι –: (in pf. middle) to be used up, to have perished

  ἤια –ατος τό: provisions for a journey

  ἄγρα –ας ἡ: hunt; hunting 330

  ἐφέπω ἐφέψω ἔπεσπον ––– ––– –––: to follow, pursue; to frequent, go often to, range over

  ἀλητεύω ἀλητεύσω ἠλήτευσα: to wander, roam about

  ἰχθυς –ύος ὁ/ἡ: fish

  ὄρνις ὄρνιθος ὁ/ἡ: bird, omen

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  γναμπτός –ή –όν: curved, bent

  ἄγκιστρον –ου τό: a fish-hook

  τείρω ––– ––– ––– ––– –––: to wear down, exhaust, weaken

  γαστήρ –τρός ἡ: the paunch, belly

  λιμός –οῦ ὁ/ἡ: hunger

  ἀποστείχω ἀποστείξω ἀπέστιχον: to go, come, walk, proceed

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι: to pray; to make a vow, promise; to declare, affirm; to glory in, boast of (for good reason)

  νέομαι ––– ––– ––– ––– –––: to return (often in present with future sense), go home, go

  ἀλύσκω ἀλύξω ἤλυξα ––– ––– –––: to flee from, shun, avoid, forsake 335

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  νίζω νίψω ἔνιψα ––– νένιμμαι ἐνίφθην: to wash the hands

  ὅθι: where

  σκέπας –ους τό: a covering, shelter

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  ἀράομαι ἀράσομαι (Ion. ἀρήσομαι) ἠρησάμην ἤρᾱμαι: to pray to

  Ὄλυμπος –ου ὁ: Mount Olympus

  ἄρα: now, then, next, thus

  γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ: sweet, pleasant

  ὕπνος –ου ὁ: sleep

  βλέφαρον –ου τό: eyelid (mostly in plur.)

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  Εὐρύλοχος –ου ὁ: Eurylochus, a cousin and companion of Odysseus

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἐξάρχω ἐξάρξω ἐξῆρξα ἐξῆρχα ἐξῆργμαι ἐξήρχθην: to begin with, make a beginning of

  κλύω ––– κέκλυκα ––– ––– –––: to hear, listen to; to have a reputation, be judged or considered 340

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  στυγερός –ά –όν: hated, abominated, loathed; chilling

  δειλός –ή –όν: wretched, unfortunate, miserable; base, cowardly, vile

  βροτός –οῦ ὁ: mortal

  λιμός –οῦ ὁ/ἡ: hunger

  οἴκτιστος –η –ον: most pitiable, lamentable

  πότμος –ου ὁ: that which befalls one, one's lot, destiny; death

  ἐφέπω ἐφέψω ἔπεσπον ––– ––– –––: to follow, pursue; to frequent, go often to, range over

  ἄγε: come! come on! well!

  ῥέζω ῥέξω ἔρρεξα – – ἐρρέχθην: to do, accomplish; to offer (sacrifice)

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  Ἰθάκη –ης ἡ: Ithaca, the home of Odysseus, an island on the West coast of Greece 345

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  Ὑπερίων –ονος ὁ: Hyperion, the Sun-god

  πίων –ονος ὁ/ἡ: fat, plump; rich, opulent

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make, build, prepare, fasten; to bring about

  ἄγαλμα –ατος τό: glory, statue, pleasing gift

  ἐσθλός –ή –όν: good

  χολόω χολώσω ἐχόλωσα ––– κεχόλωμαι ἐχολώθην: to make angry, provoke

  ὀρθόκραιρος –α –ον: with straight horns

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  ἅπαξ: once, once only 350

  κῦμα –ατος τό: wave

  χάσκω (or χαίνω) χανοῦμαι ἔχανον κέχηνα ––– –––: to gasp, gape

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  δηθά: for a long time

  στρεύγομαι – – – – –: (pass.) to be exhausted drop by drop, languish

  ἐρῆμος –η –ον: lone, lonely, desert

  Εὐρύλοχος –ου ὁ: Eurylochus, a cousin and companion of Odysseus

  αἰνέω αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾔνημαι ᾔνέθην: to tell, speak of, praise; to agree

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἐγγύθεν: close, nearby, alongside

  τῆλε: at a distance, far off, far away

  κυανόπρῳρος –ον: with dark-blue prow, dark-prowed

  βόσκω βοσκήσω ἐβόσκησα βεβόσκηκα βεβόσκημαι ἐβοσκήθην: (act.) to feed; (mid.) to feed oneself; (trans.) to feed someone 355

  ἕλιξ –ικος: with curving horns; twisted, curving

  εὐρυμέτωπος –ον: broad-fronted, wide-faced

  περιίστημι περιστήσω περιέστησα (or περιέστην) περιέστηκα περιέσταμαι περιεστάθην: to place round; to stand around

  εὐχετάομαι – – – – –: to boast, pray

  φύλλον –ου τό: a leaf

  δρέπω δρέψω ἔδρεψα/ἔδραπον – – ἐδρέφθην: to pluck, cull

  τέρην –εινα –εν: tender, delicate, soft

  δρῦς –υός ἡ: oak, holm oak

  ὑψίκομος [–η] –ον: with lofty foliage, towering

  κρῖ τό: barley

  λευκός –ή –όν: white; light, bright

  εὔσελμος –ον: well-benched, with good banks of oars

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ἄρα: now, then, next, thus

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι: to pray; to make a vow, promise; to declare, affirm; to glory in, boast of (for good reason)

  σφάζω σφάξω ἔσφαξα ἔσφακα ἔσφαγμαι ἐσφάχθην: to kill, slaughter

  δέρω δερῶ ἔδειρα – δέδαρμαι ἐδάρθην: to skin, flay

  μηρός –οῦ ὁ: the thigh 360

  ἐκτάμνω, aor. ἐξέταμον or ἔκταμε: to cut out

  κνῖσα –ης ἡ: fat; scent or smoke of burnt sacrifice

  καλύπτω καλύψω ἐκάλυψα κεκάλυμμαι ἐκαλύφθην: to cover

  δίπτυχος –ον: double-folded, doubled

  ὠμοθετέω ὠμοθετήσω ὠμοθέτησα: to place the raw slices

  μέθυ –υος τό: wine, mead

  λείβω ––– ––– ––– ––– –––: to pour, pour forth

  αἴθω ––– ––– ––– ––– –––: to light up, kindle

  σπένδω σπείσω ἔσπεισα ἔσπεισμαι: to pour a libation; (mid.) to make a treaty; to make peace (by pouring a libation with the other party)

  ἐποπτάω ἐποπτήσω ἐπώπτησα ἐπώπτηκα ἐπώπτημαι ἐπωπτήθην: to roast

  ἔγκατα –ων τά: the innards, entrails, bowels

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xii-327-363