15.35

[1] Eius mūnus frequentantī Nerōnī nē inter voluptātēs quidem ā sceleribus cessābātur. īsdem quippe illīs diēbus Torquātus Sīlānus mōrī adigitur, quia super Iuniae familiae clāritūdinem dīvum Augustum abavum ferēbat. [2]iussī accūsātōrēs obicere prōdigum largītiōnibus, neque aliam spem quam in rēbus novīs esse: quīn inter lībertōs habēre quōs ab epistulīs et lībellīs et ratiōnibus appellet, nōmina summae cūrae et meditāmenta. [3] tum intimus quisque lībertōrum vīnctī abreptīque; et cum damnātiō īnstāret, brāchiōrum vēnās Torquātus interscidit; secūtaque Nerōnis ōrātiō ex mōre, quamvīs sontem et dēfēnsiōnī meritō diffīsum victūrum tamen fuisse sī clēmentiam iūdicis exspectāsset.

extras

article Nav
Previous: 
Next: 

Suggested Citation

Mathew Owen and Ingo Gildenhard, Tacitus, Annals, 15.20–23, 33–45. Cambridge: Open Book Publishers, 2013. ISBN: 978-1-78374-003-1. DCC edition, 2016. http://dcc.dickinson.edu/tacitus-annals/15-35