10.178-207

"ὣς ἐφάμην, οἱ δ᾽ ὦκα ἐμοῖς ἐπέεσσι πίθοντο,

ἐκ δὲ καλυψάμενοι παρὰ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο

θηήσαντ᾽ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.180

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσιν,

χεῖρας νιψάμενοι τεύχοντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα.

ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα

ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,185

δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·

‘κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·

ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπῃ ζόφος οὐδ᾽ ὅπῃ ἠώς,190

οὐδ᾽ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ᾽ ὑπὸ γαῖαν,

οὐδ᾽ ὅπῃ ἀννεῖται· ἀλλὰ φραζώμεθα θᾶσσον

εἴ τις ἔτ᾽ ἔσται μῆτις. ἐγὼ δ᾽ οὔκ οἴομαι εἶναι.

εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν

νῆσον, τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωται·195

αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται: καπνὸν δ᾽ ἐνὶ μέσσῃ

ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.’

ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ

μνησαμένοις ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο

Κύκλωπός τε βίης μεγαλήτορος, ἀνδροφάγοιο.200

κλαῖον δὲ λιγέως θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·

ἀλλ᾽ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο μυρομένοισιν.

αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐυκνήμιδας ἑταίρους

ἠρίθμεον, ἀρχὸν δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ὄπασσα·

τῶν μὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ᾽ Εὐρύλοχος θεοειδής.205

κλήρους δ᾽ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλομεν ὦκα·

ἐκ δ᾽ ἔθορε κλῆρος μεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο.

  After wailing over the trials they have faced thus far, Eurylochus and half of the comrades of Odysseus start off to explore the island.

  For two days and nights the Greeks rest and refresh themselves on the beach of Circe’s island, feasting on the huge stag Odysseus has killed on the way home from a scouting expedition. During that foray, from his perch high on a hill, he sees smoke rising from Circe’s house, which is—perhaps not surprisingly—deep in a dark wood. He ponders whether to go himself to investigate, but, true to his past practice, decides to feed his men and then send them out to investigate, another fateful choice for his unlucky crew. After presenting the men with his hunting trophy, he reminds them they are not dead yet and urges them to dig in. (Vergil will make this brief and unremarkable pep talk the basis for a much more resonant speech by Aeneas to his crew on the shores of Libya (Aen. 1.198–209)).

  read full essay

  The next eight verses describe the preparations for the feast, followed by a tranquil night’s sleep:

  αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσιν,
  χεῖρας νιψάμενοι τεύχοντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα.
  ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
  ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ:
  ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
  δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
  ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
  καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον:

  But when they had enjoyed looking at the stag, 
  they washed their hands and prepared a glorious meal.
  Then all day until the setting of the sun,
  we sat feasting on the unlimited meal and sweet wine.
  And when the sun went down and darkness fell,
  we lay down to sleep on the edge of the sea.
  But when rosy-fingered, early-born Dawn appeared,
  I assembled the men and spoke to them:

  Odyssey 10.181–88

  The measured pace of these verses, with their high degree of coincidence between verse structure and sentence structure (that is, no harsh enjambment) and concentration of traditional, formulaic phrases (marked in bold typeface), give the passage a serene tone. We find a similar style in the last verses of the Iliad, as Homer describes the funeral of Hector, a soothing diminuendo after the tense and dramatic scenes in the hut of Achilles:

  ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
  τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
  αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο
  πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
  πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος: αὐτὰρ ἔπειτα
  ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ᾽ ἕταροί τε
  μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
  καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
  πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν.
  αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
  πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι:
  ῥίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
  μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
  χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον: αὐτὰρ ἔπειτα
  εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα
  δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος.

  When early-born, rosy-fingered Dawn appeared,
  then the people gathered around the pyre of famous Hector;
  but when they were gathered in one place and all together,
  first they quenched the fire’s embers with gleaming wine,
  all of it, as much as the force of the fire held; but then
  Hector’s brothers and companions gathered the white bones,
  grieving, and warm tears flowed down their cheeks.
  And lifting them they placed them in a golden urn,
  covered all around with soft purple robes.
  Swiftly they set the urn into a hollow grave,
  and over it they piled huge, closely-packed stones;
  quickly they poured a funeral barrow; around it guards sat
  all night, lest the well-greaved Achaeans attack too soon.
  They piled up the grave barrow and went away; but then
  coming together they enjoyed a glorious meal
  in the home of Priam, the king nourished by Zeus.
  So they buried Hector, tamer of horses.

  Iliad 24. 788–804

  In both cases, the rhythmic and linguistic modulation lowers the tension of the passages, a respite for the audience after the dramatic scenes that precede them. Like the variation in the scale of successive episodes, this stylistic variation is further evidence of Homer’s skill at keeping his audience engaged in his long and complex narrative.

  Odysseus’s next words to his crew shatter the temporary calm:

  ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπῃ ζόφος οὐδ᾽ ὅπῃ ἠώς,
  οὐδ᾽ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ᾽ ὑπὸ γαῖαν,
  οὐδ᾽ ὅπῃ ἀννεῖται: ἀλλὰ φραζώμεθα θᾶσσον
  εἴ τις ἔτ᾽ ἔσται μῆτις. ἐγὼ δ᾽ οὔκ οἴομαι εἶναι.

  O friends, we know neither where the darkness is nor the dawn,
  nor yet where the sun, which brings light to mortals, goes down,
  nor where it rises. Still, we must find out as quickly as we can
  if there is still any way out for us. But I do not think there is.

  Odyssey 10. 190–93

  Not the speech one wants to hear from the captain of the ship. In the context, μῆτις (193) could mean “plan, or “strategy,” but after the Polyphemus episode, we inevitably think of the hero’s crafty triumph over that powerful monster. Insofar as that echo is in our minds, we might conclude that not only does Odysseus fear that a similar cleverness may be unavailable, but that given the punning wordplay in the episode, Homer is hinting that the trickster who embodied it will also be absent. In the event, the interlude on Aiaia will turn out to be much less threatening to the hero and his crew than they might fear. Though Circe resembles Calypso at first, with frightening consequences for some of the crew, a critical divine intervention will change the atmosphere in the witch’s domain radically, as Circe becomes part of the next big adventure, the trip to the Underworld.

  But for the moment, the poet hints at a dark and threatening future for the Greeks. By the end of Odysseus’s speech, the crew is already filled with dread, remembering what happened when they went to investigate the Cyclopes and Laestrygonians. Undaunted, the hero divides his men into two groups, one led by Eurylochus, the other by himself. Though the choice of which group will go first to scout the house in the woods is decided by lot, we are perhaps not surprised to hear that Odysseus’s group will stay behind.

   

  Further Reading

  Edwards, M.W. 1987. Homer: Poet of the Iliad, 55–60. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press. 

  ———. 2002. Sound, Sense, and Rhythm: Listening to Greek and Latin Poetry, 1–37. Princeton: Princeton University Press.

   

  179  ἐκ … καλυψάμενοι: “uncovering themselves,” tmesis > ἐκκαλύπτω. The men’s heads had been covered with their cloaks (like Odysseus himself in line 10.53).

  180  θηήσαντ(ο): 3rd pl. aor. mid. > θεάομαι

  181  τάρπησαν: “they were cheered up,” unaugmented 3rd pl. aor. pass. > τέρπω.

  181  ὀφθαλμοῖσι: with verbs of seeing, ὀφθαλμοῖσι (“with the eyes”) is a common pleonasm (Smyth 3042).

  182  τεύχοντ(ο): “prepared,” or “began to prepare,” inchoative unaugmented impf. (Smyth 1900).

  183  Lines 183–87 are highly formulaic (see, for example, 9.556–60).

  185  ἐπὶ κνέφας ἦλθε: “darkness came around again,” tmesis (separation of the preposition and verb in a compound verb) > ἐπέρχομαι.

  186  κοιμήθημεν: “we fell asleep,” unaugmented aor. pass. > κοιμάω.

  188  ἀγορὴν θέμενος: “calling an assembly,” “setting up an assembly”

  189  κέκλυτέ: reduplicated aor. imperat.

  189  μευ: μου

  189  μύθων: object of κέκλυτε, genitive of source

  190  ὅπῃ: "where," interrogative in indirect question introduced by ἴδμεν.

  190  ζόφος: “dusk,” supply ἐστί.

  191  εἶσ(ι): > εἶμι

  192  ἀννεῖται: “rises” > ἀνανέομαι

  192  φραζώμεθα: “let us figure out,” hortatory subj.

  192  θᾶσσον: "(as) quickly (as possible)," comparative adv. > ταχύς.

  193  εἴ …: “whether …,” indirect question

  193  μῆτις: "plan," i.e., a plan for how to proceed.

  193  εἶναι: infinitive in indirect discourse introduced by οἴομαι

  195  νῆσον: direct object of εἶδον

  195  τὴν πέρι: anastrophe (the preposition follows its noun, causing the accent on the preposition to fall back onto the first syllable). The antecedent of τὴν is νῆσον (fem.).

  195  ἐστεφάνωται: “circles (like a crown),” pf. mid./pass. The perfect denotes a permanent state (Monro 28).

  196  αὐτὴ: the island.

  197  ἔδρακον: 1st sing. aor. > δέρκομαι

  198  τοῖσιν: dative of possession

  198  φίλον ἦτορ: the singular is distributive, i.e., it can be translated as a plural (Monro 170; Smyth 998).

  199  μνησαμένοις: agrees with τοῖσι in the previous line.

  199  ἔργων: genitive with μνησαμένοις (Monro 151d.; Smyth 1356)

  201  κλαῖον: unaugmented 3rd pl. impf.

  201  λιγέως: “loudly”

  201  κατὰ … χέοντες: “shedding,” tmesis > καταχέω.

  202  ἀλλ(ά) … γάρ: “but in fact,” “but the truth is” (Monro 348; Smyth 2818).

  202  πρῆξις: “result,” i.e., their weeping got them nowhere.

  202  μυρομένοισιν: “for those weeping," substantive, dative of interest

  203–4  δίχα … / ἠρίθμεον: “I counted off … into two groups.”

  204  ὄπασσα: “I sent along.”

  205  τῶν μὲν … τῶν δ᾽: “some … the others…,” “one group … the other group.” The genitives follow the verb ἄρχω.

  206  κλήρους … πάλλομεν: “we shook lots.” Each man marked his name on a token and placed it in a helmet, which was shaken until one of the tokens was shaken out.

  206   πάλλομεν: unaugmented impf.

  207  ἐκ … ἔθορε: “jumped out,” tmesis > ἐκθρῴσκω.

  ὦκα: quickly, swiftly, fast

  ἐκκαλύπτω ἐκκαλύψω ἐκἐκάλυψα ἐκκεκάλυμμαι ἐκἐκαλύφθην: to uncover

  θίς θινός ὁ: shore, beach

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  ἀτρύγετος [–η] –ον: yielding no harvest, unfruitful

  θεάομαι θεάσομαι ἐθεσάμην ––– τεθέαμαι ἐθεσαμήθην: to look on, behold, view 180

  ἔλαφος –ου ὁ/ἡ: a deer

  θηρίον –ου τό: beast; wild beast

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  τέρπω τέρψω ἔτερψα ––– ––– ἐτάρφθην/ἐτέρφθην: to delight; (mid./pass.) to have one's full of

  νίζω νίψω ἔνιψα ––– νένιμμαι ἐνίφθην: to wash the hands

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make, build, prepare, fasten; to bring about

  ἐρικυδής –ές: very famous, glorious, splendid

  δαίς δαιτός ἡ: feast, banquet, meal

  πρόπας –ασα –αν: all

  ἦμαρ –ατος τό: day

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  ἧμαι (or κάθημαι) ––– ––– ––– ––– –––: sit

  δαίνυμι δαίσω ἔδαισα: (act.) to give a banquet, distribute (food); (mid.) to share a meal; to feast (on), eat (+ acc.)

  κρέας κρέως and κρέατος, gen. pl. κρειῶν, τό: meat, piece of meat

  ἄσπετος –ον: immense, abundant, infinite

  μέθυ –υος τό: wine, mead

  ἦμος: when, while 185

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  κνέφας –ους τό: darkness, evening dusk, twilight

  κοιμάω κοιμήσω ἐκοίμησα κεκοίμηκα κεκοίμημαι ἐκοιμήθην: (act.) to put to bed, lull; (mid. and pass.) to go to bed, lay down

  ῥηγμίν –ῖνος ἡ: the sea breaking on the beach, surf

  ἦμος: when, while

  ἠριγένεια –ας ἡ: early-born, child of morn

  ῥοδοδάκτυλος –ον: rosy-fingered

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  ἀγορή –ῆς ἡ: market place, assembly

  κλύω ––– κέκλυκα ––– ––– –––: to hear, listen to; to have a reputation, be judged or considered

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ὅπῃ: in which direction, where; in what way, how 190

  ζόφος –ου ὁ: darkness; zone of darkness, (as a compass direction) west

  ὅπῃ: in which direction, where; in what way, how

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  ὅπῃ: in which direction, where; in what way, how

  φαεσίμβροτος –ον: bringing light to mortals

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ὅπῃ: in which direction, where; in what way, how

  ἀνανέομαι – – – – –: to rise

  μῆτις –ιος/–ιδος ἡ: wisdom, counsel, cunning, craft

  σκοπιά –ᾶς ἡ: a lookout-place, a mountain-peak

  παιπαλόεις –εσσα –εν: rugged

  ἀνέρχομαι ἀνελεύσομαι/ἄνειμι ἀνῆλθον ἀνελήλυθα: to go up

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea 195

  ἀπείριτος –ον: boundless, immense

  στεφανόω στεφανώσω ἐστεφάνωσα ἐστεφάνωκα ἐστεφάνωμαι ἐστεφανώθην: to surround, crown

  χθαμαλός –ή –όν: near the ground, low, flat

  καπνός –οῦ ὁ: smoke

  δέρκομαι δέρξομαι ἐδερξάμην/ἐδρακόμην δέδορκα ––– ἐδέρχθην/ἐδράκην: to watch, observe; to see the light (be alive); to discern, notice, perceive

  δρυμός –οῦ ὁ: wood, thicket, forest (neuter pl. δρυμά)

  πυκ(ι)νός –ή –όν: thick, bushy, dense; prudent, wise, smart, shrewd

  ὕλη –ης ἡ: woods, forest; firewood

  κατακλάω κατακλάσω κατέκλασα – κατακέκλασμαι κατεκλάσθην: to break, shatter; (pass.) to be broken (figuratively of the heart or spirit)

  ἦτορ τό: the heart

  Λαιστρυγών –όνος ὁ: Laestrȳgon

  Ἀντιφάτης –ου ὁ: Antiphates, a Trojan; a Greek, son of Melampus; or, king of the Laestrȳgons

  Κύκλωψ –πος ὁ: Cyclops 200

  βίη –ης dat. βίηφι ἡ: violence, force

  μεγαλήτωρ –ορος: great - hearted, proud

  ἀνδροφάγος –ον: eating men

  κλαίω/κλάω κλαύσομαι/κλαήσω ἔκλαυσα ––– κέκλαυμαι/κέκλαυσμαι ἐκλαύσθην: weep, cry

  λιγύς –εῖα –ύ: sharp-sounding, shrill, loud, clear

  θαλερός –ά –όν: blooming, fresh

  δάκρυον –ου τό: a tear

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  μύρομαι– – – – –: to burst into tears, shed tears, lament

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  δίχα: in two parts

  ἐϋκνήμις –ιδος: having lovely greaves

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἀριθμέω ἀριθμήσω ἠρίθμησα ἠρίθμηκα ἠρίθμημαι ἠριθμήθην: to number, count

  ἀρχός –οῦ ὁ: a leader, chief, commander

  ὀπάζω ὀπάσσω ὤπασα: to make (accusative) come along as a companion, to take (accusative) with one

  ἄρχω ἅρξω ἦρξα ἦρχα ἦργμαι ἦρχθην: to begin, rule (+gen.) 205

  Εὐρύλοχος –ου ὁ: Eurylochus, a cousin and companion of Odysseus

  θεοειδής –ές: god-like

  κλῆρος –ου ὁ: lot, casting of lots, allotment

  κυνέη –ης ἡ: a dog skin; cap, helmet

  χαλκήρης –ες: of bronze, tipped with bronze

  πάλλω –––– ἔπηλα ––– πέπαλμαι ἐπάλην: to shake; (mid.) to cast lots

  ὦκα: quickly, swiftly, fast

  θρῴσκω θοροῦμαι ἔθορον: to leap, spring

  κλῆρος –ου ὁ: lot, casting of lots, allotment

  μεγαλήτωρ –ορος: great - hearted, proud

  Εὐρύλοχος –ου ὁ: Eurylochus, a cousin and companion of Odysseus

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/x-178-207