5.145-191

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης:145

"οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ᾽ ἐποπίζεο μῆνιν,

μή πώς τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ."

ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς ἀργεϊφόντης:

ἡ δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη

ἤι᾽, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων.150

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε

δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν

νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.

ἀλλ᾽ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ

ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι παρ᾽ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ:155

ἤματα δ᾽ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠιόνεσσι καθίζων

δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων

πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα θεάων·

"κάμμορε, μή μοι ἔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν160

φθινέτω: ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ᾽ ἀποπέμψω.

ἀλλ᾽ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ

εὐρεῖαν σχεδίην· ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ᾽ αὐτῆς

ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον.

αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν165

ἐνθήσω μενοεικέ᾽, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι,

εἵματά τ᾽ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν,

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,

αἴ κε θεοί γ᾽ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,

οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε."170

ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

"ἄλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι, οὐδέ τι πομπήν,

ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης,

δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε· τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι175

ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ.

οὐδ᾽ ἂν ἐγὼν ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,

εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι

μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο." 

ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψὼ δῖα θεάων,180

χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν·

"ἦ δὴ ἀλιτρός γ᾽ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,

οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι.

ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος185

ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,

μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.

ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ᾽ ἂν ἐμοί περ

αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι·

καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ190

θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ᾽ ἐλεήμων."

  Kalypso tells Odysseus she will send him safely on his way. Odysseus is suspicious of her intentions, and makes her swear an oath that she has no further plans to harm him. 

  Hermes departs, no doubt relieved. After his elaborate entrance, one verse is enough to get him offstage (148). His brief but vivid appearance has served Homer’s purposes and now he can vanish. The poet turns his attention to the relationship between Calypso and Odysseus, a charged one, as we now discover. She finds him on the seashore:

  read full essay

  τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
  δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν
  νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.
  ἀλλ᾽ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ
  ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι παρ᾽ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ:
  ἤματα δ᾽ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠιόνεσσι καθίζων
  δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
  πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.

  She found him sitting on the shore; nor were his eyes
  ever dry of tears, and his sweet life ebbed away
  as he wept for a way home, since the nymph no longer pleased.
  But night after night he slept beside her in the hollow cave
  by necessity; she wanted him, but he was unwilling.
  Sitting every day on the rocky seashore,
  tearing his heart out with tears and groans and sorrow
  as he gazed, weeping, upon the barren sea.

  Odyssey 5.151–58

  After witnessing her wrenching exchange with Hermes, we know that Calypso loves Odysseus, and now we might wonder how he feels about her. The phrase, οὐκέτι ἥνδανε (153) would seem to settle the issue. But the adverb also casts some doubt perhaps on how long he has been suffering under the nymph’s sway and might make us curious about what their life together was like before he withdrew his affections. This relationship, which we are seeing played out before us, seems to have a complicated history and stirs a tickle of curiosity: He is “unwilling” (154) now. What broke the spell for Odysseus? What kind of control did Calypso have over him? Did he once love her or was it only a physical bond? Was the sex always “forced” (ἀνάγκῃ, 154)? The answers, if we could have them, would make no difference to the advancing of the plot. But the mere suggestion that there is this kind of complicated backstory charges the rest of their interactions with tension, which Homer will use to deepen his portrait of Odysseus and his loving captor.

  If we had any doubt about Calypso’s continuing love for Odysseus, her first words to him remove it:

  "κάμμορε, μή μοι ἔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
  φθινέτω: ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ᾽ ἀποπέμψω.”

  “Poor fellow, please do not mourn any longer, nor waste
  your life away, since I will send you on with my whole heart.”

  Odyssey 5.160–61

  Though hemmed in by Zeus’s command, the nymph presumably still has plenty of leverage in this relationship and could take out her anger toward the gods on Odysseus. Her obvious affection shows her rising above those impulses. Not only will she not stand in the way of his leaving, but—contrary to the spirit of her response to Hermes—she will help him build a boat to sail away in. In response, Odysseus is alarmingly blunt. Rather than acknowledging Calypso’s solicitous affection, he lashes out. The goddess’s offer looks like another plot against him! He does not trust her to keep her promise and demands that she swear an oath not to harm him. These words seem to signal either recklessness or despair, hardly evidence of the smooth talker we have been led to expect. Is he willing to risk never leaving the island?

  We needn’t have worried:

  ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψὼ δῖα θεάων,
  χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν·
  "ἦ δὴ ἀλιτρός γ᾽ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
  οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι."

  So he spoke and Calypso, shining among goddesses, smiled,
  caressing him with her hand and speaking to him by name.
  “You are naughty and no fool besides,
  the way you speak to me and reason with me.”

  Odyssey 5.180–83

  The dynamic between the two here resembles Odysseus’s exchanges with Athena, his most passionate advocate, in Book 13 (13.287–351). In both cases, the hero’s suspicion is met by affection, amusement at his cheekiness, and even a certain admiration. Athena will be by his side the rest of the way home, clearing the way for his triumph in Ithaka. Because both Calypso and Athena have power over Odysseus, their forbearance carries a whiff of the maternal. We will learn in Book 11 that the hero’s mother Antikleia is already dead but her ghost still yearns for him and worries over his future. Other female figures fill the role of ally and protector in her absence, Calypso, Leukothea, Nausicaa, Arete, Circe. In each of these cases, the primary role these characters play is not maternal, and the resulting relationships reflect an array of emotions along a continuum from sexual desire to familial affection. Odysseus’s journey home is punctuated by his interactions with powerful female figures, whose attentions are sometimes welcome to him, sometimes not—and sometimes both at the same time (see the Sirens, 12.39–54; 165220). And all of them are partial realizations of his bond to Penelope. Through its hero’s many encounters with the feminine on his journey home, the Odyssey offers the richest meditation on the relationship between men and women in all of Greek literature. As Odysseus and Calypso spend their last day together, the portrait of their bond will deepen yet more.

   

  Further Reading

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 63–75. Amherst: The University of Massachusetts Press.

  Pucci, P. 1979. “The Song of the Sirens.” Arethusa 12: 121–132.

  Van Nortwick, T. 2008. The Unknown Odysseus: Alternate Worlds in Homer’s Odyssey, 18–19. Ann Arbor: University of Michigan Press.

   

  146  ἐποπίζεο: 2nd sing. pres. mid./pass. dep. imperat. > ἐποπίζομαι.

  147 μή … χαλεπήνῃ: negative purpose clause. 3rd sing. aor. act. subj. > χαλεπαίνω.

  147  τοι: “at you.”

  150  ἤι[α]: impf. > εἶμι.

  150  Ζηνὸς: gen. ( = Διός).

  150  ἀγγελιάων: fem. gen. pl. ( > ἀγγελία) with ἐπέκλυεν, which takes a genitive.

  152  δακρυόφιν: “from tears,” dat.

  152  κατείβετο: “was flowing away,” “was slipping away.”

  153  ὀδυρομένῳ: “(for him) while he was grieving for … ” The participle agrees with an unexpressed pronoun (i.e., οἱ) referring to Odysseus.

  154  νύκτας: “during the nights,” accusative of extent of time.

  154  ἰαύεσκεν: unaugmented 3rd sing. iterative impf. act. indic.

  155  παρ᾽ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ: “unwillingly beside the willing nymph.” παρ᾽ modifies ἐθελούσῃ.

  156  ἤματα: accusative of extent of time (like νύκτας in 154).

  156  ἂμ: = ἀνά.

  157  a repetition of line 83.

  158  a repetition of line 84.

  160  μοι: "on my account," ethical dat.

  160  ὀδύρεο: 2nd sing. pres. mid./pass. dep. imperat. > ὀδύρομαι.

  160 αἰὼν / φθινέτω: “let your life waste away.” 

  160  φθινέτω: 3rd sing. pres. act. imperat. > φθίω.

  162  δούρατα: “planks,” acc. pl. > δόρυ.

  162  ταμὼν: “having cut,” masc. nom. sing. aor. act. ptc. > τέμνω / τάμνω.

  162  ἁρμόζεο: “bind together,” 2nd sing. pres. mid./pass. imperat. > ἁρμόζω.

  163  πῆξαι: aor. infin. > πήγνυμι, used as an imperative.

  164  φέρῃσιν: 3rd sing. pres. act. subj. > φέρω; subjunctive in a purpose clause introduced by ὥς.

  166  ἐνθήσω: 1st sing. fut. act. indic. > ἐντίθημι.

  166  μενοεικέ(α): neut. acc. pl., encompassing all of the singular neuter nouns in line 165.

  166  ἅ κέν … ἐρύκοι: the potential optative in the relative clause ("which would stave off hunger") has the force of a relative clause of purpose ("to stave off hunger"). The singular verb has the neuter plural relative pronoun as its subject. See Monro 304.1.

  167  εἵματά τ᾽ ἀμφιέσω: “and I will clothe you” (lit., “I will clothe you in clothes,” with εἵματά as an internal accusative). 

  167  ἀμφιέσω: 1st sing. fut. act. indic. > ἀμφιέννυμι.

  168  a repetition of line 144 (with σὴν for ἣν).

  169  αἴ κε θεοί γ᾽ ἐθέλωσι: the protasis of a future more vivid conditional (αἴ κε ( = ἐάν) + subj.), with the apodosis replaced with the purpose clause in line 168.

  169  τοὶ: “who,” relative clause (the antecedent is θεοί).

  170  μευ: = μου, genitive of comparison with φέρτεροί.

  170  νοῆσαί τε κρῆναί τε: “at planning and accomplishing.” Epexegtical infinitives defining the meaning of the adjective φέρτεροί (Smyth 2001).

  173  ἄλλο τι … τόδε μήδεαι: “you plot this thing as something else,” “you have something else in mind.” 

  173  μήδεαι: 2nd sing. pres. mid./pass. dep. indic. > μήδομαι.

  174  : “you who …,” rel. pron.

  174  σχεδίῃ: “on a raft,” dative of place where (or instrumental, “with a raft”).

  174  περάαν: pres. infin. act. > περάω.

  175  τὸ δ᾽ … ἐπὶ: “but over this (i.e., the sea).”

  175  ἐῗσαι: = ἶσαι, "balanced."

  177  οὐδ᾽ ἂν ἐγὼν … ἐπιβαίην, … / εἰ μή μοι τλαίης …: future less vivid conditional.

  177  σχεδίης: “on the raft,” gen., with ἐπιβαίην.

  178  εἰ μή: “unless”

  178  ὅρκον ὀμόσσαι / μή … βουλευσέμεν: “to swear an oath not to plot.” The verb ὄμνυμι can be followed by (μή +) the future infinitive to indicate what is being sworn (LSJ ὄμνυμι ΙΙ.2).

  179  τί … ἄλλο: “any other.”

  181  ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν: “uttered it aloud,” tmesis > ἐξονομάζω. ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν is a common line-ending formula in Homer.

  183  οἷον …: “that …,” “seeing as how …” In Homer, οἷος “introduces the reason for saying what is said” (LSJ οἷος A.II.3).

  184  ἴστω νῦν τόδε γαῖα…: “let the earth now know this…” (i.e., “I swear by the earth,” etc.). The nominatives γαῖα, οὐρανὸς, and ὕδωρ are all the subjects of the 3rd person imperative ἴστω.

  187  μή … βουλευσέμεν: “that I will not plot…” A repetition of line 179. On the construction μή + infin. in the swearing of an oath, see Smyth 2716.

  188  ἅσσ(α) ἂν ἐμοί περ / αὐτῇ μηδοίμην: “whatever I would plan even for myself,” “as I would plan even for myself.” Indefinite relative clause.

  188  ἅσσα: neut. pl. indefinite rel. pron. ( = ἅτινα).

  189  ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι: “whenever the need comes to me to such an extent.” General temporal clause. τόσον is adverbial, modifying ἵκοι.

  190  ἐμοὶ … μοι: datives of possession.

  αὖτε: in turn, moreover, still, again, on the other hand145

  προσεῖπον (aor. 2 of προσαγορεύω and προσφωνέω); Εp. προσέειπον: to speak to one, address, accost

  διάκτορος –ου ὁ: the Messenger

  Ἀργειφόντης –ου ὁ: slayer of Argus, epithet of Hermes

  ἀποπέμπω ἀποπέμψω ἀπέπεμψα ἀποπέπομφα ἀποπέπεμμαι ἀπεπέμφθην: send away

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  ἐποπίζομαι – – – – : to regard with awe, to reverence

  μῆνις –ιος ἡ: wrath, anger

  μετόπισθε: afterwards, later, in the future

  κοτέω κοτήσω ἐκότησα, perf. part. κεκοτηώς: to bear a grudge against, to be angry or indignant at

  χαλεπαίνω χαλεπανῶ ἐχαλέπηνα ἐχαλεπάνθην: to be severe, sore, grievous

  ἄρα: now, then, next, thus

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην: make a sound, speak

  ἀποβαίνω ἀποβήσομαι ἀποέβην ἀποβέβηκα ––– –––: to leave, go away

  κρατύς –ύος: strong, mighty

  Ἀργειφόντης –ου ὁ: slayer of Argus, epithet of Hermes

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  μεγαλήτωρ –ορος: great - hearted, proud

  πότνια –ας ἡ: mistress, queen

  νύμφη –ης ἡ: a young wife, bride; nymph, a divinity of waters or woods

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus150

  ἐπικλύω/ἐπακούω ἐπακούσομαι ἐπήκουσα ἐπακήκοα: listen to, hear (cp ἐπακούω)

  ἀγγελία –ας ἡ: a message, tidings, news

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἀκτή –ῆς ἡ: headland, foreland, promontory

  κάθημαι καθήσομαι ––– ––– ––– ––– imp ἐκαθήμην: be seated, sit; reside

  ὄσσε, τώ: eyes [neuter dual nom./acc]

  δάκρυον –ου τό: a tear

  τέρσομαι τερσήσομαι ἐτέρσην: to be or become dry

  κατείβω – – – – : to let flow down, shed

  γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ: sweet, pleasant

  αἰών –ῶνος ὁ: life, lifetime, time

  νόστος –ου ὁ: return (home)

  ὀδύρομαι ὀδυροῦμαι ὠδυράμην ––– ––– κατωδύρθην/ὠδύρθην: grieve

  ἁνδάνω ἁδήσω ἅδον/ἕαδον ἅδηκα/ἕαδα: to please, delight, gratify

  νύμφη –ης ἡ: a young wife, bride; nymph, a divinity of waters or woods

  τοι: let me tell you, surely

  ἰαύω ––– ––– ––– ––– –––: to sleep, to pass the night

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto155

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  ἦμαρ –ατος τό: day

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  ἠϊών –όνος ἡ: shore, beach

  καθίζω (Ion. κατίζω) καθιῶ (Ion. κατίσω) καθῖσα/ἐκάθισα (or κατῖσα) κεκάθικα: to sit down; to set, place

  δάκρυον –ου τό: a tear

  στοναχή –ῆς ἡ: a groaning, wailing

  ἄλγος –ους τό: pain

  ἐρέχθω – – – – : to rend, break

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  ἀτρύγετος [–η] –ον: yielding no harvest, unfruitful, barren

  δέρκομαι δέρξομαι ἐδερξάμην/ἐδρακόμην δέδορκα ––– ἐδέρχθην/ἐδράκην: to watch, observe; to see the light (be alive); to discern, notice, perceive

  δάκρυον –ου τό: a tear

  λείβω ––– ––– ––– ––– –––: to pour, pour forth

  ἀγχοῦ: near, nigh

  προσφωνέω προσφωνήσω προσεφώνησα ––– ––– –––: to call

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  κάμμορος –ον: ill-fated160

  ἐνθάδε: to here, to there

  ὀδύρομαι ὀδυροῦμαι ὠδυράμην ––– ––– κατωδύρθην/ὠδύρθην: grieve

  αἰών –ῶνος ὁ: life, lifetime, time

  φθίω φθίσω έφθίκα ––– έφθιμαι έφθίμην: to decay, wane, dwindle

  πρόφρασσα (fem. only): kindly, gracious

  ἀποπέμπω ἀποπέμψω ἀπέπεμψα ἀποπέπομφα ἀποπέπεμμαι ἀπεπέμφθην: send away

  ἄγε: come! come on! well!

  δόρυ δόρατος τό: spear; timber, beam (of a ship)

  ἁρμόζω ἁρμόσω ἥρμοσα ἥρμοκα ἥρμοσμαι ἡρμόσθην: to fit together, join

  χαλκός –οῦ ὁ: bronze, copper, weapon

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  σχεδία –ας ἡ: a raft, float

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet, consequently

  ἴκρια –ων τά: the half-decks

  πήγνυμι πήξω ἔπηξα ––– πέπηγμαι ἐπάγην: to stick, implant, fix

  ὑψοῦ: aloft, on high, afloat

  ἠεροειδής –ές: of dark and cloudy look, cloud-streaked

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet, consequently165

  σῖτος –ου ὁ: grain; bread

  οἶνος –ου ὁ: wine

  ἐρυθρός –ά –όν: red

  ἐντίθημι ἐνθήσω ἐνέθηκα ἐντέθεικα/ἐντέθηκα ἐντέθειμαι/ἔγκειμαι ἐνετέθην: to put in

  μενοεικής –ές: pleasing, splendid, lavish

  λιμός –οῦ ὁ/ἡ: hunger

  ἐρύκω ἐρύξω ἔρυξα/ἤρυξα/ἐρύκακον/ἠρύκακον: to keep in, hold back, keep in check, curb, restrain

  εἷμα –ατος τό: clothing

  ἀμφιάζω ἀμφιάσω ἠμφίασα: to clothe

  οὖρος –ου ὁ: a fair wind

  ὄπι(σ)θε(ν): from behind, behind, afterward, hereafter; adv. or prep. +gen.

  ἀσκηθής –ές: unhurt, unharmed, unscathed

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  φέριστος –η –ον: better, bravest, more valiant170

  νοέω νοοῦμαι ––– ––– ––– –––: perceive, observe, think

  κραίνω κρανῶ ἔκρανα ––– ––– ἐκράνθην: to accomplish, fulfil, bring to pass

  ῥιγέω ῥιγώσω ἐρρίγωσα ἐρρίγωκα: to shiver

  πολύτλας –αντος: having borne much, much-enduring

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην: make a sound, speak

  πτερόεις πτερόεσσα πτερόεν: winged

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην: to speak to, address, accost

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  μήδομαι μήσομαι ἐμησάμην: to meditate, prepare, plot

  πομπή –ῆς ἡ: escort, guidance; arrangement for one's departure

  κέλομαι κελήσομαι ἐκελησάμην ἐκεκλόμην: command, urge on, exhort, call to

  σχεδία –ας ἡ: a raft, float

  περάω περάσω (or περῶ) ἐπέρασα πεπέρακα ––– –––: to cross, go across; to penetrate

  λαῖτμα –ατος τό: the depths of the sea

  ἀργαλέος –α –ον: hard to endure or deal with, difficult175

  ὠκύπορος –ον: quick-going

  περάω περάσω (or περῶ) ἐπέρασα πεπέρακα ––– –––: to cross, go across; to penetrate

  ἀγάλλω ἀγαλῶ ἤγηλα: to make glorious, glorify, exalt

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  οὖρος –ου ὁ: a fair wind

  ἀέκητι: against one's will

  σχεδία –ας ἡ: a raft, float

  ἐπιβαίνω ἐπιβήσομαι ἐπέβην ἐπιβέβηκα ––– –––: to go on, enter, step up, mount, board (a ship) + gen.

  τλάω τλήσομαι ἔτλην τέτληκα –––– ––––: to tolerate, endure, resist; to dare; to have the courage (+ infin.); (part.) τετληώς

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  ὅρκος –ου ὁ: oath

  ὄμνυμι (or ὀμνύω) ὀμοῦμαι ὤμοσα ὀμώμοκα ὀμώμο(σ)μαι ὠμόθην: to swear

  πῆμα –ατος τό: suffering, misery, calamity, woe, bane; cause of suffering

  μειδάω μειδήσω ἐμείδησα: to smile180

  Καλυψώ –οῦς ἡ: Calypso, a goddess, daughter of Atlas

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  καταρρέζω καταρρέξω κατέρεξα: to pat with the hand, to stroke, caress

  ἀλιτρός –όν: sinful, sinning

  ἀποφώλιος –ον: empty, vain, idle, useless, fruitless

  οἷος –α –ον: (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  ἐπιφράζω ἐπιφράσω ἐπέφρασα ἐπιπέφρακα ἐπιπέφρασμαι ἐπεφράσθην: to take note of something, think of, notice

  ἀγορεύω ἀγορεύσω ἠγόρευσα ἠγόρευκα ἠγόρευμαι ἠγορεύθην: to speak, say

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  ὕπερθεν: from above

  κατείβω – – – – : to let flow down, shed185

  Στύξ Στυγός ἡ: the Styx

  ὅρκος –ου ὁ: oath

  πέλω ––– ἔπλον ––– ––– –––: to be (the aor. has pres. signif.)

  μάκαρ μάκαρος: blessed, happy; blessed ones, gods

  πῆμα –ατος τό: suffering, misery, calamity, woe, bane; cause of suffering

  νοέω νοοῦμαι ––– ––– ––– –––: perceive, observe, think

  μήδομαι μήσομαι ἐμησάμην: to meditate, prepare, plot

  χρεώ (or χρειώ) –οῦς ἡ: want, need, necessity

  τόσος –η –ον: so great, so vast

  ἵκω ἱξῶ ἷξον/ἷξα ἷγμαι: to come to

  νόος νόου ὁ: mind, perception190

  ἐναίσιμος –ον: fateful (bringing omens); just, righteous

  στῆθος –ους τό: breast, chest; (pl.) heart, spirit

  σιδήρεος –α –ον: made of iron

  ἐλεήμων –ον: pitiful, merciful, compassionate

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/v-145-191