5.192-227

ὣς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο δῖα θεάων

καρπαλίμως: ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.

ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ,

καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ᾽ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη195

Ἑρμείας, νύμφη δ᾽ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν,

ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν·

αὐτὴ δ᾽ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο,

τῇ δὲ παρ᾽ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν.

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.200

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,

τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·

"διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,

οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν

αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.205

εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσὶν ὅσσα τοι αἶσα

κήδε᾽ ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,

ἐνθάδε κ᾽ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις

ἀθάνατός τ᾽ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι

σὴν ἄλοχον, τῆς τ᾽ αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.210

οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικεν

θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν."

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·

"πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς215

πάντα μάλ᾽, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια

εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ᾽ εἰσάντα ἰδέσθαι:

ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ᾽ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.

ἀλλὰ καὶ ὣς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα

οἴκαδέ τ᾽ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.220

εἰ δ᾽ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,

τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν·

ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα

κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω."

ὣς ἔφατ᾽, ἠέλιος δ᾽ ἄρ᾽ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·225

ἐλθόντες δ᾽ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο

τερπέσθην φιλότητι, παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες.

  Kalypso makes one last attempt to persuade Odysseus to stay with her and become immortal, but he insists on returning home to his mortal wife, even if the journey means more suffering for him. 

  Calypso leads her unwilling paramour back to the cave, where all the niceties of hospitality are observed: human food for Odysseus, nectar and ambrosia for her. The conversation to come between the two will be definitive for our understanding of Odysseus and his motivation for pressing on for home, a negotiation articulated through the polarities of mortal and immortal, time and eternity. The poet eases us into this rarified air gently.

  read full essay

  We are told that Odysseus sits in the chair occupied by Hermes when he delivered Zeus’s command to the nymph, an exchange focused on the boundaries between human and divine, male and female. Calypso speaks for us in asking the obvious questions: Why would the hero want to leave her island and the blissful existence she offers him, immortal life in paradise beside a beautiful nymph, to embark on a journey destined to bring pain and loss? Surely Penelope, a mortal woman, cannot compete in beauty with her? Because the poet has already let us see into Calypso’s heart, we hear the plaintive tone that runs under her words. This is not an inquiry driven by disinterested curiosity. The nymph is in pain, deprived of love and genuinely baffled. Why can she not have the man she wants?

  Odysseus is famous for his eloquence and never has it been more important than at this moment. His earlier outburst does not bode well for his self-restraint here. In the event, he delivers a masterful speech, evidence of the great skill and tact we have heard so much about in Books 1–4. There can be no explaining his choice to this powerful being without offending her, so he does not explain. He admits that his behavior makes no sense from her point of view and passes quickly to his stubborn desire, ending with a defiant assertion of his will to survive. Homer gives Calypso no reply and the exchange ends with their retiring to bed to make love. Given what has preceded, we cannot see this final union as forced in any way. Indeed, the poet’s beautifully modulated scene leads us to the conclusion that of all their nights together, this one is the least forced, the most tender. Odysseus has revealed his preference as gently as he can, and we are left to imagine Calypso’s feelings from her actions.

  Homer’s portrait of the relationship between Odysseus and Calypso is powerfully moving in the moment, the delicate interplay of emotions creating an intimacy that draws us in. At the same time, Odysseus’s choice reverberates throughout the rest of the poem. To grasp its full significance, we need to see it against the backdrop of the story Menelaus tells to Telemachus in Book 4, about when he was marooned by the gods in Egypt (4.351–592). Blown off course on his way home from Troy, Menelaus and his men are trapped by adverse winds on Pharos, an island off Egypt. Their supplies have run out after twenty days and things are looking grim, when Eidothea, a friendly nymph and daughter of Proteus, The Old Man of the Sea, approaches Menelaus as he wanders alone. She urges him to lie in ambush and restrain her father when he returns from herding his seals. Proteus knows all the secrets of the sea and can tell Menelaus how to get home, but he is also a shapeshifter and will only reveal what he knows if Menelaus is able to wrestle him to a draw, keeping him from escaping by assuming different forms. The nymph helps the Greeks to orchestrate an elaborate plot, requiring them to disguise themselves as seals and then jump the old man. The plan succeeds after Proteus tires of changing shape. Under questioning from Menelaus, he reveals the fates of Ajax, Agamemnon, and Odysseus after they left Troy: the first two have died, the third is marooned on Calypso’s island.

  This sad news is offset by what Menelaus hears from the old man about his own fate:

  "σοι δ᾽ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
  Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
  ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
  ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς,
  τῇ περ ῥηίστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν:
  οὐ νιφετός, οὔτ᾽ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ᾽ ὄμβρος,
  ἀλλ᾽ αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας
  Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους:
  οὕνεκ᾽ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι."

  “It is not fated for you Menelaus, nourished by the gods,
  to die and meet your end in horse-pasturing Argos,
  but to the Elysian fields and the ends of the Earth
  the gods will send you, where sandy-haired Rhadamanthus
  lives, and where life is most easy for mortals:
  no snow, no harsh winter nor any rain is there,
  but always the clear breath of the blowing wind
  comes from the Ocean, to refresh mortals.
  This is because Helen is yours and you are son-in-law to Zeus.”

  Odyssey 4.561–69

  There is much in Menelaus’s story that looks forward to the Calypso episode. Both heroes are kept from returning home by divine powers; each has a crucial encounter with a friendly nymph (in Odysseus’s case, two different nymphs, as we will see); in each case, the hero’s bond with his spouse proves to be decisive for his future happiness. This last parallel is also where the two heroes part ways. Because he “has” Helen (569), the daughter of Zeus, Menelaus will not die, but live on forever in a blissful place that sounds a lot like Ogygia; Odysseus, because he chooses Penelope over Calypso, will live a finite life and suffer great hardships. Menelaus, in other words, will have what Odysseus declines.

  These two episodes exemplify a compositional practice that we have seen on a smaller scale in the first two lines of Book 5. Homer’s method of composition is analogical, using repeated elements in his traditional style to build his characters by accretion. (See Introduction: The Uses of Anonymity) We see Achilles in Books 19–22 of the Iliad, for example, through the lens of Diomedes in Books 5 and 6. Both warriors rampage through the Trojan ranks until they meet gods. Diomedes has been told by Athena not to attack any deity except Aphrodite, and so when Apollo reveals himself, Diomedes backs off. Achilles, faced with the anger of the river god Scamander in Book 21, keeps right on killing, eventually provoking a response nearly fatal to him (Il. 5.124–32; 431–36; 21.214–382). When Diomedes, having dispatched many opponents, meets the Trojan Glaucus on the battlefield, the two discover that their fathers were friends and decide to cease fighting, exchanging gifts instead. The corresponding episode for Achilles is his pitiless killing of Hector in Book 22 (Il. 6.119–236; 22.247–360). The penumbra of Diomedes’s measured heroism lies behind Achilles’s excesses, helping us see what makes Achilles so unique and so dangerous: he always goes too far, ignoring the limits that civilizing norms place on human behavior. By crossing over the boundaries that define human experience, he prompts us to think about why they are where they are and consequently, what it means to be human.

  Likewise, Menelaus’s easy existence, both in Sparta and later in the Elysian Fields, throws into relief the life that Odysseus chooses when he leaves Calypso. Though the blissful existence of the gods is often held out in the Iliad and Odyssey as the ultimate goal for mortals, the poems paint a more complicated picture. For Achilles, who would seem to be the hero best equipped to achieve a divine existence—something his divine mother thinks is his due—striving for godlike omnipotence is disastrous, leaving him alone and miserable. In the Odyssey, the places that approximate the easy life of the gods exude in prospect a changeless stasis that the poem portrays as potentially dangerous for a hero. Though Odysseus faces all kinds of threats on his way home, physical and psychic, the common denominator is passing into nothingness, dying alone where he will be forgotten, a dismal end that Telemachus foresees for his father (1.159–62). In this sense, the seemingly delightful existence that Calypso offers Odysseus is parallel to the threat of being eaten by Polyphemus or drowning at sea. To be the man he is supposed to be, Odysseus must constantly be on guard against the forces of annihilation by acting out into the world to assert his existence. The choice he makes in rejecting the nymph’s offer is an existential one, affirming that for him, to be alive is to create himself through action, continually asserting himself in the face of the void. The high point of Odysseus’s encounters with other societies is very often when he passes from being an anonymous stranger to the hero Odysseus: having been nobody, he becomes the hero Odysseus again. The pattern recurs several times in the poem, culminating in the recognition scene in Ithaka in Book 23 (181–230).

  The question that hovers uneasily is this: If returning to his customary roles as king, husband, father, and son in Ithaka is the final affirmation of Odysseus’s identity, which has been at issue all through the poem, then why does the life that awaits him at home resemble, in its static and hierarchical structure, the unchanging places that he has worked to escape in order to assert his existence? The tension that arises from this paradox informs the entire story of Odysseus’s return and makes us wonder whether the hero we have come to know will be able to rest at home. Has Homer created a hero who cannot be contained by the poem?

   

  Further Reading

  Anderson, W.S. 1958. “Calypso and Elysium.” Classical Journal 54: 2–11.

  Nagler. M. 1974. Spontaneity and Tradition: The Oral Art of Homer, 64–111. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

  Van Nortwick, T.1992. Somewhere I Have Never Travelled: The Second Self and the Hero’s Journey in Ancient Epic, 39–88. New York: Oxford University Press.

  ———. 2008. The Unknown Odysseus: Alternate Worlds in Homer’s Odyssey, 7–12; 74–78. Ann Arbor: University of Michigan Press.

   

  193  μετ᾽ ἴχνια βαῖνε: “followed the footsteps” (LSJ ἴχνιον).

  195 ἔνθεν ἀνέστη /  Ἑρμείας: “from which Hermes had arisen.”

  196  ἐτίθει πάρα: tmesis > παρατίθημι.

  197  ἔσθειν καὶ πίνειν: infinitives of purpose (Smyth 2008).

  197  οἷα: “such as…” The antecedent is ἐδωδήν.

  199  τῇ: “to her” (i.e., Calypso), indir. obj.

  199  παρ᾽ … ἔθηκαν: tmesis > παρατίθημι.

  200  ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον: “they put their hands to the food that was prepared and ready.” A common formula in Homer (LSJ ἰάλλω). ὀνείαθ᾽ = ὀνείατα, which in the context of this formula means “food.”

  201  τάρπησαν: 3rd pl. aor. pass. indic. > τέρπω, with genitive.

  206  εἴ γε μὲν εἰδείης…: protasis of a future less vivid conditional.

  206  ὅσσα τοι αἶσα / κήδε[α] ἀναπλῆσαι: "how many griefs it is your destiny to endure," understand αἶσα ἐστι.

  208  κ᾽ … φυλάσσοις: apodosis of the future less vivid conditional introduced in line 206. The optative in lines 209 (εἴης) also goes with κε as an element in the apodosis.

  210  τῆς … ἐέλδεαι: “for whom you long,” “whom you long for.” The verb ἔλδομαι takes a dative. The mood of the verb switches from the optative of the conditional to the indicative in this statement of fact.

  210  ἐέλδεαι: 2nd sing. mid./pass. dep. indic. > ἔλδομαι.

  210  ἤματα πάντα: accusative of extent of time.

  211  εὔχομαι εἶναι: “boast that I am…” (LSJ εὔχομαι III).

  212  οὐ δέμας οὐδὲ φυήν: accusatives of respect.

  212  οὔ πως οὐδὲ ἔοικεν: “it is never seemly for,” it is never proper for,” introducing an accusative (θνητὰς) and infinitive (ἐρίζειν) construction.

  213  θνητὰς ἀθανάτῃσι … ἐρίζειν: the verb ἐρίζω (“to rival, to contend with”) takes a dative object; θνητὰς is the accusative subject of the infinitive.

  213  δέμας καὶ εἶδος: accusatives of respect.

  215  μή μοι τόδε χώεο: the verb χώομαι (“to be angry at”) takes a dative of the person who is the object of the anger (μοι), and an accusative of the cause of the anger (τόδε) (LSJ χώομαι 3). 

  215  χώεο: 2nd sing. pres. mid./pass. dep. imperat. > χώομαι.

  216  οὕνεκα: “that…,” like ὅτι, introducing indirect discourse. Supply the verb ἐστί in this clause.

  216  σεῖο: = σου, genitive of comparison with ἀκιδνοτέρη.

  217  εἶδος … μέγεθός: accusatives of respect.

  217  εἰσάντα ἰδέσθαι: “to see face to face,” “seen face to face,” exegetical infinitive defining the adjective ἀκιδνοτέρη.

  219  ἀλλὰ καὶ ὣς: “but even so…”

  221  εἰ … ῥαίῃσι: the protasis of a future more vivid conditional, without ἄν (κεν) (Smyth 2327). 

  221  ῥαίῃσι: 3rd sing. pres. act. subj.

  223  πάθον … μόγησα: unaugmented 1st sing. aor. act. indic.

  224  μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω: “let this come to pass in addition to those things” (i.e., add this to the list of things I’ve suffered”).

  226  τώ … τερπέσθην: “they enjoyed,” dual, referring to Odysseus and Calypso. 

  226  τερπέσθην: dual impf. pass. indic. > τέρπω, with a dative object (φιλότητι).

  226  μυχῷ: dative of place where.

  ἄρα: now, then, next, thus

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην: make a sound, speak

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  καρπάλιμος –ον: swift

  ἴχνιον –oυ τό: a track, trace, footstep

  ἵκω ἱξῶ ἷξον/ἷξα ἷγμαι: to come to

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  ἠδέ: and

  ἄρα: now, then, next, thus195

  καθέζομαι καθεδοῦμαι/καθεδήσομαι κάθημαι ἐκαθέσθην: to sit down, take one's seat

  θρόνον –οῦ τό: flowers embroidered on cloth, patterns

  ἔνθεν: from here, from there

  ἀνίστημι ἀνστήσω ἀνέστησα (or ἀνέστην) ἀνέστηκα ἀνέσταμαι ἀνεστάθην: make stand, set up; stand up

  Ἑρμῆς (or Ἑρμείας) –οῦ ὁ: Hermes, herm

  νύμφη –ης ἡ: a young wife, bride; nymph, a divinity of waters or woods

  ἐδωδή –ῆς ἡ: food, meat, victuals

  ἔσθω φαγήσω/ἔδομαι ἔφαγον ἐδήδοκα ἐδήδεμαι/ἐδήδεσμαι ἠδέσθην: to eat

  οἷος –α –ον: (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2

  βροτός –οῦ ὁ: mortal

  ἔδω ἔδομαι ἤδα ἔδηδα ἐδήδοται ἠδέσθην: to eat

  ἀντίος –α or –ιη –ον: set against, opposite, facing (+gen); in reply

  ἵζω εἵσομαι εἷσα/ἵζησα ἵζηκα: to take a seat, sit down; cause to take a seat

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  ἀμβροσίη –ης ἡ: ambrosia

  δμῳή –ής ἡ: an enslaved person, especially taken in war

  νέκταρ –αρος τό: nectar

  ὄνειαρ –ατος τό: advantage, profit; (pl.) good things, food200

  ἑτοῖμος –η –ον: at hand, ready, prepared

  πρόκειμαι προκείσομαι ––– ––– ––– ––: to be set before one

  ἰάλλω ἰαλῶ ἴηλα ––– ––– –––: to throw, hurl, fling

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet, consequently

  τέρπω τέρψω ἔτερψα ––– ––– ἐτάρφθην/ἐτέρφθην: to delight; (mid./pass.) to have one's full of

  ἐδητύς –ύος ἡ: meat, food

  ἠδέ: and

  ποτής –ῆτος ἡ: a drinking, drink

  ἄρα: now, then, next, thus

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  ἄρχω ἅρξω ἦρξα ἦρχα ἦργμαι ἦρχθην: begin, rule (+gen.)

  Καλυψώ –οῦς ἡ: Calypso, a goddess, daughter of Atlas

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  διογενής –ές: sprung from Zeus (epithet of Odysseus)

  Λαερτιάδης –ου ὁ: son of Laertes (Odysseus)

  πολυμήχανος –ον: full of resources, inventive, ever-ready

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  οἰκόνδε: home, homeward, into the house, to the women's apartment

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ἔμπης: alike; nevertheless, in any case205

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  αἶσα –ης ἡ: destiny; norm, rule; portion, share

  κῆδος –ους τό: care, thought (for others); anxiety, worry, pain, grief

  ἀναπίμπλημι ἀναπλήσω ἀνέπλησα ἀναπέπληκα ἀναπέπλησμαι ἀνεπλήσθην: to fill up; to fulfill one's destiny; to have one's fill of (+acc)

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  ἐνθάδε: to here, to there

  αὖθι: (right) there, at once, on the spot

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods

  ἱμείρω ––– ––– ––– ––– –––: to long for, yearn after, desire (+ gen.)

  ἄλοχος –ου ἡ: wife210

  ἐ(έ)λδομαι – – – – –: to wish, long

  ἦμαρ –ατος τό: day

  θήν: surely now

  χερείων –ον: meaner, inferior

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι: to pray; to make a vow, promise; to declare, affirm; to glory in, boast of (for good reason)

  δέμας –ατος τό: the (physical frame, form of the) body

  φυή –ῆς ἡ: bodily form, sature, physique (commonly connoting comeliness)

  θνητός –ή –όν: mortal

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods

  δέμας –ατος τό: the (physical frame, form of the) body

  ἐρίζω ἐρίσω ἤρισα ἤρικα ἐρήρισμαι: to strive, wrangle, quarrel, compete, challenge, rival

  ἀπαμείβομαι ἀπαμείψομαι ἀπημειψάμην ἀπημείφθην: to reply, answer

  πρόσφημι πρόσφησω προσέφησα: to speak to, address

  πολύμητις –ιος: of many counsels

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  πότνα –ης ἡ: mistress, queen215

  θεά –ᾶς ἡ: goddess

  χώομαι χώσομαι ἐχωσάμην – κέχωσμαι ἐχώσθην: to be angry, indignant

  οὕνεκα: on account of which, wherefore

  περίφρων –ον: wise, thoughtful, prudent

  Πηνελόπεια –ας ἡ: Penelope, the daughter of Icarius, and wife of Odysseus

  ἀκιδνός –ή –όν : weak, feeble, faint, ;ess highly regarded

  εἰσάντα (or ἐσάντα): face to face, in the face

  βροτός –οῦ ὁ: mortal

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods

  ἀγήραος –ον: unaging, undecaying

  ἐ(έ)λδομαι – – – – –: to wish, long220

  ἦμαρ –ατος τό: day

  οἴκαδε: homeward

  νόστιμος –ον: of return

  ἦμαρ –ατος τό: day

  ῥαίω ῥαίσω ἔρραισα ––– ––– –––: to break, shiver, shatter, wreck

  οἶνοψ –οπος: wine-coloured, wine-dark

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  τλάω τλήσομαι ἔτλην τέτληκα –––– ––––: to tolerate, endure, resist; to dare; to have the courage (+ infin.); (part.) τετληώς

  στῆθος –ους τό: breast, chest; (pl.) heart, spirit

  ταλαπενθής –ές: patient in suffering

  μογέω μογήσω ἐμόγησα: to toil, suffer

  κῦμα –ατος τό: wave

  ἄρα: now, then, next, thus225

  δὐω δύσω έδυσα/ἔδυν δέδυκα δέδυμαι εδύθην: plunge in, go into, sink

  κνέφας –ους τό: darkness, evening dusk, twilight

  ἄρα: now, then, next, thus

  μυχός –οῦ ὁ: the innermost place, inmost nook

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  τέρπω τέρψω ἔτερψα ––– ––– ἐτάρφθην/ἐτέρφθην: to delight; (mid./pass.) to have one's full of

  φιλότης –ητος ἡ: love, friendship

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/v-192-227