5.365-407

ἧος ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,

ὦρσε δ᾽ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων,

δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ᾽ αὐτόν.

ὡς δ᾽ ἄνεμος ζαὴς ἠΐων θημῶνα τινάξῃ

καρφαλέων· τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ᾽ ἄλλυδις ἄλλῃ·

ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ᾽. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς370

ἀμφ᾽ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληθ᾽ ὡς ἵππον ἐλαύνων,

εἵματα δ᾽ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.

αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν,

αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσας,

νηχέμεναι μεμαώς. ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχθων,375

κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·

"οὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παθὼν ἀλόω κατὰ πόντον,

εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς.

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος."

ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,380

ἵκετο δ᾽ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ᾽ ἔασιν.

αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς ἄλλ᾽ ἐνόησεν.

ἦ τοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους,

παύσασθαι δ᾽ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας:

ὦρσε δ᾽ ἐπὶ κραιπνὸν Βορέην, πρὸ δὲ κύματ᾽ ἔαξεν,385

ἧος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη

διογενὴς Ὀδυσεὺς θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.

ἔνθα δύω νύκτας δύο τ᾽ ἤματα κύματι πηγῷ

πλάζετο, πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ᾽ ὄλεθρον.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐυπλόκαμος τέλεσ᾽ Ἠώς,390

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη

ἔπλετο νηνεμίη: ὁ δ᾽ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν

ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς.

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ

πατρός, ὃς ἐν νούσῳ κεῖται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων,395

δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,

ἀσπάσιον δ᾽ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,

ὣς Ὀδυσῆ' ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,

νῆχε δ᾽ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι.

ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆν ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,400

καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης:

ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο

δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνθ᾽ ἁλὸς ἄχνῃ·

οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὄχοι, οὐδ᾽ ἐπιωγαί.

ἀλλ᾽ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε·405

καὶ τότ᾽ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·

  Poseidon keeps up the pressure on Odysseus, who puts on the veil given to him by Ino. Athena calms the winds, but Odysseus continues to drift until he finally sees the rocky coast of Phaeacia.

  Poseidon’s storm finishes the dismantling of the fragile boat, scattering the shattered timbers he had so carefully crafted into the vehicle for his return to human civilization. Odysseus has reached a low point in his journey. Instead of a boat, he is reduced to riding a passing spar like a horse, a conveyance that no one except Poseidon would find useful in the middle of the sea.

  read full essay

  Faced with annihilation once again, he must let go of his resistance to trusting Ino. He accepts the bargain she offers, shedding Calypso’s clothing, the last vestiges of her control over him, and wraps himself in Ino’s veil. With this new leverage, he once again begins the long climb back from powerless anonymity to heroic glory.

  Satisfied that he has inflicted as much suffering as possible on Odysseus, Poseidon rolls away over the waves. The hero does not have to wait long for help:

  αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς ἄλλ᾽ ἐνόησεν.
  ἦ τοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους,
  παύσασθαι δ᾽ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας:
  ὦρσε δ᾽ ἐπὶ κραιπνὸν Βορέην, πρὸ δὲ κύματ᾽ ἔαξεν,
  ἧος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη
  διογενὴς Ὀδυσεὺς θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας

  But Athena, daughter of Zeus, had other plans.
  She restrained the flow of all the other winds
  and told them to settle down and go to sleep.
  Then she roused the swift north wind and broke down the waves,
  until Zeus-born Odysseus might mingle with
  the oar-loving Phaeacians, escaping death and destruction.

  Odyssey 5.382–87 

  A symmetrical divine response to Odysseus continues, Poseidon attacking, Athena defending. The inverted gender implications of the imagery in the two interventions repay closer inspection. Poseidon, male god of the sea, brings chaos and disorder, smashing the boat and undercutting the masculine project of channeling natural forces to create human civilization. His subversive acts reflect his annoyance at being left out of the deliberations on Olympus. Athena, the warrior goddess born from Zeus’s head without benefit of a mother, gets the masculine project back on track by restraining the winds and cutting a path through the waves to afford a straight course toward the human civilization of the Phaeacians. At the same time, she “puts the winds to sleep,” like an indulgent mother, a role she will play for Odysseus more than once in the poem. Though feminine forces have often been the source of obstacles in Odysseus’s journey homeward, at this moment we seem to have reached a turning point: Calypso’s lingering hold on the hero slips away with the clothes he sheds, and both Ino and Athena play a supportive maternal role, buoying him up as he reemerges from the primal sea to be reborn on shore.

  Homer’s vision here is, as often, thrown into relief when compared to Virgil’s later reworking of the same material in the Aeneid, in the storm that Juno sends to keep the Trojans from reaching Carthage. Poseidon’s anger stems from a specific act by Odysseus, the blinding of his son, Polyphemus, while Athena loves the hero because he embodies traits that remind her of herself (cf. 13.287–310). The consequences of these divine attitudes are grave for Odysseus and those he meets, but not cosmic in their reach. Aeneas, by contrast, carries the burden of Juno’s anger not because of who he is or anything he chose willingly to do, but because he is dutifully headed for Carthage, a favorite city of Juno’s which, centuries in the future, his descendants will destroy. Juno’s anger will cause her to harry the Trojans across the Mediterranean, as Poseidon’s resentment periodically punishes Odysseus and his crew. But the reach of the Roman goddess’s rage is much wider and deeper, sweeping up whole civilizations in its wake.

  Juno’s anger has its roots in the judgment of Paris, an event that precedes the Trojan War:

  Arma virumque canō, Trōiae quī prīmus ab ōrīs
  Ītaliam fātō profugus Lāvīniaque vēnit
  lītora, multum ille et terrīs iactātus et altō
  vī superum, saevae memorem Iūnōnis ob īram,
  …………………………………………………..
  necdum etiam causae īrārum saevīque dolōrēs
  exciderant animō; manet altā mente repostum
  iūdicium Paridis sprētaeque iniūria fōrmae…

  I sing of arms and a man, who first from the shores
  of Troy came to Italy and Lavinia’s shores,
  a fugitive by fate, much tossed on land and sea
  by the force of savage Juno’s unforgetting anger.
  …………………………………………………..
  not yet had the cause of her anger and savage grief
  left her soul; there lingered deep in her mind
  the judgment of Paris and the insult to spurned beauty…

  Virgil, Aeneid 1.1–4, 25–27

  In Virgil’s vision, Juno’s malignant rage stands behind all the subsequent suffering in the poem, the fall of Troy, the destruction of Dido, the subjugation of the native Italian people whom the Trojans will defeat. Its baleful effects stretch across the entire poem, fueled by jealousy and spite, producing immense suffering. Poseidon’s anger, which surfaces in the first divine assembly of Book 1, has a much more limited scope. He is understandably angry about his son Polyphemus being blinded and makes some short-lived meteorological mischief for Odysseus but acquiesces in Zeus’s verdict soon enough.

  In the Odyssey, both Poseidon’s and Athena’s responses send mixed signals in terms of the traditional gender categories we have seen in the poem. The Sea God undermines the masculine order with his vengeful storm, while Athena steps in to restore masculine order. Virgil’s deities conform more strictly to expected behavior. The sources of disorder are invariably feminine, of order, masculine. The first scenes of the Aeneid reflect this pattern clearly: Juno’s rage drives her to seek out Aeolus, the minor deity in charge of the winds; she bribes him to send a storm to wreck the Trojan fleet by offering him a nymph to “marry”; he is outranked in the divine hierarchy and complies; Neptune, Aeolus’s male superior, then calms the winds and rolls away across the waves in his chariot, these last verses clearly modeled on Poseidon’s exit in Odyssey 5 (Aen. 1.51156; Od. 5.380–81).

  A gendered division of human experience informs Virgil’s vision of the world in his poem, surfacing insistently throughout. The Odyssey reflects the same distinctions, but the boundaries are more fluid, allowing the poet to focus our attention on them to explore the varieties of human experience more fully. That Athena is a female deity and yet champions the male hero, sometimes acting as the agent of masculine order against feminine disorder, sometimes as a maternal protectress, expands the paradigms of gendered behavior in ways that provoke further reflection on their meaning. Odysseus himself embodies both masculine and feminine traits, as the Greeks saw them, boldly challenging sea monsters (e.g., 12.225–33) but also resorting to deception to outmaneuver more powerful adversaries. Much of the darkness in the Aeneid comes from the iron grip of higher powers who enforce the boundaries of human action to preserve their cosmic order. As we watch Aeneas and the Trojans respond to these forces, we learn about how human life can be destroyed but also ennobled by their struggles. The world of the Odyssey, by contrast, is a wide-open space for us to contemplate how our received ideas about human experience might be enriched by our loosening our grip on them.

   

  Further Reading

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 70–73. Amherst: The University of Massachusetts Press.

  Van Nortwick, T. 1992. Somewhere I Have Never Travelled: The Second Self and the Hero’s Journey in Ancient Epic, 89–94. New York: Oxford University Press.

   

  366  ἐπὶ: "overhead," adverbial.

  368  ὡς: introducing a simile.

  368  ἠΐων … / καρφαλέων: “of dry chaff” > τὰ ἤϊα, in this sense only in this passage.

  368  τινάξῃ: 3rd sing. aor. act. subj. The aorist is common in similes (Smyth 1935), as is the subjunctive (Smyth 2483).

  369  ἄλλυδις ἄλλῃ: “in all directions.”

  370  ὡς: “so…,” marking the end of the simile.

  370  τῆς: i.e., of the raft (τῆς σχεδίης).

  371  ἀμφ᾽ ἑνὶ δούρατι βαῖνε: “went astride (ἀμφί) one (ἑνὶ) plank.” ἑνὶ > εἷς.

  371  κέληθ᾽ ὡς ἵππον ἐλαύνων: “as if riding a horse.” 

  371  κέληθ᾽: = κέλητα, masc. acc. sing. > κέλης.

  373  Odysseus finally follows the instructions Ino gave him in line 346.

  374  ἁλὶ: dative of place where.

  374  κάππεσε: 3rd sing. aor. act. indic. > καταπίπτω.

  375  νηχέμεναι: pres. act. infin. > νήχω. Complementary infinitive with μεμαώς.

  375  μεμαώς: masc. nom. sing. ptc. > μέμαα.

  375  ἴδε: 3rd sing. aor. act. indic. > *εἴδω.

  376  a repetition of line 285, introducing Poseidon’s second soliloquy.

  377  ἀλόω: 2nd sing. pres. mid./pass. dep. imperat. > ἀλάομαι.

  378  εἰς ὅ κεν … μιγήῃς: “until you come into contact with (mix with)…” General temporal clause (κεν + subj.). 

  378  μιγήῃς: 2nd sing. aor. pass. subj. > μ(ε)ίγνυμι.

  379  οὐδ᾽ … σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι: indirect discourse introduced by ἔολπα and followed by an accusative (σε) and infinitive (ὀνόσσεσθαι) construction. As Stanford points out, Poseidon is being sarcastic here.

  379  ἔολπα: 1st sing. pf. act. indic. > ἔλπω, with present force.

  379  ὀνόσσεσθαι: fut. mid. infin. > ὄνομαι (“to find fault with”).

  379  κακότητος: “with your evils,” genitive with ὀνόσσεσθαι.

  382  ἄλλ(α) ἐνόησεν: “had other ideas.”

  385  ὦρσε δ᾽ ἐπὶ: "roused," tmesis > ἐπόρνυμι.

  385  πρὸ δὲ κύματ᾽ ἔαξεν: “and broke the waves in front (of him),” tmesis > προάγνυμι.

  386  ἧος ὃ … μιγείη: “until he comes into contact with …,” indefinite temporal clause with optative in secondary sequence (Smyth 2399).

  388  πλάζετο: “was beaten by …,” unaugmented impf. pass. > πλάζω.

  389  πολλὰ: “many times.”

  389  οἱ: dative of possession with κραδίη.

  389  προτιόσσετ(ο): “foresaw” > προτιόσσομαι.

  391  γαλήνη / ἔπλετο νηνεμίη: lit., “the stillness of the sea became calm.”

  392  εἴσιδε: 3rd sing. aor. act. indic. > *εἰσείδω.

  393  ὀξὺ: "keenly," adverbial.

  393  προϊδών: masc. nom. sing. aor. act. ptc. > *προείδω.

  393  ὑπὸ: with genitive, expresses the personal agent of a passive verb (in this case, ἀρθείς: aor. pass. ptc. > αἴρω), but in this instance is used with a “personified” natural phenomenon, the wave (κύματος). See Smyth 1698, N.1 (3).

  394  ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν …: “just as whenever …,” introducing a simile. The aorist is common in similes (Smyth 1935). ὅτ᾽ ἂν introduces a general temporal clause with subjunctive (φανήῃ: 3rd sing. aor. pass. subj. > φαίνω).

  394  ἀσπάσιος: predicate after φανήῃ.

  396  οἱ ἔχραε: “assails him,” 3rd sing. aor. act. indic. > χράω (LSJ χράω A), with dative.

  397  κακότητος ἔλυσαν: “release from evil (hardship),” genitive of separation (Smyth 1392). The aorist can be translated as a present in a simile (Smyth 1935).

  398  ὡς: “so…,” marking the end of the simile.

  398  Ὀδυσῆ(ϊ): dat.

  398  ἐείσατο: 3rd sing. aor. mid. indic. > εἴδομαι. The two singular nominatives, γαῖα καὶ ὕλη, are the subjects of the singular verb.

  399  ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι: “to set foot on the land with his feet.” ποσὶν is pleonastic.

  400  ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆν ὅσσον τε γέγωνε βοήσας: “but when he was as far away as he made himself heard when shouting,” i.e., when he was within shouting distance.

  401  ποτὶ: = πρὸς, “against,” with dative.

  401  θαλάσσης: with δοῦπον rather than σπιλάδεσσι.

  402  ῥόχθει: unaugmented 3rd sing. impf. act. indic.

  402  ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο: “against the dry land.”

  403  εἴλυτο: 3rd sing. plupf. pass. indic. > εἰλύω, with past meaning.

  403  πάνθ': "completely," adverbial.

  406  λύτο: 3rd sing. aor. pass. indic. > λύω. γούνατα καὶ φίλον ἦτορ are the subjects of the singular verb.

  ὁρμαίνω ὁρμανῶ ὥρμηνα: to turn over

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  ὄρνυμι ὄρσω ὦρσα ὄρωρα ὀρώρεμαι –––: to stir up, move; (mid.) to rise, get up

  κῦμα –ατος τό: wave

  Ποσειδῶν (or Ποσειδάων) –ῶνος ὁ: Poseidon

  ἐνοσίχθων –ονος ὁ: earth-shaker (epithet of Poseidon)

  ἀργαλέος –α –ον: hard to endure or deal with, difficult

  κατηρεφής –ες: covered over, vaulted, overhanging

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  ζαής –ές: strong-blowing, stormy

  ἤια –ατος τό: chaff

  θημών –ῶνος ὁ: a heap

  τινάσσω τινάξω ἐτίναξα ––– τετίναγμαι ἐτινάχθην: to shake

  καρφαλέος –α –ον: dry, parched

  ἄρα: now, then, next, thus

  διασκεδάννυμι διασκεδῶ διεσκέδασα ––– διεσκέδασμαι διεσκεσάσθην: to scatter abroad, scatter to the winds, disperse

  ἄλλυδις: elsewhere, here and there, in another direction

  ἄλλῃ: in another place, elsewhere

  δόρυ δόρατος τό: spear; timber, beam (of a ship)370

  διασκεδάννυμι διασκεδῶ διεσκέδασα ––– διεσκέδασμαι διεσκεσάσθην: to scatter abroad, scatter to the winds, disperse

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet, consequently

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  δόρυ δόρατος τό: spear; timber, beam (of a ship)

  κέλης –ητος ὁ: a courser, riding-horse

  εἷμα –ατος τό: clothing

  ἐξαποδύνω – – – – : to put off

  οὗ, οἷ, ἕ and encl. οὑ, οἱ, ἑ: him, her, it; himself, herself, itself

  πόρω ––– ἔπορον ––– ––– –––: to offer, furnish, supply, give; (pf. pass. 3 sing.) it is fated

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  Καλυψώ –οῦς ἡ: Calypso, a goddess, daughter of Atlas

  κρήδεμνον –ου τό: a veil

  στέρνον –ου τό: chest

  τανύω τανύσω ἐτάνυσα – τετάνυσμαι ἐτανύσθην: to stretch, extend, lie (in a geographical sense); to set up; to strain

  πρηνής –ές: with the face downwards, head-foremost

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  καταπίπτω καταπεσοῦμα κατέπεσον καταπέπτωκα: to fall

  πεταννύω/πετάννυμι πετῶ ἐπέτασα πεπέτακα πέπταμαι ἐπετάσθην: to spread out

  νήχω νήξομαι ἐνηξάμην: to swim375

  μάω – – – – –: be eager, press on

  κρείων fem. -ουσα: commanding, kingly; (as subst.) ruler

  ἐνοσίχθων –ονος ὁ: earth-shaker (epithet of Poseidon)

  κάρα –ατος τό: the head

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  μυθέομαι μυθήσομαι μεμύθημαι ἐμυθήθην: speak or talk of, describe, explain, relate

  ἀλάομαι ἀλήσομαι ἀλάλημαι ἠλήθην: to wander, stray

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  Διοτρεφής –ές: cherished by Zeus

  ἔλπω – – – – –: to hope

  ὄνομαι ὀνόσσομαι ὠνοσάμην – – ὠνόσθην: to blame, find fault with, throw a slur upon, treat scornfully

  κακότης –ητος ἡ: badness

  ἄρα: now, then, next, thus380

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην: make a sound, speak

  ἱμάσσω ἱμάσω ἵμασα: to flog

  καλλίθριξ -τριχος: with beautiful fleece or hair

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  Αἰγαί –ῶν αἱ: town in Achaea, seat of worship of Poseidon

  ὅθι: where

  οὗ, οἷ, ἕ and encl. οὑ, οἱ, ἑ: him, her, it; himself, herself, itself

  κλuτός –ή –όν: illustrious, glorious

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet, consequently

  Ἀθήνη –ης ἡ: Athena

  κόρη (or κούρη) –ης ἡ: girl, maiden; daughter

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  νοέω νοοῦμαι ––– ––– ––– –––: perceive, observe, think

  τοι: let me tell you, surely

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  καταδέω καταδεήσω κατεδέησα καταδεδέηκα καταδεδέημαι κατεδεήθην: to bind, take prisoner, convict, cast a spell on

  κέλευθος –ου ἡ: path, with neuter plural κέλευθα

  εὐνάω εὐνάσω εὔνασα/ηὔνασα ––– ηὔνασμαι εὐνάσθην: to cause to lie down; (pass.) to lie down, go to bed (of sexual relations)

  ὄρνυμι ὄρσω ὦρσα ὄρωρα ὀρώρεμαι –––: to stir up, move; (mid.) to rise, get up385

  κραιπνός –ή –όν: rapid, rushing

  Βορέης Βορέαο ὁ: Boreas, North Wind

  κῦμα –ατος τό: wave

  ἀγνύω/ἄγνυμι ἄξω ἔαξα ἔαγα: to break, smash

  Φαίαξ –ακος ὁ: a Phaeacian

  φιλήρετμος –ον: loving the oar

  διογενής –ές: sprung from Zeus (epithet of Odysseus)

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  κήρ κηρός ἡ: doom, death, fate

  ἀλύσκω ἀλύξω ἤλυξα ––– ––– –––: to flee from, shun, avoid, forsake

  ἦμαρ –ατος τό: day

  κῦμα –ατος τό: wave

  πηγός –ή –όν: well put together, compact, strong

  πλάζω πλάγξομαι ἔπλαγξα ––– ––– ἐπλάγχθην: to make to wander

  οὗ, οἷ, ἕ and encl. οὑ, οἱ, ἑ: him, her, it; himself, herself, itself

  καρδία –ας ἡ: heart

  προτιόσσομαι – – – – –: to look at

  ὄλεθρος –ου ὁ: ruin, destruction, death

  ἦμαρ –ατος τό: day390

  ἐϋπλόκαμος –ον: fairhaired

  τελέω τελῶ or τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην: to finish, complete, carry out

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  ἠδέ: and

  γαλήνη –ης ἡ: stillness of the sea, calm

  πέλω ––– ἔπλον ––– ––– –––: to be (the aor. has pres. signif.)

  νηνεμίη –ης ἡ: windless calm, dead calm (in a negative sense)

  ἄρα: now, then, next, thus

  σχεδόν: near; almost

  εἰσοράω εἰσόψομαι εἰσεῖδον εἰσεόρακα/εἰσεώρακα/εἰσόπωπα εἰσεόραμαι/εἰσεώραμαι/εἰσῶμμαι εἰσώφθην: to look into, look upon, view, behold

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  προεῖδον (aor. of προοράω): to see beforehand, catch sight of

  κῦμα –ατος τό: wave

  ἀσπάσιος [–α] –ον: well-received, welcome, pleasing; pleased, glad; (adv.) ἀσπασίως gladly, joyfully, willingly

  βίοτος –ου ὁ: life, sustenance, livelihood

  κρατερός –ά –όν: strong, powerful, mighty395

  ἄλγος –ους τό: pain

  δηρός –ά –όν: long, too long

  τήκω τήξω ἔτηξα ––– ––– –––: to melt, melt down

  στυγερός –ά –όν: hated, abominated, loathed; chilling

  οὗ, οἷ, ἕ and encl. οὑ, οἱ, ἑ: him, her, it; himself, herself, itself

  χράω χρήσω ἔκρησα κέχρηκα ––– –––: to fall upon, attack, assail; deliver an oracle, (mid.) consult an oracle

  ἀσπάσιος [–α] –ον: well-received, welcome, pleasing; pleased, glad; (adv.) ἀσπασίως gladly, joyfully, willingly

  ἄρα: now, then, next, thus

  κακότης –ητος ἡ: badness

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  ἀσπαστός –ή –όν: welcome

  εἴδομαι εἴσομαι εἰσάμην: to be visible, appear; to seem; to know, understand

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ὕλη –ης ἡ: woods, forest; firewood

  νήχω νήξομαι ἐνηξάμην: to swim

  ἐπείγω ἐπείξομαι ἤπειξα ––– ἤπειγμαι ἐπείχθην: to press hard; (pass.) to be in a hurry

  ἤπειρος –ου ἡ: land, mainland, continent

  ἐπιβαίνω ἐπιβήσομαι ἐπέβην ἐπιβέβηκα ––– –––: to go on, enter, step up, mount, board (a ship) + gen.

  τόσος –η –ον: so great, so vast400

  ἄπειμι ἀπέσομαι ––– ––– ––– –––: to be away, be distant, be absent

  γέγωνα (perf. of γεγωνέω): to shout, cry out

  βοάω βοήσομαι ἐβόησα βεβόηκα βεβόημαι ἐβοήθην: to shout, roar

  δοῦπος –ου ὁ: any dead, heavy sound, a thud

  σπιλάς –άδος ἡ: a rock over which the sea dashes, a ledge of rock

  ῥοχθέω – – – – –: to dash with a roaring sound

  κῦμα –ατος τό: wave

  ξερόν –οῦ τό: dry land

  ἤπειρος –ου ἡ: land, mainland, continent

  ἐρεύγομαι ἐρεύξομαι ἠρευξάμην: belch out, disgorge

  εἰλύω εἰλύσω ––– ––– εἴλυμαι ἐλύσθην: to enfold, envelop; (mid. pass.) to be wrapped, covered, concealed

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  ἄχνη –ης ἡ: foam, froth

  λιμήν –ένος ὁ: harbor

  ὄχος –ους τό: a carriage, shelter

  ἐπιωγαί –ῶν αἱ: places of shelter

  ἀκτή –ῆς ἡ: headland, foreland, promontory405

  προβλής –ῆτος: forestretching, jutting

  σπιλάς –άδος ἡ: a rock over which the sea dashes, a ledge of rock

  πάγος –ου ὁ: crag, rocky hill

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  γόνυ γόνατος (or γουνός) τό: knee

  ἦτορ τό: the heart

  ὀχθέω ὀχθήσω ὤχθησα: to be sorely angered, to be vexed in spirit

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  μεγαλήτωρ –ορος: great - hearted, proud

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/v-365-407