5.451-493

ὣς φάθ᾽, ὁ δ᾽ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,

πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ᾽ ἐσάωσεν

ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄμφω γούνατ᾽ ἔκαμψε

χεῖράς τε στιβαράς. ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ.

ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ455

ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ᾽· ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος

κεῖτ᾽ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν.

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,

καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.

καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεθῆκεν,460

ἂψ δ᾽ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἰνὼ

δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς

σχοίνῳ ὑπεκλίνθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·

"ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται;465

εἰ μέν κ᾽ ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω,

μή μ᾽ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση

ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θυμόν·

αὔρη δ᾽ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό.

εἰ δέ κεν ἐς κλιτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην470

θάμνοις ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη

ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθῃ,

δείδω, μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι."

ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·

βῆ ῥ᾽ ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν475

ἐν περιφαινομένῳ· δοιοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπήλυθε θάμνους,

ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ᾽ ἐλαίης.

τοὺς μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,

οὔτε ποτ᾽ ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,

οὔτ᾽ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ480

ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς· οὓς ὑπ᾽ Ὀδυσσεὺς

δύσετ᾽. ἄφαρ δ᾽ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν

εὐρεῖαν: φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή,

ὅσσον τ᾽ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι

ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.485

τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,

ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ᾽ ἐπεχεύατο φύλλων.

ὡς δ᾽ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ

ἀγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,

σπέρμα πυρὸς σώζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὔοι,490

ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο· τῷ δ᾽ ἄρ᾽ Ἀθήνη

ὕπνον ἐπ᾽ ὄμμασι χεῦ᾽, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα

δυσπονέος καμάτοιο φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας.

  Battered and exhausted by his ordeal, Odysseus finds a place to sleep.

  451  : i.e., the god Odysseus has been addressing.

  451  ἔσχε: "held back," "restrained."

  453  ἄμφω: “both,” dual.

  454  ἁλὶ: dative of means.

  454  δέδμητο: 3rd sing. plupf. pass. indic. > δαμάζω.

  455  ᾤδεε: “became swollen,” 3rd sing. impf. act. indic. > οἰδέω. The subject is Odysseus.

  455  χρόα πάντα: “all over his skin,” accusative of respect > χς, ὁ.

  455  κήκιε: unaugmented impf.

  456  ἂν: = ἄνὰ.

  457  κεῖτ(ο): unaugmented impf.

  458  ἄμπνυτο: 3rd sing. aor. mid. indic. > ἀναπνέω.

  458  θυμὸς ἀγέρθη: “consciousness was restored” (lit., “strength, or spirit, was gathered”)

  458  ἀγέρθη: 3rd sing. aor. pass. indic. > ἀγείρω (see Autenrieth ἀγείρω).

  459  ἀπὸ ἕο λῦσε: “unfastened from himself.”

  459  θεοῖο: modifying κρήδεμνον, referring to the veil given to Odysseus by Ino. Odysseus finally follows the instructions Ino gave him in line 349.

  461  δέξατο: unaugmented impf. > δέχομαι. The object of the verb is the κρήδεμνον.

  463  ὑπεκλίνθη: 3rd sing. aor. pass. indic. > ὑποκλίνομαι.

  464  introducing the last of Odysseus’s soliloquies in this book.

  465  a near repetition of 5.299.

  466  εἰ μέν κ᾽ … φυλάσσω: “if I keep watch,” protasis of a future more vivid conditional (εἰ κε = ἐάν).

  466  δυσκηδέα νύκτα: accusative of extent of time.

  467  μή … / … δαμάσῃ: “(I am afraid that) … will overcome …,” “may … not overcome,” μή + aor. subj. indicating fear or danger (Smyth 1802).

  468  ἐξ ὀλιγηπελίης … κεκαφηότα: “worn out from weakness,” modifying με.

  468  θυμόν: accusative of respect.

  469  ἠῶθι πρό: “before dawn.” ἠῶθι is an Epic genitive form which can be followed by the preposition (LSJ πρό B).

  470  εἰ δέ κεν … / … καταδράθω: protasis of a future more vivid conditional (εἰ κε = ἐάν).

  471  καταδράθω: 1st sing. aor. act. subj. > καταδαρθάνω.

  471  εἴ με μεθείη: “on the chance that … might release me,” εἰ + opt. (Smyth 2354).

  471  μεθείη: 3rd sing. opt., with both ῥῖγος and κάματος as its subject.

  472  γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθῃ: understand εἰ κε at the beginning of this clause, and take this as a second protasis of the future more vivid conditional introduced in line 470.

  473  δείδω, μὴ … γένωμαι: clause of fearing, supplying the apodosis of the conditional introduced in line 470.

  473  ἕλωρ καὶ κύρμα: both words mean “prey,” a pleonasm.

  474  δοάσσατο κέρδιον εἶναι: “it seemed to be more profitable” (LSJ δοάσσατο).

  475  βῆ … ἴμεν: “he set out.”

  475  ἴμεν: pres. act. infin. > εἶμι.

  476  ἐν περιφαινομένῳ: “in a conspicuous place” (Autenrieth περιφαίνομαι).

  477  ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας: “growing from the same spot.” 

  477  πεφυῶτας: masc. acc. pl. pf. act. ptc. > φύω, modifying θάμνους.

  478  διάη: unaugmented 3rd sing. impf. act. indic. > διάημι.

  478  ἀέντων: masc. gen. pl. pres. act. ptc. > ἄημι, modifying ἀνέμων.

  479  ἀκτῖσιν: dative of means.

  480  περάασκε: 3rd sing. iterative impf. act. indic. > περάω.

  481  ἐπαμοιβαδίς: “entwined with each other” (Autenrieth), “with interwoven boughs” (LSJ).

  481  ὑπ᾽ …/ δύσετ(ο): tmesis, unaugmented 3rd sing. aor. mid. indic. > ὑποδύω.

  482  ἐπαμήσατο: unaugmented 3rd sing. aor. mid. indic. > ἐπαμάομαι.

  483  ἔην: = ἤν.

  484  ὅσσον τ᾽ … ἔρυσθαι: “as much as to cover …,” “sufficient to cover.”

  484  ἔρυσθαι: infin. > ἐρύομαι. For this use of the infinitive, see Smyth 2003.

  485  εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι: “even if it (the winter) should be especially hard,” “no matter how hard the winter,” protasis of a future less vivid conditional.

  486  τὴν: probably has as its antecedent εὐνὴν in lin 482, the bed of leaves Odysseus has made.

  487  λέκτο: unaugmented 3rd sing. aor. mid. indic. > λέχομαι.

  487  ἐπεχεύατο: “heaped up for himself” > ἐπιχέω.

  488  ὡς δ᾽ ὅτε … : introducing a simile.

  488  ἐνέκρυψε: the aorist is usual in similes.

  489  ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι: “(a man) who has no other neighbors,” for whom no other neighbors are present.” πάρα = πάρεισι.

  490  ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὔοι: “so he won’t have to kindle it from somewhere else,” negative purpose clause, with optative in secondary sequence after ἐνέκρυψε in line 488.

  491  τῷ: “his,” dative of possession with ὄμμασι in line 492.

  492  χεῦ(ε): unaugmented 3rd sing. aor. act. indic. > χέω.

  492  ἵνα μιν παύσειε …/ δυσπονέος καμάτοιο: “so that it (i.e., sleep) might give him rest from troublesome weariness,” purpose clause, with optative in secondary sequence after χεῦ᾽ (ἔχευε). For the use of παύω with accusative and genitive, see LSJ παύω I.2).

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  ῥόος –ου ὁ: a stream, flow, current

  κῦμα –ατος τό: wave

  πρόσθεν: before, in front of

  οὗ, οἷ, ἕ and encl. οὑ, οἱ, ἑ: him, her, it; himself, herself, itself

  γαλήνη –ης ἡ: stillness of the sea, calm

  προχοή –ῆς ἡ: mouth (of a river)

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἄμφω ἀμφοῖν: both (dual)

  γόνυ γόνατος (or γουνός) τό: knee

  κάμπτω κάμψω ἔκαμψα ––– κέκαμμαι ἐκάμφθην: to bend, curve

  στιβαρός –ά –όν: compact, strong, stout, sturdy

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  κῆρ κῆρος τό: heart, mind

  οἰδέω οἰδήσω ᾤδησα ᾤδηκα: to swell, become swollen455

  χρώς χρωτός, dat. χρωί ὁ: the surface of the body, the skin

  κηκίω – – – – –: to gush

  ῥίς ῥινός ἡ: the nose

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἄπνευστος –ον: breathless

  ἄναυδος –ον: speechless, silent

  ὀλιγηπελέων –ουσα –ον: having little power, in feeble case, powerless

  κάματος –ου ὁ: fatigue, exhaustion; effort

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  αἰνός –ή –όν: dread, grim

  ἱκάνω ––– ––– ––– ––– –––: to come to, arrive at, reach

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἀναπνέω ἀναπνευσοῦμαι/ἀναπνεύσομαι ἀνέπνευσα ἀναπέπνευκα ––– –––: to breathe again, take breath

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  ἀγείρω ἀγερῶ ἤγειρα ἀγήγερμαι ἠγέρθην: gather, collect

  κρήδεμνον –ου τό: a veil

  οὗ, οἷ, ἕ and encl. οὑ, οἱ, ἑ: him, her, it; himself, herself, itself

  ἁλιμυρήεις –εσσα –εν: flowing into the sea460

  μεθίημι μέθιημι μεθήσω μεθῆκα μεθεῖκα μεθεῖμαι μεθείθην: to let go, let loose, release

  ἄψ: back

  κῦμα –ατος τό: wave

  ῥόος –ου ὁ: a stream, flow, current

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  ἄρα: now, then, next, thus

  Ἰνώ –οῦς ἡ: Ino, daughter of Cadmus, worshipped as a sea-goddess by the name of Leucothea

  λιάζομαι λιάσομαι ἐλιάσθην: to bend, incline

  σχοῖνος –ου ὁ or ἡ: a rush

  ὑποκλίνομαι ὑποκλινῶ ὑπέκλινα ὑποκέκλικα ὑποκέκλιμαι ὑπεκλίθην/ὑπεκλίνην: to recline

  κυνέω κυνήσομαι ἐκύνησα: to kiss

  ζείδωρος –ον: wheat-producing, fertile

  ἄρουρα –ας ἡ: plowed or arable land; πατρίς ἄρουρα fatherland, homeland

  ὀχθέω ὀχθήσω ὤχθησα: to be sorely angered, to be vexed in spirit

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  μεγαλήτωρ –ορος: great - hearted, proud

  μήκιστος –η –ον: tallest, greatest, largest465

  δυσκηδής –ές: full of misery

  ἄμυδις: together, at the same time

  στίβη –ης ἡ: rime, hoar-frost

  θῆλυς θήλεια θῆλυ: female, feminine; soft

  ἕρση –ης ἡ: a young animal

  ὀλιγηπελία –ας ἡ: weakness, faintness

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  κεκαφηώς –υῖα –ός: breathing forth

  αὔρα –ας ἡ: air in motion, a breeze

  ψυχρός –ά –όν: cold, chill; heartless

  πνέω πμεύσομαι/πνευσοῦμαι ἔπνευσα πέπνευκα ––– ἐπνεύσθην: breathe, be prudent

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn

  κλιτύς –ύος ἡ: a slope, hill-side470

  ἀναβαίνω ἀναβήσομαι ἀνέβην ἀναβέβηκα ––– –––: to board, go up

  δάσκιος –ον: thick-shaded, bushy

  ὕλη –ης ἡ: woods, forest; firewood

  θάμνος –ου ὁ/ἡ: a bush, shrub

  πυκινός –ή –όν: closely-constructed, well fitted

  καταδαρθάνω καταδαρθανῶ κατέδαρθον καταδεδάρθηκα – κατεδάρθην: to fall asleep

  μεθίημι μέθιημι μεθήσω μεθῆκα μεθεῖκα μεθεῖμαι μεθείθην: to let go, let loose, release

  ῥῖγος: frost, cold

  κάματος –ου ὁ: fatigue, exhaustion; effort

  γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ: sweet, pleasant

  ὕπνος –ου ὁ: sleep, sleepiness

  ἐπέρχομαι ἔπειμι ἐπῆλθον ἐπελήλυθα ––– –––: to approach, arrive; to encounter, come up against, attack

  δείδω δείσομαι ἔδεισα δέδοικα (or δίδια) ––– –––: to fear

  θήρ θηρός ὁ: wild animal

  ἕλωρ τό: booty, spoil, prey

  κύρμα –ατος τό: booty, spoil, prey

  ἄρα: now, then, next, thus

  οὗ, οἷ, ἕ and encl. οὑ, οἱ, ἑ: him, her, it; himself, herself, itself

  δοάσσατο (defective aor. subj): it seemed

  κερδίων –ον: more profitable, better

  ἄρα: now, then, next, thus475

  ὕλη –ης ἡ: woods, forest; firewood

  σχεδόν: near; almost

  περιφαίνομαι περιφανοῦμαι περιέφηνα περιπέφαγκα περιπέφασμαι περιεφάνθην: to be visible all round

  δοιοί –αί –ά: double, two, both

  ἄρα: now, then, next, thus

  ὑπέρχομαι ὑπελεύσομαι/ὕπειμι ὑπῆλθον ὑπελήλυθα ––– –––: to go under, enter

  θάμνος –ου ὁ/ἡ: a bush, shrub

  ὁμόθεν : from the same place

  φυλία –ας ἡ: the wild olive

  ἐλαία –ας ἡ: the olive-tree

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  διάημι – – – – –: to blow through

  μένος –ους τό: might

  ὑγρός –ά –όν: wet, moist, running, fluid

  ἄημι – – – – –: to breathe hard, blow

  φαέθω ––– ––– ––– ––– –––: to shine

  ἀκτίς –ῖνος ἡ: a ray, beam

  ὄμβρος –ου ὁ: storm of rain, thunder-storm480

  περάω περάσω (or περῶ) ἐπέρασα πεπέρακα ––– –––: to cross, go across; to penetrate

  διαμπερές: continuous

  ἄρα: now, then, next, thus

  πυκ(ι)νός –ή –όν: thick, bushy, dense; prudent, wise, smart, shrewd

  ἐπαμοιβαδίς: interchangeably

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  δὐω δύσω έδυσα/ἔδυν δέδυκα δέδυμαι εδύθην: plunge in, go into, sink

  ἄφαρ: straightway, forthwith, at once, quickly, presently

  εὐνή εὐνῆς ἡ: pallet, bed, den; (pl.) stones (to anchor a ship), anchors

  ἐπαμάομαι ἐπαμήσομαι ἐπημησάμην – ἀπήμημαι ἐπημήθην: to scrape together for oneself

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  φύλλον –ου τό: a leaf

  λέχομαι λέξομαι ἐλεξάμην λέλοχα - -: to lie down

  χύσις –εως ἡ: a flood, stream; a heap

  ἤλιθα: (adv.) very much; enough

  εἰρύω/ἐρύω ἐρύσω/ἐρύω εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα –– –– εἰρύσθην: to pull, draw, drag; to guard, protect

  ὥρα –ας ἡ: time, season, climate485

  χειμέριος [–α] –ον: wintry, stormy

  χαλεπαίνω χαλεπανῶ ἐχαλέπηνα ἐχαλεπάνθην: to be severe, sore, grievous

  γηθέω γηθήσω ἐγήθησα γέγηθα ––– –––: to rejoice, be glad

  πολύτλας –αντος: having borne much, much-enduring

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  ἄρα: now, then, next, thus

  χύσις –εως ἡ: a flood, stream; a heap

  ἐπιχέω ἐπιχέω ἐπέχεα ἐπικέχυκα ἐπικέχυμαι ἐπεχύθην: to pour water over; to heap up

  φύλλον –ου τό: a leaf

  δαλός –οῦ ὁ: a fire-brand, piece of blazing wood

  σποδιά –ᾶς ἡ: a heap of ashes, ashes

  ἐγκρύπτω ἐγκρύψω ἐνέκρυψα/ἐνέκρυβον ἐγκέκρυφα : to hide

  μέλας μέλαινα μέλαν: black, dark, obscure

  ἀγρός –οῦ ὁ: field, arable land

  ἐσχατιά –ᾶς ἡ: the furthest part, edge, border, verge

  γείτων –ονος ὁ/ἡ: one of the same land, neighbor

  σπέρμα –ατος τό: seed, offspring490

  ποθεν: from some place

  ἄλλοθεν: from elsewhere

  αὔω ἀΰσω ἤϋσα ἤϋκα ––– –––: to shout, cry: to burn, light a fire, get a light

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  φύλλον –ου τό: a leaf

  καλύπτω καλύψω ἐκάλυψα κεκάλυμμαι ἐκαλύφθην: to cover, enclose

  ἄρα: now, then, next, thus

  Ἀθήνη –ης ἡ: Athena

  ὕπνος –ου ὁ: sleep, sleepiness

  ὄμμα –ατος τό: the eye

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  δυσπονής –ές: toilsome

  κάματος –ου ὁ: fatigue, exhaustion; effort

  βλέφαρον –ου τό: eyelid (mostly in plur.)

  ἀμφικαλύπτω ἀμφικαλύψω ἀμφεκάλυψα ἀμφικεκάλυφα ἀμφικεκάλυμμαι ἀμφεκαλύφθην: to cover all round, enwrap, enfold, contain, overshadow

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/v-451-493