Pindar Pythian 4: the divine clod

ΑΡΚΕΣΙΛΑΩΙ ΚΥΡΗΝΑΙΩΙ

ΑΡΜΑΤΙ

Α΄Σάμερον μὲν χρή σε παρ᾿ ἀνδρὶ φίλῳ

στᾶμεν, εὐίππου βασιλῆι Κυράνας,

ὄφρα κωμάζοντι σὺν Ἀρκεσίλᾳ,

Μοῖσα, Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυ-

θῶνί τ᾿ αὔξῃς οὖρον ὕμνων,

ἔνθα ποτὲ χρυσέων Διὸς αἰετῶν πάρεδρος

5 οὐκ ἀποδάμου Ἀπόλλωνος τυχόντος ἱέρεα

χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον

καρποφόρου Λιβύας, ἱεράν

νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον

πόλιν ἐν ἀργινόεντι μαστῷ,

καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι

10ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ Θή-

ραιον, Αἰήτα τό ποτε ζαμενής

παῖς ἀπέπνευσ᾿ ἀθανάτου στόματος, δέσ-

ποινα Κόλχων. εἶπε δ᾿ οὕτως

ἡμιθέοισιν Ἰάσονος αἰχματᾶο ναύταις·

“Κέκλυτε, παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν·

φαμὶ γὰρ τᾶσδ᾿ ἐξ ἁλιπλά-

κτου ποτὲ γᾶς Ἐπάφοιο κόραν

15ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησιμβρότων

Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοις.

ἀντὶ δελφίνων δ᾿ ἐλαχυπτερύγων ἵπ-

πους ἀμείψαντες θοάς,

ἁνία τ᾿ ἀντ᾿ ἐρετμῶν δί-

φρους τε νωμάσοισιν ἀελλόποδας.

κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει μεγαλᾶν πολίων

20ματρόπολιν Θήραν γενέσθαι, τόν ποτε

Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς

λίμνας θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι

ξείνια πρῴραθεν Εὔφαμος καταβαίς

δέξατ᾿—αἰσίαν δ᾿ ἐπί οἱ Κρονίων

Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν—

Β΄ἁνίκ᾿ ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν

25ναῒ κριμνάντων ἐπέτοσσε, θοᾶς Ἀρ-

γοῦς χαλινόν· δώδεκα δὲ πρότερον

ἁμέρας ἐξ Ὠκεανοῦ φέρομεν νώ-

των ὕπερ γαίας ἐρήμων

ἐννάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖς.

τουτάκι δ᾿ οἰοπόλος δαίμων ἐπῆλθεν, φαιδίμαν

ἀνδρὸς αἰδοίου πρόσοψιν

θηκάμενος· φιλίων δ᾿ ἐπέων

30ἄρχετο, ξείνοις ἅτ᾿ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται

δεῖπν᾿ ἐπαγγέλλοντι πρῶτον.

ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ

κώλυεν μεῖναι. φάτο δ᾿ Εὐρύπυλος Γαι-

αόχου παῖς ἀφθίτου Ἐννοσίδα

ἔμμεναι· γίνωσκε δ᾿ ἐπειγομένους· ἂν

δ᾿ εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας

35δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευσε δοῦναι.

οὐδ᾿ ἀπίθησέ νιν, ἀλλ᾿ ἥρως ἐπ᾿ ἀκταῖσιν θορών,

χειρί οἱ χεῖρ᾿ ἀντερείσαις

δέξατο βώλακα δαιμονίαν.

πεύθομαι δ᾿ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος

ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ

Β΄ἁνίκ᾿ ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν

25ναῒ κριμνάντων ἐπέτοσσε, θοᾶς Ἀρ-

γοῦς χαλινόν· δώδεκα δὲ πρότερον

ἁμέρας ἐξ Ὠκεανοῦ φέρομεν νώ-

των ὕπερ γαίας ἐρήμων

ἐννάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖς.

τουτάκι δ᾿ οἰοπόλος δαίμων ἐπῆλθεν, φαιδίμαν

ἀνδρὸς αἰδοίου πρόσοψιν

θηκάμενος· φιλίων δ᾿ ἐπέων

30ἄρχετο, ξείνοις ἅτ᾿ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται

δεῖπν᾿ ἐπαγγέλλοντι πρῶτον.

ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ

κώλυεν μεῖναι. φάτο δ᾿ Εὐρύπυλος Γαι-

αόχου παῖς ἀφθίτου Ἐννοσίδα

ἔμμεναι· γίνωσκε δ᾿ ἐπειγομένους· ἂν

δ᾿ εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας

35δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευσε δοῦναι.

οὐδ᾿ ἀπίθησέ νιν, ἀλλ᾿ ἥρως ἐπ᾿ ἀκταῖσιν θορών,

χειρί οἱ χεῖρ᾿ ἀντερείσαις

δέξατο βώλακα δαιμονίαν.

πεύθομαι δ᾿ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος

ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ

40ἑσπέρας ὑγρῷ πελάγει σπομέναν. ἦ

μάν νιν ὤτρυνον θαμά

λυσιπόνοις θεραπόντεσ-

σιν φυλάξαι· τῶν δ᾿ ἐλάθοντο φρένες·

καί νυν ἐν τᾷδ᾿ ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας

εὐρυχόρου σπέρμα πρὶν ὥρας. εἰ γὰρ οἴ-

κοι νιν βάλε πὰρ χθόνιον

Ἀίδα στόμα, Ταίναρον εἰς ἱερὰν Εὔφαμος ἐλθών,

45υἱὸς ἱππάρχου Ποσειδάωνος ἄναξ,

τόν ποτ᾿ Εὐρώπα Τιτυοῦ θυγάτηρ

τίκτε Καφισοῦ παρ᾿ ὄχθαις,

Γ΄τετράτων παίδων κ᾿ ἐπιγεινομένων

αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐ-

ρεῖαν ἄπειρον· τότε γὰρ μεγάλας

ἐξανίστανται Λακεδαίμονος Ἀργεί-

ου τε κόλπου καὶ Μυκηνᾶν.

50νῦν γε μὲν ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν

ἐν λέχεσιν γένος, οἵ κεν τάνδε σὺν τιμᾷ θεῶν

νᾶσον ἐλθόντες τέκωνται

φῶτα κελαινεφέων πεδίων

δεσπόταν· τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ᾿ ἐν δώματι

Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν

55Πύθιον ναὸν καταβάντα χρόνῳ

ὑστέρῳ, νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲν Νεί-

λοιο πρὸς πῖον τέμενος Κρονίδα.”

ἦ ῥα Μηδείας ἐπέων στίχες· ἔπτα-

ξαν δ᾿ ἀκίνητοι σιωπᾷ

ἥροες ἀντίθεοι πυκινὰν μῆτιν κλύοντες.

ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ᾿ ἐν τούτῳ λόγῳ

60χρησμὸς ὤρθωσεν μελίσσας

Δελφίδος αὐτομάτῳ κελάδῳ·

ἅ σε χαίρειν ἐστρὶς αὐδάσαισα πεπρωμένον

βασιλέ᾿ ἄμφανεν Κυράνᾳ,

δυσθρόου φωνᾶς ἀνακρινόμενον ποι-

νὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν.

ἦ μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν,

ὥτε φοινικανθέμου ἦρος ἀκμᾷ,

65παισὶ τούτοις ὄγδοον θάλλει μέρος Ἀρκεσίλας·

τῷ μὲν Ἀπόλλων ἅ τε Πυθὼ κῦδος ἐξ

Ἀμφικτιόνων ἔπορεν

ἱπποδρομίας. ἀπὸ δ᾿ αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω

καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ· μετὰ γάρ

κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν, θεόπομ-

ποί σφισιν τιμαὶ φύτευθεν.

Δ΄τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας,

71τίς δὲ κίνδυνος κρατεροῖς ἀδάμαντος

δῆσεν ἅλοις; θέσφατον ἦν Πελίαν

ἐξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν θανέμεν χεί-

ρεσσιν ἢ βουλαῖς ἀκνάμπτοις.

ἦλθε δέ οἱ κρυόεν πυκινῷ μάντευμα θυμῷ,

πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ῥηθὲν ματέρος

75τὸν μονοκρήπιδα πάντως

ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν μεγάλᾳ,

εὖτ᾿ ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν ἐς εὐδείελον

χθόνα μόλῃ κλειτᾶς Ἰαολκοῦ,

ξεῖνος αἴτ᾿ ὦν ἀστός. ὁ δ᾿ ἦρα χρόνῳ

ἵκετ᾿ αἰχμαῖσιν διδύμαισιν ἀνὴρ ἔκ-

παγλος· ἐσθὰς δ᾿ ἀμφοτέρα νιν ἔχεν,

80ἅ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμό-

ζοισα θαητοῖσι γυίοις,

ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους·

οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ᾿ ἀγλαοί,

ἀλλ᾿ ἅπαν νῶτον καταίθυσ-

σον. τάχα δ᾿ εὐθὺς ἰὼν σφετέρας

ἐστάθη γνώμας ἀταρβάκτοιο πειρώμενος

85ἐν ἀγορᾷ πλήθοντος ὄχλου.

τὸν μὲν οὐ γίνωσκον· ὀπιζομένων δ᾿ ἔμ-

πας τις εἶπεν καὶ τόδε·

“Οὔ τί που οὗτος Ἀπόλλων,

οὐδὲ μὰν χαλκάρματός ἐστι πόσις

Ἀφροδίτας· ἐν δὲ Νάξῳ φαντὶ θανεῖν λιπαρᾷ

Ἰφιμεδείας παῖδας, Ὦτον καὶ σέ, τολ-

μάεις Ἐπιάλτα ἄναξ.

90καὶ μὰν Τιτυὸν βέλος Ἀρτέμιδος θήρευσε κραιπνόν,

ἐξ ἀνικάτου φαρέτρας ὀρνύμενον,

ὄφρα τις τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτά-

των ἐπιψαύειν ἔραται.”

Ε΄τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι

γάρυον τοιαῦτ᾿· ἀνὰ δ᾿ ἡμιόνοις ξε-

στᾷ τ᾿ ἀπήνᾳ προτροπάδαν Πελίας

95ἵκετο σπεύδων· τάφε δ᾿ αὐτίκα παπτά-

ναις ἀρίγνωτον πέδιλον

δεξιτερῷ μόνον ἀμφὶ ποδί. κλέπτων δὲ θυμῷ

δεῖμα προσήνεπε· “Ποίαν γαῖαν, ὦ ξεῖν᾿, εὔχεαι

πατρίδ᾿ ἔμμεν; καὶ τίς ἀνθρώ-

πων σε χαμαιγενέων πολιᾶς

ἐξανῆκεν γαστρός; ἐχθίστοισι μὴ ψεύδεσιν

100καταμιάναις εἰπὲ γένναν.”

τὸν δὲ θαρσήσαις ἀγανοῖσι λόγοις

ὧδ᾿ ἀμείφθη· “Φαμὶ διδασκαλίαν Χεί-

ρωνος οἴσειν. ἀντρόθε γὰρ νέομαι

πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας, ἵνα Κενταύ-

ρου με κοῦραι θρέψαν ἁγναί.

εἴκοσι δ᾿ ἐκτελέσαις ἐνιαυτοὺς οὔτε ἔργον

105οὔτ᾿ ἔπος ἐκτράπελον κείνοισιν εἰπὼν ἱκόμαν

οἴκαδ᾿, ἀρχαίαν κομίζων

πατρὸς ἐμοῦ, βασιλευομέναν

οὐ κατ᾿ αἶσαν, τάν ποτε Ζεὺς ὤπασεν λαγέτᾳ

Αἰόλῳ καὶ παισὶ τιμάν.

πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἄθεμιν λευ-

καῖς πιθήσαντα φρασίν

110ἁμετέρων ἀποσυλᾶ-

σαι βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέων·

τοί μ᾿, ἐπεὶ πάμπρωτον εἶδον φέγγος, ὑπερφιάλου

ἁγεμόνος δείσαντες ὕβριν, κᾶδος ὡσ-

είτε φθιμένου δνοφερόν

ἐν δώμασι θηκάμενοι μίγα κωκυτῷ γυναικῶν,

κρύβδα πέμπον σπαργάνοις ἐν πορφυρέοις,

115νυκτὶ κοινάσαντες ὁδόν, Κρονίδᾳ

δὲ τράφεν Χείρωνι δῶκαν.

Ϝ´

ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων

ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων, κε-

δνοὶ πολῖται, φράσσατέ μοι σαφέως·

Αἴσονος γὰρ παῖς ἐπιχώριος οὐ ξεί-

ναν ἱκάνω γαῖαν ἄλλων.

φὴρ δέ με θεῖος Ἰάσονα κικλῄσκων προσαύδα.”

120ὣς φάτο· τὸν μὲν ἐσελθόντ᾿ ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός·

ἐκ δ᾿ ἄρ᾿ αὐτοῦ πομφόλυξαν

δάκρυα γηραλέων γλεφάρων,

ἃν περὶ ψυχὰν ἐπεὶ γάθησεν ἐξαίρετον

γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν.

καὶ κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι

125ἤλυθον κείνου γε κατὰ κλέος· ἐγγὺς

μὲν Φέρης κράναν Ὑπερῇδα λιπών,

ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν· ταχέως δ᾿ Ἄ-

δματος ἷκεν καὶ Μέλαμπος

εὐμενέοντες ἀνεψιόν. ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ

μειλιχίοισι λόγοις αὐτοὺς Ἰάσων δέγμενος

ξείνι᾿ ἁρμόζοντα τεύχων

πᾶσαν ἐυφροσύναν τάνυεν

130ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ᾿ ἁμέραις

ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον.

ἀλλ᾿ ἐν ἕκτᾳ πάντα λόγον θέμενος σπου-

δαῖον ἐξ ἀρχᾶς ἀνήρ

συγγενέσιν παρεκοινᾶθ᾿

οἱ δ᾿ ἐπέσποντ᾿. αἶψα δ᾿ ἀπὸ κλισιᾶν

ὦρτο σὺν κείνοισι· καί ῥ᾿ ἦλθον Πελία μέγαρον·

135ἐσσύμενοι δ᾿ εἴσω κατέσταν· τῶν δ᾿ ἀκού-

σαις αὐτὸς ὑπαντίασεν

Τυροῦς ἐρασιπλοκάμου γενεά· πραῢν δ᾿ Ἰάσων

μαλθακᾷ φωνᾷ ποτιστάζων ὄαρον

βάλλετο κρηπῖδα σοφῶν ἐπέων·

“Παῖ Ποσειδᾶνος Πετραίου,

Ζ΄ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι

140κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας δόλιον τρα-

χεῖαν ἑρπόντων πρὸς ἔπιβδαν ὅμως·

ἀλλ᾿ ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ θεμισσαμένους ὀρ-

γὰς ὑφαίνειν λοιπὸν ὄλβον.

εἰδότι τοι ἐρέω· μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ

καὶ θρασυμήδεϊ Σαλμωνεῖ· τρίταισιν δ᾿ ἐν γοναῖς

ἄμμες αὖ κείνων φυτευθέν-

τες σθένος ἀελίου χρύσεον

145λεύσσομεν. Μοῖραι δ᾿ ἀφίσταντ᾿, εἴ τις ἔχθρα πέλει

ὁμογόνοις αἰδῶ καλύψαι.

οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν

οὐδ᾿ ἀκόντεσσιν μεγάλαν προγόνων τι-

μὰν δάσασθαι. μῆλά τε γάρ τοι ἐγώ

καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ᾿ ἀ-

γρούς τε πάντας, τοὺς ἀπούρας

150ἁμετέρων τοκέων νέμεαι πλοῦτον πιαίνων·

κοὔ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ᾿ ἄγαν·

ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον

καὶ θρόνος, ᾧ ποτε Κρηθεΐδας

ἐγκαθίζων ἱππόταις εὔθυνε λαοῖς δίκας—

τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας

155λῦσον, ἄμμιν μή τι νεώτερον ἐξ αὐ-

τῶν ἀναστάῃ κακόν.”

ὣς ἄρ᾿ ἔειπεν, ἀκᾷ δ᾿ ἀντ-

αγόρευσεν καὶ Πελίας· “Ἔσομαι

τοῖος· ἀλλ᾿ ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας

ἀμφιπολεῖ· σὸν δ᾿ ἄνθος ἥβας ἄρτι κυ-

μαίνει· δύνασαι δ᾿ ἀφελεῖν

μᾶνιν χθονίων. κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαι

160Φρίξος ἐλθόντας πρὸς Αἰήτα θαλάμους

δέρμα τε κριοῦ βαθύμαλλον ἄγειν,

τῷ ποτ᾿ ἐκ πόντου σαώθη

Η΄ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων.

ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν φω-

νεῖ. μεμάντευμαι δ᾿ ἐπὶ Κασταλίᾳ,

εἰ μετάλλατόν τι· καὶ ὡς τάχος ὀτρύ-

νει με τεύχειν ναῒ πομπάν.

165τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον· καί τοι μοναρχεῖν

καὶ βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν. καρτερός

ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω

Ζεὺς ὁ γενέθλιος ἀμφοτέροις.”

σύνθεσιν ταύταν ἐπαινήσαντες οἱ μὲν κρίθεν·

ἀτὰρ Ἰάσων αὐτὸς ἤδη

170ὤρνυεν κάρυκας ἐόντα πλόον

φαινέμεν παντᾷ. τάχα δὲ Κρονίδαο

Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς ἀκαμαντομάχαι

ἦλθον Ἀλκμήνας θ᾿ ἑλικογλεφάρου Λή-

δας τε, δοιοὶ δ᾿ ὑψιχαῖται

ἀνέρες, Ἐννοσίδα γένος, αἰδεσθέντες ἀλκάν,

ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ᾿ ἄκρας Ταινάρου· τῶν μὲν κλέος

175ἐσλὸν Εὐφάμου τ᾿ ἐκράνθη

σόν τε, Περικλύμεν᾿ εὐρυβία.

ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατήρ

ἔμολεν, εὐαίνητος Ὀρφεύς.

πέμπε δ᾿ Ἑρμᾶς χρυσόραπις διδύμους υἱ-

οὺς ἐπ᾿ ἄτρυτον πόνον,

τὸν μὲν Ἐχίονα, κεχλά-

δοντας ἥβᾳ, τὸν δ᾿ Ἔρυτον. ταχέες

180ἀμφὶ Παγγαίου θεμέθλοις ναιετάοντες ἔβαν,

καὶ γὰρ ἑκὼν θυμῷ γελανεῖ θᾶσσον ἔν-

τυνεν βασιλεὺς ἀνέμων

Ζήταν Κάλαΐν τε πατὴρ Βορέας, ἄνδρας πτεροῖσιν

νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις.

τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺν ἡμιθέοι-

σιν πόθον ἔνδαιεν Ἥρα

Θ΄ναὸς Ἀργοῦς, μή τινα λειπόμενον

186τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ μένειν αἰ-

ῶνα πέσσοντ᾿, ἀλλ᾿ ἐπὶ καὶ θανάτῳ

φάρμακον κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς ἅ-

λιξιν εὑρέσθαι σὺν ἄλλοις.

ἐς δ᾿ Ἰαολκὸν ἐπεὶ κατέβα ναυτᾶν ἄωτος,

λέξατο πάντας ἐπαινήσαις Ἰάσων. καί ῥά οἱ

190μάντις ὀρνίχεσσι καὶ κλά-

ροισι θεοπροπέων ἱεροῖς

Μόψος ἄμβασε στρατὸν πρόφρων· ἐπεὶ δ᾿ ἐμβόλου

κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν,

χρυσέαν χείρεσσι λαβὼν φιάλαν

ἀρχὸς ἐν πρύμνᾳ πατέρ᾿ Οὐρανιδᾶν ἐγ-

χεικέραυνον Ζῆνα, καὶ ὠκυπόρους

195κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμους τ᾿ ἐκάλει νύ-

κτας τε καὶ πόντου κελεύθους

ἄματά τ᾿ εὔφρονα καὶ φιλίαν νόστοιο μοῖραν·

ἐκ νεφέων δέ οἱ ἀντάυσε βροντᾶς αἴσιον

φθέγμα· λαμπραὶ δ᾿ ἦλθον ἀκτῖ-

νες στεροπᾶς ἀπορηγνύμεναι.

ἀμπνοὰν δ᾿ ἥρωες ἔστασαν θεοῦ σάμασιν

200πιθόμενοι· κάρυξε δ᾿ αὐτοῖς

ἐμβαλεῖν κώπαισι τερασκόπος ἁδεί-

ας ἐνίπτων ἐλπίδας·

εἰρεσία δ᾿ ὑπεχώρη-

σεν ταχειᾶν ἐκ παλαμᾶν ἄκορος.

σὺν Νότου δ᾿ αὔραις ἐπ᾿ Ἀξείνου στόμα πεμπόμενοι

ἤλυθον· ἔνθ᾿ ἁγνὸν Ποσειδάωνος ἕσ-

σαντ᾿ ἐνναλίου τέμενος,

205φοίνισσα δὲ Θρηϊκίων ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν,

καὶ νεόκτιστον λίθων βωμοῖο θέναρ.

ἐς δὲ κίνδυνον βαθὺν ἱέμενοι

δεσπόταν λίσσοντο ναῶν,

Ι΄συνδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμάκετον

ἐκφυγεῖν πετρᾶν. δίδυμαι γὰρ ἔσαν ζω-

αί, κυλινδέσκοντό τε κραιπνότεραι

210ἢ βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες· ἀλλ᾿ ἤ-

δη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς

ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν. ἐς Φᾶσιν δ᾿ ἔπειτεν

ἤλυθον, ἔνθα κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν

μεῖξαν Αἰήτᾳ παρ᾿ αὐτῷ.

πότνια δ᾿ ὀξυτάτων βελέων

ποικίλαν ἴυγγα τετράκναμον Οὐλυμπόθεν

215ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ

μαινάδ᾿ ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν

πρῶτον ἀνθρώποισι λιτάς τ᾿ ἐπαοιδὰς

ἐκδιδάσκησεν σοφὸν Αἰσονίδαν,

ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ᾿ αἰ-

δῶ, ποθεινὰ δ᾿ Ἑλλὰς αὐτάν

ἐν φρασὶ καιομέναν δονέοι μάστιγι Πειθοῦς,

220καὶ τάχα πείρατ᾿ ἀέθλων δείκνυεν πατρωίων·

σὺν δ᾿ ἐλαίῳ φαρμακώσαισ᾿

ἀντίτομα στερεᾶν ὀδυνᾶν

δῶκε χρίεσθαι, καταίνησάν τε κοινὸν γάμον

γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι.

ἀλλ᾿ ὅτ᾿ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσ-

σοις ἄροτρον σκίμψατο

225καὶ βόας, οἱ φλόγ᾿ ἀπὸ ξαν-

θᾶν γενύων πνέον καιομένοιο πυρός,

χαλκέαις δ᾿ ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν᾿ ἀμειβόμενοι·

τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος. ὀρ-

θὰς δ᾿ αὔλακας ἐντανύσαις

ἤλαυν᾿, ἀνὰ βωλακίας δ᾿ ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον

γᾶς. ἔειπεν δ᾿ ὧδε· “Τοῦτ᾿ ἔργον βασιλεύς,

230ὅστις ἄρχει ναός, ἐμοὶ τελέσαις

ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθω,

ΙΑ΄ κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ θυσάνῳ.”

ὣς ἄρ᾿ αὐδάσαντος ἀπὸ κρόκεον ῥί-

ψαις Ἰάσων εἷμα θεῷ πίσυνος

εἴχετ᾿ ἔργου· πῦρ δέ νιν οὐκ ἐόλει παμ-

φαρμάκου ξείνας ἐφετμαῖς.

σπασσάμενος δ᾿ ἄροτρον, βοέους δήσαις ἀνάγκᾳ

235ἔντεσιν αὐχένας ἐμβάλλων τ᾿ ἐριπλεύρῳ φυᾷ

κέντρον αἰανὲς βιατὰς

ἐξεπόνησ᾿ ἐπιτακτὸν ἀνήρ

μέτρον. ἴυξεν δ᾿ ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει

δύνασιν Αἰήτας ἀγασθείς.

πρὸς δ᾿ ἑταῖροι καρτερὸν ἄνδρα φίλας

240ὤρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ νιν ποί-

ας ἔρεπτον, μειλιχίοις τε λόγοις

ἀγαπάζοντ᾿. αὐτίκα δ᾿ Ἀελίου θαυ-

μαστὸς υἱὸς δέρμα λαμπρόν

ἔννεπεν, ἔνθα νιν ἐκτάνυσαν Φρίξου μάχαιραι·

ἔλπετο δ᾿ οὐκέτι οἱ κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον.

κεῖτο γὰρ λόχμᾳ, δράκοντος

δ᾿ εἴχετο λαβροτατᾶν γενύων,

245ὃς πάχει μάκει τε πεντηκόντερον ναῦν κράτει,

τέλεσεν ἃν πλαγαὶ σιδάρου.

μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾿ ἀμαξιτόν· ὥρα

γὰρ συνάπτει· καί τινα

οἶμον ἴσαμι βραχύν· πολ-

λοῖσι δ᾿ ἄγημαι σοφίας ἑτέροις.

κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν,

250ὦ Ἀρκεσίλα, κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐ-

τᾳ, τὰν Πελιαοφόνον·

ἔν τ᾿ Ὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν πόντῳ τ᾿ ἐρυθρῷ

Λαμνιᾶν τ᾿ ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφόνων·

ἔνθα καὶ γυίων ἀέθλοις ἐπεδεί-

ξαντο ἶν᾿ ἐσθᾶτος ἀμφίς,

ΙΒ΄καὶ συνεύνασθεν. καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς

255σπέρμ᾿ ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀ-

κτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον

ἆμαρ ἢ νύκτες· τόθι γὰρ γένος Εὐφά-

μου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεί

τέλλετο· καὶ Λακεδαιμονίων μιχθέντες ἀνδρῶν

ἤθεσιν ἔν ποτε Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ

νᾶσον· ἔνθεν δ᾿ ὔμμι Λατοί-

δας ἔπορεν Λιβύας πεδίον

260σὺν θεῶν τιμαῖς ὀφέλλειν, ἄστυ χρυσοθρόνου

διανέμειν θεῖον Κυράνας

ὀρθόβουλον μῆτιν ἐφευρομένοις.

γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν· εἰ

γάρ τις ὄζους ὀξυτόμῳ πελέκει

ἐξερείψειεν μεγάλας δρυός, αἰσχύ-

νοι δέ οἱ θαητὸν εἶδος,

265καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον περ᾿ αὐτᾶς,

εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον,

ἢ σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν

δεσποσύναισιν ἐρειδομένα

μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν,

ἑὸν ἐρημώσαισα χῶρον.

270ἐσσὶ δ᾿ ἰατὴρ ἐπικαιρότατος, Παι-

άν τέ σοι τιμᾷ φάος.

χρὴ μαλακὰν χέρα προσβάλ-

λοντα τρώμαν ἕλκεος ἀμφιπολεῖν.

ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις·

ἀλλ᾿ ἐπὶ χώρας αὖτις ἕσσαι δυσπαλὲς

δὴ γίνεται, ἐξαπίνας

εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηται.

275τὶν δὲ τούτων ἐξυφαίνονται χάριτες.

τλᾶθι τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυρά-

νας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν.

ΙΓ΄τῶν δ᾿ Ὁμήρου καὶ τόδε συνθέμενος

ῥῆμα πόρσυν᾿· ἄγγελον ἐσλὸν ἔφα τι-

μὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ φέρειν·

αὔξεται καὶ Μοῖσα δι᾿ ἀγγελίας ὀρ-

θᾶς. ἐπέγνω μὲν Κυράνα

280καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττου δικαιᾶν

Δαμοφίλου πραπίδων. κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος,

ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς ἐγκύρ-

σαις ἑκατονταετεῖ βιοτᾷ,

ὀρφανίζει μὲν κακὰν γλῶσσαν φαεννᾶς ὀπός,

ἔμαθε δ᾿ ὑβρίζοντα μισεῖν,

285οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς,

οὐδὲ μακύνων τέλος οὐδέν. ὁ γὰρ και-

ρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει.

εὖ νιν ἔγνωκεν· θεράπων δέ οἱ, οὐ δρά-

στας ὀπαδεῖ. φαντὶ δ᾿ ἔμμεν

τοῦτ᾿ ἀνιαρότατον, καλὰ γινώσκοντ᾿ ἀνάγκᾳ

ἐκτὸς ἔχειν πόδα. καὶ μὰν κεῖνος Ἄτλας οὐρανῷ

290προσπαλαίει νῦν γε πατρῴ-

ας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων·

λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφθιτος Τιτᾶνας. ἐν δὲ χρόνῳ

μεταβολαὶ λήξαντος οὔρου

ἱστίων. ἀλλ᾿ εὔχεται οὐλομέναν νοῦ-

σον διαντλήσαις ποτέ

οἶκον ἰδεῖν, ἐπ᾿ Ἀπόλλω-

νός τε κράνᾳ συμποσίας ἐφέπων

295θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς ἥβαν πολλάκις, ἔν τε σοφοῖς

δαιδαλέαν φόρμιγγα βαστάζων πολί-

ταις ἡσυχίᾳ θιγέμεν,

μήτ᾿ ὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δ᾿ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν·

καί κε μυθήσαιθ᾿, ὁποίαν, Ἀρκεσίλα,

εὗρε παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων,

πρόσφατον Θήρᾳ ξενωθείς.

  One of the chief treatments of the Argonautic legend before Apollonius was that by the Boeotian post Pindar, in his Fourth Pythian Ode. The more one reads this poem, the more one becomes aware that Apollonius must have known it intimately. Many of the elements that go to make the Argonautica are already present: Medea is already a dominant character-her speech opens Pindar's poem, there is a catalogue of heroes who come to assist Jason, key phrases such as μειλιχίοισι λόγοις (Pind. P. 4.128) make an appearance; see further Studies in the Reception of Pindar in Ptolemaic Poetry, Alexandros Kampakoglou 2019; The Poets of Alexandria, Susan Stephens, 2018.

  1 –3. Invocation of the Muse:

  1: σάμερον μέν: the use of μέν, without an answering particle emphasises the opening word of the Ode. χρή: the poet speaks of his poetic task in terms of obligation or necessity. The obligation is commonly alleged by the poet to arise from the merit of the victor or else from the performance of great deeds, the fame of which can only be adequately perpetuated by the poet. The real obligation is of course the one entailed by the commission.

  1-2: παρ’ άνδρί φίλῳ / στάμεν: similar to the opening of Argonautica Book 3.1-2: Εί δ’ άγε νΰν, Ερατώ, παρά θ’ϊστασο καί μον ένισπε. Although άνδρί φίλῳ need not imply that Pindar is intimate with the King. The poet often refers to a victor as a friend, it perhaps implies more than the fact that he has received a commission from the person concerned.

  2: στάμεν: this Doric form of the infinitive (< ἵστημι) is attested only here:

  2: εὐΐππου . . . Κυράνας: is a genitive of place. The adjective is particularly appropriate for Cyrene, since Libya was famous for its horses (and chariots) in antiquity.

  2: κωμάζοντι σὺν Ἀρκεσίλᾳ: dat. sing. participle agreeing with the name of the King. A κώμος was normally accompanied by a flute and could be either a stationary celebration or a procession moving from one place to another. Pindar is supplying the song part of the revelry. By placing the name of the Cyrenaean king both here at the end of the second verse from the beginning and again at the end of the second verse before the conclusion of the ode (298) as well as at the opening (65) and the close (250) of the Colchian narrative, Pindar makes it serve as a frame not only for the whole ode but also for the central episode within it and thus gives it special prominence.

  3: Μοῖσα: the Aeolic form of the noun. Λατοίδαισιν: The plural here includes Artemis explicitly and Leto implicitly, i. e. the triad who presided over the games at Delphi. όφειλόμενον: in an ode celebrating a victory praise is naturally due to the gods in whose honour (and their cult-seat at which) the games are held. Moreover, divinities are considered in some way ultimately responsible for success at the games over which they preside. The mention of Πυθώνι here serves both to identify the place where the victory was won and to provide the setting for the myth which follows. αὔξῃς: pres. subj. act. 2nd. sg. αὐξάνω, after ὄφρα.

  3 (f): ούρον ύμνων: the “breeze of song” refers to the physical act of singing which accompanies the victor in his celebration. The image is also appropriate here in the prooemium of an ode which will narrate the voyage of the Argonauts.

  4 (a), ένθα ποτέ: it is a traditional device of early Greek poetry, once the subject has been stated, to introduce a narrative by means ofa relative clause.

  4 (b). χρυσέων Διὸς αἰετῶν πάρεδρος: Pindar told elsewhere (cf. fr. 54) the story of how two eagles were sent by Zeus, one from the West and the other from the East, to locate the centre of the earth. Their meeting at Delphi was marked by a white stone called the όμφαλός At some point two golden eagles were set up on either side of the stone. which are still represented on stone relief carvings of the 4th cent. However, they were allegedly carried off at the time of the Sacred War (356–346 B. C.) when the Phocians seized Delphi.

  4 (e ). πάρεδρος: Pindar, who often uses this word of a person occupying a seat of honour.

  5 (a) ούκ άποδάμου ’Απόλλωνος τυχόντος: genitive absolute. Since Apollo was known to have many cult centres among the Hyperboreans {Py. 10. 34–36), all of which he would be presumed to visit from time to time, it could not be assumed that he would always be present to prompt the προφήτις.

  6: χρήσεν ... / ... ώς ... κτίσσειεν: the subordinate clause is final: “proclaimed Battus as colonizer . . . so that he might found.

  6 (c). καρποφόρου: The Cyrenaica was often mentioned in antiquity for its fertility.

  6 (d). Λιβύας: Battus is more properly called the oecist of Cyrene, but Pindar prefers to avoid repetition.

  6 –7 (b). ἱεράν / νᾶσον: in Homer Ιερός, a common epithet of cities, is used twice of islands: Euboea (II. 2. 535) and Έχινάων (= Echinades) ... ίεράων | νήσων II. 2. 625–26). Among the Lipari Islands the one known today as Vulcano was once called 'Ιερά and was thought to be the site of Hephaestus’ forge because of its volcanic activity (cf. Th. 3. 88. 3). The “holy island” here is Thera (cf. 10) which like Vulcano may well have been called ιερά because of volcanic activity.

  7 (a) νάσον ... λιπών: to say that people leave a place, like saying that they drink the water of a particular stream, is sometimes a more elaborate way of identifying their home.

  7 (b). ώς: normally first in its clause but the postponement may be seen as influencing the word placed in front of it. ήδη: not “at once” but “in the end.”

  7 (e). εύάρματον: Having called Cyrene εὐίππου, Pindar again alludes to Arcesilaus’ victory and by the choice of epithet now suggests that it was in the chariot-race.

  8: πόλιν ἐν ἀργινόεντι μαστῷ: The use of this epithet, which Homer applied to two cities in the Catalogue ofShips, is one of the many examples of color epicus in this ode. Whether the hill on which Cyrene was originally settled was white in Pindar’s day or not, there is no reason why he should not describe it as such in Battus’ time, especially since he calls it a μαστός, the choice of which word would itself naturally suggest by association an epithet meaning “white”.

  9–11. καί . . . Κόλχων: often Pindar does not conclude a sentence at the end of a strophe. This type of enjambement not only helps to bind the strophes together, but it also serves to emphasize the part which is placed at the beginning of the new strophe.

  9: τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι: “bring back safe, i.e. redeem, fulfil:” aor. opt. act. 3rd. sg. <ἀνακομίζω.

  9-10: ἔπος . . . Θήραιον: “prophecy spoken on Thera.”

  10:ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ: the word order is unusual. γενεά: in early Greece reckoning by generations offered one of the main ways of establishing some sort of chronology. This was often important not only for historical but also contemporary political purposes as well. Naturally mythology and imagination were used to fill in gaps. About 500 B. C. (or some time before) Hecataeus of Miletus attempted to systematize existing chronologies in his Genealogiae, which included the Argonauts among others. Apollonius Rhodius is less precise: at 4. 1751–52 Iason, interpreting Euphemus’ dream, tells him of the island (Thera), iv’ όπλότεροι παίδων σέθεν έννάσσονται / παϊδες.

  10-11: Αἰήτα τό ποτε ζαμενὴς / παῖς: The prefix ζα-, an epic and Aeolic equivalent of δια-, has an intensifying function as in ζαής, ζάθεος, ζάκοτος, etc. The final element -μενής is the adjectival suffix derived from μένος: “which the high-spirited child of Aietes: Αἰήτα: masc. gen. sg. (doric, aeolic) <Αἰήτης.

  11 (a), άπέπνευσ’ άθανάτου στόματος: a variant of the poetic phrase used to describe the act of speaking in which the organ ofspeech from which the sound comes is mentioned together with a verb ofmotion or articulation; (II. 1. 249 άπό γλώσσης ... ρέεν αύδή.) άπέπνευσ’: not elsewhere used with έπος or a synonym of it.

  11 (d). δέσποινα Κόλχων: Medea is not just a “Colchian princess”, but the “mistress of the Colchians”, i. e. δέσποινα emphasizes Medea’s status and power.

  12 (a), ήμιθέοισιν Ίάσονος αίχματάο ναύταις: what the nautical metaphor in 3 suggested and the references to the island of Thera in 6 –7 and 10 vaguely implied is now made explicit. We are to hear of a voyage, in fact of the most famous of all mythical voyages, that of the Argo, which is here indirectly but clearly mentioned. αἰχμᾱτᾶο, (spearman, warrior): masc gen sg (epic doric) <αἰχμητής.

  12 (d). ναύταις: in substantival apposition to ήμιθέοισιν together with which it frames Ίάσονος αίχματάο. Pindar begins the story of the Argonautic expedition in the form of a speech (13 —56) and then resumes it later as a narrative (70-262).

  Read More

  The whole story, as often in Pindar, is told in regressive order: (1) colonization of Libya, (2) encounter of Euphemus with Eurypylus, (3) Iason and the expedition to Colchis. Whereas Iason dominates the story in the narrative proper, Eu­ phemus, the ancestor of the Cyrenaean royal family, is at the centre of the story in Medea’s speech. Her speech serves to focus initial attention upon this one Argonaut, who, though never lost sight of later (cf. 175, 256), nevertheless must thereafter play a subordinate role in Iason’s great adventure. The speech falls into five distinct sections: (a) 13 –20, Colonization from Thera to Libya, (b) 20–37, Encounter of Euphemus with Triton/Eurypylus, (c) 38–49, Explanation of the Delay in Coloni­ zation, (d) 50–53, Euphemus, the Ancestor of the Battiads, on Lemnos, (e) 53 –56, Oracle given to Battus. Significantly, in Apollonius Rhodius, who is not concerned with glorifying the Battiad dynasty, the prophecy regarding Euphemus and the clod is reduced to a brief interpretation by Iason to Euphemus of the latter’s dream (4. 1749–54). 13-20. Colonisation from Thera to Libya. Having brought the Argonauts to Thera so that the island can serve as the setting for Medea’s speech. Pindar now provides his equivalent of a foundation oracle couched in appropriately riddling language. We move with one leap from Thera to Libya, the future goal of the Theran colonization and likewise the place where the original token ofsovereignty over the land was received.

  13: κέκλυτε: (hear): aor. imperat. act. 2nd. pl. <κλύω.

  13:παϊδες ύπερθύμων τε φωτών καί θεών: the Argonauts are a select crew: some are ήμίθεοι in the strict sense, while the rest, like Iason, are sons of distinguished (this is the implication of the Homeric ύπερθύμων) mortal fathers.

  14 (a), άλιπλάκτου . . . γᾶς: “sea-beaten land.” The use of the epithet here is not merely decorative, since it prepares us for 17–18 in which the transformation of the islanders into landsmen is described in oracular fashion.

  14 (c). Έπάφοιο κόραν: in Medea’s oracular language the land of Libya appears as its eponymous heroine, who is here called the daughter of Epaphus.

  15 ἀστέων ῥίζαν: ῥίζα can be used of anything from which something springs or grows metaphorical usage of the word is especially common in early Greek in the sphere of the family;

  16: Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοις: Although at a considerable distance from the capital, the oracle of Zeus Ammon was a noted feature of the region of Cyrene.

  20: Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς: Pindar’s account of the Argonauts’ return is as follows. After leaving Colchis (on the southeastern end of the Black Sea) by the Phasis River, they crossed Oceanus and the Red Sea (perhaps the Indian Ocean and our Red Sea), returned to Oceanus, traveled overland for twelve days to Libya and Lake Tritonis, through whose outflow they reached the Mediterranean, stopping at Thera and Lemnos on their way to Iolcus.

  33: Εὐρύπυλος Γαιαόχου παῖς ἀφθίτου Ἐννοσίδα: Triton, son of Poseidon, calls himself here by the name of Libya’s first king, Eurypylus. Lake Tritonis means “Triton’s Lake.”

  42: ἐν τᾷδ᾿. . . νάσῳ: Thera.

  44: Ταίναρον εἰς ἱερὰν: At the southern tip of Lacedaemon, where an entrance to Hades was supposed to be.

  46: Καφισοῦ παρ᾿ ὄχθαις: Near Orchomenus in Boeotia (cf. Ol. 14.1–5).

  49: ἐξανίστανται . . . Μυκηνᾶν: As part of the mass migrations of the twelfth century.

  50: ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν: The women of Lemnos, with whom the Argonauts slept on their way home to Iolcus (cf. 254–257).

  51: τέκωνται / φῶτα: Battus.

  52: κελαινεφέων πεδίων: Unlike much of the surrounding area, Cyrene receives some rainfall.

  59: μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου: Battus.

  61:μελίσσας Δελφίδος: The Pythia, the priestess through whom Apollo conveyed his oracles. “Spontaneous” indicates that she answered before she was asked the question. For Battus’ stammer and consultation of the Pythia, see Hdt. 4.155.

  66: ἐξ Ἀμφικτιόνων: The officials overseeing the Pythian games (schol).

  69: Μινυᾶν: The Minyae, the Battidae, or both. The Minyae were from Orchomenus (cf. Ol. 14.4).

  74: ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ῥηθὲν ματέρος: Delphi, the navel of Gaea, Earth.

  80: Μαγνήτων: Magnesia was the easternmost district of Thessaly, between the Peneius River and the Gulf of Pagasae, including Iolcus and Mt. Pelion.

  88: χαλκάρματός . . . πόσις: Ares.

  89: Ὦτον καὶ σέ, τολμάεις Ἐπιάλτα ἄναξ: Two gigantic brothers who tried to scale heaven by piling Ossa on Olympus and Pelion on them; they were killed by Apollo (cf. Od. 11.307–320) or Artemis (cf. Apollod. 1.7.4).

  90: Τιτυὸν: The giant Tityus was slain by Artemis (and confined in Hades) for attempting to rape her mother Leto on her way to Delphi (cf. Od. 11.576–581).

  99: πολιᾶς ἐξανῆκεν γαστρός: The scholia gloss πολιᾶς as “old,” hence respectful in tone, but others take it to be insulting.

  103: πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας: Chariclo was Chiron’s wife, Philyra his mother.

  107: λαγέτᾳ / Αἰόλῳ See Media, genealogy of Aeolus. Tyro was married to her uncle Cretheus, thus making Aeson and Pelias half-brothers.

  109: λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν: the meaning of the phrase is in doubt. Glosses include “evil” (Hesychius), “shallow” (schol.), or “empty” (schol.).

  126: Φέρης κράναν Ὑπερῇδα λιπών: In the Thessalian city of Pherae (Strabo 9.5.18).

  138: Ποσειδᾶνος Πετραίου: Poseidon was called Περαῖος by the Thessalians for splitting the mountains to create the valley of Tempe (schol.).

  141: μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ: Enarea, wife of Aeolus.

  152: Κρηθεΐδας: Aeson.

  160: ἑὰν ψυχὰν κομίξαι: i.e. call back his soul to rest in a cenotaph at home.

  163: ματρυιᾶς: Ino, who in some versions falsely accused Phrixus of being in love with her; he escaped across the sea to Colchis on the back of the ram with the golden fleece.

  172: τρεῖς ἀκαμαντομάχαι: son of Alcmene, and Castor and Polydeuces, sons of Leda.

  175-6: Εὐφάμου . . . Περικλύμεν᾿ εὐρυβία: Euphamus is from Taenarus (cf. 43–44); Periclymenus is the son of Neleus from Pylos. Their hair was presumably tied up in a knot; others render “high-plumed.”

  180: ἀμφὶ Παγγαίου θεμέθλοις: A mountain in Thrace.

  202: ἐπ᾿ Ἀξείνου στόμα: The Black Sea, also called (euphemistically) the Hospitable (Euxine) Sea.

  206: λίθων βωμοῖο θέναρ:The hollowed top of the altar held the fire upon which the animal parts were burned.

  207-8: συνδρόμων κινηθμὸν . . . πετρᾶν: The Symplegades. At Od. 12.61–72 Homer refers to Jason’s passing through the “Planctae” on his return voyage.

  210: ἐς Φᾶσιν: River at the eastern end of the Black Sea where Colchis is located.

  214: ποικίλαν ἴυγγα: The iynx, a love charm intended to instill a responsive passion in the person desired as a lover, consisted of a wryneck attached to a small wheel.

  239-40: Ἀελίου θαυμαστὸς υἱὸς: Aeetes (cf. Od. 10.135–139).

  255: ἐσθᾶτος ἀμφίς: The games held by Hypsipyle (cf. Ol. 4.19–23). Before the Argonauts arrived the women of Lemnos had killed their husbands (cf. Aesch. Cho. 631 ff.).

  253: ἀρούραις: i.e. women’s wombs.

  258: Καλλίσταν: “Fairest,” i.e. Thera (cf. Hdt. 4.147.4).

  263: τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν: Proverbial for his ability to understand riddles.

  268: μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν: Arcesilas does not recall Damophilus, he will serve a master in another city.

  270: Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάος: Apollo the healer.

  278: τιμὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ φέρειν: Cf. Il. 15.207.

  289: κεῖνος Ἄτλας: i.e. Damophilus.

  294: ἐπ᾿ Ἀπόλλωνός τε κράνᾳ: In Cyrene (cf. Hdt. 6.158 and Call. Hymn 2.88).

  298: παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων: The immortal verses are Pindar’s. The closing lines constitute a sphragis, in which the poet alludes to himself and predicts the immortality of his poem through future performance (cf. Bacch. 3.96–98).

   

  σήμερον to-day

  μέν as while whereas

  χρή imp: ἔχρην/χρῆν it is necessary

  σύ σοῦ σοί σέ you (sg.)

  παρά from/by/to the side of

  ἀνήρ ἀνδρός ὁ, man

  φίλος –η –ον, dear beloved one's own

  ἵστημι στήσω ἔστησα (or ἔστην) ἕστηκα ἕσταμαι ἐστάθην, make to stand set

  εὔιππος (Ep. ἐΰιππος) –ον, well-horsed delighting in horses

  βασιλεύς βασιλέως ὁ, king

  Κυρήνη –ης ἡ, Cyrene

  ὄφρα so that until

  κωμάζω κωμάσω ἐκώμασα κεκώμακα ἐκωμάσθην, to go about with a party of revellers to revel make merry

  σύν with in company with

  Ἀρκεσίλαος –ου ὁ, Arcesilaus (name)

  Μοῦσα –ης ἡ, Muse

  Λητοΐδης –ου ὁ, son of Leto

  ὀφείλω ὀφειλήσω ὤφελον ὠφείληκα ––– ὠφειλήθην, to owe be obliged

  Πυθών –ῶνος ἡ, Pytho the region of Delphi

  τε and

  αὐξάνω αὐξήσω ηὔξησα ηὔξηκα ηὔξημαι ηὐξήθην, increase pas. grow

  οὖρος –ου ὁ, a fair wind

  ὕμνος –ου ὁ, a hymn festive song

  ἔνθα there thither; where whither

  ποτέ (ποτ’ ποθ’) when?; at some time ever once

  χρύσεος –η –ον, golden gold-inlaid

  Ζεύς διός ὁ, Zeus

  ἀετός –οῦ ὁ, (Ion. αἰετός) an eagle

  πάρεδρος –ον, sitting beside; standing beside

  οὐκ οὐχ οὐκι οὐχι not

  ἀπόδημος –ον, away from one's country from home abroad

  Ἀπόλλων –ωνος ὁ, Apollo

  τυγχάνω τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα ––– ––– happen meet obtain

  ἵέρεια –ας ἡ, priestess

  χράω χρήσω ἔχρησα ––– κέχρημαι ἐχρήσθην, to proclaim or direct by oracle (mid. χράομαι)

  οἰκιστήρ –ῆρος ὁ, Founder colonizer

  Βάττος ὁ, Battus (name)

  καρποφόρος –ον, fruit-bearing fruitful

  Λιβύη ἡ, Libya the north part of Africa

  ἱερός ο–ά] –όν holy

  νῆσος –ου ἡ, island

  ὡς as as if how; to

  ἤδη already by this time

  λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην, leave

  κτίζω κτίσω ἔκτισα ––– ἔκτισμαι ἐκτίσθην, build found create

  εὐάρματος –ον, with beauteous car

  πόλις –εως ἡ, city

  ἐν in on

  ἀργινόεις –εσσα –εν, white

  μαστός –οῦ ὁ, one of the breasts

  καί and

  ὁ, ἡ, τό the

  Μήδειος –α –ον, Mede

  ἔπος –ους τό word

  ἀνακομίζω ἀνακομιῶ ἀνεκόμισα ἀνακεκόμικα ἀνακεκόμισμαι ἀνεκομίσθην, to carry up

  ἕβδομος –η –ον, seventh

  δέκατος –η –ον, tenth

  γενεά ᾶς Ion. γενεή ῆς ἡ, race stock family

  Θήραιος Of Thera

  Αἰήτης –ου ὁ, Aeetes

  ζαμενής –ές very strong mighty raging

  παῖς παιδός ὁ/ἡ, child slave

  ἀποπνέω ἀποπνευσοῦμαι/ἀποπνεύσομαι ἀπέπνευσα ἀποπέπνευκα ἀποπέπνευσμαι ἀπεπνεύσθην, to breathe forth

  ἀθάνατος –ον, immortal deathless

  στόμα –ατος τό the mouth organ of speech

  δέσποινα –ης ἡ, mistress lady

  Κόλχος ὁ, a Colchian

  εἶπον aor. for λέγω and φημί said (aor. for λέγω)

  δέ but and

  οὕτως in this way so thus

  ἡμίθεος –ου ὁ, a half-god demigod

  Ἰάσων –ονος ὁ, Jason an Aiolid son of Aison of Iolkos leader of the Argonauts reared by Cheiron

  αἰχμητής –οῦ ὁ, a spearman

  ναύτης –ου ὁ, sailor

  κλύω ––– κέκλυκα ––– ––– ––– hearken

  ὑπέρθυμος –ον, high-spirited high-minded daring

  φώς φωτός ὁ, man

  θεός –οῦ ὁ, (gen./dat. θεόφιν) god

  φημί φήσω ἔφησα ––– ––– ––– say

  γάρ for (explanatory)

  ὅδε ἥδε τόδε this that

  ἐκ out of

  ἁλίπληκτος –ον, sea-beaten

  γαῖα –ας ἡ, earth

  Ἔπαφος –ου ὁ, Epaphus

  κόρη –ης ἡ, girl

  ἄστυ ἄστεως τό town

  ῥίζα –ης ἡ, a root

  φυτεύω φυτεύσω ἐφύτευσα πεφύτευκα πεφύτευμαι ἐφυτεύθην, to plant

  μελησίμβροτος –ον, an object of care

  Ἄμμων –ωνος ὁ, Zeus-Ammon

  θέμεθλα –ων τά the foundations lowest part bottom

  ἀντί opposite over against

  δελφίς –ῖνος ὁ, the dolphin

  ἐλαχυπτέρυξ –υγος short-finned

  ἵππος –ου ὁ, horse mare

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην, change respond

  θοός –ή –όν swift

  ἡνία (ἁνία) –ων τά or ἡνία (ἁνία) ἡ, reins bridle

  ἐρετμός ὁ, rowing

  δίφρος –ου ὁ, the chariot (board); seat

  νωμάω νωμήσω νώμησα νενώμηκα νενώμημαι ἐνωμήθην, to deal out distribute

  ἀελλόπους –ποδος storm footed

  ἐκεῖνος –η –ον, that one

  ὄρνις ὄρνιθος ὁ/ἡ, bird omen

  ἐκτελευτάω ἐκτελευτήσω ἐξετελεύτησα ἐκτετελεύτηκα ––– ἐξετελευτήθην, to bring quite to an end accomplish

  μέγας μεγάλη μέγα big great

  μητρόπολις –εως ἡ, the mother-state

  θήρα Thera

  γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι ––– be born become happen

  Τριτωνίς –δος ἡ, Tritonis

  προχοή –ῆς ἡ, outpouring

  λίμνη (λίμνα) –ης ἡ, pool swamp

  εἴδομαι εἴσομαι εἰσάμην are visible appear

  δίδωμι δώσω ἔδωκε δέδωκα δέδομαι ἐδόθην, give grant

  ξένιος –α –ον, belonging to a friend and guest hospitable

  πρῴραθεν from the ship's head from the front

  εὔφημος –ον, uttering sounds of good omen

  καταβαίνω καταβήσομαι κατέβην καταβέβηκα ––– ––– step down go down

  δέχομαι δέξομαι ἐδεξάμην ––– δέδεγμαι –εδέχθην, receive take await

  αἴσιος [–α] –ον, boding well auspicious

  ἐπί on upon

  Κρονίων –ωνος ὁ, son of Cronus

  πατήρ πατρός ὁ, father

  κλάζω κλάγξω ἔκλαγξα κέκλαγγα ––– ––– to make a sharp piercing sound

  βροντή –ῆς ἡ, thunder

  ἡνίκα at the time when

  ἄγκυρα anchor

  πρός from at towards

  χαλκόγενυς –υ with teeth of brass

  ναί yes

  κρήμνημι to hang be suspended

  τόσσαις to happen

  Ἀργώ –οῦς ἡ, the ship named Argo

  χαλινός –οῦ ὁ, a bridle bit

  δώδεκα/δυώδεκα twelve

  πρότερος –α –ον, before in front earlier

  ἡμέρα –ας ἡ, day time

  ὠκεανός –οῦ ὁ, Oceanus

  φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην, bear carry

  νῶτον –ου τό (or νῶτος ὁ) the back

  ὑπέρ over beyond on behalf of

  ἐρῆμος –η –ον, lone lonely desert

  ἐνάλιος [–α] –ον, in on of the sea

  δόρυ δόρατος τό spear

  μῆδος –ους τό counsels plans arts schemes

  ἀνασπάω ἀνασπάσω ἀνέσπασα ἀνέσπακα ἀνέσπασμαι ἀνεσπάσθην, to draw up pull up

  ἐμός –ή –όν my

  τουτάκι at this time

  οἰοπόλος –ον, traversed by sheep

  δαίμων δαίμονος ὁ/ἡ, divinity god spirit

  ἐπέρχομαι ἔπειμι ἐπῆλθον ἐπελήλυθα ––– ––– come near assault visit

  φαίδιμος –ον, shining

  αἰδοῖος –α –ον, regarded with reverence august venerable

  πρόσοψις –εως ἡ, appearance aspect mien

  τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα ––– ἐτέθην, set up place establish institute

  φίλιος –α –ον, friendly

  ἄρχω ἅρξω ἦρξα ἦρχα ἦργμαι ἦρχθην, begin rule (+gen.)

  ξένος –ου ὁ, stranger guest-friend foreigner

  ἅτε just as; seeing as

  ἔρχομαι εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα ––– ––– come go

  εὐεργέτης –ου ὁ, a well-doer benefactor

  δεῖπνον –ου τό feast

  ἐπαγγέλλω ἐπαγγελῶ ἐπήγγειλα ἐπήγγελκα ἐπήγγελμαι ἐπηγγέλθην, tell proclaim command

  ἀλλά but

  νόστος –ου ὁ return (home)

  πρόφασις –εως ἡ, allegation excuse plea

  γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ sweet pleasant

  κωλύω κωλύσω ἐκώλυσα κεκώλυκα κεκώλυμαι ἐκωλύθην, hinder prevent

  μένω μενῶ ἔμεινα μεμένηκα ––– ––– remain await stand fast

  Εὐρύπυλος –ου ὁ, Eurypylus son of Euaemon from Thessaly; son of Poseidon and Astypalaea from the island of Cos; or son of Telephus slain by Neoptolemus

  γαιήοχος –ον, earth-upholding

  ἄφθιτος –ον, not liable to perish imperishable

  Ἐννοσίδας –α ὁ, Earth-shaker

  εἰμί ἔσομαι impf. ἦν infin. εἶναι to be

  γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἔγνωσμαι ἐγνώσθην, know perceive

  ἐπείγω ἐπείξομαι ἤπειξα ––– ἤπειγμαι ἐπείχθην, press hard

  ἄν conditional particle

  εὐθύς –εῖα –ύ straight direct

  ἁρπάζω ἁρπάσομαι ἥρπασα ἥρπακα ἥρπασμαι ἡρπάσθην, snatch away steal

  ἄρουρα –ας ἡ, tilled or arable land ground fatherland

  δεξιτερός –ά –όν right the right

  προτυγχάνω to come before

  μαστεύω to seek search

  οὐδέ but not not even

  ἀπιθέω ἀπιθήσω ἀπίθησα he disobeyed

  νιν him her

  ἥρως ἥρωος ὁ, hero warrior

  ἀκτή –ῆς ἡ, headland foreland promontory

  θρῴσκω θοροῦμαι ἔθορον to leap spring

  χείρ χειρός ἡ, (dat. pl. χέρσι) hand

  ἀντερείδω to set firmly against

  βῶλος –ου ἡ, a lump of earth a clod

  δαιμόνιον divine being spirit

  πευθώ –οῦς ἡ, tidings news

  αὐτός –ή –ό his/her/itself

  κατακλύζω to dash over flood deluge inundate

  βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα ––– ––– go step walk

  ἅλμη –ης ἡ, sea-water brine

  ἑσπέρα –ας ἡ, evening

  ὑγρός –ά –όν wet moist running fluid

  πέλαγος –ους τό the sea

  ἕπομαι ἕψομαι ἑσπόμην imp: εἱπόμην to follow

  ἦ truly (emphasizes what follows)

  μήν verily truly then

  ὀτρύνω ὀτρυνῶ ὤτρυνα ––– ––– ––– urge on

  θαμά often oft-times

  λυσίπονος –ον, releasing from toil

  θεράπων –ονος ὁ, attendant servant

  φυλάσσω φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα πεφύλαγμαι ἐφυλάχθην, guard keep watch

  λανθάνω λήσω ἔλαθον λέληθα λέλησμαι ––– escape notice

  φρήν φρενός ἡ, thinking-thing heart core

  νῦν/νύ now as it is

  ὅς ἥ ὅ who which; this

  χέω χέω ἔχεα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην, to pour

  εὐρύχορος –ον, with broad places spacious

  σπέρμα –ατος τό seed offspring

  πρίν until before

  ὥρα –ας ἡ, season time moment

  εἰ if whether

  οἶκος –ου ὁ, house dwelling; household

  βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβλήθην, throw strike

  χθόνιος [–α] –ον, in under

  ᾍδης –ου ὁ, Hades

  Ταίναρος ἡ, Taenarus

  εἰς into to

  υἱός –οῦ ὁ, son

  ἵππαρχος –ου ὁ, a general of cavalry

  Ποσειδῶν –ῶνος ὁ, Poseidon

  ἄναξ –ακτος ὁ, ruler lord

  Εὐρώπη –ης ἡ, Europa Europe

  Τιτυός –οῦ ὁ, Tityus a giant the son of Gaea punished in Hades

  θυγάτηρ θυγατρός ἡ, daughter

  τίκτω τέξομαι ἔτεκον τέτοκα τέτεγμαι ἐτέχθην, beget bear

  Κηφισός –οῦ ὁ, the Cephisus

  ὄχθη –ης ἡ, a rising ground a bank dyke

  τέτρατος –η –ον, fourth

  ἐπιγίγνομαι ἐπιγενήσομαι ἐπιγενόμην ἐπιγέγονα ἐπιγεγένομαι ––– come after

  αἷμα –ατος τό blood

  λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἴλημμαι ἐλήφθην, take seize receive

  Δαναός –οῦ ὁ, king of Argos father of fifty daughters

  εὐρύς –εῖα –ύ broad

  ἄπειρος –α –ον, inexperienced of ignorant; boundless

  τότε at that time then next

  ἐξανίστημι ἐξαναστήσω ἐξανέστησα/ἐξανέστην ἐξανέστηκα ––– ––– to raise up: to make one rise

  Λακεδαίμων –ονος ἡ, Lacedaemon

  Ἀργεῖος –η –ον, Argive of or from Argos (Greece)

  κόλπος –ου ὁ, womb bay

  Μυκήνη –ης ἡ, Mycēne daughter of Inachus; eponymous heroine of the city

  γε at least; yes (emphatic)

  ἀλλοδαπός –ή –όν belonging to another people

  κριτός –ή –όν picked out chosen

  εὑρίσκω εὑρήσω εὗρον εὕρηκα εὕρημαι εὑρέθην, find discover

  γυνή γυναικός ἡ, woman

  λέχος –ους τό a couch bed

  γένος –ους τό birth offspring; race

  τιμή –ῆς ἡ, honor esteem value

  κελαινεφής –ές black with clouds

  πεδίον –ου τό plain

  δεσπότης –ου ὁ, master lord

  πολύχρυσος –ον, rich in gold

  δῶμα –ατος τό house

  φοῖβος –η –ον, bright radiant

  ἀναμιμνήσκω ἀναμνήσω ἀνέμνησα ––– ἀναμέμνημαι ἀνεμνήσθην, to remind

  θέμις –ιστος ἡ, that which is laid down

  Πύθιος –α –ον, Pythian

  ναός –οῦ ὁ, temple

  χρόνος –ου ὁ, time

  ὕστερος –α –ον, latter next last

  ναῦς νεώς ἡ, ship

  πολέω go about range over

  ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα ἦγμαι ἤχθην, do drive go

  Νεῖλος –ου ὁ, the Nile

  πῖον τό fat rich milk

  τέμενος –ους τό sacred precinct

  Κρονίδης –ου ὁ, son of Cronus

  ἄρα well then really

  στίξ στιχός ἡ, a row line rank

  πτήσσω πτήξω ἔπτηξα ἔπτηχα ––– ––– to frighten scare alarm

  ἀκίνητος –ον, unmoved motionless

  σιωπάω σιωπήσω ἐσιώπησα σεσιώπηκα σεσιώπημαι ἐσιωπήθην, keep silence keep secret

  ἀντίθεος –η –ον, godlike

  πυκινός –ή –όν close thick compact

  μῆτις –ιος/–ιδος ἡ, wisdom counsel cunning craft

  ὦ ὤ Oh! oh hey

  μάκαρ μάκαρος blessed happy

  πολύμνηστος –ον, much-remembering mindful

  οὗτος αὓτη τοῦτο this

  λόγος –ου ὁ, reason account word

  χρησμός –οῦ ὁ, the answer of an oracle oracular response oracle

  ὀρθόω ὀρθώσω ὤρθωσα ὤρθωκα ὤρθωμαι ὠρθώθην, make straight correct

  Μέλιττα ἡ, bee Melissa

  αὐτόματος [–η] –ον, acting of one's own will of oneself

  κέλαδος –ου ὁ, a noise as of rushing waters: a loud noise din clamour

  χαίρω χαιρήσω ––– κεχάρηκα κεχάρημαι ἐχάρην rejoice be happy; χαῖρε! Greetings!

  τρίς thrice

  αὐδάω (ηὔδων) αὐδήσω ηὔδησα ηὔδηκα ηὔδημαι ηὔδάθην, speak

  πόρω ––– ἔπορον ––– ––– ––– pres. not attested; aor. to furnish offer; perf. it is fated

  ἀναφαίνω ἀναφανῶ ἀνέφηνα to make to give light make to blaze up

  δύσθροος –ον, ill-sounding

  φωνή –ῆς ἡ, sound voice

  ἀνακρίνω ἀνακρινῶ ἀνέκρινα ἀνακέκρικα ἀνακέκριμαι ἀνεκρίθην, to examine closely to question interrogate

  ποινή –ῆς ἡ, quit-money for blood spilt

  τίς τί who? what?

  μάλα very very much

  δή indeed of course

  μετά among after in pursuit of

  ὥστε so that so as to and so

  φοινικάνθεμος –ον, with purple flowers

  ἔαρ ἔαρος τό spring

  ἀκμά (ἀκμᾷ ἀκμάν; ᾰκμαί) ἡ, keen edge

  ὄγδοος –η –ον, eighth

  θάλλω θαλλήσω ἔθηλα τέθηλα ––– ––– to bloom abound to be luxuriant

  μέρος –ους τό part portion heritage destiny

  τῷ therefore in this wise thereupon

  Πυθώ –οῦς ἡ, Pytho the region of Delphi

  κῦδος –ους τό glory majesty might

  ἀμφικτίονες or ἀμφικτύονες –ων οἱ they that dwell round next neighbours

  ἱπποδρομία ἡ, a horse-race

  ἀπό away from

  ἐγώ I

  πάγχρυσος –ον, All of gold

  νάκος –ους τό a fleece

  κριός –οῦ ὁ, a ram

  πλέω πλεύσομαι ἔπλευσα πέπλευκα πέπλευσμαι ἐπλεύσθην, sail go by sea

  Μινύαι –ῶν οἱ the Minyans

  θεόπεμπτος –ον, sent by the gods

  σφεῖς they

  ἀρχή –ῆς ἡ, beginning rule order

  ναυτιλία ἡ, sailing seamanship

  κίνδυνος –ου ὁ, a danger enterprise

  κρατερός –ά –όν strong powerful mighty

  ἀδάμας –αντος the untamed unconquerable

  δέω δήσω ἔδησα δέδεκα δέδεμαι ἐδέθην, bind fetter

  ἧλος –ου ὁ, a nail

  θέσφατος –ον, spoken by God decreed ordained appointed

  Πελίας –ου ὁ, Pelias king of Kolchis

  ἀγαυός –ή –όν illustrious noble

  Αἰολίδης –ου ὁ, son of Aeolus

  θνήσκω ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον τέθνηκα ––– ––– die be slain

  ἤ or than

  βουλή –ῆς ἡ, advice will; council

  ἄκαμπτος –ον, unbent that will not bend rigid

  κρυόεις –εσσα –εν, chilling

  μάντευμα –ατος τό an oracle

  θυμός –οῦ ὁ, heart spirit

  μέσος –η –ον, middle in the middle

  ὀμφαλός –οῦ ὁ, the navel

  εὔδενδρος –ον, well-wooded abounding in fair trees

  ἐρῶ εἴρηκα ἐρρήθην, say tell speak

  μήτηρ μητρός ἡ, mother

  μονοκρήπις –ῑδος ὁ, ἡ, with but one sandal

  πάντως in all ways in any case

  φυλακή –ῆς ἡ, guard

  σχέθω to hold

  εῦτε when after

  αἰπεινός –ή –όν high lofty

  σταθμός –οῦ ὁ, a standing place weight

  εὐδείελος –ον, very clear distinct far-seen

  χθών χθονός ἡ, the earth ground

  βλώσκω μολοῦμαι ἔμολον μέμβλωκα ––– ––– to go

  κλεῖτος –εος τό [fame > κλέος]

  Ἰωλκός or Ἰαολκός Iolcus (modern Volos)

  εἴτε either or (usually paired i.e. εἴτε…εἴτε)

  ἀστός –οῦ ὁ, a townsman citizen

  ἀρά –ᾶς ἡ, a prayer imprecation curse

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι ––– come

  αἱχμή –ῆς ἡ, spear-point spear

  δίδυμος –ον, double twofold twain

  ἔκπαγλος –ον, terrible fearful

  ἐσθής –ῆτος ἡ, clothing

  ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον both of two

  ἔχω ἕξω (or σχήσω) ἔσχον ἔσχηκα ––– ––– have possess keep

  Μάγνης –ητος Magnesian of Magnesia

  ἐπιχώριος –α –ον, in or of the country local native

  ἁρμόζω ἁρμόσω ἥρμοσα ἥρμοκα ἥρμοσμαι ἡρμόσθην, fit together adapt

  θηητός –ή –όν gazed at wondrous admirable

  γυιός –ή –όν lame

  ἀμφί on both sides

  παρδαλέη –ης ἡ, a leopard-skin

  στέγω στέξω ἔστεξα ––– ––– ἐστέχθην, to cover closely so as to keep

  φρίσσω φρίξω ἔφριξα πέφρικα ––– ––– to be rough; bristle; shudder

  ὄμβρος –ου ὁ, storm of rain thunder-storm

  κόμη –ης ἡ, the hair hair of the head

  πλόκαμος –ου ὁ, a lock

  κείρω κερῶ ἔκειρα κέκαρκα κέκαρμαι ἐκέρθην, to cut

  οἴχομαι οἰχήσομαι ––– ––– ––– ––– to be gone to have gone

  ἀγλαός –ή –όν splendid shining bright

  ἅπας –ασα –αν each and every

  καταιθύσσω to wave

  ταχύς –εῖα –ύ swift

  εἶμι infin. ἰέναι ptc. ἰών ἰοῦσα ἰόν to go

  σφέτερος –α –ον, their own their

  γνώμη –ης ἡ, thought opinion

  ἀτάρμυκτος –ον, unwincing unflinching

  πείρω πειρῶ ἔπειρα – πέπαρμαι ἐπάρην to pierce quite through fix

  ἀγορά –ᾶς ἡ, market place

  πλήθω πλήσω ἐπλησα πέπληθα to be or become full

  ὄχλος –ου ὁ, crowd mob

  ὀπίζομαι – – – – – to regard with awe and dread

  ἔμπας alike

  τις τι anyone anything someone something

  οὔτι in no wise

  που perhaps doubtless

  χαλκάρματος –ον, with brasen chariot

  πόσις –ιος/–εως ὁ, husband spouse mate

  Ἀφροδίτη –ης ἡ, Aphrodite

  Νάξος ἡ, Naxos

  λιπαρός –ά –όν oily shiny with oil

  Ἰφιμέδεια –ας ἡ, Iphimedeia wife of Alōeus and mother of Otus and Ephialtes

  Ὦτος –ου ὁ, Otus a giant son of Poseidon and Iphimedīa or of Cyllēne a chief of the Epeians

  τολμάω τολμήσω ἐτόλμησα τετόλμηκα τετόλημαι ἐτολμήθην, undertake dare endure

  ἐφιάλτης –ου ὁ, nightmare

  βέλος –ους τό a missile an arrow

  Ἄρτεμις –ῐδος ἡ, Artemis

  θηρεύω θηρεύσομαι ἐθήρευσα τεθήρευκα τεθήρευμαι ἐθηρεύθην, to hunt go hunting

  κραιπνός –ή –όν rapid rushing

  ἀνίκητος –ον, unconquered unconquerable

  φαρέτρα –ας ἡ, a quiver

  ὄρνυμι ὄρσω ὦρσα ὄρωρα ὀρώρεμαι ––– arouse stir up

  δυνατός –ή –όν strong; possible

  φιλότης –ητος ἡ, love friendship

  ἐπιψαύω ἐπιψαύσω ––– ––– ––– ––– to touch on the surface touch lightly handle

  ἔραμαι ἐρασθήσομαι ἠράσθην, ἤρασμαι to love to be in love with

  ἀλλήλων –οις each other

  γηρύω γηρύσω ἐγήρυσα ––– ––– ––– to sing

  τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο such such as this

  ἀνά up upon

  ἠμίονος –ου ὁ mule

  ξεστός –ή –όν smoothed polished wrought

  ἀπήνη –ης ἡ, a four-wheeled wagon

  προτροπάδην headforemost with headlong speed

  σπεύδω σπεύσω ἔσπευσα ἔσπευκα ἔσπευσμαι ἔσπευθην, hurry

  τέθηπα (perf. with no pres. in use) to be astonished astounded amazed

  αὐτίκα immediately straightway at once; presently

  παπταίνω παπτανῶ ἐπάπτηνα ––– ––– ––– to look earnestly gaze

  ἀρίγνωτος [–η] –ον, easy to be known

  πέδιλον –ου τό sandals

  μόνος –η –ον, alone solitary

  πούς ποδός ὁ, foot

  κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal

  δεῖμα –ατος τό fear affright

  προσεννέπω προσενισπήσω προσένισπον ––– ––– ––– to address accost

  ποῖος –α –ον, of what nature/kind?

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι pray boast

  πατρίς –ίδος ἡ, country fatherland; native

  ἄνθρωπος –ου ὁ/ἡ, human being

  χαμαιγενής –ές earth-born

  ἐξανίημι ἐξανήσω ἐξανῆκα ἐξανεῖκα ἐξανεῖμαι ἐξανείθην, to send forth let loose

  γαστήρ –τρός ἡ, the paunch belly

  ἔχθιστος –η –ον, most hostile

  μή not lest

  ψεῦδος –ους τό falsehood lie

  καταμιαίνω to taint defile

  γέννα –ης ἡ, descent birth

  θαρσέω θαρσήσω ἐθάρσησα ἐθάρσηκα ἐθάρσημαι ἐθαρήθην, be of good courage

  ἀγανός –ή –όν mild gentle kindly

  ὦδε so thus in this way

  διδασκαλία –ας ἡ, teaching instruction education

  χείρων –ον, worse meaner inferior

  ἄντρον –ου τό a cave grot cavern

  νέομαι ––– ––– ––– ––– ––– to go

  Χαρικλώ –οῦς ἡ, Chariclo (name)

  φιλύρα Ion. φῐλύ–ρη ἡ, the lime

  ἵνα where; that in order that

  Κένταυρος –ου ὁ, a Centaur

  τρέφω θρέψω ἔθρεψα τέτροφα τέθραμμαι ἐτράφην nurture make grow make firm

  ἄγνος ἡ, (Att. ὁ) a willow-like tree

  εἴκοσι twenty

  ἐκτελέω ἐκτελῶ ἐξετέλεσα ἐκτετέλεκα ἐκτετέλεσμαι ἐξετελέσθην, to bring quite to an end to accomplish achieve

  ἐνιαυτός –οῦ ὁ, anniversary year

  οὔτε...οὔτε and not neither…nor

  ἔργον –ου τό work deed

  ἐντράπελος –ον, shameful

  οἴκαδε homeward

  ἀρχαῖος –α –ον, ancient old-fashioned primitive

  κομίζω κομιῶ ἐκόμισα κεκόμικα κεκόμισμαι ἐκομίσθην, carry take care of

  βασιλεύω βασιλεύσω ἐβασίλευσα βεβασίλευκα βεβασίλευμαι ἐβασιλήθην, to be king

  κατά against down

  αἶσα –ης ἡ, share portion

  ὀπάζω ὀπάσσω ὤπασα join as companion (guide escort)

  λαγέτης leader of the people

  Αἴολος –ου ὁ, Aeolus father of Sisyphos

  ἄθεμις –ιτος lawless

  λευκός –ή –όν white; light bright

  πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα (or πέποιθα) πέπεισμαι ἐπείσθην, persuade mid. obey trust

  ἡμέτερος –α –ον, our

  ἀποσυλάω ἀποσυλήσω ἀπεσύλησα ἀποσεσύληκα ἀποσεσύλημαι ἀπεσυλήθην, to strip off spoils from

  βίαιος –α –ον, forcible violent

  ἀρχεδίκας ὁ, first legitimate possessor

  τοκεύς –έως ὁ, one who begets a father

  τοι let me tell you surely

  ἐπεί/ἐπείδη when

  πάμπρωτος –η –ον, first of all the very first

  εἶδον (aor. for ὀράω) see

  φέγγος –ους τό light splendour lustre

  ὑπερφίαλος –ον, overbearing overweening arrogant

  ἡγεμών –όνος ὁ, guide leader chief

  δείδω δείσομαι ἔδεισα δέδοικα (or δίδια) ––– ––– fear

  ὕβρις –εως ἡ, violence rape insolence

  κῆδος –ους τό care for

  ὡσεί just as if as though

  φθίω φθίσω έφθίκα ––– έφθιμαι έφθίμην to decay wane dwindle

  δνοφερός –ά –όν dark dusk murky

  μίγα mixed with blended

  κωκυτός –οῦ ὁ, a shrieking wailing

  κρύβδα without the knowledge of

  πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην, send conduct escort

  σπάργανον –ου τό a swathing band

  πορφύρεος –η –ον, darkgleaming dark;

  νύξ νυκτός ἡ, night

  κοινόω κοινώσω ἐκοίνωσα κεκοίνωκα κεκοίνωμαι ἐκοινώθην, make common defile share in

  ὁδός –οῦ ἡ, road street way; manner

  κεφάλαιος –α –ον, of the head completion chief poin

  οἶδα infin. εἰδέναι impΕr. ἴσθι plupf. usΕd as impf. ᾔδειν to know

  λεύκιππος–ον, riding

  δόμος –ου ὁ, house home

  κεδνός –ή –όν careful diligent sage trusty

  πολίτης –ου ὁ, citizen freeman

  φράζω φράσω ἔφρασα πέφρακα πέφρασμαι ἐφράσθην, point out show advise design

  σαφής –ές (or σάφα) clear plain distinct

  Αἴσων –ονος ὁ, Aeson son of Cretheus and Tyro father of Jason and king in Iolcus

  ἱκάνω ––– ––– ––– ––– ––– come to arrive at reach

  ἄλλος ἄλλη ἄλλο other another

  φήρ φηρός ὁ, the Centaurs

  θεῖος –α –ον, godly divine

  κικλήσκω ––– ––– ––– ––– ––– to call summon

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην, speak to address accost

  εἰσέρχομαι εἰσελεύσομαι εἰσῆλθον εἰσελήλυθα ––– ––– go in/into enter

  ὀφθαλμός –οῦ ὁ, the eye

  πομφολύζω to bubble up gush forth

  δάκρυον –ου τό a tear

  γηραιός [–ά] –όν aged in old age

  βλέφαρον –ου τό mostly in pl. the eyelids

  περί about concerning; near

  ψυχή –ῆς ἡ, life soul

  γηθέω γηθήσω ἐγήθησα γέγηθα ––– ––– to rejoice

  ἐξαιρέω ἐξαιρήσω ἐξεῖλον ἐξῄρηκα ἐξῄρημαι ἐξῃρέθην, take out choose deliver

  γόνος –ου ὁ, that which is begotten offspring a child

  κάλλιστος –η –ον, finest

  κασίγνητος –ου ὁ, or –η –ον, a brother; adj of a brother; sibling

  κλέος –ους τό glory

  ἐγγύς near like

  Φέρης –ητος ὁ, Pheres son of Cretheus and Tyro father of Admētus

  κρήνη –ης ἡ, a well spring fountain

  ὑπερηΐς Hyperian

  Μεσσήνη –ης ἡ, Messene a district about Pherae in what was afterward Messenia

  Ἀμυθάν ὁ, Amythan (name)

  Ἄδματος ὁ, Admatos (name)

  μελάμπους ὁ, ἡ, πουν τό gen. ποδος blackfooted

  εὐμενέω to be gracious

  ἀνεψιός –οῦ ὁ, a first-cousin cousin

  δαίς δαιτός ἡ, feast banquet meal

  μοῖρα –ας ἡ, part portion lot fate

  μειλίχιος [–α] –ον, gentle mild soothing

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην, build

  πᾶς πᾶσα πᾶν all every

  Εὐφροσύνη Euphrosyne

  τανύω τανύσω ἐτάνυσα – τετάνυσμαι ἐτανύσθην, stretch strain extend

  ἀθρόος –α –ον, crowded together many

  πέντε five

  δρέπω δρέψω ἔδρεψα/ἔδραπον – – ἐδρέφθην, to pluck cull

  εὐζοία ἡ, good living

  ἄωτον –ου τό fine wool; crème of the best de la crème; conferring prestige

  ἕκτη ἡ, the sixth of a stater

  σπουδαῖος –a –ον, earnest serious

  συγγενής –ές born with congenital natural in-born

  παρακοινάομαι to communicate

  ἐφέπω ἐφέψω ἔπεσπον ––– ––– ––– to go after follow pursue

  αἶψα forthwith at once directly

  κλισία –ας ἡ, a place for lying down

  Μέγαρος –ου ὁ, Megaros (name)

  ἐσσύμενος –η –ον, hurrying vehement eager impetuous

  εἴσω (ἔσω) inward

  καθίστημι καταστήσω κατέστησα (or κατέστην) κατέστηκα κατέσταμαι κατεστάθην, set down restore settle

  ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ––– ἠκούσθην, hear listen

  ὑπαντιάζω ὑπαντιάξω/ὑπαντιάσω ὑπηντίασα to come

  Τυρώ ––οῦς ἡ, Tyro daughter of Salmōneus and mother of Pelias and Neleus by Poseidon

  ἐρασιπλόκαμος –ον, decked with love-locks

  πρᾶος –ον, and πρᾱΰς (Ion. πρηΰς) –εῖα –ΰ mild soft gentle meek

  μαλθακός –ή –όν soft

  προσστάζω προσστάξω to drop on shed over

  ὄαρος ὁ, familiar converse fond discourse chat talk

  κρηπίς –ῖδος ἡ, a half-boot

  σοφός –ή –όν clever wise learned

  πετραῖος –α –ον, of a rock

  θνητός –ή –όν mortal

  ὠκύς ὠκεῖα ὠκύ quick swift fast

  κέρδος –ους τό gain profit

  αἰνέω αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾔνημαι ᾔνέθην, tell speak of praise

  πρό before on behalf of

  δίκη –ης ἡ, justice

  δόλιος –α –ον, crafty deceitful treacherous

  τραχύς –εῖα –ύ rough

  ἕρπω/ἑρπύζω ἕρψω/ἑρπύσω εἵρπυσα ––– ––– ––– to creep crawl

  ἐπίβδα ἡ, the day after a festival

  ὅμως still nevertheless

  θεμίζω to judge

  ὀργή –ῆς ἡ, natural impulse temperament

  ὑφαίνω ὑφανῶ ὕφανα/ὕφηνα ὕφαγκα ὕφασμαι ὑφάνθην, to weave

  λοιπός –ή –όν remainder remaining over

  ὅλβος –ου ὁ, happiness bliss; prosperity

  ἐρέω εἶπον εἴρηκα εἴρημαι ἐρρήθην, will say

  εἷς μία ἕν one

  βοῦς βοός ὁ/ἡ, bull cow pl. cattle

  Κρηθεύς –έως ὁ, Cretheus of Iolcus the husband of Tyro

  θρασυμήδης –ες bold of thought

  Σαλμωνεύς –έως ὁ, Salmoneus son of Aeolus

  τρίτος –η –ον, third thirdly

  γονή –ῆς ἡ, produce offspring

  αὖ or αὖθις back again; besides

  σθένος –ους τό strength

  ἥλιος –ου ὁ, the Sun

  λεύσσω ––– ––– ––– ––– ––– to look

  ἀφίστημι ἀποστήσω ἀπέστησα (or ἀπέστην) ἀπέστηκα ἀπέσταμαι ἀπεστάθην, remove; revolt/cause to revolt

  ἐχθρός –οῦ ὁ, enemy

  πελάζω πελάσω ἐπέλασα ––– ––– ἐπελάσθην, to approach come near draw near

  ὁμόγονος –ον, (= ὁμογενής) of the same family or race or kind; kinsman

  αἰδώς αἰδοῦς ἡ, shame sense of honor

  καλύπτω καλύψω ἐκάλυψα κεκάλυμμαι ἐκαλύφθην, to cover with

  πρέπω πρἐψω ἐπρέψα be conspicuous shine forth appear

  χαλκότορος –ον, wrought of brass

  ξίφος –ους τό sword

  ἀέκων –ουσα –ον, unwillingly

  πρόγονος –ου ὁ, ancestor

  δατέομαι δάσομαι ἐδασάμην δέδασμαι to divide among themselves

  μῆλον –ου τό sheep or goat

  ξανθός –ή –όν yellow

  ἀγέλη –ης ἡ, a herd

  ἀφίημι ἀφήσω ἀφῆκα ἀφεῖκα ἀφεῖμαι ἀφείθην, send forth release

  ἀγρός –οῦ ὁ, field arable land

  ἀπαυράω ἀπουρήσω ἀπαύρησα to take away

  νέμω νεμῶ ἔνειμα νενέμηκα νενέμημαι ἐνεμήθην, distribute

  πλοῦτος –ου ὁ, wealth riches

  πιαίνω to make fat fatten

  πονέω πονέσω/πονήσω ἐπόνεσα/ἐπόνησα πεπόνηκα πεπόνημαι ἐπονήθην, work

  τεός –ή –όν = σός 'your'

  πορσύνω πορσυνῶ ἐπόρσυνα ––– ––– ––– to offer present

  ἄγαν too much

  σκῆπτρον –ου τό a staff

  μόναρχος –ου ὁ, one who rules alone a monarch sovereign

  θρόνος –ου ὁ, arm-chair

  κρηθείδας son of Kretheus

  ἐγκαθίζω to seat in

  ἱππότης –ου ὁ, a driver

  εὐθύνω εὐθυνῶ ηὔθυνα ––– εὔθυσμαι/ηὔθυσμαι ηὐθύνθην, to guide straight direct

  λαός –οῦ ὁ, people host

  ἄνευ without

  ξυνός –ή –όν common public general concerning

  ἀνία –ας ἡ, grief sorrow distress trouble

  λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην, loose release destroy

  νεώτερος –α –ον, younger

  ἀνίστημι ἀνστήσω ἀνέστησα (or ἀνέστην) ἀνέστηκα ἀνέσταμαι ἀνεστάθην, make stand set up; stand up

  κακός –ή –όν bad cowardly evil ugly

  ἀκή ἡ, point

  ἀνταγορεύω to speak against reply

  τοῖος –α –ον, quality such such-like

  ἡλικία –ας ἡ, time of life age; generation

  ἀμφιπολέω to attend constantly to attend on watch guard

  σός –ή –όν yours

  ἄνθος –ους τό flower

  ἥβη –ης ἡ, manhood youthful prime youth

  ἄρτι just now

  κυμαίνω κυμανῶ ἐκύμανα to rise in waves

  δύναμαι δυνήσομαι ––– ––– δεδύνημαι ἐδυνήθην, be able to

  ἀφαιρέω ἀφαιρήσω ἀφεῖλον ἀφῄρηκα ἀφῄρημαι ἀφῃρέθην, take from take away

  μῆνις –ιος ἡ, wrath anger

  κέλομαι κελήσομαι ἐκελησάμην ἐκεκλόμην command urge on exhort call to

  ἑός ἑή ἑόν his her own

  Φρίξος ὁ, Phrixos (Name)

  θάλαμος or θάλᾶμος –ου ὁ, the rear portion of the house

  δέρμα –ματος τό the skin hide

  βαθύμαλλος –ον, thick-fleeced

  πόντος –ου ὁ, sea the deep

  σαόω save preserve deliver mid. oneself

  μητρυιά –ᾶς ἡ, a step-mother

  ἄθεος –ον, without god denying the gods

  θαυμαστός –ή –όν wondrous admirable

  ὄνειρος –ου ὁ, or ὄνειρον –ου τό a dream

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην, make a sound speak

  μαντεύομαι μαντεύσομαι ἐμαντευσάμην μεμάντευμαι to divine prophesy presage

  Κασταλία –ας ἡ, Castalia

  μετάλλατος to be searched out

  τάχος –ους τό speed quickness

  πομπή –ῆς ἡ, procession guidance

  ἆθλος –ου ὁ, contest

  ἑκών –οῦσα –όν willingly

  τελέω τελῶ or τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην, fulfill; pay; initiate

  μοναρχέω to be sovereign

  ὄμνυμι (or ὀμνύω) ὀμοῦμαι ὤμοσα ὀμώμοκα ὀμώμο(σ)μαι ὠμόθην, to swear

  προίημι προήσω προῆκα προεῖκα προεῖμαι προείθην, send ahead shoot

  καρτερός –ά –όν strong; fierce

  ὅρκος –ου ὁ, oath

  μάρτυς μάρτυρος ὁ/ἡ, witness

  γενέθλιος –ον, and –α –ον, of or belonging to one’s birth family

  σύνθεσις –εως ἡ, a putting together composition combination

  ἐπαινέω ἐπαινέσω ἐπῄνεσα ἐπῄνεκα ἐπῄνεμαι ἐπῃνέθην, approve applaud exhort

  κρίνω κρινῶ ἔκρινα κέκρικα κέκριμαι ἐκρίθην, judge

  ἀτάρ but yet

  κῆρυξ –υκος ὁ, messenger

  πλόος –οῦ ὁ, a sailing voyage

  φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφηνα πέφασμαι ἐφάν(θ)ην bring to light; appear

  πάντῃ every way on every side

  τρεῖς τρία three

  ἀκαμαντομάχης ὁ, unwearied in fight

  Ἀλκμήνη –ης ἡ, Alcmene wife of Amphitryon in Thebes mother of Heracles by Zeus and of Iphicles by Amphitryon

  ἑλικοβλέφαρος –ον, with ever-moving eyelids quick-glancing

  Λήδη –ης ἡ, Leda the wife of Tyndareus mother by Zeus of Helen Castor and Polydeuces and of Clytaemnestra by Tyndareus

  δοιοί –αί –ά two both

  ὑψιχαίτης –ου ὁ, with long hair

  αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην –––– ᾔδεσμαι ᾐδέσθην, to be ashamed to do

  ἀλκή –ής ἡ, strength

  Πύλος –ου ἡ, Pylos a city in Messenian Elis on the coast opposite the southern extremity of the island of Sphacteria or a city in Triphylia of Elis south of the Alphēus

  ἄκρα –ας ἡ, (Ion. ἄκρη) a headland foreland cape

  ἑσθλός –ή –όν good

  κραίνω κρανῶ ἔκρανα ––– ––– ἐκράνθην, to accomplish fulfil bring to pass

  Περικλύμενος –ου ὁ, Periclymenus son of Neleus an Argonaut defended Thebes against the Seven

  εὐρυβίας –ου of far-extended might mighty

  φορμικτής –οῦ Dor. –μικτάς ὁ, a harper

  ἀοιδή –ῆς ἡ, song a singing

  εὐαίνετος –ον, much-extolled

  ὀρφεύς –έως ὁ, Orpheus

  Ἑρμῆς –οῦ ὁ, Hermes herm

  χρυσόρραπις –ιδος with wand of gold

  ἄτρυτος –ον, not worn away untiring unwearied

  πόνος –ου ὁ, toil hard work; pain

  Ἐχίων Echion

  χλάδω to exult

  Ἔρυτος ὁ, Erytus (name)

  Πάγγαιον Pangaeum (mountain)

  ναιετάω νάσσομαι ἐνασσάμην ––– νένασμαι ἐνάσθην, to dwell

  γελανής –ες cheerful

  θάσσων –ον, swifter

  ἐντύνω ἐντυνῶ ἔντυνα – – – to equip deck out get ready

  ἄνεμος –ου ὁ, wind spirit

  Ζήτης ὁ, Zetes (name)

  Κάλαις ὁ, Calais (name)

  βορεάς poet. Βορειάς and Βορηϊάς άδος ἡ, Boread daughter of Boreas

  πτερόν –οῦ τό wing

  ἄμφω ἀμφοῖν both (dual)

  παμπειθής –ές all-persuasive

  πόθος –ου ὁ, a longing yearning fond desire

  ἐνδαίω2 to distribute

  ἦρα (acc. sg.) service gratification

  ἀκίνδυνος –ον, without danger free from danger

  αἰών –ῶνος ὁ, life lifetime time; spinal marrow

  πέσσω πέψω ἔπεψα πέπεμμαι ἐπέφθην, to cook bake; to ripen to digest

  θάνατος –ου ὁ, death

  φάρμακον –ου τό drug

  ἀρετή –ῆς ἡ, virtue excellence

  ἧλιξ –ικος of the same age

  Ἰαωλκός –οῦ ὁ, Iolcus a town in Thessaly on the Pagasaean gulf

  λέγω λέξω (or ἐρῶ) ἔλεξα (or εἶπον) εἴρηκα λελεγμαι (or εἴρημαι) ἐλέχθην, (or ἐρρήθην,) say mean

  μάντις –εως ὁ, prophet

  Κλάρος Clarus

  θεοπροπέω – – – – – to prophesy

  Μόψος Mopsus

  βάζω βάξω ἔβαξα to speak say

  στρατός –οῦ ὁ, encamped army host

  πρόφρων –ον, with forward mind

  ἔμβολον –ου τό pointed so as to be thrust in: ram peg bolt

  κρεμαννύω/κρεμάννυμι κρεμάσω ἐκρέμασα κεκρέμακα κρέμαμαι ἐκρεμάσθην, to hang hang up

  ὕπερθεν from above

  φιάλη –ης ἡ, a broad flat vessel a bowl

  ἀρχός –οῦ ὁ, a leader chief commander

  πρύμνα –ης ἡ, the hindmost part of a ship the stern poop

  Οὐρανίδης son of Uranus

  ἐγχεικέραυνος –ον, hurling the thunderbolt

  ὠκύπορος –ον, quick-going

  κῦμα –ατος τό wave

  ῥιπή –ῆς ἡ, the swing

  καλέω καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα κέκλημαι ἐκλήθην, call

  κέλευθος –ου ἡ, a road way path track

  εὔφρων –ον, cheerful gladsome merry

  νέφος –ους τό a cloud mass

  ἀνταύω to sound in turn answer

  φθέγμα –ατος τό the sound of the voice a voice

  λαμπρός –ά –όν bright radiant clear

  ἀκτίς –ῖνος ἡ, a ray beam

  στεροπή –ῆς ἡ, a flash of lightning

  ἀπορρηγνύω/ἀπορρήγνυμι ἀπορρήξω ἀπέρρηξα ἀπέρρηχα ἀπέρρηγμαι ἀπερρήχθην, to break off snap asunder

  ἀναπνοή –ῆς ἡ, recovery of breath revival

  σῆμα –ατος τό a sign mark token

  κηρύσσω κηρύξω ἐκήρυξα κεκήρυκα κεκήρυγμαι ἐκηρύχθην, be a herald invoke proclaim

  ἐμβάλλω ἐμβαλῶ ἐνέβαλον ἐμβέβληκα ἐμβέβλημαι ἐνεβλήθην, throw in invade

  κώπη –ης ἡ, oar

  τερασκόπος –ον, soothsayer; prophetic

  ἡδύς –εῖα –ύ pleasant sweet

  ἐνίπτω ἐνίψω ἠνίπαπα to reprove upbraid

  ἐλπίς –ίδος ἡ, hope

  εἰρεσία –ας ἡ, rowing

  ὑποχωρέω ὑποχωρήσομαι ὑπεχώρησα ὑποκεχώρηκα ὑποκεχώρημαι ὑπεχωρήθην, to go back retire recoil

  παλάμη –ης ἡ, the palm of the hand the hand

  ἄκορος –ον, untiring ceaseless

  νότος –ου ὁ, the south

  αὔρα –ας ἡ, air in motion a breeze

  ἄξεινος ον Ion. for ἄξενος the Axine

  ἁγνός –ή –όν full of religious awe

  ἵζω εἵσομαι εἷσα/ἵζησα ἵζηκα take a seat sit down sit still rest

  φοινίσσω φοινίξω ––– ––– ––– ––– to redden make red

  θραίκιος –α –ον, Thracian

  ταῦρος –ου ὁ, bull

  ὑπάρχω ὑπάρξω ὑπῆρξα ὑπῆρχα ὕπηργμαι ὑπήρχθην, begin exist be sufficient for

  νεόκτιστος –ον, and –η –ον, newly founded

  λίθος –ου ὁ, rock

  βωμός –οῦ ὁ, altar

  θέναρ –αρος τό the palm of the hand

  βαθύς βαθεῖα βαθύ deep high

  ἵημι ἥσω ἧκα εἷκα εἷμαι εἵθην, put in motion let go shoot; (mid.) hasten rush

  λίσσομαι ––– ἐλλισάμην/ἐλιτόμην ––– ––– ––– pray beseech with prayer

  σύνδρομος –ον, running together meeting

  κινηθμός ὁ, motion

  ἀμαιμάκετος [–η] –ον, irresistible

  ἐκφεύγω ἐκφεύξομαι ἔκφυγον ἐκφεύγα ––– ––– flee out escape

  πέτρα –ας ἡ, rock cliffs shelf of rock

  ζωή –ῆς ἡ, life

  κυλίνδω ἐκύλισα κεκύλισμαι ἐκυλίσθην, to roll roll along

  βαρύγδουπος –ον, loud-thundering loud-roaring

  τελευτή –ῆς ἡ, a finishing accomplishment end

  Φᾶσις –ιος or –ιδος ὁ, the river Phasis

  ἔπειτα thereupon

  κελαινῶπις black visaged

  βία –ας ἡ, violence force

  μίγνυμι μείξω ἔμειξα μέμειγμαι ἐμείχθην, mix mingle

  πότνια –ας ἡ, mistress queen

  ὀξύς –εῖα –ύ sharp

  ποικίλος –η –ον, many colored spotted mottled

  ἴυγξ ἴυγγος ἡ, the wryneck

  τετράκναμος four-spoked

  ὀλυμπόθεν from Olympos

  ἄλυτος –ον, not to be loosed indissoluble

  ζεύγνυμι ζεύξω ἔζευξα ἔζευγμαι ἐζεύχθην,/ἐζύγην yoke

  κύκλος –ου ὁ, ring circle

  μαινάς –άδος ἡ, raving frantic

  Κυπρογενής –ές Cyprus-born

  λιτή –ῆς ἡ, a prayer entreaty

  ἐπῳδή –ῆς ἡ, an enchantment spell charm

  ἐκδιδάσκω ἐκδιδάξω ἐξεδίδαξα ἐκδεδίδαχα ἐκδεδίδαγμαι ἐξεδιδάχθην, to teach thoroughly

  Αἰσονίδης –ου Aesonides

  ποθεινός –όν and –ή –όν longed for desired much desired

  Ἕλλας –αδος ἡ, Greece

  καίω καύσω ἔκαυσα –κέκαυκα κέκαυμαι ἐκαύθην, light kindle burn

  δονέω δονήσω ἐδόνησα δεδονή\\μαι to shake

  μάστιξ –ιγος ἡ, a whip scourge

  δείκνυμι δείξω ἔδειξα δέδειχα δέδειγμαι ἐδείχθην, publish show demonstrate

  πατρῷος –α –ον, of one’s father ancestral

  ἔλαιος ὁ, the wild olive

  φαρμακόω to endue with healing power

  ἀντίτομος –ον, cut as a remedy for

  στερεός –ά –όν stiff stark firm solid

  ὀδύνη –ης ἡ, pain of body

  χρίω χρίσω ἔχρισα κέχρικα κέχριμαι ἐχρίσθην, to touch on the surface: to rub

  καταινέω καταίνεσα to agree to

  κοινός –ή –όν common

  γάμος –ου ὁ, marriage wedding

  ὅτε when

  ἀδαμάντινος –η –ον, adamantine

  ἄροτρον –ου τό plow

  σκίμπτομαι to allege

  βοή –ῆς ἡ, shout

  φλόξ –ογός ἡ, a flame

  γένυς –υος ἡ, the jaw side of the face cheek; axe

  πνέω πμεύσομαι/πνευσοῦμαι ἔπνευσα πέπνευκα ––– ἐπνεύσθην, breathe be prudent

  πῦρ πυρός τό fire

  χάλκεος –α –ον, of copper

  ὁπλή –ῆς ἡ, a hoof the solid hoof

  ἀράσσω ἀράξω ἤραξα ––– ––– ἠράχθην, to strike hard smite

  ζεύγλη –ης ἡ, the strap or loop of the yoke

  ὀρθός –η –ον, straight upright

  αὖλαξ –ακος ἡ, a furrow

  ἐντανύω ἐντανύσω ἐνετάνυσα – ἐντετάνυσμαι ἐνετανύσθην, to stretch

  ἐλαύνω ἐλῶ ἤλασα ἐλήλακα ἐλήλαμαι ἐλάθην, to drive set in motion

  βωλάκιος –a –ον, lumpy loamy

  ὄργυια –ας ἡ, the length of the outstretched arms

  σχίζω σχίσω ἔσχισα ἔσχισμαι ἐσχίσθην, to split cleave

  ὅστις ἥτις ὅ τι whoever whatever anyone one

  στρωμνή Aeol. –α Dor. –ά ἡ, a bed spread

  κῶας τό a fleece

  αἰγλήεις –εσσα –εν, dazzling radiant lustrous

  θύσανος –ου ὁ, a tassel

  κροκόεις –εσσα –εν, saffron-coloured

  ῥίπτω ῥίζψω ἔρριψα ἔρριμμαι ἐρρίφθην, throw cast hurl

  εἷμα –ατος τό garment

  πίσυνος –ον, trusting on relying

  εἴλω εἰλήσω εἴλησα ––– εἴλημαι εἰλήθην, to roll up pack shut in

  παμφάρμακος –ον, skilled in all charms

  ἐφετμή –ῆς ἡ, a command behest

  σπάω σπάσω ἔσπασα ἔσπακα ἔσπασμαι ἐσπάσθην, to draw

  βόειος –α –ον, of an ox

  ἀνάγκη –ης ἡ, necessity

  ἔντεα –ων τά fighting gear arms armour

  αὐχήν –ένος ὁ, the neck throat

  ἐρίπλευρος –ον, with sturdy sides stout

  φυή –ῆς ἡ, growth stature

  κέντρον –ου τό goad spur sharp point

  αἰανής –ές dreary dismal direful horrid

  βιατάς ὁ, forceful mighty

  ἐκπονέω to work out finish off

  ἐπίτακτος –ον, drawn up behind

  μέτρον –ου τό a measure proportion rule

  ἰύζω ἰύξω ἴυξα to shout yell

  ἀφώνητος –ον, voiceless speechless

  πέρ encl. emphatic particle

  ἄχος –ους τό anguish distress

  δύναμις –εως ἡ, power authority influence

  ἄγαμαι ἀγασθήσομαι ἠγασάμην ἠγάσθην, to wonder be astonished

  ἑταῖρος –ου ὁ, comrade companion

  ὀρέγω ὀρέξω ὤρεξα – ὀρώρεγμαι/ὤρεγμαι ὠρέχθην, to reach stretch stretch out

  στέφανος –ου ὁ, crown wreath

  πόα –ας ἡ, grass herb

  ἐρέπτομαι – – – – – to feed on

  ἀγαπάζω/ἀγαπάω ἀγαπήσω ἠγάπησα ἠγάπηκα ἠγάπημαι ἠγαπήθην, to treat with affection shew affection to

  ἐνέπω ἐνισπήσω/ἐνίψω ἔνισπον ––– ––– ––– to tell tell of relate describe

  ἐκτανύω ἐκτανύσω ἐξετάνυσα – ἐκτετάνυσμαι ἐξετανύσθην, to stretch out

  μάχαιρα –ας ἡ, a large knife

  ἔλπω – – – – – to make to hope

  οὐκέτι οὐκ ἔτι no more no longer

  πράσσω πράξω ἔπραξα πέπραχα (or πέπραγα) πέπραγμαι ἐπράχθην, do make achieve

  κεῖμαι κείσομαι ––– ––– ––– ––– lie be laid down; lie sick

  λόχμη –ης ἡ, a thicket coppice copse

  δράκων –οντος ὁ, snake

  λάβρος –ον, furious boisterous

  πάχος –ους τό thickness

  μῆκος –ους τό length stature distance

  πεντηκόντορος a ship of burden with fifty oars

  κράτος –ους τό might power

  πληγή –ής ἡ, blow stroke

  σίδηρος –ου ὁ, iron

  μακρός –ά –όν long large great

  ἁμαξιτός –όν traversed by wagons carriage road

  συνάπτω συνάψω συνῆψα συνῆμμαι συνήφθην, tie join together mid; take part with

  οἶμος –ου ὁ/ἡ, a way road path

  βραχύς –εῖα –ύ short brief

  πολύς (πολλός) πολλή πολύ many much

  ἡγέομαι ἡγήσομαι ἡγησάμην ––– ἥγημαι ἡγήθην, lead command believe

  σοφία –ας ἡ, cleverness skill wisdom

  ἕτερος –α –ον, one/the other of two

  κτείνω κτενῶ ἔκτεινα ἀπέκτονα ––– ––– kill

  γλαυκῶπις –ιδος gleaming - eyed

  τέχνη –ης ἡ, craft skill art;

  ποικιλόνωτος –ον, with back of various hues

  ὄφις –εως (or –ιος) ὁ, a serpent snake

  Μήδεια ἡ, Medea

  φόνος –ου ὁ, murder slaughter corpse

  ἐρυθρός –ά –όν red

  λάμνιος –a –ον, Lemnian

  ἔθνος –ους τό tribe nation

  ἀνδροφόνος –ον, man-slaying

  γυῖον –ου τό only pl. joints

  ἐπιδείκνυμι ἐπιδείξω ἐπέδειξα ἐπιδέδειχα ἐπιδέδειγμαι ἐπεδείχθην, display exhibit

  κρίσις –εως ἡ, a separating decision

  ἀμφίς on both sides; apart asunder

  συνευνάζομαι συνευνάσομαι συνηυνασάμην ––– συνηύνασμαι συνευνάσθην, to lie with

  ὑμέτερος –α –ον, your

  μοιρίδιος –α –ον, allotted by destiny destined doomed

  ἦμαρ –ατος τό day

  τόθι there in that place

  ἀεί always ever

  τέλλω ––– ἔτειλα ––– τέταλμαι ––– to make to arise accomplish

  Λακεδαιμόνιος –α –ον, Spartan

  ἦθος –ους τό haunts pl. manners; character

  ἀποικέω ἀποικήσω ἀπῴκησα ἀπῴκηκα ἀπῴκημαι ἀπῳκήθην, to go away from home to settle in a foreign country emigrate

  ἔνθεν whence; thence

  λατοίδας child of Leto

  ὀφέλλω/ὀφείλω ὀφειλήσω ὠφείλησα/ὤφελον ὠφείληκα – ὠφειλήθην, [Epic Aeolic] owe > ὀφείλω

  χρυσόθρονος –ον, gold-enthroned

  διανέμω to distribute apportion

  ὀρθόβουλος –ον, right-counselling

  ἐφευρίσκω ἐφευρήσω ἔφηυρον ἐφηύρηκα ἐφηύρημαι ἐφηυρέθην, to light upon discover

  Οἰδίπους –οδος ὁ, Oedipus

  ὄζος –ου ὁ, a bough branch twig shoot

  ὀξυτόμος –ον, sharp-cutting keen

  πέλεκυς –εως ὁ, an axe

  ἐξερείπω ἐξερείψω ἐξήρειψα/ἐξήριπον ἐξερήριπα to strike off

  δρῦς –υός ἡ, a tree

  αἰσχύνω αἰσχυνῶ ᾔσχυνα ––– ––– ᾐσχύνθην, make ugly disfigure

  εἶδος –ους τό seen thing form shape

  φθινόκαρπος –ον, having lost fruitfulness

  ψῆφος –ου ἡ, small stone; vote; judgment

  χειμέριος [–α] –ον, wintry stormy

  ἐξικνέομαι ἐξίξομαι ἐξικόμην ἐξῖγμαι to reach arrive at

  λοίσθιος –α –ον, last

  κίων –ονος ἡ, a pillar

  δεσπόσυνος [–η] –ον, of or belonging to the master (δεσπότης) arbitrary

  ἐρείδω ἐρείσω ἤρεισα ἤρεικα ἐρήρεισμαι ἠρείσθην, cause to lean prop

  μόχθος –ου ὁ, toil hard work hardship distress trouble

  ἀμφιέπω ––– ἀμφίεπον ––– ––– ––– to go about be all round encompass

  δύστηνος –ον, wretched unhappy unfortunate disastrous

  τεῖχος τείχους τό a wall city wall fort

  ἐρημόω to strip bare to desolate lay waste

  χῶρος –ου ὁ, place a piece of ground

  ἰατήρ –ῆρος ὁ, doctor healer

  ἐπίκαιρος –ον, in fit time

  Παιάν –ᾶνος ὁ, paean

  τιμάω τιμήσω ἐτίμησα τετίμηκα τετίμημαι ἐτιμήθην, to honor revere value

  φάος –ους τό light daylight

  μαλακός –ή –όν soft

  προσβάλλω προσβαλῶ προσέβαλον +dat. attack

  τρώμα ἡ, (Dor.) wound

  ἕλκος –ους τό a wound

  ῥᾴδιος –α –ον, easy read; easy-going

  σείω σείσω ἔσεισα σέσεικα σέσεισμαι ἐσείσθην, to shake move to and fro

  ἀφαυρός –ά –όν feeble powerless

  χώρᾱ –ᾱς ἡ, space land; country

  αὖθις again in turn

  δυσπαλής –ές hard to wrestle with

  ἐξαίφνης on a sudden

  κυβερνήτης –ου ὁ, a steersman helmsman pilot

  ἐξυφαίνω to finish weaving

  χάρις –ιτος ἡ, grace favor

  τλάω τλήσομαι ἔτλην τέτληκα –––– –––– to take upon oneself to bear suffer undergo

  εὐδαίμων –ον, happy lucky blessed

  σπουδή –ῆς ἡ, haste speed seriousness

  ὅμηρος –ου ὁ, pledge hostage

  συντίθημι συντιθήσω συνέθηκα συντέθηκα συντέτειμαι συνετέθην, put together construct devise

  ῥῆμα –ατος τό (spoken) word line verb

  ἄγγελος –ου ὁ, messenger

  πρᾶγμα –ατος τό deed occurrence pl. affairs

  διά through on account of

  ἀγγελία –ας ἡ, a message tidings news

  ἐπιγιγνώσκω ἐπιγνώσομαι ἐπέγνων ἐπέγνωκα ἐπέγνωσμαι ἐπεγνώσθην, to look upon witness observe

  κλεινός –ή –όν famous renowned illustrious

  βάττος ὁ, stammerer lisper

  δίκαιος –α –ον, just fair

  Δαμόφιλος –ου ὁ, Damophilus (name)

  πραπίδες –ων αἱ the midriff diaphragm

  νέος –α –ον, new young; strange

  πρέσβυς πρέσβεως ὁ, old man elder

  ἐγκύρω to fall in with light upon meet with

  ἑκατονταέτης –ες of a hundred years

  βιοτή –ῆς ἡ, a living sustenance

  ὀρφανίζω to make orphan make destitute

  γλῶσσα –ης ἡ, tongue language

  φαεινός –ή –όν bright brilliant radiant

  ὄψ ὀπός ἡ, a voice

  μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα ––– ––– learn understand

  ὑβρίζω ὑβριζιῶ ὕβρισα ὕβρικα ὕβρισμαι ὑβρίσθην, insult offend disrespect

  μισέω μισήσω ἐμίσησα μεμίσηκα μεμίσημαι ἐμισήθην, to hate

  ἐρίζω ἐρίσω ἤρισα ἤρικα ἐρήρισμαι to strive wrangle quarrel

  ἀγαθός –ή –όν good noble

  μηκύνω μηκυνῶ ἐμήκυνα — μεμήκυσμαι ἐμηκύνθην, to lengthen prolong extend

  τέλος –ους τό result fulfillment end

  οὑδείς οὑδεμία οὑδέν no one nothing none

  καιρός –οῦ ὁ, due measure critical time

  εὖ well

  δρήστης Att. δράστης ου Dor. δράστας α ὁ, worker

  ὀπαδέω – – – – – to follow accompany attend

  ἀνιαρός –ά –όν grievous troublesome annoying

  καλός –ή –όν beautiful good fine

  ἐκτός without outside

  ἄτλας –αντος ὁ, not enduring

  οὐρανός –οῦ ὁ, heaven sky

  προσπαλαίω to wrestle

  κτέανον –ου or κτέαρ –ατος τό possessions property

  Τιτάν –ᾶνος ὁ, the Titans

  μεταβολή –ῆς ἡ, change transaction

  λήγω λήξω ἔληξα allay abate

  ὅρος ὅρου ὁ, boundary limit; rule

  ἑστία –ας ἡ, hearth

  οὐλόμενος –η –ον, destructive baneful

  νόσος –ου ἡ, disease sickness

  διαντλέω to drain out exhaust

  συμποσία ἡ, a drinking together

  ἐκδίδωμι ἐκδώσω ἐξέδωκε ἐκδέδωκα ἐκδέδομαι ἐξεδόθην, surrender

  πολλάκις often

  δαιδάλεος –α –ον, cunningly

  φόρμιγξ –ιγγος ἡ, the phorminx

  βαστάζω βαστάσω ἐβάστασα ––– ––– ––– to lift lift up raise

  ἡσυχία –ας ἡ, quiet

  θιγγάνω θίξομαι ἔθιγον ––– ––– ––– to touch handle

  μήτε...μήτε and not

  οὖν therefore then in fact

  πῆμα –ατος τό suffering misery calamity woe bane

  ἀπαθής –ές not suffering

  μυθέομαι μυθήσομαι μεμύθημαι ἐμυθήθην, speak or talk of describe explain relate

  ὁποῖος –α –ον, of what sort

  πηγή –ῆς ἡ, running waters streams

  ἀμβρόσιος [–α] –ον, immortal

  πρόσφημι πρόσφησω προσέφησα speak to address

  θῆβαι –ων αἱ Thebes (usu. plural)

  ξενόω to make one's friend and guest

  translation

  FOR ARCESILAS OF CYRENE

  winner, chariot race, 462B.C.

  Today, Muse, you must stand beside a man who is a Str. 1

  friend, the king of Cyrene with its fine horses,

  so that while Arcesilas is celebrating

  you may swell the breeze of hymns

  owed to Leto’s children and to Pytho,

  where long ago the priestess who sits beside the golden

  eagles of Zeus prophesied when Apollo was not away

  that Battus would be the colonizer

  of fruit-bearing Libya, and that

  he should at once leave the holy island to found a city

  of fine chariots on the white breast of a hill,

  and to fulfill in the seventeenth generation that word Ant. 1

  spoken on Thera by Medea,

  which the high-spirited daughter of Aeetes

  and queen of the Colchians had once breathed forth

  from her immortal mouth. Such were her words

  to the demigods who sailed with spear-bearing Jason:

  “Hear me, sons of great-hearted men and gods.

  I declare that one day from this sea-beaten land

  the daughter of Epaphus

  15will have planted within her a root of famous cities

  at the foundations of Zeus Ammon.

  In place of short-finned dolphins Ep. 1

  they will take swift horses

  and instead of oars they will ply reins

  and chariots that run like a storm.

  This sign will bring it to pass that Thera

  20will become the mother-city of great cities—the token

  which Euphamus once received at the outflow

  of Lake Tritonis, when he descended from the prow

  and accepted earth proffered as a guest-present by a god

  in the guise of a man—and father Zeus, son of Cronus,

  pealed for him an auspicious thunderclap—

  when he came upon us hanging the bronze-jawed Str. 2

  25anchor, swift Argo’s bridle,

  against the ship. Before that, we had drawn up

  the sea-faring bark from Oceanus in accordance

  with my instructions, and for twelve days

  had been carrying it across desolate stretches of land.

  At that point the solitary god approached us,

  having assumed the radiant face of a respectful man,

  and he began with the friendly words

  which generous men first utter when offering dinner

  to strangers upon their arrival.

  The excuse, however, of our sweet return home Ant. 2

  prevented our tarrying. He said that he was Eurypylus,

  son of the immortal Holder and Shaker of the Earth, 11

  and he recognized that we were in a hurry.

  He immediately picked up some earth

  in his right hand and sought to give it as a makeshift guest-gift.

  Nor did he fail to persuade him, but the hero leapt

  upon the shore, pressed his hand into the stranger’s,

  and accepted the divine clod.

  I have heard that it was washed off the ship

  by a wave during the evening and passed

  into the sea, borne on the watery main. In truth, Ep. 2

  I frequently urged

  the servants who relieve our toils

  to guard it, but their minds were forgetful;

  and now the immortal seed of spacious Libya has been

  shed upon this island 12 prematurely. For if Euphamus,

  the royal son of horse-ruling Poseidon,

  whom Europa, Tityus’ daughter, once bore by the banks

  45of the Cephisus, had gone home to holy Taenarus

  and cast the clod at the earth’s

  entrance to Hades,

  the blood of the fourth generation of children Str. 3

  born to him would have taken that broad mainland

  with the Danaans, for at that time

  they are to set out from great Lacedaemon,

  from the gulf of Argos, and from Mycenae.

  Now, however, he will find in the beds of foreign women

  a chosen race, who will come honored by the gods

  to this island and beget a man

  to be ruler of the plains with dark clouds.

  And when, at a later time, he enters the temple at Pytho,

  within his house filled with gold

  Phoebus will admonish him through oracles Ant. 3

  56to convey many people in ships

  to the fertile domain of Cronus’ son on the Nile.”

  Such were the verses of Medea’s speech;

  the godlike heroes shrank down in silence

  and without moving listened to her astute counsel.

  O blessed son of Polymnastus, 19 it was you

  60whom the oracle, in accordance with that speech, exalted

  through the spontaneous cry of the Delphic Bee,

  who thrice bade you hail and revealed you to be

  the destined king of Cyrene,

  when you were asking what requital would come Ep. 3

  from the gods for your stammering voice.

  Yes, indeed, now in later time as well,

  as at the height of red-flowered spring,

  65the eighth generation of those sons flourishes in Arcesilas,

  to whom Apollo and Pytho granted glory

  from the hands of the Amphictyons 21

  in horse racing. And for my part, I shall entrust to the Muses

  both him and the all-golden fleece of the ram, for when

  the Minyae sailed in quest of it, god-sent honors

  were planted for them.

  What beginning took them on their voyage, Str. 4

  71and what danger bound them with strong nails

  of adamant? It was fated that Pelias

  would perish because of the proud Aeolidae, at their hands

  or through their inflexible counsels.

  And an oracle came to him that chilled his crafty heart,

  spoken at the central navel of the tree-clad mother, 23

  75to be greatly on guard in every way against

  the man with one sandal,

  when he should come from the high dwelling places

  into the sunny land of famous Iolcus,

  whether he be a stranger or a townsman. And so in time Ant. 4

  he came, an awesome man with two spears,

  and clothing of both kinds was covering him:

  80native garb of the Magnesians 24 closely fitted

  his marvelous limbs, but around it he protected

  himself from chilly showers with a leopard skin;

  nor were the splendid locks of his hair cut off and lost,

  but they rippled down the length of his back.

  Putting his intrepid resolve to the test,

  he quickly went straight ahead and stood

  85in the agora as a crowd was thronging.

  They did not recognize him, but, awestruck as they were, Ep. 4

  one of them nevertheless said, among other things:

  “He surely is not Apollo,

  nor certainly is he Aphrodite’s husband

  of the bronze chariot; and they say that in shining Naxos

  Iphimedeia’s sons died, Otus and you, bold

  king Ephialtes;

  and certainly Artemis’ swift arrow hunted down Tityus,

  as it sped from her invincible quiver,

  warning a person to desire to attain loves

  within his power.”

  While they were saying such things in turn

  to one another, Pelias came

  on his polished mule car

  in precipitous haste. He was stunned as soon as

  he caught sight of the single sandal in clear view

  upon his right foot, but he hid his panic in his heart

  and addressed him, “What land, O stranger, do you claim

  to be your fatherland? And what mortal

  born upon the earth delivered you forth

  from her gray womb? Tell me your lineage

  and do not stain it with most hateful lies.”

  Taking courage, he answered him with gentle words Ant. 5

  in this way: “I claim that I shall manifest the teachings

  of Chiron, for I come

  from the side of Chariclo and Philyra and from the cave

  where the Centaur’s holy daughters raised me.

  After completing twenty years without doing

  105or saying anything untoward to them, I have come

  home to reclaim my father’s ancient honor

  of kingship, now being wielded

  unjustly, which long ago Zeus granted

  to Aeolus, leader of the people, and to his sons,

  for I am told that lawless Pelias Ep. 5

  gave in to his white wits

  110and usurped it

  by force from my justly ruling parents,

  who, as soon as I saw the light,

  fearing the violence of the overbearing ruler,

  made a dark funeral

  in the house and added women’s wailing as if I had died,

  but secretly sent me away in my purple swaddling clothes,

  115and, entrusting the journey to the night, gave me

  to Chiron, son of Cronus, to raise.

  But now you know the principal elements of my story. Str. 6

  Dear fellow citizens, show me clearly

  the home of my fathers who rode white horses,

  for I come here as the son of Aeson, a native,

  to no strangers’ land.

  The divine creature called me by the name Jason.”

  120Thus he spoke. When he entered his home, his father’s

  eyes recognized him and then tears burst forth

  from under his aged eyelids,

  as he rejoiced in his soul to see his extraordinary

  offspring, fairest of men.

  Both of his father’s brothers Ant. 6

  125arrived when they heard the news about him: Pheres

  came from the nearby Hyperian spring

  and Amythaon came from Messene; Admetus

  and Melampus also came quickly,

  out of good will, to their cousin. During the feasting

  Jason received them with gentle words

  and, providing fitting hospitality,

  extended all manner of festivity

  130for five whole nights and days, culling

  the sacred excellence of joyous living.

  But on the sixth day, the hero laid out in earnest Ep. 6

  the whole story from the beginning

  and shared it with his relatives,

  who joined him. At once he rose with them

  from the couches, and they went to Pelias’ palace.

  135They hastened straight in and took a stand. When he

  heard them, the son of lovely-haired Tyro

  met them face to face. In a soft voice

  Jason distilled soothing speech

  and laid the foundation of wise words:

  “Son of Poseidon of the Rock,

  the minds of mortals are all too swift Str. 7

  140to commend deceitful gain above justice, even though

  they are headed for a rough reckoning the day after.

  You and I, however, must rule our tempers with law

  and weave our future happiness.

  You know what I am about to say: one heifer was mother

  to Cretheus and bold-counseling Salmoneus; we in turn

  were born in the third generation from them

  and behold the golden strength

  145 of the sun. The Fates withdraw, if any feuding arises

  to make kinsmen hide their mutual respect.

  It is not proper for the two of us to divide the great honor

  of our forefathers with bronze-piercing swords

  or javelins. For I give over to you the sheep,

  the tawny herds of cattle, and all the fields

  which you stole

  150from my parents and administer to fatten your wealth—

  I do not mind if these overly enrich your house—

  but, as for the scepter of sole rule

  and the throne upon which Cretheus’ son once

  sat and rendered straight justice to his people of horsemen,

  these you must give up without grief

  on both sides, lest some more troubling evil Ep. 7

  arise for us from them.”

  156Thus he spoke, and Pelias

  responded calmly, “I shall be

  such as you wish, but already the aged portion of life

  attends me, whereas your flower of youth

  is just cresting; and you are capable of removing

  the anger of those in the underworld. For Phrixus orders

  160us to go to the halls of Aeetes to bring back his soul

  and to recover the thick-fleeced hide of the ram

  by which he was once preserved from the sea

  and from the impious weapons of his stepmother. Str. 8

  Such things does a wondrous dream come and tell

  to me. I have inquired of the oracle at Castalia

  if some expedition must be made, and it orders me

  to provide conveyance by ship as soon as possible.

  165Willingly accomplish this task and I swear

  that I will hand over to you sole rule and kingship.

  As a mighty pledge, let our witness be

  Zeus, progenitor of both our families.”

  After agreeing to this pact, they parted.

  But Jason himself at once began

  sending heralds everywhere to announce that a voyage Ant. 8

  171was in the making. Swiftly came Cronian Zeus’

  three tireless warrior sons, born to

  bright-eyed Alcmene and to Leda,

  and the two men with hair piled on high,

  offspring of Earthshaker, out of respect for their valor,

  from Pylos and the headland of Taenarus, whose noble

  175glory was fulfilled, that of Euphamus

  and yours, mighty Periclymenus.

  And from Apollo came the father of songs,

  the widely praised minstrel Orpheus.

  And Hermes of the golden wand sent his twin sons Ep. 8

  for the endless toil,

  one Echion, the other Erytus, both

  swelling with youthfulness. Swift

  to come were those dwelling at the base of Pangaeum,

  for with a cheerful heart their willing father Boreas,

  king of the winds, swiftly equipped

  Zetes and Calaïs, men whose backs both

  rippled with wings of purple.

  And Hera enkindled in these demigods

  that all-persuasive, sweet longing

  for the ship Argo, so that no one might be left behind Str. 9

  to remain with his mother and coddle a life

  without risk, but rather, even if it meant death,

  to gain the most noble remedy for his own achievement

  in the company of others of his age.

  When the pick of the sailors came down to Iolcus,

  Jason praised and mustered them all. Then the seer

  Mopsus, prophesying for them by means of birds

  and sacred lots,

  gladly sent the host on board. And when they had slung

  the anchors above the prow,

  the captain took a golden bowl in his hands Ant. 9

  and, standing on the stern, called upon Zeus,

  father of the Uranidae and wielder of lightning,

  and upon the rushing waves and winds to be swift-

  moving and the nights and paths of the sea and days

  to be propitious and their homecoming favorable.

  And from the clouds there answered him an auspicious

  clap of thunder, and bright flashes of lightning

  came bursting forth.

  The heroes took fresh courage, trusting

  200the god’s signs. The seer bade them

  fall to the oars, as he expressed Ep. 9

  cheerful expectations.

  From under their swift hands the rowing

  proceeded tirelessly.

  Sped by the breezes of the South Wind, they came

  to the mouth of the Inhospitable Sea, where they

  established a sacred precinct for Poseidon of the Sea,

  205and there was at hand a tawny herd of Thracian bulls

  and a newly built stone altar with a hollow.

  As they sped on to grave danger,

  they prayed to the lord of ships

  for escape from the irresistible movement Str. 10

  of the clashing rocks, 46 for the two of them were alive

  and would roll more swiftly

  210than the ranks of loudly roaring winds.

  That voyage of the demigods, however, finally

  put an end to them. Next they came to the Phasis,

  where they matched strength with the dark-faced

  Colchians in the presence of Aeetes himself.

  But the Cyprus-born queen of sharpest arrows

  bound the dappled wryneck to the four spokes

  215 of the inescapable wheel

  and brought from Olympus that bird of madness Ant. 10

  for the first time to men, and she taught

  the son of Aeson to be skillful in prayers and charms,

  so that he might take away Medea’s respect

  for her parents, and so that desire for Hellas might set

  her mind afire and drive her with the whip of Persuasion.

  220And right away she showed him the ways to accomplish

  her father’s trials, and she concocted with oil

  antidotes for terrible pains and gave them to him

  for anointing—and so they agreed to join with one

  another in a sweet marriage of mutual consent.

  But after Aeetes positioned in their midst the plow Ep. 10

  made of adamant

  225and the oxen that were breathing the flame of blazing fire

  from their tawny jaws

  and pawing the ground in turn with brazen hoofs,

  he led them and brought them to the yoke-strap single-handedly.

  He stretched straight furrows as he drove them

  and split open the stretch of clodded earth a fathom

  deep. Then he spoke thus, “When the king, whoever it is

  230who captains the ship, completes this task for me,

  let him take away the immortal bedding,

  the fleece that gleams with golden fringe.” Str. 11

  When he had spoken thus, Jason flung off his saffron

  cloak, and putting his trust in the god, took on the task.

  The fire did not make him flinch, owing to the commands

  of the hospitable woman skilled in all medicines.

  He grasped the plow, bound the necks of the oxen

  235by force in their harness, and by thrusting

  the ruthless goad into their strong-ribbed bulk,

  the powerful man accomplished the appointed

  measure of toil. Aeetes cried out, although in inarticulate pain,

  astonished at the power he beheld.

  But his comrades were stretching forth their hands Ant. 11

  240to the mighty man, covering him with crowns of leaves,

  and greeting him with words

  of kindness. At once the wondrous son of Helius

  told him where Phrixus’ sacrificial knives

  had stretched out the shining hide,

  but he did not expect him to perform that further trial,

  because it lay in a thicket

  and was right by the ferocious jaws of a serpent,

  245which exceeded in breadth and length a ship of fifty oars,

  which strokes of iron have fashioned.

  But it is too far for me to travel on the highway, Ep. 11

  because the hour is pressing and I know

  a short path—and I lead the way

  in wise skill for many others.

  He cunningly slew the green-eyed snake with spotted back,

  250O Arcesilas, and with her own help stole away Medea,

  the slayer of Pelias.

  They came to the expanses of Oceanus, to the Red Sea,

  and to the race of man-slaying Lemnian women.

  There they also displayed the strength of their limbs

  in games for the prize of a cloak

  and slept with the women. Then it was in those foreign Str. 12

  furrows that the fated days or nights received the seed

  of your family’s radiant

  prosperity, for there the race of Euphamus

  was planted and continued ever after.

  And, after coming to the abodes of Lacedaemonian men,

  in time they settled on the island formerly called

  Calliste. And from there the son of Leto gave your family

  the plain of Libya

  260to make prosper through honors coming from the gods,

  and the divine city of golden-throned Cyrene to govern,

  to you who have devised policy based on right counsel. Ant. 12

  Now come to know the wisdom of Oedipus: 55 if someone

  with a sharp-bladed axe

  should strip the boughs from a great oak tree

  and ruin its splendid appearance,

  265although it cannot bear foliage, it gives an account of itself,

  if ever it comes at last to a winter’s fire,

  or if, supported by upright columns

  belonging to a master,

  it performs a wretched labor within alien walls,

  having left its own place desolate.

  But you are a most fitting healer, and Paean 57 Ep. 12

  honors your saving light.

  271One must apply a gentle hand to tend

  a sore wound.

  For easily can even weaklings shake a city;

  but to set it back in place again is a difficult

  struggle indeed, unless suddenly

  a god becomes a helmsman for the leaders.

  275But for you the blessings of such things are unfolding.

  Dare to devote all your serious effort

  to the cause of blessed Cyrene.

  And among the sayings of Homer, take this one to heart Str. 13

  and heed it: he said that a good messenger

  brings the greatest honor to every affair.

  The Muse, too, gains distinction through true

  reporting. Cyrene and the most celebrated house

  280 of Battus have learned to know the just mind

  of Damophilus. For that man, a youth among boys,

  but in counsels an elder

  who has attained a life of one hundred years,

  deprives a malicious tongue of its shining voice

  and has learned to hate the person who is violent,

  not striving against the noble Ant. 13

  286 nor delaying any accomplishment, since opportunity

  in men’s affairs has a brief span.

  He has come to know it well; he serves it

  as an attendant, not as a hireling. They say

  that the most distressing thing is to know the good,

  but to be forced to stand away. Yes, that Atlas

  290 is wrestling even now with the sky

  away from his homeland and from his possessions;

  yet immortal Zeus released the Titans. In the course of time

  sails are changed when the wind

  dies down. But he prays that, having drained Ep. 13

  his accursed disease to the end,

  he may some day see his home; that he may join

  the symposia at Apollo’s fountain,

  295often give his heart over to youthful enjoyment, and,

  taking up the ornate lyre among his cultured citizens,

  may attain peace,

  neither doing harm to anyone, nor suffering it from his townsmen.

  And he would tell, Arcesilas,

  what a spring of ambrosial verses he found,

  when he was recently a guest at Thebes.

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/parallel-texts/pindar-pythian-4-divine-clod