Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid IV 238-278

Dīxerat. Ille patris magnī pārēre parābat

imperiō; et prīmum pedibus tālāria nectit

aurea, quae sublīmem ālīs sīve aequora suprā240

seu terram rapidō pariter cum flāmine portant.

Tum virgam capit: hāc animās ille ēvocat Orcō

pallentēs, aliās sub Tartara trīstia mittit,

dat somnōs adimitque, et lūmina morte resignat.

Illā frētus agit ventōs et turbida trānat245

nūbila. Iamque volāns apicem et latera ardua cernit

Atlantis dūrī caelum quī vertice fulcit,

Atlantis, cīnctum adsiduē cui nūbibus ātrīs

pīniferum caput et ventō pulsātur et imbrī,

nix umerōs īnfūsa tegit, tum flūmina mentō250

praecipitant senis, et glaciē riget horrida barba.

Hīc prīmum paribus nītēns Cyllēnius ālīs

cōnstitit; hinc tōtō praeceps sē corpore ad undās

mīsit avī similis, quae circum lītora, circum

piscōsōs scopulōs humilis volat aequora iūxtā.255

Haud aliter terrās inter caelumque volābat

lītus harēnōsum ad Libyae, ventōsque secābat

māternō veniēns ab avō Cyllēnia prōlēs.

Ut prīmum ālātīs tetigit māgālia plantīs,

Aenēān fundantem arcēs ac tēcta novantem260

cōnspicit. Atque illī stellātus iäspide fulvā

ēnsis erat Tyriōque ārdēbat mūrice laena

dēmissa ex umerīs, dīves quae mūnera Dīdō

fēcerat, et tenuī tēlās discrēverat aurō.

Continuō invādit: 'Tū nunc Karthāginis altae265

fundāmenta locās pulchramque uxōrius urbem

exstruis? heu, rēgnī rērumque oblīte tuārum!

Ipse deum tibi mē clārō dēmittit Olympō

rēgnātor, caelum et terrās quī nūmine torquet,

ipse haec ferre iubet celerēs mandāta per aurās:270

Quid struis? aut quā spē Libycīs teris ōtia terrīs?

Sī tē nūlla movet tantārum glōria rērum

[nec super ipse tuā mōlīris laude labōrem,]

Ascanium surgentem et spēs hērēdis Iǖlī

respice, cui rēgnum Ītaliae Rōmānaque tellūs275

dēbētur.' Tālī Cyllēnius ōre locūtus

mōrtālēs vīsūs mediō sermōne relīquit

et procul in tenuem ex oculīs ēvānuit auram.

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-iv-238-278