9.161-192

"ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα

ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·

οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ἐρυθρός,

ἀλλ᾽ ἐνέην· πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι

ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες.165

Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων,

καπνόν τ᾽ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀίων τε καὶ αἰγῶν.

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,

δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,170

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·

‘ἄλλοι μὲν νῦν μίμνετ᾽, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι·

αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηί τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν

ἐλθὼν τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,

ἤ ῥ᾽ οἵ γ᾽ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,175

ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.’

ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ᾽ ἑταίρους

αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.

οἱ δ᾽ αἶψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,

ἑξῆς δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.180

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ᾽ ἐγγὺς ἐόντα,

ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,

ὑψηλόν, δάφνῃσι κατηρεφές. ἔνθα δὲ πολλὰ

μῆλ᾽, ὄιές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ᾽ αὐλὴ

ὑψηλὴ δέδμητο κατωρυχέεσσι λίθοισι185

μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν.

ἔνθα δ᾽ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα

οἶος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροθεν· οὐδὲ μετ᾽ ἄλλους

πωλεῖτ᾽, ἀλλ᾽ ἀπάνευθεν ἐὼν ἀθεμίστια ᾔδη.

καὶ γὰρ θαῦμ᾽ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει190

ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι

ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ᾽ ἄλλων.

  Hunting and feasting for one day. Then Odysseus sails with one ship to the land of the Cyclopes.

  The Greeks feast all day and drink the red wine they plundered from the Cicones. Looking across the water, they see smoke rising from the island of the Cyclopes and hear the bleating of sheep and goats. We can imagine the curiosity building in the mind of Odysseus, and sure enough, the next morning he calls an assembly, proposing that he and the men on his ship sail across to reconnoiter.

  Read full essay

  Lines 175–176 also appear verbatim at 6.120–121 and 13.201–202. Like the stranger who lands on the shores of Scheria and Ithaka, Odysseus is curious but also aware of the possible dangers that might await him. We know, as he does not, that these creatures are not even human, much less hospitable. The anthropological exploration continues.

  Odysseus and his crew arrive on the island of the Cyclopes to find a telling scene. Near the water is a lofty cave, overgrown with laurel, the first we have seen since Book 5, when Hermes arrived at the cave of Calypso. Comparing the two caves is instructive. The earlier episode opens with the nymph inside the cave, spinning and singing, a threatening combination in the Odyssey:

  πῦρ μὲν ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ᾽ ὀδμὴ 
  κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο θύου τ᾽ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
  δαιομένων: ἡ δ᾽ ἔνδον ἀοιδιάουσ᾽ ὀπὶ καλῇ&
  ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ᾽ ὕφαινεν.
  ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεθόωσα,
  κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.
  ἔνθα δέ τ᾽ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
  σκῶπές τ᾽ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι>
  εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.
  ἡ δ᾽ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο
  ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.
  κρῆναι δ᾽ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ,
  πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη.

  A great fire was burning in the hearth, and the sweet smell 
  of split cedar and sweetwood wafted across the island 
  from their fires. Inside, the goddess sang in a lovely voice 
  while she was weaving, back and forth with a golden shuttle. 
  Around the cave a forest flourished, 
  of alder, black poplar, and fragrant cypress, 
  and birds with spreading wings made their nests there, 
  horned owls and hawks and long-beaked sea birds 
  like ravens but doing their work on the water. 
  And across the opening of the hollow cave 
  a vine flourished, heavy with ripened grapes. 
  Next to it were four fountains, all in a row, running 
  with shining water, turned to flow in different directions.

  Odyssey 5.59–71

  Everything about this venue is redolent with feminine seductiveness. As enclosed spaces, caves can be threatening to men in the poem, a physical symbol of the oblivion portended in the nymph’s name, Καλύψω, “I will smother.” The combination of fragrance, shiny things, and ambrosia—soon to be served to Hermes by the nymph (5.93)—is often associated with trickery in the Odyssey. The lush vegetation hints at unrestrained fertility, yet the fountains suggest that there is some kind of order imposed, perhaps by goddess’s voice, which seems to float over it all. Singing in the Odyssey is gendered, the male bards offering narratives of the famous deeds of gods and heroes, while the females make mysterious music that seems to carry a power threatening to men. The former contribute to the human project of civilization, creating kleos with its attendant status; the latter send out alluring sounds that surround the listener, blurring the outlines of human order. Calypso, Circe, and of course the Sirens, all sing enticingly (5.61; 10.221; 12.44, 184–191). When he crawls onshore at Scheria, Odysseus is on the alert for just this sort of threat:

  "ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
  ἦ ῥ᾽ οἵ γ᾽ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
  ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
  ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀυτή:
  νυμφάων, αἳ ἔχουσ᾽ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα
  καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα.
  ἦ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων;"

  "Ah me, what sort of people live here?;
  Are they savage and fierce and lacking justice
  or hospitable to strangers and possessing of godly minds?
  That’s the voice of girls wafting around me,
  or nymphs, who haunt the steep summits of the mountains
  and springs of rivers and grassy meadows.
  Am I near people who speak my language?"

  Odyssey 6.119–25

  The cave of Polyphemus, by contrast, sends mixed signals. Hollow and dark, its edges softened by laurel, the space radiates danger for men. Its immediate surroundings are more reassuring: in front of the opening, flocks rest tranquilly in a space fenced—and thus structured—by large boulders, pines, and oaks, much like the pens of human shepherds. But this is no ordinary herdsman. He is πελώριος, “huge,” “monstrous,” the word used elsewhere to describe Skylla (12.87) and the beasts that faun on Circe (10.219). Not only is he monstrous, but apart (ἀπόπροθεν), alone (οἶος). Both words resonate with the typical isolation of the hero, separated from his fellow humans by his enormous gifts and often by his arrogant temperament. For a male hero, to be alone follows, as we have said, from his inborn nature.

  So far then, the language signals a curious amalgam, a monstrous yet potentially heroic shepherd, living in a dangerously feminine cave, we might say. The next verses add to the crosscurrents, pressing the non-human aspect of the Cyclops:

  καὶ γὰρ θαῦμ᾽ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει
  ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι
  ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ᾽ ἄλλων.

  For indeed he was a monstrous wonder to behold, not like
  a bread-eating human, but rather a woody peak
  in the tall mountains, that appears alone, apart from the others.

  Odyssey 9.190–92

  With Odysseus and his crew on the threshold of the cave, Homer paints a complex portrait of the creature they are about to meet. He is frightening, to be sure, physically intimidating, sharing with Calypso and the Lotus Eaters the potential for erasing the Greeks from human memory. And yet, his tidy husbandry of flocks hints that the role of chaos monster might not quite fit him.

   

  Further Reading

  Nagler, M. 1996. “Dread Goddess Revisited.” In Schein, S. 1996. Reading the Odyssey. Princeton: Princeton University Press, 141–162.

  Schein, S. 1996. Reading the Odyssey. Princeton: Princeton University Press, 22–23.

  Thalmann, W. 1992. The Odyssey: An Epic of Return, 47–50. New York: Twayne Publishers.

  Tracy, S. 1990. The Story of the Odyssey, 31–33. Princeton: Princeton University Press.

  Van Nortwick, T. 1980. “Apollonos Apate: Associative Imagery in the Homeric Hymn to Hermes 227–292.” Classical World 74, 1–5.

  ———. 2008. The Unknown Odysseus: Alternate Worlds in Homer’s Odyssey, 50–53. Ann Arbor: University of Michigan Press.

   

  163  νηῶν ἐξέφθιτο: “had been used up out of the ships.” 

  163  ἐξέφθιτο: 3rd sing. plupf. pass. > ἐκφθίνω.

  164  ἀλλ᾽ ἐνέην: “but there was [still some wine] in it,” ἐνέην > ἔνειμι.

  164  πολλὸν: supply οἶνον.

  165  ἠφύσαμεν: “we drew off,” i.e. took for ourselves, plundered. The verb elsewhere refers to the drawing of water on shore for use on shipboard (Authenrieth ἀφύσσω). 

  165  ἑλόντες: temporal, “when we captured.”

  166  ἐγγὺς ἐόντων: “nearby” (lit., “being near”)

  167  καπνόν … φθογγὴν: supply a verb like “perceiving” (implied by ἐλεύσσομεν), of which these are the objects.

  168  ἐπὶ … ἦλθε: tmesis (separation of the preposition and verb in a compound verb).

  171  ἀγορὴν θέμενος: “having called an assembly.” θέμενος = ποιησάμενος, a poetic usage (Authenrieth τίθημι).

  174  οἵ τινές εἰσιν: indirect question, introduced by πειρήσομαι. τῶνδ´ ἀνδρῶν is proleptic: “I will inquire of these men, who they are,” rather than “I will inquire who these men are.” 

  174  πειράομαι: > πειράω + gen., “to examine, inquire of”

  175–176  ἤ … ἦε: “whether…or…”

  177  ἀνὰ νηὸς ἔβην: tmesis > ἀναβαίνω. νηὸς is genitive of place, a poetic usage (Monro 149, Smyth 1448).

  178  ἀμβαίνειν: ἀναβαίνειν

  178  ἀνά … λῦσαι: tmesis > ἀναλύω, "to loosen, undo, unbind"

  180  τύπτον: = ἔτυπτον (as in line 104)

  181  ἐγγὺς ἐόντα: see line 166.

  182  ἐπ᾽ ἐσχατιῇ: “at the furthest point” or “on the border”

  184  περὶ: adverbial, “nearby”

  185  δέδμητο: plupf. pass. > δέμω without the augment, as usual in Homer: “had been built”

  189 πωλεῖτ᾽: = ἐπωλεῖτο, impf. > πωλέομαι.

  189  ἀθεμίστια ᾔδη: “was a lawless character” (lit., “knew lawless things”). οἶδα can be used to describe a person’s character or disposition, a use specific to Homer (Authenrieth εἴδω).

  190  θαῦμ(α) ἐτέτυκτο πελώριον: “he had been fashioned as a gigantic wonder,” i.e. “he was shaped like." Wilson translates, "in his build he was a wonder, a giant."

  190  ἐτέτυκτο: plupf. pass. > τεύχω

  192  ἀπ᾽: “apart from” (LSJ ἀπό A.I.2)

  πρόπας –ασα –αν: all

  ἦμαρ –ατος τό: day

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  ἧμαι (or κάθημαι) ––– ––– ––– ––– –––: to sit

  δαίνυμι δαίσω ἔδαισα: to give a banquet; to feast on (+ acc.)

  κρέας κρέως and κρέατος, gen. pl. κρειῶν, τό: meat, piece of meat

  ἄσπετος –ον: immense, abundant, infinite

  μέθυ –υος τό: wine, mead

  πω: up to this time, yet

  ἐκφθίνω ἐκφθίσω ἐξέφθισα ἐξέφθικα ἐξέφθιμαι –: (in pf. middle) to be used up, to have perished

  οἶνος –ου ὁ: wine

  ἐρυθρός –ά –όν: red

  ἔνειμι ἐνέσομαι ––– ––– ––– –––: to be in; to be possible

  ἀμφιφορεύς –έως ὁ: amphora, a large jar with two handles

  ἀφύσσω ἀφύξω ἤφυσα: to draw (liquid from a vessel)

  Κίκονες –ων οἱ: Ciconians

  πτολίεθρον –ου τό: town, city, citadel 165

  Κύκλωψ –πος ὁ: Cyclops

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  λεύσσω ––– ––– ––– ––– –––: to look

  ἐγγύς: near, like

  καπνός –οῦ ὁ: smoke

  φθογγή –ῆς ἡ: voice

  ὄϊς ὄϊος ὁ/ἡ: sheep

  αἴξ αἰγός ὁ/ἡ: goat

  ἦμος: when, while

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  κνέφας –ους τό: darkness, evening dusk, twilight

  κοιμάω κοιμήσω ἐκοίμησα κεκοίμηκα κεκοίμημαι ἐκοιμήθην: to put to bed; (mid.) to go to bed, lie down

  ῥηγμίν –ῖνος ἡ: the sea breaking on the beach, the line of breakers, surf

  ἦμος: when, while

  ἠριγένεια –ας ἡ: early-born, child of morn

  ῥοδοδάκτυλος –ον: rosy-fingered

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn 170

  ἀγορή –ῆς ἡ: market place, assembly

  μίμνω ––– ––– ––– ––– –––: to remain, wait

  ἐρίηρος –ον: faithful, devoted

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἀτάρ: but, yet

  ἄρα: now, then, next , thus

  ὑβριστής –οῦ ὁ: a violent, overbearing person, a wanton, insolent man

  ἄγριος –α –ον: savage; wild; fierce 175

  φιλόξενος –ον: loving strangers, hospitable

  σφεῖς: they

  νόος νόου ὁ: mind, perception

  θεουδής –ές: god-fearing, pious, religious

  ἀναβαίνω ἀναβήσομαι ἀνέβην ἀναβέβηκα ––– –––: to board, go up

  πρυμνήσιος –α –ον: cables for mooring a ship's stern to the shore

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  εἰσβαίνω (Ion. ἐσβαίνω) εἰσβήσομαι εἰσέβην εἰσβέβηκα ––– –––: to go into

  κληΐς κληῖδος ἡ: bolt; (pl.) oarlocks

  καθίζω (Ion. κατίζω) καθιῶ (Ion. κατίσω) καθῖσα/ἐκάθισα (or κατῖσα) κεκάθικα: to sit down; to set, place

  ἑξῆς: one after another, in order, in a row

  ἕζομαι – – – – –: to sit down

  πολιός –ή –όν: white

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  τύπτω τύψω ἔτυψα τέτῠφα (or τετύπτηκα) τέτυμμαι ἐτύφθην (or ἐτυπτήθην or ἐτύπην): to beat, strike; (mid.) to mourn

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar 180

  χῶρος –ου ὁ: place, a piece of ground

  ἐγγύς: near, like

  ἐσχατιά –ᾶς ἡ: the furthest part, edge, border, verge

  σπέος –ους τό: a cave, cavern, grotto

  ἄγχι: near

  ὑψηλός –ή –όν: high, lofty, high-hearted

  δάφνη –ης ἡ: the laurel

  κατηρεφής –ες: covered over, vaulted, overhanging

  μῆλον –ου τό: sheep or goat

  ὄϊς ὄϊος ὁ/ἡ: sheep

  αἴξ αἰγός ὁ/ἡ: goat

  ἰαύω ––– ––– ––– ––– –––: to sleep, to pass the night

  αὐλή –ῆς ἡ: court

  ὑψηλός –ή –όν: high, lofty, high-hearted

  δέμω ἔδειμα δέδμημαι: to build

  κατῶρυξ –ῦχος: excavated, dug out (stones) 185

  πίτυς –υος ἡ: the pine, stone pine

  ἰδέ: and

  δρῦς –υός ἡ: oak, holm oak

  ὑψίκομος [–η] –ον: with lofty foliage, towering

  ἐνιαύω ἐνιαύσω ἐνίαυσα: to dwell, sleep (among)

  πελώριος –ον: gigantic, colossal, prodigious, monstrous

  ἄρα: now, then, next , thus

  μῆλον –ου τό: sheep or goat

  οἶος –α –ον: alone

  ποιμαίνω ποιμανῶ ἐποίμανα – πεποίμασμαι ἐποιμάνθην: to feed, pasture, guide to pasture

  ἀπόπροθε: from far off, at a distance

  πωλέομαι πέπραμαι ἐπωλήθην: to go often, frequent, come often

  ἀπάνευθε: far, remote; far from, separately from (+ gen.)

  ἀθεμίστιος –ον: lawless, godless

  θαῦμα –ατος τό: wonder

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to do, make, build; to cause 190

  πελώριος –ον: gigantic, colossal, prodigious, monstrous

  σιτοφάγος –ον: bread-eating

  ῥίον –ου τό: peak, crest, summit

  ὑλήεις –εσσα –εν: woody, wooded

  ὑψηλός –ή –όν: high, lofty, high-hearted

  οἶος –α –ον: alone

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/ix-161-192