"νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετάνυσται,

γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ᾽ ἀποτηλοῦ,

ὑλήεσσ᾽· ἐν δ᾽ αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν

ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,

οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ᾽ ὕλην120

ἄλγεα πάσχουσιν κορυφὰς ὀρέων ἐφέποντες.

οὔτ᾽ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ᾽ ἀρότοισιν,

ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα

ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.

οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρῃοι,125

οὐδ᾽ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν

νῆας ἐυσσέλμους, αἵ κεν τελέοιεν ἕκαστα

ἄστε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ

ἄνδρες ἐπ᾽ ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι θάλασσαν·

οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐυκτιμένην ἐκάμοντο.130

οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·

ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ᾽ ὄχθας

ὑδρηλοὶ μαλακοί· μάλα κ᾽ ἄφθιτοι ἄμπελοι εἶεν.

ἐν δ᾽ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήιον αἰεὶ

εἰς ὥρας ἀμῷεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ᾽ οὖδας.135

ἐν δὲ λιμὴν ἐύορμος, ἵν᾽ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,

οὔτ᾽ εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσι᾽ ἀνάψαι,

ἀλλ᾽ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον εἰς ὅ κε ναυτέων

θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται.

αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ,140

κρήνη ὑπὸ σπείους· περὶ δ᾽ αἴγειροι πεφύασιν.

ἔνθα κατεπλέομεν, καί τις θεὸς ἡγεμόνευεν

νύκτα δι᾽ ὀρφναίην, οὐδὲ προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι·

ἀὴρ γὰρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ᾽ ἦν, οὐδὲ σελήνη

οὐρανόθεν προύφαινε, κατείχετο δὲ νεφέεσσιν.145

ἔνθ᾽ οὔ τις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,

οὔτ᾽ οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον

εἰσίδομεν, πρὶν νῆας ἐυσσέλμους ἐπικέλσαι.

κελσάσῃσι δὲ νηυσὶ καθείλομεν ἱστία πάντα,

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·150

ἔνθα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,

νῆσον θαυμάζοντες ἐδινεόμεσθα κατ᾽ αὐτήν.

ὦρσαν δὲ νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,

αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι.155

αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους

εἱλόμεθ᾽ ἐκ νηῶν, διὰ δὲ τρίχα κοσμηθέντες

βάλλομεν· αἶψα δ᾽ ἔδωκε θεὸς μενοεικέα θήρην.

νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην

ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ᾽ ἔξελον οἴῳ.160

  The small uninhabited island on which Odysseus lands.

  Having piqued our curiosity about the Cyclopes’ strange way of life, Odysseus abruptly shifts the focus to a nearby island where they do not live. The episode’s anthropological perspective continues, as we hear an extended description of the island’s many promising features. 

  Read full essay

  No human hunters toil across the ridges, harassing the goats that breed unmolested. With no flocks and no farmers, the land lies unplowed and unplanted, though it could bear crops in season. Its soft, moist meadows, stretching down to the sea, would be good for growing grapes. The land is smooth for plowing, with rich topsoil. An inviting natural harbor offers an easy landing, with no anchor stones needed; just run the ships up on the shore until the weather is right for sailing away again. Once there, travelers could refresh themselves at a natural spring that flows at the head of the harbor.

  In short, an apparently splendid place to settle, much like the island of the Cyclopes. But the Cyclopes have never been there, because they do not know how to build ships or sail the sea. They have not needed to master the skills that humans developed to compensate for being cut off from the automatic abundance afforded by the Golden Age. This point comes through strongly in the portrait of the island, full of optative verbs to describe what settlers could do with such a lush spot: growing crops, keeping herds, making wine. Two centuries later, Sophocles captures the civilizing spirit the Cyclopes lack in a choral ode:

  πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.
  τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ
  χωρεῖ, περιβρυχίοισιν
  περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν.
  θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν
  ἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται
  ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος
  ἱππείῳ γένει πολεύων.
  κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει
  καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν
  σπείραισι δικτυοκλώστοις,
  περιφραδὴς ἀνήρ:
  κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου
  θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ᾽
  ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῶν
  οὔρειόν τ᾽ ἀκμῆτα ταῦρον.

  Many are the wonders and none more wondrous than man.
  He crosses the gray sea in the wintry blast,
  passing under the engulfing swells.
  He wears away the highest of gods, Earth
  imperishable, unwearying,
  his plough going back and forth,
  year after year,
  turning the soil with the breed of horses.
  He snares the tribe of flighty birds
  and the race of fierce beasts and sea-dwelling fish
  in his nets woven in mesh,
  man the skillful.
  With his wiles he conquers
  the beast that walks the mountains, taming
  the shaggy-maned horse and unwearying mountain bull
  yoking them around the neck.

  Sophocles, Antigone 334–52

  The images here all celebrate what Homer suggests the Cyclopes are too primitive to achieve, the imposition of control over natural forces to create civilization: cutting through the sea in ships, wearing away the earth by plowing through it, trapping with guile the creatures who live by the rhythms of nature, constraining the force of animals to channel it for human use. With characteristic irony, Sophocles displays in his choral ode the operation of hubris, of humans overestimating their own power to control the world. This illusion will be shattered at the end of the play as Creon’s world crashes down around him. We will find a similar irony in the Cyclops episode, subtly understated and part of a larger meditation on the trade-offs between the easy abundance of the Golden Age and the heroic energy that would compensate for its loss.

  Once the Greeks land on this promising island, crosscurrents continue, as supernatural powers appear to augment the crew’s civilizing skills. Expert sailors though they are, they cannot see land because the night is dark, the moon shrouded in clouds. Some god, Odysseus says, guides them into the harbor. After a good night’s sleep on the beach, the men wander the island in amazement. Again Odysseus senses the work of higher powers, as nymphs, the daughters of Zeus, flush out mountain goats for them to kill and eat. The contrast between a life made easy by the largess of the gods and the creation of human civilization through the imposition of hard-won skills on the natural world continues to be blurred as the Greeks approach their clash with the Cyclopes. And behind that polarity lies another, central to the Greeks’ understanding of the particular place of human life within the larger cosmos, between inborn excellence, often characterized as a gift from the gods, and the collective power of learned human culture. The hero, with his outsized abilities and appetites, is often crucial to the survival of his community. But his extraordinary powers can also disrupt the group he is working to protect. Achilles is the best fighter in the Greek army, their best hope against the Trojans. But his willful demands to be recognized as preeminent eventually tear the army apart. When Hector travels back to Troy from the battlefield, he brings the war into the city with him, separated from those he loves by his fierce loyalty to his duties as a warrior. Oedipus, who defeats the Sphinx with his great intellect, unwittingly imperils the city he vows to save from plague by arrogantly refusing to heed the warnings of the prophet Tiresias.

  Odysseus presents a vivid example of these trade-offs, since he is characterized throughout the poem as a loner, one who trusts no one and relies on his cleverness and duplicity to overcome obstacles. The series of encounters in Books 9–12 ostensibly portrays the Greeks negotiating various exotic venues, but in fact the needs of crew are always subordinated to the desires of their captain. The central drama pits Odysseus, with his indomitable will and great intelligence, against the forces that would keep him from his appointed goals. Because he confronts nonhuman creatures, Odysseus initially seems to embody the essence of what is human. But his impact on the groups he enters is almost always destructive, leaving us with an ambiguous assessment of the glories of civilization.

   

  Further Reading

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 114–115. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

  Schein, S. 1996. Reading the Odyssey, 5, 14. Princeton: Princeton University Press.

  Thalmann, W. 1992. The Odyssey: An Epic of Return, 83–84. New York: Twayne Publishers.

  Van Nortwick, T. 2008. Imagining Men: Ideals of Masculinity in Ancient Greek Culture, 2–4. Westport, CT: Praeger Publishers.

  ———. 2008. The Unknown Odysseus: Alternate Worlds in Homer’s Odyssey, 47–49. Ann Arbor: University of Michigan Press.

   

  116  τετάνυσται: “lies,” pf. mid. > τανύω, “to stretch, lie” (in a geographical sense). The perfect denotes a permanent state, as commonly in Homer (Monro 28).

  118  ἐν δ’ ... γεγάασιν:  “and in it there are.” 

  118  γεγάασιν = Att. γεγόνασιν, pf. > γίγνομαι; translated as a present (Monro 28).

  119  πάτος: “the comings and goings.”

  119  ἀπερύκει: supply “goats” as the object.

  120  μιν: = Att.  αὐτήν, referring to the island. In Homer μιν is used as a 3rd person singular accusative personal pronoun in all genders.

  121  ἐφέποντες: “ranging over” > ἐπί-ἕπω (Montgomery)

  121  ἄλγεα: the pain and trouble of hunting.

  122  ἄρα: “as one might think” (Edwards).

  122  καταΐσχεται: = κατίσχεται (pass.); “is occupied by” + dat.

  123  : “it,” subject of χηρεύει in the next line (Monro 256).

  124 τε: generalizing τε (Monro 332).

  125  οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι πάρα: “for the Cyclopes do not have…” (lit., “for there are not present for the Cyclopes…”).

  125 πάρα: = πάρεισι > πάρειμι, “to be present,” with dative of possession.

  126  ἔνι: ἔνεισι > ἔνειμι, “to be among.”

  126  κάμοιεν: > κάμνω “to make,” potential optative with κε for ἄν (Monro 362).

  127  τελέοιεν ἕκαστα: “would bring supplies of everything” (LSJ τελέω II.1.a), potential optative with κε for ἄν (Monro 362).

  128  ἐπ᾽ ... ἱκνεύμεναι "coming to," "visiting" + acc.; fem. mid. ptc. > ἐφικνέομαι (LSJ ἐφικνέομαι II) in tmesis.

  128  οἷά: adverbial, “as.”

  128  πολλὰ: adverbial, “often.” τε generalizes.

  129  περόωσι: Epic form περάωσι or περῶσι.

  130  οἵ: “they,” the Cyclopes (Monro 256).

  130  κέ … ἐκάμοντο: “might have made,” if they had used the island’s natural advantages (Goodell 467.b).

  130  σφιν: “for themselves,” dative of advantage (Smyth 1481).

  130  καὶ: “as well.”

  130  ἐυκτιμένην: predicate adjective with νῆσον.

  131  οὐ μὲν γάρ τι κακή γε: supply ἐστι. The subject is ἡ νῆσος.

  131  τι: “at all.”

  131  φέροι … κεν: potential optative.

  132  ἐν:  ἔνεισι.

  132  ἁλὸς πολιοῖο: “of the grey sea,” fem. gen. sing. (LSJ ἅλς ἁλός, ἡ) after ὄχθας, “shores.”

  133  κ᾽ … εἶεν: potential optative.

  134  ἐν: ἔνεστι.

  134  κεν: introducing a potential optative, with ἀμῷεν, “they would reap” ( > ἀμάω) in the next line.

  134  βαθὺ: a “tall” or “deep” crop (λήϊον), according to the way of looking at it (Montgomery).

  135  εἰς ὥρας: “as the seasons come.”

  135  ἐπεὶ … οὖδας: "since the soil (is) very rich beneath." πῖαρ is normally a noun, but seems to be used as an adjective here.

  135  ὑπ’: ὑπό, “beneath” (adverbial).

  136  ἐν: ἐνεστι.

  136  ἵν(α): “where” (LSJ I.2).

  136  πείσματός: gen., after οὐ χρεὼ … ἐστιν.

  137  βαλέειν … ἀνάψαι: infinitives after οὐ χρεὼ … ἐστιν.

  137  βαλέειν: = βαλεῖν.

  138  ἐπικέλσαντας: refers to the ships.

  138  μεῖναι χρόνον: “to remain for a time.” Understand the infinitive as following the implied construction χρεώ ἐστι, “it is necessary.”

  138  εἰς ὅ κε: “until such time as.”

  140  κρατὸς: > κράς κρατός, ὁ “the head, top” (= κάρα).

  141  περὶ: adverbial, “around, nearby,” or else tmesis with πεφύασιν > περιφύω.

  141  πεφύασιν: “grow” = πεφύκασιν, pf. (Monro 28).

  143  οὐδὲ προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι: lit., “and it did not show itself to be seen,” i.e., “there was not light enough to see.”

  143  προυφαίνετ’: προ-εφαίνετο.

  144  βαθεῖ(α):  "dense," perhaps foggy.

  145  προύφαινε: = προ-έφαινε.

  145  κατείχετο: "was covered" (LSJ κατέχω II.4).

  145  δὲ: this syllable scans long, an exception to the rules that sometimes occurs on the ictus before words beginning with ν– and some other consonants. See Monro 371.

  147  προτὶ: πρός.

  148  πρὶν … ἐπικέλσαι: “until we beached.” In Attic Greek a finite verb is expected after πρίν in a negative sentence (Monro 236). 

  148  ἐπικέλσαι: > †ἐπικελλω, “to bring (a ship) to shore.”

  149  κελσάσῃσι δὲ νηυσὶ: “for the ships having put to shore,” intransitive (LSJ κέλλω ΙΙ) aor. ptc., dative of advantage. In Attic a genitive absolute would be expected.

  150  ἐκ … βῆμεν: tmesis (separation of the preposition and verb in a compound verb).

  152  φάνη: 3rd sing. aor. > φαίνομαι in the Homeric dialect.

  153  ἐδινεόμεσθα: "we wandered around," mid./pass. = ἐδινούμεθα.

  157  διὰ δὲ τρίχα κοσμηθέντες: “drawn up in groups of three.”’

  157  διὰ … κοσμηθέντες: tmesis

  160  λάγχανον: “fell by lot,” the only instance in Homer of this meaning of the verb.

  160  ἔξελον: “they set aside” ( > ἐξαιρέω).

  λάχεια: (adj. fem.) well-tilled, fertile

  παρέξ: outside, before

  λιμήν –ένος ὁ: harbor

  τανύω τανύσω ἐτάνυσα – τετάνυσμαι ἐτανύσθην: to stretch, extend, lie (in a geographical sense)

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  Κύκλωψ –πος ὁ: Cyclops

  σχεδόν: near; almost

  ἀποτηλοῦ: far away

  ὑλήεις –εσσα –εν: woody, wooded

  αἴξ αἰγός ὁ/ἡ: goat

  ἀπειρέσιος –ον: boundless, immense, countless

  ἄγριος –α –ον: savage; wild; fierce

  πάτος –ου ὁ: passage, coming and going; paved road

  ἀπερύκω ἀπερύξω ἀπήρυξα: to keep off

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it

  εἰσοιχνέω ––– ––– ––– ––– –––: to go into, enter

  κυνηγέτης –ου ὁ: a hunter, huntsman

  ὕλη –ης ἡ: woods, forest 120

  ἄλγος –ους τό: pain

  κορυφή –ῆς ἡ: head, top, highest point

  ἐφέπω ἐφέψω ἔπεσπον ––– ––– –––: to follow, pursue; to frequent, go often to, range over

  ἄρα: now, then, next , thus

  ποίμνη –ης ἡ: a flock

  κατίσχω/καταίσχω καθέξω/κατασχήσω κατέσχον κατέσχηκα κατέσχημαι κατεσχέθην: to hold back; to bring to land; (pass.) to be occupied

  ἄροτος –ου ὁ: ploughed field, field of grain

  ἄσπαρτος –ον: unsown, untilled

  ἀνήροτος –ον: unploughed, untilled

  ἦμαρ –ατος τό: day

  χηρεύω χηρεύσω ἐχήρευσα κεχήρευκα ––– –––: to lack, be without (+ gen.)

  βόσκω βοσκήσω ἐβόσκησα βεβόσκηκα βεβόσκημαι ἐβοσκήθην: to feed, tend

  μηκάς –άδος: bleating 

  αἴξ αἰγός ὁ/ἡ: goat

  Κύκλωψ –πος ὁ: Cyclops

  μιλτοπάρῃος –ον: red-prowed 125

  τέκτων –ονος ὁ: woodworker, carpenter; artisan

  κάμνω καμοῦμαι ἔκαμον κεκήμακα ––– –––: to build, make, produce; to toil, suffer

  εὔσελμος –ον: well-benched, with good banks of oars

  τελέω τελῶ or τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην: to finish, complete, carry out

  ἄστυ ἄστεως τό: town

  ἐφικνέομαι: to come to, visit

  οἷος –α –ον: such as, of what sort, like, (exclam.) what a!, how! ; οἷός τε (+infin.) fit or able to; οἷόν τε (+infin.) it is possible to

  περάω περάσω (or περῶ) ἐπέρασα πεπέρακα ––– –––: to cross, go across; to penetrate

  σφεῖς: they

  ἐϋκτίμενος –η –ον: well-built, lovely to inhabit 130

  κάμνω καμοῦμαι ἔκαμον κεκήμακα ––– –––: to build, make, produce; to toil, suffer

  ὥριος –α –ον: produced in season

  λειμών –ῶνος ὁ: grassland, meadow

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  πολιός –ή –όν: white

  ὄχθη –ης ἡ: steep bank or shore, embankment

  ὑδρηλός –ή –όν: watery, wet

  μαλακός –ή –όν: soft

  ἄφθιτος –ον: imperishable, immortal

  ἄμπελος –ου ἡ: grapevine

  ἄροσις –εως ἡ: arable land

  λεῖος –α –ον: smooth; (of places or terrain) flat, even

  βαθύς βαθεῖα βαθύ: deep, high

  λήϊον –ου τό: crops, harvest

  ὥρα –ας ἡ: time, season, climate

  ἀμάω ἀμήσω ἤμησα ἤμηκα ἤμημαι ἠμάθην: reap, mow down

  πῖαρ τό: fat; fecundity, fertility (of the ground)

  οὖδας –ους τό: the surface of the earth, the ground, earth 135

  λιμήν –ένος ὁ: harbor

  εὔορμος –ον: with good mooring-places

  χρεώ –οῦς ἡ: want, need, necessity

  πεῖσμα –ατος τό: a ship's cable

  εὐνή εὐνῆς ἡ: pallet, bed, den; (pl.) stones (to anchor a ship), anchors

  πρυμνήσιος –α –ον: cables for mooring a ship's stern to the shore

  ἀνάπτω ἀνάψω ἀνῆψα ––– ἀνῆμμαι ἀνήφθην: to attach, tie

  ἐπικέλλω ἐπικέλσω ἐπέκελσα: to bring to shore

  ναύτης –ου ὁ: sailor

  ἐποτρύνω ἐποτρυνῶ ἐπώτρυνα: to incite, urge on; to provoke; (mid.) to speed up, make hurry

  ἐπιπνέω ἐπιπνεύσομαι ἐπεπυθόμην ἐπιπέπυσμαι: to breathe upon, to blow freshly upon

  ἀήτης –ου ὁ: a blast, gale

  ἀτάρ: but, yet

  κράς –ατός τό: head, top, highest point

  λιμήν –ένος ὁ: harbor

  ῥέω ῥυήσομαι ––– ἐρρύηκα ––– ἐρρύην: flow, run, stream

  ἀγλαός –ή –όν: splendid, shining, bright 140

  κρήνη –ης ἡ: a well, spring, fountain

  σπέος  gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  αἴγειρος –ου ἡ: black poplar tree

  καταπλέω (or καταπλώω) καταπλεύσομαι κατέπλωσα (or κατέπλευσα): to sail down

  ἡγεμονεύω ἡγεμονεύσω ἡγεμόνευσα: to lead, guide, conduct

  ὀρφναῖος –α –ον: dark, dusky, murky

  προφαίνω προφανῶ πρέφηνα προπέφηνα προπέφασμαι πρεφάν(θ)ην: to show, put into view; (mid.-pass.) to appear to the view

  ἀήρ ἀέρος ὁ: mist, vapor, haze, cloud

  βαθύς βαθεῖα βαθύ: deep, high; dense

  σελήνη –ης ἡ: moon

  οὐρανόθεν: from heaven, down from heaven

  προφαίνω προφανῶ πρέφηνα προπέφηνα προπέφασμαι πρεφάν(θ)ην: to show, put into view; (mid.-pass.) to appear to the view

  κατέχω καθέξω (or κατασχήσω) κατέσχον κατέσχηκα ––– –––: to hold back; to possess, occupy, cover

  νέφος –ους τό: a cloud 145

  εἰσδέρκομαι εἰσδέρξομαι εἰσεδερξάμην/εἰσερακόμην εἰσεδέρχθην/εἰσεδράκην: to look at

  κῦμα –ατος τό: wave

  κυλίνδω ἐκύλισα κεκύλισμαι ἐκυλίσθην: to roll, roll along

  χέρσος –ου ἡ: dry land, land

  εἰσοράω εἰσόψομαι εἰσεῖδον εἰσεόρακα/εἰσεώρακα/εἰσόπωπα εἰσεόραμαι/εἰσεώραμαι/εἰσῶμμαι εἰσώφθην: to look into, look upon, view, behold

  εὔσελμος –ον: well-benched, with good banks of oars

  ἐπικέλλω ἐπικέλσω ἐπέκελσα: to bring to shore

  κέλλω κέλσω/κελῶ ἔκελσα: to bring to shore; to land, enter harbor

  καθαιρέω καθαιρήσω καθεῖλον καθῄρηκα ––– καθῄρημαι καθῃρέθην: to take down

  ἱστίον –ου τό: a sail

  ῥηγμίν –ῖνος ἡ: the sea breaking on the beach, the line of breakers, surf 150

  ἀποβρίζω ἀποβρίξω ἀπέβριξα: to go off to sleep, go sound asleep

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  ἦμος: when, while

  ἠριγένεια –ας ἡ: early-born, child of morn

  ῥοδοδάκτυλος –ον: rosy-fingered

  δινεύω or δινέω δινήσω ἐδίνησα – δεδίνημαι ἐδινήθην: to whirl

  ὄρνυμι ὄρσω ὦρσα ὄρωρα ὀρώρεμαι –––: arouse, stir up; (middle) arise

  νύμφη –ης ἡ: a young wife, bride; nymph, a divinity of waters or woods

  κόρη –ης ἡ: girl, maiden; daughter

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  αἰγίοχος –ον: aegis-holding

  αἴξ αἰγός ὁ/ἡ: goat

  ὀρεσκῷος –ον: lying on mountains, mountainbred

  δειπνέω δειπνήσω ἐδείπνησα δεδείπνηκα δεδείπνημαι ἐδειπνήθην: eat (dinner)

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion 155

  καμπύλος –η –ον: bent, crooked, curved

  τόξον –ου τό: bow

  αἰγανέη –ης ἡ: a hunting-spear, javelin

  δολίχαυλος –ον: with a long tube (of a javelin)

  τρίχα: threefold, in three parts

  κοσμέω κοσμήσω ἐκόσμησα κεκόσμηκα κεκόσμημαι ἐκοσμήθην: to arrange, organize, lay out

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  μενοεικής –ές: pleasing, splendid, lavish

  θήρη –ης ἡ: hunting

  δυώδεκα or δώδεκα: twelve

  λαγχάνω λήξομαι ἔλαχον εἴληχα ––– –––: to obtain by lot, have as portion; to fall by lot to

  αἴξ αἰγός ὁ/ἡ: goat

  ἐξαιρέω ἐξαιρήσω ἐξεῖλον ἐξῄρηκα ἐξῄρημαι ἐξῃρέθην: to take out, choose, deliver; to set aside for (+ dat.)

  οἶος –α –ον: alone 160

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/ix-116-160