"ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε κυανοχαίτης.

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας

ἧκ᾽ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν᾽ ἀπέλεθρον,

κὰδ᾽ δ᾽ ἔβαλεν μετόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο

τυτθόν, ἐδεύησεν δ᾽ οἰήιον ἄκρον ἱκέσθαι.540

ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης·

τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφικόμεθ᾽, ἔνθα περ ἄλλαι

νῆες ἐύσσελμοι μένον ἁθρόαι, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι

ἥατ᾽ ὀδυρόμενοι, ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰεί,545

νῆα μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.

μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες

δασσάμεθ᾽, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.

ἀρνειὸν δ᾽ ἐμοὶ οἴῳ ἐυκνήμιδες ἑταῖροι550

μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ᾽ ἐπὶ θινὶ

Ζηνὶ κελαινεφέι Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει,

ῥέξας μηρί᾽ ἔκαιον· ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,

ἀλλ᾽ ὅ γε μερμήριξεν ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι

νῆες ἐύσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι.555

ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα

ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,

δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,560

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα

αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι·

οἱ δ᾽ αἶψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,

ἑξῆς δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.

ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,565

ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους."

  Polyphemus hurls a second boulder. Odysseus joins the rest of the fleet at the isle of the goats and they sail on.

  536  τοῦ δ᾽ ἔκλυε: κλύω takes a genitive, in this case the personal pronoun τοῦ, “him” (Monro 256).

  536  κυανοχαίτης: "the dark-haired (god)," that is, Poseidon (see κυανοχαῖτα, 9.528).

  537  : Polyphemus.

  538  ἧκ(ε): aor. > ἵημι.

  538  ἐπέρεισε δὲ ἶν(α) ἀπέλεθρον: “he put enormous effort into it.” 

  538  ἐπέρεισε: aor. > ἐπερείδω, “to drive home.”

  538  ἶν(α): acc. sing. > ἴς (LSJ ἴς B), “strength, force.”

  539  κὰδ᾽ δ᾽ ἔβαλεν: "he threw (it) down." κὰδ = κατά, either adverbial (“down”) or in tmesis (separation of the preposition and verb in a compound verb) with ἔβαλεν. Compare this line with line 482.

  539  μετόπισθε: “in back of” + gen.

  540  τυτθόν: “a little,” adverbial acc., modifying μετόπισθε.

  540  ἐδεύησεν ... ἱκέσθαι: "failed to reach," "just missed," a repetition of line 483.

  541  a repetition of line 484

  541  ἐκλύσθη: "surged," aor. pass. 3rd sing > κλύζω.

  542  τὴν: “it” (the ship), direct object of φέρε (ἔφερε) and θέμωσε. 

  542  θέμωσε … ἱκέσθαι: repeated from line 486, but here χέρσον refers to the small island introduced in line 116.

  543  ὅτε δὴ: “just when.”

  543  ἔνθα περ: “right where” (περ is an intensifier).

  544  μένον:  unaugmented impf.

  544  ἀμφὶ: “around,” adverbial.

  544  ἑταίροι: the men who had been left behind on the island.

  545  ἥατ(ο): "were sitting," = ἧντο or εἵατο, impf. mid. 3rd pl > ἧμαι (Autenrieth). 

  545  ἡμέας: ἡμᾶς.

  545  προτιδέγμενοι: "awaiting," aor. ptc. > προσδέχομαι; ποτι- = προσ-.

  546  κέλσαμεν: aor. > κέλλω. The object is νῆα.

  547  ἐκ … βῆμεν: = ἐξέβημεν, tmesis (separation of the preposition and verb in a compound verb).

  549  ὡς μή: introducing a negative purpose clause, followed by the optative κίοι.

  549  ἴσης: “of a fair share,” supply μοίρας, genitive of separation after the participle. 

  549  ἀτεμβόμενος: ἀτέμβω + gen., “to deprive of.” A repetition of line 42.

  550  οἴῳ: “alone”

  551  μήλων δαιομένων: genitive absolute. 

  551  δαιομένων: > δαίω, "to distribute."

  551  δόσαν: unaugmented aor. 

  551  τὸν: refers to the ram, the direct object of the participle ῥέξας ( > ῥέζω), “to sacrifice,” in line 553.

  552  Ζηνὶ: "to Zeus," indirect object of the aorist participle ῥέξας.

  553  ὁ δ᾽: “But he,” Zeus.

  553  ἱρῶν: “the sacrifices” (LSJ ἱερός III.1), gen. with ἐμπάζετο ( > ἐμπάζομαι), “to care for.”

  554  ὅπως … ἀπολοίατο: indirect question with optative in secondary sequence. 

  554  ἀπολοίατο: 3rd pl. aor. mid. opt. > ἀπόλλυμαι, middle of ἀπόλλυμι, “to perish.”

  556  πρόπαν ἧμαρ: accusative of extent of time.

  562–65  a repetition of lines 178–180

  565  ἀκαχήμενοι: pf. mid. ptc. > ἀχεύω, "to be afflicted, be grieved."

  565  ἦτορ: accusative of respect or specifying accusative (Goodell 537; Monro 137). A repetition of line 62.

  566  ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο: “glad to have escaped death” (lit., “glad [to be] out of death”).

  566  ὀλέσαντες: "having suffered the loss of" (+ acc.), aor. act. ptc. > ὄλλυμι. A repetition of line 63.

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι: to pray; to make a vow, promise; to declare, affirm; to glory in, boast of (for good reason)

  κλύω ––– κέκλυκα ––– ––– –––: to hear, listen to; to have a reputation, be judged or considered

  κυανοχαίτης –ου: dark-haired

  ἀτάρ: but, yet

  ἐξαῦτις: over again, once more, anew

  λᾶας –ου ὁ: stone

  ἀείρω ἀρῶ ἤειρα ––– ἤερμαι ἠέρθην: to lift, heave, raise up

  ἐπιδινέω/ἐπιδινεύω ἐπιδινήσω ἐπεδίνησα – ἐπιδεδίνημαι ἐπεδινήθην: to rotate, spin, move in a circle

  ἐπερείδω ἐπερείσω ἐπήρεισα ἐπερήρεικα/ἐπήρεικα ἐπερήρεισμαι/ἐπήρεισμαι ἐπηρείσθην: to drive against, drive home

  ἴς ἰνός ἡ: strength, force; sinew, tendon

  ἀπέλεθρος –ον: immeasurable

  μετόπισθε: behind, in back of; afterwards; toward the west

  κυανόπρῳρος –ον: with dark-blue prow, dark-prowed

  τυτθός [–ή] –όν: little, small

  δεύω (Epic for δέω) δεύσω ἔδευσα: to lack, need; to fail to (+ infin.); to be defective, inferior, lesser

  οἰήϊον –ου τό: a rudder, helm

  ἄκρος –α –ον: at the furthest point, topmost

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come 540

  κλύζω κλύσω ἔκλυσα κέκλυκα κέκλυσμαι ἐκλύσθην: to surge, swell, overflow

  κατέρχομαι κατελεύσομαι/κάτειμι κατῆλθον κατελήλυθα ––– –––: to go down, descend

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  πρόσω: forwards, further, henceforth

  κῦμα –ατος τό: wave

  θεμόω θεμώσω ἐθέμωσα: to drive

  χέρσος –ου ἡ: dry land, land

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come

  εὔσελμος –ον: well-benched, with good banks of oars

  ἀθρόος –α –ον: crowded together, many

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἧμαι (or κάθημαι) ––– ––– ––– ––– –––: sit

  ὀδύρομαι ὀδυροῦμαι ὠδυράμην ––– ––– κατωδύρθην/ὠδύρθην: grieve

  προσδέχομαι προσδέξομαι προσέδεξαμην ––– προσέδεγμαι προσεδέχθην: to expect, await, wait 545

  κέλλω κέλσω/κελῶ ἔκελσα: to bring to shore; to land, enter harbor

  ψάμαθος –ου ἡ: sand, sea-sand

  ῥηγμίν –ῖνος ἡ: the sea breaking on the beach, the line of breakers, surf

  μῆλον –ου τό: sheep or goat

  Κύκλωψ –πος ὁ: Cyclops

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  δατέομαι δάσομαι ἐδασάμην δέδασμαι: to divide among themselves

  ἀτέμβω – – – – –: to deprive of (+ gen.)

  κίω – – – – –: go, go away

  ἀρνειός –οῦ ὁ: ram, wether (3-year old ram)

  οἶος –α –ον: alone

  ἐϋκνήμις –ιδος: having lovely greaves 550

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  μῆλον –ου τό: sheep or goat

  δαίω – – – – –: to divide; (mid.) to distribute

  ἔξοχον or ἔξοχα: (adv.) specially, preeminently

  θίς θινός ὁ: shore, beach

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  κελαινεφής –ές: of the black clouds, wrapped in black clouds (epithet of Zeus)

  Κρονίδης –ου ὁ: son of Cronus

  ἀνάσσω ἀνάξω ἤναξα: to be king, lord, or master of, rule over, reign

  ῥέζω ῥέξω ἔρρεξα – – ἐρρέχθην: to do, accomplish; to offer (sacrifice)

  μηρία –ων τά: femur, thigh-bones (of sacrificial animals)

  καίω καύσω ἔκαυσα –κέκαυκα κέκαυμαι ἐκαύθην: to light, kindle, burn

  ἐμπάζομαι – – – – –: to attend to, take care of (+ gen.)

  μερμηρίζω μερμηρίξω ἐμερμήριξα: to be full of cares, to be anxious

  εὔσελμος –ον: well-benched, with good banks of oars

  ἐρίηρος –ον: faithful, devoted 555

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  πρόπας –ασα –αν: all

  ἦμαρ –ατος τό: day

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  ἧμαι (or κάθημαι) ––– ––– ––– ––– –––: sit

  δαίνυμι δαίσω ἔδαισα: to give a banquet; to feast on (+ acc.)

  κρέας κρέως and κρέατος, gen. pl. κρειῶν, τό: meat, piece of meat

  ἄσπετος –ον: immense, abundant, infinite

  μέθυ –υος τό: wine, mead

  ἦμος: when, while

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set

  κνέφας –ους τό: darkness, evening dusk, twilight

  κοιμάω κοιμήσω ἐκοίμησα κεκοίμηκα κεκοίμημαι ἐκοιμήθην: to put to bed; (mid.) to go to bed, lie down

  ῥηγμίν –ῖνος ἡ: the sea breaking on the beach, the line of breakers, surf

  ἦμος: when, while

  ἠριγένεια –ας ἡ: early-born, child of morn

  ῥοδοδάκτυλος –ον: rosy-fingered

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἐποτρύνω ἐποτρυνῶ ἐπώτρυνα: to incite, urge on; to provoke; (mid.) to speed up, make hurry

  ἀναβαίνω ἀναβήσομαι ἀνέβην ἀναβέβηκα ––– –––: board, go up

  πρυμνήσιος –α –ον: cables for mooring a ship's stern to the shore

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  εἰσβαίνω (Ion. ἐσβαίνω) εἰσβήσομαι εἰσέβην εἰσβέβηκα ––– –––: to go into

  κληΐς κληῖδος ἡ: bolt; (pl.) oarlocks

  καθίζω (Ion. κατίζω) καθιῶ (Ion. κατίσω) καθῖσα/ἐκάθισα (or κατῖσα) κεκάθικα: to sit down; to set, place

  ἑξῆς: one after another, in order, in a row

  ἕζομαι – – – – –: sit down

  πολιός –ή –όν: white

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  τύπτω τύψω ἔτυψα τέτῠφα (or τετύπτηκα) τέτυμμαι ἐτύφθην (or ἐτυπτήθην or ἐτύπην): to beat, strike; (mid.) to mourn

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar

  ἔνθεν: from here, from there

  προτέρω: further, forwards

  ἀχεύω, aor. 2 ἤκαχε, pf. pass. ἀκάχημαι: to be afflicted, be grieved

  ἦτορ τό: the heart

  ἄσμενος –η –ον: glad

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/ix-536-566