9.500-535

"ὣς φάσαν, ἀλλ᾽ οὐ πεῖθον ἐμὸν μεγαλήτορα θυμόν,500

ἀλλά μιν ἄψορρον προσέφην κεκοτηότι θυμῷ·

‘Κύκλωψ, αἴ κέν τίς σε καταθνητῶν ἀνθρώπων

ὀφθαλμοῦ εἴρηται ἀεικελίην ἀλαωτύν,

φάσθαι Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον ἐξαλαῶσαι,

υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί᾽ ἔχοντα.’505

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·

‘ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ᾽ ἱκάνει.

ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε,

Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνῃ ἐκέκαστο

καὶ μαντευόμενος κατεγήρα Κυκλώπεσσιν·510

ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω,

χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς.

ἀλλ᾽ αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην

ἐνθάδ᾽ ἐλεύσεσθαι, μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν·

νῦν δέ μ᾽ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς515

ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ᾽ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρ᾽, Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω

πομπήν τ᾽ ὀτρύνω δόμεναι κλυτὸν ἐννοσίγαιον·

τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.

αὐτὸς δ᾽, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσ᾽, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος520

οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.’

ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·

‘αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην

εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον Ἄϊδος εἴσω,

ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ᾽ ἰήσεται οὐδ᾽ ἐνοσίχθων.’525

ὣς ἐφάμην, ὁ δ᾽ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι

εὔχετο χεῖρ᾽ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·

‘κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα,

εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,

δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι530

υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί᾽ ἔχοντα.

ἀλλ᾽ εἴ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι

οἶκον ἐυκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,

ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,

νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης, εὕροι δ᾽ ἐν πήματα οἴκῳ.’535

  Odysseus reveals his name to Polyphemus. Polyphemus recalls a prophecy he had been given that foretold all of this. He calls on his father Poseidon to deprive Odysseus of his homecoming, or at least to make it a bitter one.

  501  κεκοτηότι: “angry,” perfect participle > κοτέω.

  502-3  αἴ κέν τίς ... / ... εἴρηται: present general conditional with subjunctive (Goodell 650), αἴ κέν = ἐάν. τίς is enclitic, and accented because it is followed by the enclitic σε.

  502  καταθνητῶν ἀνθρώπων: partitive genitives with τίς.

  503  εἴρηται: subjunctive > ἔρομαι in a present general conditional (Goodell 650). ἔρομαι can take two accusatives (in this case, σε and ἀεικελίην ἀλαωτύν), meaning “to ask someone about something.”

  504  φάσθαι: > φημί aor. 2 middle infinitive used as imperative (Monro 241, Smyth 2013), here acting as the apodosis of the conditional introduced in line 502, and introducing an accusative and infinitive construction of indirect discourse.

  504  ἐξαλαῶσαι: aorist active infinitive > ἐξαλαόω.

  505  υἱὸν Λαέρτεω: in apposition to Ὀδυσσῆα in line 504. Λαέρτεω is genitive singular, declined like Ἁτρείδης.  

  505  Ἰθάκῃ ἔνι: ἐν Ἰθάκῃ, anastrophe.

  505  οἰκί(α): > οἰκίον, τό, always used in the plural to mean “home,” the direct object of the participle ἔχοντα.

  507  ἱκάνει: “come upon,” “reach, ” “catch up to” + acc. (με). The subject is the neuter plural.

  507  θέσφαθ᾽: = θέσφατα, “oracles, prophecies.”

  508  ἔσκε: “there used to be,” iterative imperfect (Smyth 1894).

  508  ἠΰς: ἐΰς, “good, noble.”

  509  μαντοσύνῃ ἐκέκαστο: ἐκέκαστο is a pluperfect with an imperfect force > καίνυμαι, “to excel in” + dative.

  510  κατεγήρα: imperfect > καταγηράσκω.

  510  Κυκλώπεσσιν: “among the Cyclopes,” dative of place (Monro 145.7, Smyth 1531.a)

  511  ἔφη … τελευτήσεσθαι: indirect discourse with accusative and infinitive construction. τελευτήσεσθαι is a future middle infinitive.

  511  ὀπίσσω: “in the future.”

  512  χειρῶν ἐξ  Ὀδυσῆος: “at the hands of Odysseus,” anastrophe (the preposition follows its noun, causing the accent on the preposition to fall back onto the first syllable). This line is in apposition to the previous line and could be introduced with “namely that…”

  512  ἁμαρτήσεσθαι: future infinitive in the accusative and infinitive construction (parallel to the construction in line 511), with “I” understood as the accusative. The verb ἁμαρτάνω is a deponent future and means “to lose” when followed by a genitive of separation.

  513  ἐδέγμην: “I expected,” 1st singular aorist > δέχομαι, introducing indirect discourse with the accusative (τινα φῶτα) and infinitive (ἐλεύσεσθαι).

  514  ἐλεύσεσθαι: future infinitive > ἔρχομαι.

  514  ἐπιειμένον: “clothed in” + accusative, perfect participle > ἐπιέννυμι, “to put on.”

  515  ἐὼν: present active participle > εἰμί. The implied subject is “someone,” meaning Odysseus.

  517  τοι πὰρ: “beside you” = παρά τοι, anastrophe. τοι is the personal pronoun, an older form of σοι.

  517  ξείνια: gifts of hospitality.

  517  θείω: “put,” aorist subjunctive > τίθημι in a purpose clause (Goodell 642).

  518  δόμεναι: aorist active infinitive > δίδωμι. The accusative subject is κλυτὸν ἐννοσίγαιον (Poseidon) and the object is πομπήν.

  519  τοῦ: “of this one,” “his” (referring to Poseidon).

  519  εὔχεται εἶναι: “He boasts that he is…”

  520  αἴ κ᾽: = ἐάν, introducing a future more vivid conditional (Goodell 650).

  520  ἰήσεται: future indicative (> ἰάομαι); understand “me” as the object.

  523  αἲ γὰρ: = εἰ γὰρ, "if only," introducing the optative of wish (Goodell 477).

  523  ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός: with εὖνιν (“bereft of”), which takes a genitive.

  523  σε: the object of ποιήσας (> ποιέω) + double accusative, “to make X (become) Y,” with εὖνιν as the second accusative.

  524  πέμψαι: complementary aorist infinitive > πέμπω after δυναίμην.  

  524  Ἄϊδος: genitive, = Ἀΐδαο or -εω, see LSJ ᾍδης.

  525  ὡς: “so that,” introducing a result clause with future indicative (Goodell 639).

  525  οὐκ … οὐδ(ε): “not even.”

  525  ὀφθαλμόν γ(ε): i.e., whatever else he might heal (Edwards).

  526  δ᾽: “But he,” Polyphemus.

  527  χεῖρ᾽: χεῖρε, dual accusative

  528  κλῦθι: aorist active imperative > κλύω, “hear” (compare γνῶθι, βῆθι, δῦθι).

  528  γαιήοχε: “earth-holder,” i.e. either (1) surrounding or (2) supporting the earth, which may be regarded as floating on the sea (Edwards).

  529  ἐτεόν: “truly,” adverbial.

  529  εὔχεαι: 2nd person singular (see line 519).

  530  δὸς: “grant that,” 2nd aorist imperative > δίδωμι, introducing an accusative (Ὀδυσσῆα) and infinitive (μὴ … ἱκέσθαι).

  531: a repetition of line 505.

  532  εἴ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶ: “If it is his fate (to)…,” the protasis of a mixed condition. οἱ is a dative of possession.

  533  ἑὴν: possessive adjective, feminine accusative singular > ἑός.

  534  ὀψὲ κακῶς: understand a conjunction (“and”) between these adverbs.

  534  ἔλθοι: optative of wish (Goodell 476), supplying the apodosis of the mixed conditional.

  534  ὀλέσας ἄπο: "losing," tmesis (separation of the preposition and verb in a compound verb) and anastrophe > ἀπόλλυμι.

  535  εὕροι: optative of wish.

  535  ἐν πήματα οἴκῳ: = πήματα ἐν οἴκῳ.

  μεγαλήτωρ –ορος: great-hearted, proud 500

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it

  ἄψορρος –ον: backward; (adv.) in response

  πρόσφημι πρόσφησω προσέφησα: to speak to, address

  κοτέω κοτήσω ἐκότησα, perf. part. κεκοτηώς: to bear a grudge against, to be angry or indignant at

  Κύκλωψ –πος ὁ: Cyclops

  καταθνητός –ή –όν: mortal

  ἀεικής –ές: unseemly, shameful

  ἀλαωτύς –ύος ἡ: a blinding

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  πτολίπορθος –ον: destroyer of cities

  ἐξαλαόω ἐξαλαώσω ἐξηλάωσα: to blind utterly

  Λαέρτης or Λάρτιος –ου ὁ: Laertes, son of Arcīsius, and father of Odysseus, king in Ithaca

  Ἰθάκη –ης ἡ: Ithaca, the home of Ulysses, an island on the West coast of Greece

  οἰκίον –ου τό: house; palace 505

  οἰμώζω οἰμώξομαι ᾤμωξα ––– ––– –––: to wail aloud, lament

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  πόποι: oh! ah! (exclam. of surprise, anger, or pain)

  παλαίφατος –ον: spoken long ago

  θέσφατον -ου τό: divine prediction, oracle

  ἱκάνω ––– ––– ––– ––– –––: come to, arrive at, reach

  ἐνθάδε: here

  μάντις –εως ὁ: prophet

  ἐΰς ἐΰ (gen. ἑῆος): good, brave, noble

  Τήλεμος –ου ὁ: Telemus, son of Eurymus, a seer among the Cyclōpes

  Εὐρυμίδης –ου ὁ: Eurymides, son of Eurymus, Telemus, a seer among the Cyclōpes

  μαντοσύνη –ης ἡ: the art of divination

  καίνυμαι perf. 2 sing. κέκασσαι, 3 κέκασται, inf. κεκάσθαι, plup. (ἐ)κέκαστο: to surpass, excel

  μαντεύομαι μαντεύσομαι ἐμαντευσάμην μεμάντευμαι: to divine, prophesy, presage

  καταγηράσκω/καταγηράω καταγηράσομαι/καταγηράσω κατεγήρανα/κατεγήρασα/κατεγήραν καταγεγήρακα: to grow old 510

  ὀπίσω or ὀπίσσω: backwards, behind; in the future

  ὀπωπή –ῆς ἡ: vision, gaze; faculty of sight

  φώς φωτός ὁ: man

  ἐνθάδε: here

  ἐπιέννυμι ἐπιέσσω ἐπίεσσα: to put on, wear; (pass.) to be clothed in (+ acc.)

  ἀλκή –ής ἡ: strength, courage

  οὐτιδανός –ή –όν: of no account, worthless 515

  ἄκικυς –υος: powerless, feeble

  ἀλαόω ἀλαώσω ἠλάωσα: to blind

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  οἶνος –ου ὁ: wine

  ἄγε: come! come on! well!

  δεῦρο: here, to this place

  ξείνιον -ου τό: hospitality gift

  πομπή –ῆς ἡ: escort, guidance

  ὀτρύνω ὀτρυνῶ ὤτρυνα ––– ––– –––: to urge on

  κλuτός –ή –όν: illustrious, glorious

  ἐννοσίγαιος –ου ὁ: earth-shaker (epithet of Poseidon)

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι: to pray; to make a vow, promise; to declare, affirm; to glory in, boast of (for good reason)

  ἰάομαι ἰάσομαι ἰασάμην – ἴαμαι ἰάθην: to heal, cure 520

  μάκαρ μάκαρος: blessed, happy

  θνητός –ή –όν: mortal

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate

  αἰών -ῶνος lifetime, life

  εὖνις -ιδος lacking, deprived of (+ gen.)

  δόμος –ου ὁ: house, home

  ᾍδης –ου ὁ: Hades

  εἴσω (ἔσω): in, inward, inside

  ἰάομαι ἰάσομαι ἰασάμην – ἴαμαι ἰάθην: to heal, cure 525

  ἐνοσίχθων –ονος ὁ: earth-shaker (epithet of Poseidon)

  ἄναξ –ακτος ὁ: ruler, lord

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι: to pray; to make a vow, promise; to declare, affirm; to glory in, boast of (for good reason)

  ὀρέγω ὀρέξω ὤρεξα – ὀρώρεγμαι/ὤρεγμαι ὠρέχθην: to reach, stretch, stretch out

  ἀστερόεις –εσσα –εν: starred, starry

  κλύω ––– κέκλυκα ––– ––– –––: to hear, listen to; to have a reputation, be judged or considered

  γαιήοχος –ον: that holds the earth (epithet of Poseidon)

  κυανοχαίτης –ου: dark-haired

  ἐτεός -ά -όν true, genuine, exact; (adv.) ἐτεόν, truly

  πτολίπορθος –ον: destroyer of cities 530

  μοῖρα –ας ἡ: part, portion, lot, fate

  ἐϋκτίμενος –η –ον: well-built, lovely to inhabit

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  ὀψέ: late; too late

  ἀλλότριος –α –ον: belonging to another 535

  πῆμα –ατος τό: suffering, misery, calamity, woe, bane

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 9-12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 20122. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/ix-500-535