Homer, Iliad XXII 98-130

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν:

ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,

Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει,100

ὅς μ᾽ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι

νύχθ᾽ ὕπο τήνδ᾽ ὀλοὴν ὅτε τ᾽ ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην: ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.

νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,105

μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο:

Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.

ὣς ἐρέουσιν: ἐμοὶ δὲ τότ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη

ἄντην ἢ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι,

ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐϋκλειῶς πρὸ πόληος.110

εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν

καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας

αὐτὸς ἰὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω

καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ,

πάντα μάλ᾽ ὅσσά τ᾽ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν115

ἠγάγετο Τροίηνδ᾽, ἥ τ᾽ ἔπλετο νείκεος ἀρχή,

δωσέμεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ᾽ ἀμφὶς Ἀχαιοῖς

ἄλλ᾽ ἀποδάσσεσθαι ὅσα τε πτόλις ἥδε κέκευθε:

Τρωσὶν δ᾽ αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι

μή τι κατακρύψειν, ἀλλ᾽ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι120

κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει:

ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;

μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ᾽ οὐκ ἐλεήσει

οὐδέ τί μ᾽ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα

αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ᾽ ἀπὸ τεύχεα δύω.125

οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης

τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε

παρθένος ἠΐθεός τ᾽ ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.

βέλτερον αὖτ᾽ ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα:

εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.130

  Hector considers the possibility of negotiating with Achilles on the return of Helen, only to dismiss it as fantasy. If he puts down his weapons Achilles will slaughter him where he stands. He must fight.

  Hector’s monologue expresses everything we have learned about him: his bravery and fears, his determination and regret. Yet in a way that is peculiar to Homeric poetry it is both an extraordinarily revealing portrait and the realization of a recurring type scene, “the lone fighter surrounded by enemies.” [read full essay]

  98: ὀχθήσας: “becoming distressed” (angry, indignant, grieved), ingressive nom. sg. aor. act. ptc. > ὀχθέω (Goodell 464). ὃν: “his,” = ἑόν, 3rd pers. sg. acc. of the possessive pronoun (Goodell 204), thus θυμόν is the obj. of πρὸς. Hector is debating the matter with himself.

  99: ὤ μοι: “Ah me!” exclamatory. ἐγών: = ἐγώ, final -ν avoids elision.

  99–100: εἰκεδύω, ἀναθήσει: “if I enter…, will lay upon,” future-more-vivid condition (εἰ + κε/ἄν + subj., fut. indicative), δύω is pres. subj. and ἀναθήσει is fut. indic. > ἀνατίθημι (Goodell 650).

  100: πρῶτος: adverbial

  101: ὅς: “who,” relative. ἐκέλευε: “kept urging,” “kept bidding,” an iterative impf. is appropriate here. Τρωσὶ: dat. obj. of ἡγέομαι. ποτὶ: = πρός. ἡγήσασθαι: “to lead, direct,” see 18.254 ff. (Monro).

  102: νύχθ᾽ ὕπο τήνδ᾽ ὀλοὴν: “during this destructive night,” = ὑπὸ νύκτα. νύχθ᾽ is acc. sg. with elision before aspirated vowel (Monro 203.2). ὅτε τε: an irregular use of epic τε, which normally occurs in omnitemporal contexts, here in connection with one specific event (de Jong, with Monro 332.b). ὤρετο: "rose up" in a hostile sense, "hurled himself, pounced, attacked," aor. mid., see LSJ s.v. ὄρνυμι A.1.

  103: πιθόμην: unaugmented aor. mid. > πείθω. ἦ τ’: “and yet.” ἂνἦεν: “it would be,” ἄν + impf. indic. > εἰμί, Att. ἦν, in a present contrary-to-fact construction (with implied protasis “if I had obeyed”).

  104: νῦν δ᾽: “but as it is,” commonly follows contrafactuals. ὤλεσα: 1st sg. aor. act. > ὄλλυμι. ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν: “because of my folly,” dat. of cause (Goodell 526.a).

  105: αἰδέομαι: “I feel shame before” + acc.

  106: μήεἴπῃσι: “lest … say,” clause of fearing, μή + subj., here 3rd sg aor. thematic subjunctive with athematic ending > εἶπον (Goodell 611.b). κακώτερος: comparative. κακός in Homer is not a moral term (“bad”), but it refers to a cowardly, socially inferior, or harmful person (de Jong). ἐμεῖο: “than me,” Att. ἐμοῦ, gen. of comparison (Goodell 517).

  107: ἧφι βίηφι: “his might.” ἧφι = ἑῇ, dat. sg. obj. of πιθήσας (“trusting in”). ὤλεσε: 3rd sg. aor. > ὄλλυμι.

  108: ἐρέουσιν: “they will say,” i.e. Trojans in general, fut. > εἴρω. ἂνεἴη: “it would be,” potential opt. (ἄν + opt.), 3rd sg. pres. opt. > εἰμί (Goodell 479).

  109: ἄντην: “facing” (Achilles). This is the important word, the meaning being that it is better to face Achilles, whether the consequence is victory or death (Monro). ἠέ: “either … or.” Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι: “to return (home) having slain Achilles.” κατακτείναντα: aor. ptc., antecedent an understood μέ, the acc. subject of νέεσθαι. As often in impersonal constructions like κέρδιον εἴη, the grammar shifts between an understood acc. subject (thus the acc. participle) and the dat. (see αὐτῷ in line 110, below) (Monro 240).

  110: κεν: superfluous repetition of ἂν above. αὐτῷ:“or die myself,” predicative dat. in agreement with ἐμοί. ὀλέσθαι: “to perish,” aor. mid. inf. > ὄλλυμι. πρὸ πόληος: gen. > πόλις, Att. πόλεως. The literal meaning (“in front of”) and figurative one (“in defence of”) coincide (de Jong).

  111–121: εἰκενκαταθείομαι, ἔλθω, ὑπόσχωμαιἕλωμαι: lengthy protasis of a future-more-vivid condition that breaks off without an apodosis in line 121 in anacolouthon. Aorist subjunctives > κατατίθημι,  ἔρχομαι, ὑπισχνέομαι, and αἱρέω.

  111: καταθείομαι: aor. subjunctive with short thematic vowel; -ει- is due to metrical lengthening to avoid four short elements (de Jong).

  112: πρὸς: “on the side of.”

  113: αὐτὸς ἰὼν: “going on my own, just like that,” i.e. without armor. “In person,” not through herald or messenger (Monro). ἀντίος: postpositive, governs a gen.

  114: οἱ: = αὐτῷ, 3rd pers. sg. dat. of the personal pronoun (Monro 99), indirect object with ὑπόσχωμαι. ὑπόσχωμαι: governs complementary infins. δωσέμεν and ἀποδάσσεσθαι in lines 117–118. κτήμαθ᾽: = κτήματα. αὐτῇ: Helen.

  115: πάνταὅσσα: “quite all, as much as,” i.e. “everything that.” The governing verb is δωσέμεν in 117. νηυσὶν: “ships.”

  116: ἠγάγετο: aor. mid. > ἄγω. Τροίηνδ': “to Troy.” The suffix -δε designates a place to which (Monro 335.2). ἥ τε: “which,” relative attracted to the gender of ἀρχή and referring to all that preceded, i.e., Paris taking with him Helen and captured goods. τε does not have here its normal frequentative or generalizing force. ἔπλετο: “became,” “turned out to be.”

  117: δωσέμεν: “to give,” Aeolic future infinitive, Att. δώσειν (Monro 85.2) is governed by ὑπόσχωμαι above and in turn governs Ἑλένην … πάντα as a direct object. Ἀτρεΐδῃσιν: dat. indirect object. ἄγειν: “to carry off,” infin. of purpose (Goodell 565). ἅμα δ᾽: an adverb, not a preposition. ἀμφίς: “in two parts.” Some take it to mean “separately,” sc. that the treasure brought by Paris was not to count in the division of the Trojan possessions: but this is less natural. (Monro).

  118: ἄλλ᾽: ἄλλα, neuter acc. direct object. ἀποδάσσεσθαι: fut., parallel to δωσέμεν. κέκευθε: “holds,” “contains,” pf. > κεύθω.

  119: γερούσιον ὅρκον: an orath pledged by the Trojan elders in the name of the entire population (de Jong). ἕλωμαι: “I will exact” (de Jong).

  120: κατακρύψεινδάσασθαι: infinitives explaining the oath (Goodell 565). δάσασθαι: aor. dep. mid. inf. > δατέομαι, though some editors print the fut. infin. δάσεσθαι in agreement with κατακρύψειν.

  121: κτῆσιν: acc. obj. modifed by πάντα. ὅσην: “as much as.”

  122: τί ἤ: “why truly?” strengthened form of τί.  Hector breaks the future-more-vivid condition off without an apodosis and poses a question. μοι: the dative of the personal pronoun is often used in place of a possessive (Monro 143.1). φίλος: “my own,” adj. used alongside μοι to strengthen the possessive.

  123: μήἵκωμαι, ὁ δέ οὐκ ἐλεήσει: an example of parataxis, lit. “(I fear) that I come to him, and he will not pity me,” i.e. “I fear that if I will come up to him, he will not pity me.” ἵκωμαι: “come as a suppliant,” aor. dep mid. subj. > ἱκνέομαι, fearing clause in an independent construction (Monro 278.b). μιν: “him,” Achilles, = αὐτόν, acc. of direction without preposition. ἰών: nom. sg. pres. ptc. > εἶμι. ὃ δέ: “but he…,” Achilles.

  124: οὐδέ τί: “nor at all,” “and not a bit.”  τι is adverbial accusative (Goodell 540) before enclitic με. κτενέει: uncontracted fut. > κτείνω. 

  125: αὔτως ὥς τε: “in the same way as,” simile introduced by epic τε (Monro 332.b). ἐπεί κ᾽: “when,” subjunctive (> δύω) + κε/ἄν in a general temporal clause of indefinite frequency (Goodell 629). ἀπὸδύω: “take off.”

  126: οὐ μένἔστιν: “it is not … possible.” οὐ μέν (= μήν) suggests an emphatic denial. ἀπὸ δρυὸςἀπὸ πέτρης: although the precise meaning of the obviously proverbial “from oak or from rock” is lost, it here means something like “(to talk about) irrelevant, fanciful things.” See Odyssey 19.163 and Hesiod, Theogony 35, where the meaning is somewhat different.

  127: τῷ: “with this one,” Achilles. ὀαριζέμεναι: "to gossip," "to "chat confidentially," inf. subject with impersonal ἔστιν (Goodell 574).

  127–128: Hector lets his thoughts trail, and the construction changes in the course of the sentence: “to talk, as girl and boy (do), (as) girl and boy talk with each other” (de Jong).

  128: ἅ τε: “just as,” “like,” Att. ἅτε, acc. neut. pl. in an accusative of respect (“in respect to which things”) > ὅστε, the relative pronoun with epic τε in generalizing relative clauses. παρθένος ἠΐθεός τε: “a maiden and a young man,” repeated for emphasis at the beginning of 128, in an example of epanalepsis, which Eustathius suggests gives expression to Hector’s fear and nervousness (de Jong). ὀαρίζετον: dual 3rd pers. pres. ἀλλήλοιιν: dual dat. reciprocal pronoun (Goodell 202).

  129: βέλτερον: “(it is) better.” ἔριδι: “in…,” specifying dative (Goodell 527.b). ὅττι τάχιστα: “as quickly as possible.”

  130: εἴδομεν: “let us know,” 1st pl. hortatory subjunctive > οἶδα, Attic εἰδῶμεν, here with the short thematic vowel (Monro 80). ὁπποτέρῳ: “to whichever one,” dat. indirect obj. κενὀρέξῃ: “will hold out,” anticipatory subj. indicating limitation to circumstances in the future (Goodell 283b). εὖχος: “a reason to boast,” i.e. “glory,” neuter acc. object.

  ὀχθέω, aor. ὤχθησαν, aor. partic. ὀχθήσας: to be vexed; to be troubled, be distressed

  ἑός ἑή ἑόν: his, her own

  μεγαλήτωρ -ορος: great-hearted, heroic

  πύλη –ης ἡ: one wing of a pair of double gates; (pl.) gate

  Πουλυδάμας: Polydamas, a Trojan, son of Panthous.100

  ἐλεγχείη: reproach, disgrace

  ἀνατίθημι: to heap upon

  Τρῶες: Trojans

  ὀλοός: destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

  ὄρνυμι: to stir, stir up

  δῖος –α –ον: divine, noble, illustrious; marvelous, magnificent

  κερδίων -ον: more profitable, more advantageous, better; (superl.) κέρδιστος, the slyest

  ὄλλυμι, fut. ὀλεῖται, ὀλέσεις, aor. ὤλεσα, ὀλέσ(σ)ῃς, ὄλοντο, οὐλόμενος, perf. ὀλώλῃ: to ruin, destroy, kill, lose; mid. and perf. to be destroyed, perish, die

  λαός –οῦ ὁ: the people

  ἀτασθαλία: presumptuous sin, recklessness, arrogance

  Τρώϊος: Trojan105

  ἑλκεσίπεπλος: with trailing robes

  βία –ας ἡ: bodily strength, force, power, might

  ἄντην: adv. face to face

  νέομαι: to go

  εὐκλεής –ές: famous, glorious110

  ἀσπίς –ίδος ἡ: shield

  κατατίθημι: to lay down, set down

  ὀμφαλόεις: bossed, studded

  κόρυς –υθος ἡ: a helmet

  βριαρός: heavy

  δόρυ, gen. δόρατος or δουρός: timber, beam, spear

  ἐρείδω: to lean, prop, support

  Ἀχιλλεύς -έως or -ῆος ὁ: Achilles, son of Peleus and Thetis, leader of the Myrmidons and Hellenes in Thessaly, the mightiest warrior before Troy, and the principal hero of the Iliad.

  ἀμύμων –ονος: blameless, noble, excellent

  ἀντίος -α or -ιη -ον: opposite, against

  οἱ (enclitic, dat. 3rd pers. pron.): (to) him, (to) her

  ὑπισχνέομαι, aor. imp. ὑπόσχεο, aor. inf. ὑποσχέσθαι: to promise

  Ἑλένη: Helen, daughter of Zeus, sister of Castor and Polydeuces, wife of Menelaus, mother of Hermione. Famed for her beauty. Carried off by Paris, son of Priam, to Troy, which was the root cause of the Trojan War. After the capture of Ilios she returned to Sparta with Menelaus.

  κτῆμα –ατος τό: a possession; (pl.) possessions, treasures

  Ἀλέξανδρος –ου ὁ: Paris, son of Priam, husband of Helen, and thus the author of the Trojan War.115

  κοῖλος -η -ον : hollow, hollowed

  Τροίανδε: to Troy

  πέλω and πέλομαι, aor. as pres. ἔπλεο, ἔπλετο: to be

  νεῖκος –εος τό: a quarrel, strife

  Ἀτρεΐδης, gen. Ἀτρεΐδαο or Ἀτρεΐδεω: son of Atreus (either Agamemnon or Menelaus)

  ἀμφίς: apart, dividedly

  Ἀχαιός: Achaian

  ἀποδατέομαι, fut. ἀποδάσσομαι, fut. inf. ἀποδάσσεσθαι: to portion out, divide

  κεύθω: to hide, conceal, contain

  Τρῶες: Trojans

  μετόπισθε: from behind, backwards, back

  γερούσιος: of the elders

  ὅρκος –ου ὁ: oath

  κατακρύπτω, fut. inf. κατακρύψειν: to hide, conceal120

  ἄνδιχα: in two parts

  δατέομαι: to divide, distribute

  κτῆσις –ιος ἡ: goods, possessions

  πτολίεθρον: city

  ἐπήρατος: lovely, charming, pleasant

  ἐντός: within, inside

  ἔργω, perf. pass. ἔρχαται: to press, shut in, hem in, confine, enclose, bound

  τίη: why? wherefore?

  φίλος –η –ον: friend; loved, beloved, dear

  διαλέγομαι: to converse with, debate

  μιν: him, her, it

  ἱκνέομαι and ἵκω, fut. ἵξομαι, aor. ἵκετο and ἷξε(ν), aor. subj. ἵκωμαι and ἵκηαι: to come, arrive at, reach

  ἐλεέω, aor. ἐλέησε: to pity, take pity

  αἰδέομαι and αἴδομαι, aor. pass. partic. αἰδεσθείς: to feel honorable shame or self-respect, revere, be abashed before

  κτείνω, aor. subj. κτείνῃς, aor. (ἔ)κτανε(ν) and ἔκτα, aor. mid. as pass. κτάμενος: to slay, kill

  γυμνός –ή –όν: naked, unclad, unmarried

  αὔτως: in this very manner, even so, just so, as it is, merely; νήπιον αὔτως 'merely a child'125

  τεῦχος –εος τό: (pl.) arms, armor

  δύω, fut. δύσω, aor. inf. δῦσαι, aor. mid. (ἐ)δύσετο, aor. ἔδυ, perf. δέδυκεν: to enter, go into, put on; πρὶν ἠέλιον δῦναι, before the sun set; γαῖαν ἐδύτην, (their souls) entered the earth

  δρῦς –υός ἡ: an oak tree

  πέτρη: rock, cliff, stone

  ὀαρίζω, inf. ὀαριζέμεναι: to chat, gossip

  παρθένος –ου ἡ: a maiden

  ἠίθεος: (unmarried) youth

  βέλτερος: better

  αὖτε: again, on the other hand, however, but

  ἔρις –ιδος ἡ: strife

  συνελαύνω: to meet, clash

  ὁππότερος: which of two130

  Ὀλύμπιος: Olympian, of Olympus, dwelling on Olympus

  εὖχος –εος τό: glory, honor, victory

  ὀρέγω: to reach, stretch, stretch out

   

  article nav

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-xxii-98-130