Homer, Iliad XXII 1-37

ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ

ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ᾽ ἀκέοντό τε δίψαν

κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν: αὐτὰρ Ἀχαιοὶ

τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες.

Ἕκτορα δ᾽ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν5

Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων.

αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων:

τίπτέ με Πηλέος υἱὲ ποσὶν ταχέεσσι διώκεις

αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με

ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.10

ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,

οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.

οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς:

ἔβλαψάς μ᾽ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων15

ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος: ἦ κ᾽ ἔτι πολλοὶ

γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι.

νῦν δ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας

ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ᾽ ἔδεισας ὀπίσσω.

ἦ σ᾽ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.20

ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,

σευάμενος ὥς θ᾽ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,

ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο:

ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ᾽ ἐνώμα.

25

τὸν δ᾽ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι

παμφαίνονθ᾽ ὥς τ᾽ ἀστέρ᾽ ἐπεσσύμενον πεδίοιο,

ὅς ῥά τ᾽ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ

φαίνονται πολλοῖσι μετ᾽ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ,

ὅν τε κύν᾽ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.

λαμπρότατος μὲν ὅ γ᾽ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,30

καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν:

ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.

ᾤμωξεν δ᾽ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ᾽ ὅ γε κόψατο χερσὶν

ὑψόσ᾽ ἀνασχόμενος, μέγα δ᾽ οἰμώξας ἐγεγώνει

λισσόμενος φίλον υἱόν: ὃ δὲ προπάροιθε πυλάων35

ἑστήκει ἄμοτον μεμαὼς Ἀχιλῆϊ μάχεσθαι:

τὸν δ᾽ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς:

  Once inside the city walls the Trojans, sweating and winded, slake their thirst. As the Achaeans draw near, Hector remains outside the walls. Apollo reveals himself to Achilles. Achilles turns away and races across the plain toward Troy, where he is observed by king Priam.

  In Book 22 Homer builds toward an intense climactic scene, the death of Hector. From the opening tableau, with Hector waiting alone before the city walls as Achilles races across the plain toward him, through the brilliant portrayal of the duel itself, to Hector’s poignant death and its grim aftermath, we witness destruction rolling ever closer to a warrior and a civilization we have come to admire.  [read full essay]

  1: ὣς οἳ μὲν: “thus they ...,” ὅ, ἥ, τό is rarely a “pure article,” and instead generally has a demonstrative function in Homer (Monro 256). κατὰ: “throughout,” “in,” extensive in sense (Monro 212.1). πεφυζότες: pf. act. ptc. > φεύγω, Att. πεφευγότες.

  2: ἱδρῶ ἀπεψύχοντο: “they let their sweat cool down,” i.e. “dried off their sweat” (de Jong). ἱδρῶ: = acc. sg. > ἱδρώς, Att. ἱδρῶτα. πίον: unaugmented 3rd pl. aor. > πίνω (Monro 69).

  3: κεκλιμένοι: pf. mid. ptc. > κλίνω. καλῇσιν ἐπάλξεσιν: dat. of place where. An ἔπαλξις is defensive structure, a shelter, bastion, bulwark, or trench.

  4: ἆσσον: "nearer," governs a gen. object (τείχεος). ἴσαν: 3rd pl. impf. > εἶμι, Att. ᾖσαν. σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες: in the attitude of readiness to receive an attack (Monro). σάκε᾽: = σάκεα, uncontracted neut. pl. acc. ὤμοισι: dat. of place where. κλίναντες: aor. act. ptc. > κλίνω.

  5: αὐτοῦ: “there,” “in this very place,” adverb > αὐτός (Goodell 228.a). μεῖναι: “for remaining,” so that he remained (Monro), aor. inf. > μένω. ὀλοιὴ: = ὀλοὴ.

  6: Ἰλίου προπάροιθε: the preposition comes after the word it governs.  

  7: προσηύδα: “began to address,” here specifying the beginning of an ongoing action (the so-called inchoative imperfect) (Monro 70).

  8: υἱὲ: vocative, direct address. ποσὶν: dat. pl. of means > πούς (Goodell 526.a).

  9: αὐτὸς: “(you) yourself,” intensive, 2nd sg. ἐὼν: concessive participle, “though…,” = Att. ὤν.

  10: ἔγνως: 2nd sg. root aor. > γιγνώσκω. ὡς: “that….” σὺ δ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεις: parenthetical—“in the hot fury of your pursuit.” σύ is repeated to mark the opposition to the preceding clause: “you have not recognized me—(on the contrary) you pursue with unslackened ardor.” (Monro)

  11: νύ: = νῦν. τοι: “for you,” σοι with μέλει. οὔ τι: “not at all,” τι is an adverbial acc. (Goodell 540). πόνος: of the “distress” of battle, as elsewhere (Monro). οὓς: relative pronoun whose antecedent is Τρώων.

  12: δή τοι: “you know,” “in fact.” ἄλεν: 3rd pl. aor. pass. > εἴλω, Att. ἄλησαν (Monro 42), “were shut in.” λιάσθης: 2nd sg. aor. dep. pass. > λιάζομαι.

  13: οὐ μέν: “not,” emphatic denial. κτενέεις: uncontracted fut. > κτείνω. τοι: “to you,” = σοι, dat. sg. pers. pron. (Monro 98). οὔ τοι μόρσιμός εἰμι: “I am not fated for you,” i.e. fate does not give me to you to kill (Monro).

  14: ὀχθήσας: “becoming greatly vexed,” ingressive aor. ptc. (Goodell 464). πόδας: “in foot,” acc. of respect is common after an adj., here ὠκὺς (Goodell 537).

  15: ἔβλαψας: “you foiled me” (Monro). ὀλοώτατε: vocative superlative adj.

  16: τρέψας: nom. sg. aor. ptc. > τρέπω.

  16–17: κ᾽γαῖαν ὀδὰξ εἷλον: “would have taken the ground with their teeth,” i.e. “would have bitten the dust,” past contrary-to-fact construction (aor. indicative + κε/ἄν), with implied protasis (if Apollo hadn’t turned Achilles away from the wall), 3rd pl. aor. > αἱρέω (de Jong; see Goodell 467.c).

  17: πρὶν: “before they came,” governs an inf., translated as a finite verb (Goodell 568). Ἴλιον: acc. place to which without preposition (Goodell 533).

  18: νῦν δ᾽: “but as it is,” “but now," commonly follows past potential and contrary-to-fact conditions to return the reader to what is, in fact, true. ἀφείλεο: “take (x) away from (y)” + double acc., = ἀφείλε(σ)ο, 2nd sg. aor. mid. > ἀφ-αιρέω. τοὺς δὲ: “and these (Trojans),” demonstrative (Monro 256). σάωσας: unaugmented 2nd sg. aor. (not a ptc.) (Monro 69).

  19: ῥηϊδίως: “with a light heart” (Monro). οὔ τι: “not at all,” τι is adverbial acc. (Goodell 540).

  20: ἂν τισαίμηνεἴ παρείη: “I would take vengeance on you, if power should be at my command,” future-less-vivid condition (εἰ + opt., ἄν + opt.) referring to something that is not possible yet is imaginable for a moment (de Jong; see Monro 311). σ’ τισαίμην: “take vengeance on” + acc. pers., = τεισαίμην. The manuscripts print τισαίμην instead of the correct τεισαίμην (aor. mid. opt. > τίνω) due to iotacism. μοιπαρείη: dat. of possession (Goodell 524.a).

  21: ὣς εἰπὼν: “speaking thus,” a formulaic way to round off a speech and lead into action. προτὶ: = πρός. μέγα φρονέων: “high-spirited,” the expression refers to a mixture of fighting spirit and confidence. One may hesitate whether to take as adverb (“with a high pitch of resolve”) or as object (“with high thoughts in mind”) (de Jong). ἐβεβήκει: 3rd sg. plpf. > βαίνω, probably not anterior to the main action but rather preterite, “went.”

  22: ὥς θ᾽: “just as…,” θ᾽= τε, elided before a rough breathing, an example of “epic” τε used in similes and generalizing statements (Monro 332.b). ὄχεσφιν: equivalent to a dat. singular. The suffix -φι often is instrumental or locative in force, but may, as here, substitute as a general dative.

  23: ὅς: “who," relative. ῥά: = ἄρα. τε: see line 22. θέῃσι: “runs,” 3rd sg. pres. subj. > θέω, thematic subjunctive with athematic ending. τιταινόμενος: “at full stride” (Monro). πεδίοιο: “on the plain,” Homeric 2nd decl. gen. sg., gen. of place within which (Goodell 515).

  24: ὣς Ἀχιλεὺς: “so Achilles…,” closes the simile. λαιψηρὰ: with πόδας and γούνατα, the second noun fixing the gender (Monro).

  25: τὸν δ᾽: “this one,” i.e. Achilles (see line 18). ἴδεν: aor. unaugmented > εἶδον, which supplies the aorist of ὁράω (Goodell 391). ὀφθαλμοῖσι: dat. of means, Homeric dat. pl. (Goodell 526.a).

  26: παμφαίνοντα: acc. sg. ptc., to be taken closely with ἐπεσσύμενον, “glittering as he rushed on.” ὥς τ’: “just as…,” simile with epic τε (see line 22) (Monro 332.b). ἐπεσσύμενον: "rushing, hurrying over" + gen., pf. pass. ptc. > ἐπισεύω.

  27: ὀπώρης: “during the (late) summer,” “during harvest season,” gen. of time within which (Goodell 515). εἶσιν: 3rd sg. > εἶμι (Goodell 385). δέ οἱ: “and its.” οἱ is the dative pronoun, indicating possession.

  28: ἀμολγῷ: dat. of time when (Goodell 527.c).

  29: ὅν: “which…,” i.e. the star, ἀστέρα. τε: epic τε in generalizing statement (Monro 332.b). κύν’: = κύν(α), acc. predicate, i.e. Sirius, known as the “Dog star.” καλέουσι: “call (x) (y)” + double acc. (Goodell 534).

  30: λαμπρότατος: superlative adj. : “it,” the star. μὲνδέ marks an antithesis: though it is very bright, it is an evil sign. τε: epic τε in generalizing statement (Monro 332.b). τέτυκται: “is made,” “is” + nom. pred. (here neuter), pf. pass. > τεύχω (Monro 28).

  32: ὣς: “so,” closing the simile from line 26. τοῦ: “this one’s,” demonstrative pronoun referring to Achilles. χαλκὸς: (bronze) armor. θέοντος: “(while) running,” or “as he was running,” cirumstantial ptc. > θέω (Goodell 583).

  33: ᾤμωξεν: aor. > οἰμώζω. ὅ γε: still Priam. χερσὶν: dat. pl. of means > χείρ (Goodell 526.a).

  34: ἀνασχόμενος: “raising (his hands),” aor. mid. ptc. > ἀν-έχω. μέγα: “loudly,” “greatly,” cognate accusative adjective, translated as an adverb (Goodell 536.b). ἐγεγώνει: “was shouting,” 3rd sg. plpf. >  perf. γέγωνα, plpf. in form but imperfect in sense (Smyth 1952.a).

  36: ἑστήκει: “had stopped,” “was standing,” intr. plpf. > ἴστημι. μεμαὼς: "eager," pf. act. ptc. > μέμονα, with pres. sense (Monro 36.5). Ἀχιλῆϊ: “with…,” dat. with verb of fighting (Monro 144).

  37: προσηύδα: = προσηύδαε, 3rd sg. inchoative impf. with double acc. (Monro 70), “began to address (+ acc.).” ἐλεεινὰ: internal accusative functioning as an adverb (Goodell 536.b), either “piteously,” (in the view of observers), or “in an attempt to arouse compassion” (from Hector). See ἐλέησον (22.59) and οἴκτιστον (22.76). ὀρεγνύς: "stretching out," "extending," nom. sg. pres. ptc. > ὀρέγνυμι.

  ἄστυ ἄστεος τό: a city, town

  ἠΰτε: as, like, than

  νεβρός: a fawn

  ἱδρώς –ῶτος ὁ, acc. ἱδρῶ [ἱδρῶτα]: sweat

  ἀποψύχω, impf. pass. ἀπεψύχοντο: to cool off, dry off

  ἀκέομαι, pres. partic. ἀκειόμενοι : to heal, cure; to quench

  δίψα: thirst

  κλίνω, aor. ἔκλιναν, perf. partic. κεκλιμένος, aor. pass. ἐκλίνθη: to lean, turn aside, put to flight; (pass.) bend aside (or back), rest

  ἔπαλξις –ιος ἡ: battlement

  ἀτάρ: but, yet

  Ἀχαιός: Achaian

  ἆσσον: nearer, very near

  σάκος -εος τό: a shield

  ὦμος ὤμου ὁ: shoulder (with the upper arm)

  Ἕκτωρ: Hector, the most distinguished warrior of the Trojans, son of Priam and Hecabe, and husband of Andromache.5

  αὐτοῦ: (adv.) at the very place, just here, just there

  ὀλοός: destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

  μοῖρα –ας ἡ: portion, fate, lot

  πεδάω, aor. ἐπέδησε(ν): to ensnare, entangle, fetter

  Ἴλιος: Ilian, Trojan

  προπάροιθε: before, in front of

  πύλη –ης ἡ: one wing of a pair of double gates; (pl.) gate

  Σκαιαί: the Scaean Gate of Troy, the only gate of the city which Homer mentions by name. It appears to have faced the Greek camp, affording a view over the Trojan plain.

  Πηλεΐων: son of Peleus

  προσαυδάω: to speak to, address

  Φοῖβος: Phoebus, epithet of Apollo

  Ἀπόλλων: Apollo, son of Zeus and Leto, brother of Artemis, God of the sun and light, of song, of herds, of the bow, and of health and disease. He favors the Trojans against the Greeks.

  τίπτε: why? (τί ποτε)

  Πηλεύς gen. –ῆος and έος : Peleus, king of the Myrmidons. He was the son of Aeacus, husband of Thetis, and father of Achilles.

  θνητός –ή –όν: mortal

  ἄμβροτος: immortal, divine

  πω: ever, yet

  ἀσπερχές: eagerly, ceaselessly, hotly, vehemently10

  μενεαίνω, aor. μενεήναμεν: to be angered, be enraged, rage; to eagerly desire

  μέλω, fut. μελήσει and μελήσεται, perf. μέμηλε: to be a care, be an object of concern. (1) The object of concern is put in the nom. and the person who feels the concern in the dat. (2) The verb is impersonal and takes the object of concern in the gen.

  Τρῶες: Trojans

  τοι: let me tell you, surely

  εἴλω, aor. pass. ἄλεν, subj. εἰλέωσι: to hold back, detain

  δεῦρο: here, this way, over here

  λιάζομαι, aor. λιάσθης, aor. partic. λιασθείς: to bend, retire, withdraw

  κτείνω, aor. subj. κτείνῃς, aor. (ἔ)κτανε(ν) and ἔκτα, aor. mid. as pass. κτάμενος: to slay, kill

  μόρσιμος: fated, destined

  ὀχθέω, aor. ὤχθησαν, aor. partic. ὀχθήσας: to be vexed; to be troubled, be distressed

  πρόσφημι, impf. προσέφη, aor. προσεῖπον or προσέειπον: speak to, address

  ὠκύς ὠκεῖα ὠκύ: quick, swift, fleet

  Ἀχιλλεύς -έως or -ῆος ὁ: Achilles, son of Peleus and Thetis, leader of the Myrmidons and Hellenes in Thessaly, the mightiest warrior before Troy, and the principal hero of the Iliad.

  βλάπτω, aor. ἔβλαψας, aor. pass. partic. βλαφθείς: to weaken, blind15

  Ἑκάεργος: the far-working, epithet of Apollo

  ἐνθάδε: thither, hither, here, there

  γαῖα –ας ἡ: a land, country

  ὀδάξ: adv. with the teeth, biting

  εἰσαφικνέομαι, 2nd aor. inf. εἰσαφικέσθαι: to reach, arrive at

  κῦδος -εος τό: glory, renown

  τίσις –ιος ἡ: payment, punishment, vengeance

  δείδω, aor. (ἔ)δεισεν, perf. δείδοικα, perf. imperat. δείδιθι, perf. partic. δειδιότες, plpf. ἐδείδιμεν: to fear, be afraid

  ὀπίσω or ὀπίσσω: backwards, in the future

  τίνω, aor. opt. τίσειαν, aor. mid. opt. τίσαίμην, fut. mid. inf. τίσεσθαι, pres. mid. inf. τίσασθαι: to pay; to punish, avenge20

  σεύω, aor. ἔσσευα, σεῦε or σεύατο, perf. ἔσσυμαι, ἐσσύμενον, plpf. as aor. ἔσσυτο: to drive, pursue, start; (pass.) hasten, hurry, rush

  ἀθλοφόρος or ἀεθλοφόρος –ον: prize-winning

  ὄχος –εος τό: chariot

  ἄρα, ῥά (enclit.), ἄρ, ῥ᾿: so, then, as you know, you know, it seems. Very often it marks an action as natural, or reminds of something recently said. It also marks transitions.

  ῥεῖα: easily, lightly

  θέω θεύσομαι: to run

  τιταίνω: to stretch, draw; mid. to gallop at full speed

  πεδίον –ου τό: a plain

  λαιψηρός: nimble, swift

  γόνυ, gen. γόνατος or γούνατος: knee

  νωμάω, impf. (ἐ)νώμα, aor. νώμησαν: to distribute; to direct this way and that, wield, move, ply

  γέρων –οντος ὁ: an old man25

  Πρίαμος: Priam, son of Laomedon. King of Troy.

  παμφαίνω: to shine bright, be shining

  ἀστήρ –έρος ὁ: star

  ἐπισσεύω, plpf. as aor. ἐπέσσυτο, perf. ἐπέσσυται: mid. hasten on, rush upon

  ὀπώρα: the part of the year between the rising of Sirius and of Arcturus

  ἀρίζηλος: very clear

  οἱ (enclitic, dat. 3rd pers. pron.): (to) him, (to) her

  αὐγή: bright light, radiance, beam

  ἀμολγός: darkness, νυκτός ἀμολγῷ 'in the dead of night'

  κύων κυνός ὁ or ἡ: a dog

  Ὠρίων: Orion, the mighty hunter, beloved of Eos, and in this context, a constellation.

  ἐπίκλησις: a name

  σῆμα –ατος τό: a sign, mark, token, character, monument, mound, portent30

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make ready, make, build, work

  πυρετός: a fever

  δειλός –ή –όν: cowardly, fearful; wretched

  βροτός –οῦ ὁ: a mortal man

  χαλκός –οῦ ὁ: bronze

  λάμπω: to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant

  στῆθος –εος τό: the breast, chest

  οἰμώζω, aor. ᾤμωζεν, aor. partic. οἰμώξας: to wail aloud, lament

  κόπτω, impf. κόπτε, aor. mid. κόψατο: to strike, smite, beat; to hammer, forge

  ὑψόσε: aloft, on high, up high

  ἀνέχω, fut. ἀνέξομαι and ἀνσχήσεσθαι, aor. ἀνέσχον: to hold up, lift, raise; mid. to hold up under, be patient, endure, suffer, allow; draw up

  γέγωνα, 2nd perf. w/ pres. meaning, plpf. ἐγεγώνει: to call out

  λίσσομαι: to beg, pray, entreat, beseech35

  φίλος –η –ον: friend; loved, beloved, dear

  ἄμοτον: adv. insatiably, incessantly, without ceasing

  μέμαα, perf.: to be eager, rush on impetuously. μεμαότες: eager

  ἐλεεινός, comp. ἐλεεινότερος: pitiable, to be pitied; ἐλεεινά: neut. as adv., pitifully, piteously

  ὀρέγω: to reach, stretch, stretch out

  article nav

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-xxii-1-37