Homer, Iliad XXII 260-288

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς:260

Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε:

ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,

οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,

ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν,

ὣς οὐκ ἔστ᾽ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν265

ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ᾽ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα

αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.

παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο: νῦν σε μάλα χρὴ

αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν.

οὔ τοι ἔτ᾽ ἔσθ᾽ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη270

ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ: νῦν δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἀποτίσεις

κήδε᾽ ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.

ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος:

καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ:

ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,275

ἐν γαίῃ δ᾽ ἐπάγη: ἀνὰ δ᾽ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,

ἂψ δ᾽ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ᾽ Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.

Ἕκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα:

ἤμβροτες, οὐδ᾽ ἄρα πώ τι θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ

ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε:280

ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,

ὄφρά σ᾽ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.

οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,

ἀλλ᾽ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον

εἴ τοι ἔδωκε θεός: νῦν αὖτ᾽ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι285

χάλκεον: ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.

καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο

σεῖο καταφθιμένοιο: σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.

Achilles angrily refuses to make any kind of agreement with Hector. He throws a spear, which Hector dodges and Athena returns to him, unbeknownst to Hector. Hector criticizes Achilles for overconfidence and prepares to hurl his own spear.

In his reply Achilles himself assumes the persona of wild animal, first lion to Hector’s human, then wolf to Hector’s lamb, confirmation that this battle will be fought well outside the constraints that Hector vainly imagines might govern the encounter. [read full essay]

260: ὑπόδρα ἰδὼν: “looking from under gathered and lowered brows,” nom. aor. ptc. > εἶδον, which supplies the aorist of ὁράω (Goodell 391), see LSJ s.v. ὑπόδρα. It indicates irritation and anger with an element of threat. It prefaces a speech which expresses implacable hatred, desire for vengeance, and determination utterly to extinguish the prestige that Hector has won in killing Patroclus. (de Jong).

261: Ἕκτορ: voc. direct address. μήἀγόρευε: negative imperative. ἄλαστε: “unforgettable,” i.e., not to be forgiven or forgotten by Achilles. Voc. direct address.

262: ὡς: “just as.” οὐκ ἔστι: “there does not exist.” λέουσι, ἀνδράσιν: “between” or “for,” either dat. of reference (“there does no exist trusted oaths for lions and men”) or possession (“lions and humans do not have…”).

264: κακὰ φρονέουσι: “they devise evil things.” κακὰ is acc. pl. substantive adjective, serving as object.

265: ὣς: “so,” closing the simile. οὐκ ἔστ(ι): “it is not possible that” + acc. subj. + inf. φιλήμεναι: “to be friends,” = φιλεῖν (Monro 85.2). οὐδέ τι: “nor at all,” adverbial acc. νῶϊν: “for the two of us,” 1st pers. dual pronoun either dat. of reference or possession (see 22.262).

266: ἔσσονται: fut. dep. mid. > εἰμί.

266–267: πρίνἕτερονἆσαι: “before one of us, at least, falls and satiates Ares with his blood.” πρίν clause with subj. acc. (modified by πεσόντα, aor. act. ptc. > πίπτω) and aor. inf. > ἄω (de Jong). ἆσαι: “sate (acc.) with (gen.).” “There will be no treaty between us before one of us falls”; an ironical way of saying that there can be no treaty (Monro).

267: Ἄρηα: acc. obj. of inf. > ἆσαι.

268: παντοίης ἀρετῆς: “prowess of every sort” (Monro), genitive with a verb of remembering (Goodell 511.b). μιμνήσκεο: = μιμνήσκε(σ)ο, pres. mid. imperative.

269: τ᾽καὶ: “both … and,” joining two acc. predicates of the inf. ἔμεναι: pres. inf. > εἰμί, Att. εἶναι.

270: οὔἔτ᾽: “no longer.” τοι: = σοι, dat. of reference. ἔσθ᾽: “there is,” = ἔστι.

271: ἔγχει ἐμῷ: dat. of means. δαμάᾳ: 3rd sg. fut. > δαμνάω (= δάμνημι = δαμάζω).

272: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων: in apposition to πάντα. ἐμῶν ἑτάρων is objective genitive, “for my comrades” (Monro). οὓς: “whom,” relative. ἔκτανες: aor. > κτείνω.

273: : “he spoke,” 3rd sg. impf. > ἠμί. ἀμπεπαλὼν: nom. sg. reduplicated aor. ptc. > ἀνα-πάλλω, with apocope and assimilation. προΐει: = προΐε-ε, 3rd sg. impf. > προίημι.

274–275: “and Hector avoided it: for he crouched down, and it flew over him, the bronze spear” (de Jong). τὸ μὲν … τὸ δ᾽: “but,” a strong contrast, which may be left untranslated, lit. “in this respect on the one hand … in that respect on the other hand.” ἄντα ἰδὼν: “looking face-to-face,”  i.e. straight on without fleeing. ἠλεύατο: aor. > ἀλέομαι, "avoid."

276: ἐπάγη: 3rd sg. 2nd aor. pass. > πήγνυμι. ἀνὰ δ᾽ἥρπασε: aor. > ἀν-αρπάζω. 

277: Ἀχιλῆϊ: dat. indirect object. δίδου, λάθε δέ = διδοῦσα ἔλαθε (Monro). δίδου: = δίδο-ε, 3rd sg. impf. > δίδωμι. λάθε: unaugmented aor. > λανθάνω.

279: ἤβμροτες: 2nd sg. Aeolic 2nd  aor. > ἁμαρτάνω. ἐπιείκελ᾽: = ἐπιείκελε, voc. direct address. Ἀχιλλεῦ: voc. direct address.

280: ἐκ Διὸς: “from Zeus,” gen. of source. οὐδ’ἠείδης: “you didn’t know,” 2nd sg. plpf. > οἶδα with simple past sense (ἠ- is a temporal augment before missing digamma). ἦ τοι ἔφης γε: “though you thought so” (Monro). φημί can indicate a range of subjective claims (“think,” “imagine,” “declare,” “claim”). In speech-capping formulas it has weakened to neutral “say” (de Jong).

281: τις: “someone,” predicate of ἔπλεο “you were.” ἐπίκλοποςμύθων: “cunning in words,” “trickster in speech,” adj. governs explanatory genitive.

282: ὄφραλάθωμαι: “so that I would forget” + gen., ὄφρα + subj. (aor. mid. > λανθάνω) without κεν/ἄν in pure purpose clause (Monro 287.1.b).

283: οὐ μέν: “not,” emphatic denial. ἐν δόρυ πήξεις = δόρυ ἐμπήξεις (> ἐμπήγνυμι, fix or plant in + dat.), so-called tmesis.

284: ἰθὺς μεμαῶτι: “as I make straight towards you,” “as I press straight on” to meet you (Benner). ἰθὺς: “straight on,” adverb. μεμαῶτι: dat. sg. ptc. > μέμονα, reduplicated perf. with pres. sense (Monro 36.5), agrees with μοι in 283. στήθεσφιν: the suffix -φιν forms the equivalent to a genitive plural στηθέων. ἔλασσον: aor. imperative > ἐλαύνω, with metrical doubling of σ. Understand δόρυ.

285: εἴ τοι ἔδωκε θεός: in ironical reference to lines 270 ff., where Achilles boasts of Athena as his ally. τοι: = σοι. ἄλευαι: aor. mid. imperative > ἀλέομαι, “avoid.”

286: ὡςκομίσαιο: “would that you may receive it,” aor. mid. opt. of wish. > κομίζω, introduced by ὡς. μιν πᾶν: “it entire(ly),” μιν (= αὐτό, 3rd sg. personal pronoun), refers to δόρυ, πᾶν is a neuter adjective, best translated as an adverb.

287: κενγένοιτο: “would be,” potential opt., which gains the sense of a result clause with the καί introducing the main clause (de Jong). ἐλαφρότερος: comparative, pred. adj.

288: σεῖο καταφθιμένοιο: gen. absolute. σεῖο: = σοῦ. σὺ: “you (are),” supply linking verb ἐσσί. σφισι: dat. pl. 3rd pers. personal pronoun > σφεῖς (Monro 102), dat. of interest (Goodell 523).

ἄρα, ῥά (enclit.), ἄρ, ῥ᾿: so, then, as you know, you know, it seems. Very often it marks an action as natural, or reminds of something recently said. It also marks transitions.260

ὑπόδρα: adv. with a sullen or grim look

πρόσφημι, impf. προσέφη, aor. προσεῖπον or προσέειπον: speak to, address

ὠκύς ὠκεῖα ὠκύ: quick, swift, fleet

Ἀχιλλεύς -έως or -ῆος ὁ: Achilles, son of Peleus and Thetis, leader of the Myrmidons and Hellenes in Thessaly, the mightiest warrior before Troy, and the principal hero of the Iliad.

Ἕκτωρ: Hector, the most distinguished warrior of the Trojans, son of Priam and Hecabe, and husband of Andromache.

ἄλαστος: unforgettable, ceaseless; accursed

συνημοσύνη: agreements, covenants, solemn promises

ἀγορεύω, aor. ἀγόρευσε: to speak, say, tell

λέων λέοντος ὁ: a lion

ὅρκιον: an oath, pledge

πιστός –ή –όν: trusty, faithful

λύκος ὁ : a wolf

ἀρνός: lamb

ὁμόφρων: like-minded, harmonious

διαμπερές: everywhere, throughout, continually

φιλέω, iterative impf. φιλέεσκεν, aor. φίλησα, ἐφίλατο: to love, entertain, receive hospitably265

ἄω: to satiate, fill full, glut

Ἄρης: Ares, son of Zeus and Hera, God of war and is on the side of the Trojans.

ταλαύρινος: with an ox-hide shield; stout in battle, sturdy

πολεμιστής: a warrior, fighter

παντοῖος: of all sorts, of every sort

αἰχμητής –οῦ ὁ: a spearman

θαρσαλέος: bold, courageous

ὑπάλυξις –ιος ἡ: escape

ἄφαρ: straightway, forthwith, at once, quickly, presently270

Παλλάς: Pallas (Maiden or Spear-wielding), epithet of Athena.

Ἀθήνη and Ἀθηναίη: Athena

θύω: rage

ἔγχος –εος τό: spear, lance

δαμάζω: to overpower, tame, conquer, subdue

ἀθρόος –α –ον: all together

ἀποτίνω, inf. ἀποτινέμεν, fut. ἀποτίσεις, aor. subj. ἀποτίσῃ, aor. partic. ἀποτίσας: to pay for

κῆδος –εος τό: grief, sorrow, woe

ἑταῖρος –ου ὁ: a comrade, companion, mate

κτείνω, aor. subj. κτείνῃς, aor. (ἔ)κτανε(ν) and ἔκτα, aor. mid. as pass. κτάμενος: to slay, kill

ἠμί, impf. ἦ: to say, speak. ἦ καί is used after a speech that is reported, where the same subject is continued for the following verb.

ἀναπάλλω: to swing, brandish

προίημι: to send forth, send forward; hurl

δολιχόσκιος –ον: casting a long shadow

ἄντα: face to face, in front, opposite

ἀλέομαι or ἀλεύομαι, aor. ἀλεύατο, aor. subj. ἀλεώμεθα: to escape, avoid. ἀλευάμενον: in flight

φαίδιμος -ον: illustrious, glorious

ἕζομαι, aor. εἷσε: to seat oneself, sit, be or remain seated275

προεῖδον: to foresee, see ahead

ὑπερπέτομαι, 2nd aor. ὑπέρπτατο: to fly over

χάλκεος: of bronze, bronze

γαῖα –ας ἡ: a land, country

πήγνυμι, aor. ἔπηξε or πάγε: to make fast, stick, dig in, plant in, fix

ἁρπάζω ἁρπάσομαι ἥρπασα ἥρπακα ἥρπασμαι ἡρπάσθην: to snatch away, seize, steal away

ἄψ: backwards, back, back again

ποιμήν –ένος ὁ: shepherd

λαός –οῦ ὁ: the people

ἀμύμων –ονος: blameless, noble, excellent

Πηλεύς gen. –ῆος and έος : Peleus, king of the Myrmidons. He was the son of Aeacus, husband of Thetis, and father of Achilles.

πω: ever, yet

ἐπιείκελος: like, resembling

Ζεύς Διός ὁ: Zeus, son of Cronus, the husband and brother of Hera and the wisest and mightiest of the gods.280

μόρος -ου ὁ: doom, fate, destiny

τοι: let me tell you, surely

ἀρτιεπής: glib, clever with speech

ἐπίκλοπος: thievish, wily; cunning, deceitful

πέλω and πέλομαι, aor. as pres. ἔπλεο, ἔπλετο: to be

μῦθος –ου ὁ: word, utterance, saying, proposition, plan, thought, injunction

ὄφρα: in order that; as long as, until

ὑποδείδω, aor. ὑπέδδεισαν, aor. partic. ὑποδδείσας: to fear

μένος –εος τό: might, force, strength, prowess, courage

ἀλκή -ῆς ἡ: strength, bravery, courage, help, defense

μετάφρενον: the upper part of the back

δόρυ, gen. δόρατος or δουρός: timber, beam, spear

ἰθύς: straight, direct

μέμαα, perf.: to be eager, rush on impetuously. μεμαότες: eager

στῆθος –εος τό: the breast, chest

αὖτε: again, on the other hand, however, but285

μιν: him, her, it

χρώς χρωτός ὁ: skin, flesh, body

ἐλαφρός: light, agile, quick

Τρῶες: Trojans

καταφθίνω: to perish, be dead

σφεῖς, σφείων gen., σφίσι(ν) or σφί(ν) dat., σφέας acc.: (pl. 3rd pers. pron.) them

πῆμα –ατος τό: suffering, disaster, bane

article nav

Suggested Citation

Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-xxii-260-288