Homer, Iliad XXII 131-176

ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς

ἶσος Ἐνυαλίῳ κορυθάϊκι πτολεμιστῇ

σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον

δεινήν: ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ

ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος.135

Ἕκτορα δ᾽, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη

αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς:

Πηλεΐδης δ᾽ ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.

ἠΰτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν

ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν,140

ἣ δέ θ᾽ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ᾽ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς

ταρφέ᾽ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει:

ὣς ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ᾽ Ἕκτωρ

τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα.

οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα145

τείχεος αἰὲν ὑπ᾽ ἐκ κατ᾽ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο,

κρουνὼ δ᾽ ἵκανον καλλιρρόω: ἔνθα δὲ πηγαὶ

δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος.

ἣ μὲν γάρ θ᾽ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς

γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο:150

ἣ δ᾽ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,

ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ.

ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι

καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα

πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες155

τὸ πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν.

τῇ ῥα παραδραμέτην φεύγων ὃ δ᾽ ὄπισθε διώκων:

πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ᾽ ἀμείνων

καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην

ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν,160

ἀλλὰ περὶ ψυχῆς θέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι

ῥίμφα μάλα τρωχῶσι: τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον

ἢ τρίπος ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος:

ὣς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηθήτην165

καρπαλίμοισι πόδεσσι: θεοὶ δ᾽ ἐς πάντες ὁρῶντο:

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε:

ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι: ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἦτορ

Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηεν170

Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε

ἐν πόλει ἀκροτάτῃ: νῦν αὖτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς

ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει.

ἀλλ᾽ ἄγετε φράζεσθε θεοὶ καὶ μητιάασθε

ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη175

Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα.

  As Achilles approches, Hector runs away along a wagon track around the city. Achilles pursues, and they pass the site of a pair of hot and cold springs beneath the walls. As they complete a third circuit around the city Zeus expresses concern for Hector and asks the other gods to think about rescuing him.

  Finally, Hector’s time has come. He is going to die soon. He knows it and we know it. Achilles has been looming on the edge of our vision while Hector pondered and now arrives as the elemental force that Priam first saw from the walls of Troy. [read full essay]

  131: ὣς: “thus,” closing Hector’s interior monologue. ὃ δέ … Ἀχιλλεὺς: “but this one, Achilles.”  οἱ: “to him,” dat. obj. of σχεδόν (Monro 98).

  133 Πηλιάδα: “of Mount Pelion.” Achilles’ spear is called “Pelian” because the centaur Chiron made it of wood from Mt. Pelion in Thessaly and gave it to Peleus at the occasion of his marriage to Thetis, just as the gods gave him armor (de Jong; see Iliad 16.140–144). κατὰ: “over” (Goodell 212.4).

  134: ἀμφὶ δὲ: “around about,” adverbial. 

  135:  … : “either … or.” πυρὸς … ἀνιόντος: gen. qualifying αὐγῇ. ἀνιόντος: pres. ptc. > ἄν-ειμι.

  136: ὡς: “as,” “when.” ἕλε: unaugmented aor. > αἱρέω. οὐδ᾽… ἔτ᾽: “and no longer,” “not still.” ἔτλη: "endured," aor. > τλάω (Goodell 366).

  137: βῆ φοβηθείς: “he set off in flight.” In Homer the verb φοβέω means “to put to flight” (act.), “flee” (middle/passive), with the connotation of fear. βῆ: unaugmented root aor. > βαίνω (Goodell 366). φοβηθείς: nom. sg. aor. pass. ptc. 

  138: πεποιθώς: “trusting completely in,” intensive perfect > πείθω (Monro 61).

  139: ὄρεσφιν: “in the mountains,” -φι, the dative suffix, is here locative in force (Goodell 157). Mountains are associated with danger in Homer: this is the place where wild animals live, fire rages, and herdsmen fight in a continuous battle against predators (de Jong).

  140: οἴμησε: “pounces,” gnomic aor. (Smyth 1931), as often in similes (Monro 78.2). “Swoops down” (Monro). μετὰ: “after,” “behind,” (Monro 195.1).

  141: ἣ δέ θ᾽: = ἣ δέ τε, “and that one…,” the dove. φοβεῖται: see 22.137. ὃ δ᾽: “and this one,” the hawk. ὀξὺ λεληκὼς: “with a shrill cry.” ὀξὺ: neut. sg. adverbial acc. λεληκὼς: intensive perfect participle > λάσκω (Monro 61).

  142: ταρφέ᾽: = ταρφέα, neut. pl. ἑλέειν: uncontracted 2nd aor. inf. > αἱρέω (Monro 85.2). τέ: “and.”

  143: ὣς: “so,” closing the simile from 22.139. ὅ γ᾽: “this one,” Achilles. πέτετο: “began to fly,” unaugmented inchoative impf. (Monro 70).

  144: τεῖχος ὕπο: = ὑπὸ τεῖχος.

  145: οἳ δὲ: “and these,” demonstrative pronoun (Monro 256). σκοπιήν: “the lookout place,” not that of 2.792 ff., which was some way from the city (Monro).

  146: τείχεος … ὑπ᾽ ἐκ: “a little way out from the wall,” gen. place from which. The road was not close enough for arrows to strike Achilles (de Jong). ὑπ’ ἐκ: “away from under,” getting further out as he went on (Monro). ἀμαξιτόν: “the wagon-track” leading to the washing place. ἐσσεύοντο: impf. mid. > σεύω, with σ duplicated after the augment. They ran along the wagon-road along the city wall; yet the road seems to have been somewhat distant from the wall (Benner).

  147: κρουνὼ … καλλιρρόω: dual acc., acc. of direction without preposition. ἵκανον: 3rd pl. impf. > ἱκάνω (= ἵκω, = ἱκνέομαι).

  148: Σκαμάνδρου: with πηγαί, two springs of the Scamander, i.e., two of the sources from which it fed (Monro).

  149: ἣ μὲν … ἣ δ᾽: “one (spring) … other (spring)”. ὕδατι λιαρῷ: “with warm water,” specifying dative (Goodell 527.b). ἀμφὶ δὲ: “and round about it,” adverbial.

  150: ἐξ αὐτῆς: “from it,” the spring. ὡς εἰ: “as if.” πυρὸς: supply ἐξ, gen. place from which.

  151: ἣ δ᾽ ἑτέρη: “the other (spring).” θέρεϊ: “in summer,” dat. of time when (Goodell 527.c).

  152:  … : “or … or.”

  153: ἔνθα δ᾽: “and there.” ἐπ᾽αὐτάων … ἐγγὺς: “near by them,” uncontracted gen. pl. > αὐτός. ἔασι: “there are,” 3rd pl. pres. epic > εἰμί, Att. εἰσίν. πλυνοί: “washing troughs,” cp. the description in the Odyssey7.85 ff. (Monro).

  155: πλύνεσκον: “were accustomed to wash,” -σκ- indicates iterative impf. (Monro 48–9). τε: “and.”

  156: τὸ πρὶν: “formerly,” adverb. ἐπ᾽εἰρήνης: “in peacetime,” gen. of time within which (Monro 200.4). υἷας: acc. pl. subject of infin.

  157–166: παραδραμέτην … δινηθήτην: wedged in between two aorists, a series of imperfects (ἔφευγε, δίωκε, ἀρνύσθην, θέον) scenically paints the footrace.

  157: τῇ: “in this (place),” “there,” dat. of place where with the fem. dat. sg. personal pronoun (Goodell 527.a). παραδραμέτην: dual 3rd pers. aor. > παρα-τρέχω. (ὃ μὲν) φεύγων, ὁ δ᾽: “(the one) fleeing, the other…”

  158: μέγ᾽: = μέγα, “far,” “by far,” adverbial acc. adj. with ἀμείνων. μιν: “him,” Hector.

  159: ἱερήιον: beast for sacrifice, “festal ox” (Monro).

  160: ἀρνύσθην: “were trying to win,” dual 3rd pers. mid. conative impf. (Goodell 459.a). ἅ τε … ἀέθλια: “which are the prizes,” relative pronoun with an epic τε in generalizing statement (Monro 332.b). ποσσὶν ἀνδρῶν: “by the feet of men,” specifying dative (Goodell 527.b). ποσσὶν: “in the foot-race” (Benner); “for speed of foot” (Monro).

  161: περὶ ψυχῆς: “for the life,” “about the life,” i.e., the prize for this race is Hector's life. θέον: unaugmented 3rd pl. impf. > θέω.

  162: ὡς δ᾽ ὅτ᾽: “just as when,” begins the second of four similes in the context of the chase (de Jong). περὶ τέρματα: “round the turning posts,” likely boundary stones or landmarks such as trees (de Jong). μώνυχες ἵπποι: “one-nailed hourses,” i.e. “with unified hoof” (as opposed to cloven-hoofed animals) (de Jong).

  163–164: τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον / ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος: “and it, a big prize, is set for (i.e. in honor of) a man who has died.” The allusion is to funeral games (Benner). κεῖται: “is set out,” supplies the perfect passive of τιθήμι (Goodell 387.c). 

  164:  … ἠὲ: “either … or,” in apposition to ἄεθλον. κατατεθνηῶτος: gen. sg. pf. act. ptc. 

  165: ὣς: “so,” closing the simile from 162. τὼ: “these (two),” dual nom. demonstrative pronoun. δινηθήτην: “whirled about,” “circled,” 3rd pers. dual aor. pass. epic > δίννημι (= δινεύω = δινέω). Τhe aorist ending -θητην is intransitive rather than passive.

  166: πόδεσσι: dat. pl. > πούς (= ποσίν = ποσσὶν) (Goodell 526.a). δ᾽ ἐς … ὁρῶντοtmesis, “looked and at (them),” i.e. at the two men. ὁρῶντο: unaugmented 3rd pl. impf. mid. > ὁράω, the middle is used instead of the active, because the perception strongly affects the viewer (de Jong). 

  167: τοῖσι δὲ: “and to these (gods),” dat. ind. object with verb of speaking. τε  τε: “both … and.” 

  169: ὀφθαλμοῖσιν: dat. of means. ὁρῶμαι: = ὁράομαι, pres. indicative.

  169–170: ὀλοφύρεται ... Ἕκτορος: “feel pity for” + gen. (Monro 151.c).

  170: ὅς: “who…,” relative.  ἐπὶ … ἔκηεν: “burnt (on an altar),” aor. > ἐπικαίω, an abbreviated version of the full expression ἔκηε ἐπὶ βωμοῖς (de Jong). μοι: “for me,” dative of interest (Goodell 523). βοῶν: gen. pl. > βοῦς, partitive (Monro 147.2). μηρί᾽: = μηρία, neut. pl. 

  171: for the altar of Zeus on Mt. Ida, see 8.48 (Monro).

  173: ἄστυ πέρι: = περὶ ἄστυ. ποσὶν: dat. pl. of means (Goodell 526.a).

  174: ἄγετε φράζεσθε: “but come consider,” ἄγετε, originally an imperative, is used as an exhoratory particle that lends weight to the two pres. mid. pl. imperatives that follow it (de Jong).

  175: ἠέ … ἦέ: “whether…or,” alternative indirect questions (Goodell 655). σαώσομεν … δαμάσσομεν: “we are to save… we are to bring him low…,” deliberative aorist subjunctives > σαόω (= σῴζω), > δαμάζω (= δάμνημι).

  176: Ἀχιλῆϊ: “by means of Achilles,” “via Achilles” dat. of means (Goodell 526.a). ἐόντα: “though,” concessive ptc. > εἰμί.

  ὁρμαίνω, impf. ὥρμαινε: to ponder, consider

  οἱ (enclitic, dat. 3rd pers. pron.): (to) him, (to) her

  σχεδόν: close, near

  Ἀχιλλεύς -έως or -ῆος ὁ: Achilles, son of Peleus and Thetis, leader of the Myrmidons and Hellenes in Thessaly, the mightiest warrior before Troy, and the principal hero of the Iliad.

  Ἐνυάλιος: Enyalius, a name of Ares

  κορυθάιξ: helmet-shaking

  πολεμιστής: a warrior, fighter

  σείω: to shake, brandish

  Πηλιάς: of mount Pelion, Pelian

  μελίη: ash, ashen spear

  δεξιός –ά –όν: right

  ὦμος ὤμου ὁ: shoulder (with the upper arm)

  χαλκός –οῦ ὁ: bronze

  λάμπω: to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant

  εἴκελος: like

  αὐγή: bright light, radiance, beam

  αἴθω: to light up, kindle; (mid., pass.) to blaze, be consumed, be inflamed135

  ἄνειμι, pres. partic. ἀνιόντα: to come back, return

  νοέω, aor. ἐνόησε: to perceive, observe, look, devise, plan

  τρόμος: a trembling, quaking, quivering

  ἄρα, ῥά (enclit.), ἄρ, ῥ᾿: so, then, as you know, you know, it seems. Very often it marks an action as natural, or reminds of something recently said. It also marks transitions.

  τλῆναι: to bear, endure, dare

  αὖθι: on the spot, here, there, immediately, at once

  ὀπίσω or ὀπίσσω: backwards, in the future

  πύλη –ης ἡ: one wing of a pair of double gates; (pl.) gate

  Πηλεΐδης: son of Peleus

  ἐπορούω, aor. ἐπόρουσε: to rush against, leap toward, spring at

  κραιπνός: swift

  ἠύτε: as, like as

  κίρκος: hawk

  ὄρος ὄρεος τό: mountain, hill

  ἐλαφρός: light, agile, quick

  πετεηνός: winged

  οἰμάω, aor. οἴμησε(ν): to swoop, rush on140

  τρήρων: timid

  πέλεια: wild-pigeon, dove

  ὕπαιθα: adv. away from beneath; before

  ἐγγύθεν: from near, nearby

  λάσκω: to sound, crackle; perf. partic. λεληκώς (w. ὀξύ), with a shrill cry

  ταρφέες: frequent; ταρφέα adv. often, again and again

  ἐπαΐσσω, aor. partic. ἐπαΐξας, aor. iterat. ἐπαΐξασκε: to rush upon, rush after, dash

  ἄνωγα (perf. as pres.), impf. ἄνωγον, plpf. as impf. ἠνώγει or ἀνώγειν: to command, order, bid

  ἐμμεμαώς: in eager haste

  ἰθύς: straight, direct

  πέτομαι, 2nd aor. ἔπτατο, aor. partic. πταμένη: to fly, speed on

  τρέω, aor. τρέσε, ἔτρεσαν: to flee

  Τρῶες: Trojans

  λαιψηρός: nimble, swift

  γόνυ, gen. γόνατος or γούνατος: knee

  νωμάω, impf. (ἐ)νώμα, aor. νώμησαν: to distribute; to direct this way and that, wield, move, ply

  σκοπιή: look-out place, watch tower145

  ἐρινεός: the wild fig-tree

  ἠνεμόεις: windy, wind-swept

  ἀμαξιτός: traversed by wagons; ἀμαξιτόν, wagon-road

  σεύω, aor. ἔσσευα, σεῦε or σεύατο, perf. ἔσσυμαι, ἐσσύμενον, plpf. as aor. ἔσσυτο: to drive, pursue, start; (pass.) hasten, hurry, rush

  κρουνός: a spring

  ἱκάνω: to come, arrive

  καλλίρροος: beautiful-flowing

  πηγή: spring, source

  δοιοί: two

  ἀναΐσσω, aor. opt. ἀναΐξειεν, aor. partic. ἀναΐξας: to dart, spring, leap up

  Σκάμανδρος: the Scamander

  δινήεις: eddying

  λιαρός: warm

  ῥέω, impf. ἔρρεεν or ῥέεν: to flow

  καπνός: smoke, steam

  θέρος –εος τό: summer, summertime151

  προρέω: to flow forth

  χάλαζα: hail

  χιών: snow

  ψυχρός –ά –όν: cold

  κρύσταλλος: ice

  πλυνός: a trough, tank, washing pit

  εὐρύς –εῖα –ύ: wide, broad

  ἐγγύς: near, nigh, at hand

  λάϊνος: of stone

  ὅθι: where, there; poet. for οὗ

  εἷμα –ατος τό: a garment, clothing

  σιγαλόεις: gleaming

  πλύνω, iterat. impf. πλύνεσκον: to wash, clean155

  ἄλοχος -ου ἡ: wife

  Ἀχαιός: Achaian

  τῇ: there

  παρατρέχω, 2nd aor. παραδραμέτην: to run past

  ὄπισθε: from behind, behind, afterward, hereafter

  πρόσθεν: before, in front

  ἐσθλός –ή –όν: good, decent, honorable, noble, generous; capable, able; (of things) good, useful; (of words) wise, sensible

  μιν: him, her, it

  καρπάλιμος: swift, nimble

  ἱερήιρον –ου τό: a victim for sacrifice

  βοείη: an ox-hide

  ἄρνυμαι, aor. opt. ἄροιο: to strive to win, gain160

  ἄεθλον –ου τό: the prize of a contest

  θέω θεύσομαι: to run

  ἱππόδαμος -ον: tamer of horses, epithet of heroes

  ἀθλοφόρος or ἀεθλοφόρος –ον: prize-winning

  τέρμα –ατος τό: goal, around which horses turn in a race

  μῶνυξ: solid-footed, epithet of horses

  ῥίμφα: swiftly, fleetly

  τρωχάω: to run, gallop

  τρίπους or τρίπος τρίποδος ὁ: a tripod

  καταθνῄσκω, 2nd aor. κάτθανε, perf. κατατεθνήκασιν: to die

  τρίς: thrice, three times165

  Πρίαμος: Priam, son of Laomedon. King of Troy.

  δινεύω, impf. ἐδίνευον: to whirl

  μῦθος –ου ὁ: word, utterance, saying, proposition, plan, thought, injunction

  πόποι: alas!

  φίλος –η –ον: friend; loved, beloved, dear

  ὀλοφύρομαι: to lament, pity (+gen)

  ἦτορ -ορος τό: the heart

  μηρία τά: thigh-pieces, pieces of flesh which, wrapped in fat, were burnt as a sacrifice to the gods170

  καίω καύσω ἔκαυσα κέκαυκα κέκαυμαι ἐκαύθην: to light, kindle, burn

  Ἴδη: Ida, a mountain range extending from Phrygia through Mysia into the Troad. One of its peaks is "topmost Gargarus."

  κορυφή: crown, top, peak of a mountain

  πολύπτυχος: with many folds; (mountains) with many valleys

  ἄλλοτε: at another time, at other times

  αὖτε: again, on the other hand, however, but

  ἄκρος –α –ον: uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, or surface of; πόλις ἄκρη, ἄκρη πόλις, 'upper city' (=ἀκρόπολις)

  δῖος –α –ον: divine, noble, illustrious; marvelous, magnificent

  ἄστυ ἄστεος τό: a city, town

  ἄγε: come! come on! well!

  μητιάω: to meditate, deliberate, debate

  Πηλεύς gen. –ῆος and έος : Peleus, king of the Myrmidons. He was the son of Aeacus, husband of Thetis, and father of Achilles.176

  δαμάζω: to overpower, tame, conquer, subdue

  article nav

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-xxii-131-176