Homer, Iliad XXII 367-404

ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,

καὶ τό γ᾽ ἄνευθεν ἔθηχ᾽, ὃ δ᾽ ἀπ᾽ ὤμων τεύχε᾽ ἐσύλα

αἱματόεντ᾽: ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες Ἀχαιῶν,

οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν370

Ἕκτορος: οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον:

ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι

Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.375

ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς.

τὸν δ᾽ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,

στὰς ἐν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν:

ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες

ἐπεὶ δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,

ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔρρεξεν ὅσ᾽ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,380

εἰ δ᾽ ἄγετ᾽ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,

ὄφρά κ᾽ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν᾽ ἔχουσιν,

ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος,

ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ᾽ ἐόντος.

ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;385

κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος

Πάτροκλος: τοῦ δ᾽ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ᾽ ἂν ἔγωγε

ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ:

εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ᾽ εἰν Ἀΐδαο

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ᾽ ἑταίρου.390

νῦν δ᾽ ἄγ᾽ ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ᾽ ἄγωμεν.

ἠράμεθα μέγα κῦδος: ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,

ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.

395

ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.

ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντε

ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ᾽ ἐξῆπτεν ἱμάντας,

ἐκ δίφροιο δ᾽ ἔδησε, κάρη δ᾽ ἕλκεσθαι ἔασεν:

ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε᾽ ἀείρας

μάστιξέν ῥ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.400

τοῦ δ᾽ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται

κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ᾽ ἅπαν ἐν κονίῃσι

κεῖτο πάρος χαρίεν: τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι

δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ.

  Achilles strips the armor, and other Greeks stab Hector's lifeless body. Achilles at first urges an immediate assault on the city but, remembering that Patroclus lies unburied back by the ships, suggests they return singing a song of thanksgiving, since they have killed the main Trojan champion. Achilles attaches Hector's corpse to the back of his chariot with ox-hide straps threaded through its pierced ankles and sets off, dragging the body behind.

  Achilles’ bloody armor, stripped off the dead body of yet another warrior, lies to one side, and the Myrmidons crowd around, desultorily stabbing Hector’s corpse. His voice is still in our ears, but now Hector is something like a grotesque tourist attraction. [read full essay]

  367: ἦ: “he spoke,” 3rd sg impf. > ἠμί (Goodell 383).

  368: τό: “and this,” ἔγχος. ἔθηχ᾽: = ἔθηκε. ὃ δ᾽: Achilles.

  369: περίδραμον: “ran up and stood around,” aor. > περιτρέχω, only here in Homer (de Jong).

  370: οἳ καὶ: “who also,” relative. καί emphasizes the fact that the relative clause contains an addition to the information contained in the main clause (de Jong).

  371: οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη: “not one stood by without stabbing.” The litotes gives the statement a somewhat sardonic tone. οἵ: “beside him,” “him,” dat. governed by παρ- in compound παρ-ίστημι (Monro 145.6), the accent is due to the following τις. τις: “anyone.” παρέστη: 3rd sg. aor. > παρ-ίστημι.

  372: τις εἴπεσκεν: “many a man would say,” -σκ- indicates iterative aor. (Monro 48–49), τις and the verb suggest that the one speech which is quoted represents many similar speeches (de Jong). ἐς: “at.”

  373: ἦ μάλα δὴ: see 22.229. μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι: “(Hector is) softer to handle,” i.e. easier to wound, explanatory (epexegetical) infinitives with μαλακώτερος (Goodell 565).

  374: Ἕκτωρ: supply a linking verb ἐστί. : “than,” following μαλακώτερος. ἐνέπρησεν: aor. > ἐμ-πίμπρημι, a verb unattested in the present. πυρὶ κηλέῳ: dat. of means.

  375: τις εἴπεσκε: see line 372. οὐτήσασκε: “(each) would stab,” “wound,” another iterative aor. with -σκ-. παραστάς: aor. ptc. > παρίστημι.

  379: ἐπεὶ δὴ: “since in fact,” δή indicates that what Achilles says is evident to both himself and his addressees (de Jong). ἔδωκαν: i.e. allowed, 3rd pl. aor. > δίδωμι.

  380: ὃς: relative. κακὰ πόλλ᾽ὅσ᾽ οὐ: “many evils, as many as all the rest did not do,” i.e. “more evils than all the rest.” ἔρρεξεν: aor. > ῥέζω.

  381: εἰ δ᾽ ἄγετε: “now come…,” εἰ with an imperative (usually in connection with ἄγε/ ἄγετε) functions as an interjection. πειρηθῶμεν: “let us make trial of,” “attack,” hortatory subj., aor. pass. with mid. sense > πειράω, supply gen. object Τρώων.

  382: ὄφρά κ’γνῶμεν: “so that we may know” (Monro 287.1.b). νόον ὅν τιν᾽ ἔχουσιν: lit. “the mind of the Trojans, whichever they have,” proleptic use of νόον. ἔτι: “further,” as the next step (Monro).

  383–384:ἦε: “whether … or,” in apposition, introducing an alternative indirect question with the indicative.

  383: πόλιν ἄκρην: “the acropolis.” To abandon it was to desert the city entirely. Cp. 24.383 ff. (Monro). τοῦδε πεσόντος: gen. abs., “now that this man has fallen.”

  384: μεμάασι: “they are eager,” 3rd pl. > μέμονα, reduplicated perf. with pres. sense (Monro 36.5). καὶἐόντος: “although…,” gen. absolute, concessive in force. 

  385: τί ἤ: “why indeed?” see 22.122. μοι: “with me.” φίλος: “my own,” “my dear,” as often, this adj. carries the meaning of a possessive.

  386–387: note the forceful lack of connectives (a figure called asyndeton).

  387: τοῦ δ᾽: Patroclus, genitive with verb of forgetting (Goodell 511.b). ἐπιλήσομαι: fut. > ἐπιλανθάνομαι. ὄφρ᾽: “as long as,” conditional temporal clause with ἄν + subj. (μετέω and ὀρώρῃ in the next line).

  388: μετέω: 1st sg. pres. subj. > μέτειμι, “am among” + dat.  μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ: “my limbs have power to move.” ὀρώρῃ: 3rd sg. pf. subj. > ὄρνυμι. The pf. ὄρωρα means “move, stir oneself.” See LSJ s.v. ὄρνυμι A.1

  389: The subject of καταλήθοντ(αι) is indefinite: “they forget” (Benner). “Men forget,” to be taken closely with εἰν Ἀΐδαο: “if the dead forget their dead, so will not I” (Monro).

  390: καὶ κεῖθι: “even there,” -θι indicates place where, i.e. when Achilles is dead. μεμνήσομ’: = μεμνήσομαι, “will remember” + gen., fut. > μιμνήσκομαι.

  391: νῦν δ’ ἄγ’: introduces imperatives and hortatory constructions (see 22.174). παιήονα: a paean, a song of thanksgiving, cp. 1.473 (Monro).

  392: νεώμεθαἄγωμεν: “let us go and bring,” hortatory subjunctives.

  393: ἠράμεθα: “we have carried off,” i.e. “we have won,” aor. mid. > αἴρω (Att. ἀείρω). ἠράμεθαἐπέφνομεν: the asyndeton is expressive and adds weight to ἐπέφνομεν. As the scholiast notes, the use of the plural “makes the victory a common one, in a typically Greek way” (de Jong). ἐπέφνομεν: 1st pl. reduplicated aorist > θείνω (Monro 36.5).

  394: : “to whom,” obj of εὐχετόωντο. κατὰ: “throughout” (Monro 212.1). θεῷ ὣς: “as if to a god,” “like a god,” anastrophe. εὐχετόωντο: “prayed to” + dat., unaugmented impf. > εὐχετάομαι (= εὔχομαι).—

  395: : “he spoke,” 3rd sg impf. > ἠμί (Goodell 383). ἀεικέαἔργα: “disfiguring deeds,” it does not so much imply wrong deeds (for Achilles to commit) as shameful deeds (for Hector to suffer) (de Jong). μήδετο: “devised (+ acc) for (+ acc),” governs a double acc., unaugmented dep. mid. impf. (Goodell 534).

  396–398: “He pierced the tendons of both feet at the back from heel to ankle, attached straps of ox-hide (to the pierced feet), bound (the straps) to his chariot, and let the head drag (over the ground)” (de Jong).

  396: τέτρηνε: unaugmented aor. > τετραίνω. τένοντε: dual acc.

  397: ἐξῆπτεν: impf. > ἐξ-άπτω.

  398: κάρη: acc. sg. neut.

  399: ἀναβὰς: nom. sg. aor. ptc. > ἀναβαίνω. ἀνάἀείρας: tmesis, aor. ptc. > ἀναίρω, ἀνά often means “up and off” or “off.”

  400: μάστιξέν ῥ’ ἐλάαν: “he whipped (the horses) to make them go,” "whipped his steeds to a run" (Benner). ἐλάαν: pres. inf. > ἐλαύνω, here a loosely attached inf. of purpose (Goodell 565). τὼοὐκ ἀέκοντε πετέσθην: “these two (horses) sped on not unwillingly,” dual nom. with impf. 3rd pers. dual.

  401: τοῦἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος: “there was a cloud of dust of him (Hector) as he was dragged,” i.e. “a cloud of dust arose created by him being dragged.” ἀμφὶ δὲ: “and round (about),” adverbial.

  402: πίτναντο: “streamed,” impf. > πίτνημι.

  402–403: ἅπανχαρίεν: modify neuter κάρη. πάρος χαρίεν: “formerly beautiful.”

  403: κεῖτο: impf. > κεῖμαι. δυσμενέεσσι δῶκεν: “gave (him) to the enemy.”

  404: ἀεικίσσασθαι: “to disfigure, abuse” a loosely attached aor. mid. infinitive of purpose (Goodell 565). ἑῇ: “his,” Hector’s, possessive > ἑός.

  ἠμί, impf. ἦ: to say, speak. ἦ καί is used after a speech that is reported, where the same subject is continued for the following verb.

   

  ἄρα, ῥά (enclit.), ἄρ, ῥ᾿: so, then, as you know, you know, it seems. Very often it marks an action as natural, or reminds of something recently said. It also marks transitions.

   

  νεκρός –οῦ ὁ: a dead body, corpse

   

  ἐρύω: to drag, pull, tear; draw up, raise, balance

   

  χάλκεος: of bronze, bronze

   

  ἔγχος –εος τό: spear, lance

   

  ἄνευθε: without; far away (+gen)

   

  ὦμος ὤμου ὁ: shoulder (with the upper arm)

   

  τεῦχος –εος τό: (pl.) arms, armour

   

  συλάω: to strip off

   

  αἱματόεις: bloody, covered with blood

   

  περιτρέχω, aor. περίδραμον: to run up from every side

   

  Ἀχαιός: Achaian

   

  θεάομαι or θηέομαι, aor. θηήσαντο: to gaze in wonder at, admire370

   

  φυή: growth, stature

   

  ἀγητός: admirable, wondrous

   

  Ἕκτωρ: Hector, the most distinguished warrior of the Trojans, son of Priam and Hecabe, and husband of Andromache.

   

  οἱ (enclitic, dat. 3rd pers. pron.): (to) him, (to) her

   

  ἀνουτητί: adv. without dealing a wound

   

  παρίστημι: to make to stand

   

  πλησίος –α –ον: near, close to

   

  πόποι: alas!

   

  μαλακός: soft, gentle

   

  ἀμφαφάομαι, inf. ἀμφαφάεσθαι: to handle

   

  ἐμπρήθω, impf. ἐνέπρηθον, fut. ἐμπρήσειν, aor. ἐνέπρησε(ν): to set fire to, burn

   

  κήλεος: burning, blazing

   

  οὐτάω: to wound, hurt, hit375

   

  ἐξεναρίζω, aor. ἐξενάριξε(ν): to strip of armor, despoil; to lay low

   

  ποδαρκής –ές: swiftfooted, epithet of Achilles

   

  δῖος –α –ον: divine, noble, illustrious; marvelous, magnificent

   

  Ἀχιλλεύς -έως or -ῆος ὁ: Achilles, son of Peleus and Thetis, leader of the Myrmidons and Hellenes in Thessaly, the mightiest warrior before Troy, and the principal hero of the Iliad.

   

  πτερόεις πτερόεσσα πτερόεν: feathered, winged

   

  ἀγορεύω, aor. ἀγόρευσε: to speak, say, tell

   

  φίλος –η –ον: friend; loved, beloved, dear

   

  Ἀργεῖος –η –ον: of/from Argos, Argive

   

  ἡγήτωρ –ορος ὁ: a leader, commander, chief

   

  ἠδέ: and

   

  μέδων –οντος ὁ: leader, counselor, commander

   

  δαμάζω: to overpower, tame, conquer, subdue

   

  ῥέζω: to do, perform, offer380

   

  σύμπας –πᾶσα –πᾶν: all together, all at once, all in a body

   

  ἄγε: come! come on! well!

   

  ὄφρα: in order that; as long as, until

   

  Τρῶες: Trojans

   

  νόος: mind, perception

   

  καταλείπω, fut. καταλείψουσι, 2nd aor. κάλλιπον: to leave behind, abandon

   

  ἄκρος –α –ον: uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, or surface of; πόλις ἄκρη, ἄκρη πόλις, 'upper city' (=ἀκρόπολις)

   

  μέμαα, perf.: to be eager, rush on impetuously. μεμαότες: eager

   

  τίη: why? wherefore?385

   

  διαλέγω διαλέξω ἐδιάλεξω ἐδιάλεχα ἐδιάλεγμαι ἐδιαλέχθην: to pick out one from another, to pick out

   

  νέκυς -υος ὁ: a dead body, a corpse, corse

   

  ἄκλαυστος –ον: unwept

   

  ἄθαπτος –ον: unburied

   

  Πάτροκλος: Patroclus, son of Menoetius and Opus and comrade of Achilles. He is slain by Hector.

   

  ἐπιλανθάνομαι, fut. ἐπιλήσομαι: to forget (+gen)

   

  ζωός or ζώς: alive, living

   

  μέτειμι: be among; (+dat and gen) have a share in

   

  γόνυ, gen. γόνατος or γούνατος: knee

   

  ὄρνυμι: to stir, stir up

   

  καταλήθομαι: to forget utterly

   

  ᾍδης, gen. Ἀίδεω and Ἄϊδος, dat. Ἄϊδι, Ἀϊδωνῆι: Hades, god of the unseen lower world. His realm is the home of the dead, and in the Iliad it is beneath the earth, while in the Odyssey Odysseus sails to it, across Oceanus, and finds in it a faint, ghostly imitation of life on earth.

   

  ἀτάρ: but, yet390

   

  ἐκεῖθι: there, in that place

   

  ἑταῖρος –ου ὁ: a comrade, companion, mate

   

  ἀείδω, impf. ἄειδον: to sing

   

  παιήων –ονος ὁ: song of thanksgiving, paean

   

  κόρος or κοῦρος -ου ὁ: boy, young man

   

  γλαφυρός -ά, -όν: hollow, hollowed

   

  νέομαι: to go

   

  κῦδος -εος τό: glory, renown

   

  θείνω, aor. ἔπεφνον, πέφνε, inf. πεφνέμεν: to strike, beat, wound; to batter, kill (only in forms with redupl. πεφ-)

   

  ἄστυ ἄστεος τό: a city, town

   

  εὐχετάομαι, inf. εὐετάασθαι: to pray

   

  ἀεικής: unseemly, shameful; adv. ἀικῶς, in an unseemly way, horribly395

   

  μήδομαι, aor. μήσατο: to contrive, plan

   

  μετόπισθε: from behind, backwards, back + gen.

   

  τετραίνω, aor. τέτρηνε: to bore through, pierce

   

  τένων –οντος ὁ: tendon

   

  σφυρόν: the ankle

   

  πτέρνη: heel

   

  βόειος: of oxhide

   

  ἐξάπτω, impf. ἐξῆπτεν: to attach

   

  ἱμάς –άντος ὁ: a strap

   

  δίφρος: footboard of a chariot, chariot box, chariot; stool, low seat

   

  κάρη κρατός τό: head

   

  ἕλκω: to draw, drag

   

  ἀναβαίνω: to go up, mount, to go up to

   

  κλυτός –ή –όν: famed, glorious, magnificent

   

  ἀείρω: to lift, heave, raise up

   

  μαστίζω, aor. μάστιξεν: to whip400

   

  ἀέκων –ουσα –ον: against one's will, unwilling

   

  πέτομαι, 2nd aor. ἔπτατο, aor. partic. πταμένη: to fly, speed on

   

  κονίσαλος: a cloud of dust

   

  χαίτη: (pl.) hair, mane

   

  κυάνεος: dark-blue, dark, black

   

  πίτνημι, impf. pass. πίτναντο: to spread out, float

   

  κονία or κονίη: dust, a cloud of dust

   

  πάρος: before, formerly

   

  χαρίεις –ίεσσα –ίεν: graceful, beautiful, pleasing; superl. χαριέστατος

   

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus, son of Cronus, the husband and brother of Hera and the wisest and mightiest of the gods.

   

  δυσμενής –ές: hostile, evil-minded; (pl.) enemies

   

  ἀεικίζω, fut. ἀεικιῶ, aor. subj. ἀεικίσσωσι, aor. mid. inf. ἀεικίσσασθαι: to treat unseemly, insult, disfigure

   

  ἑός ἑή ἑόν: his, her own

   

  γαῖα –ας ἡ: a land, country

   

  article nav

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-xxii-367-404