Homer, Iliad VI 297-331

αἳ δ᾽ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,

τῇσι θύρας ὤϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος

Κισσηῒς ἄλοχος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο:

τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν Ἀθηναίης ἱέρειαν.300

αἳ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον:

ἣ δ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος

θῆκεν Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,

εὐχομένη δ᾽ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο:

πότνι᾽ Ἀθηναίη ἐρυσίπτολι δῖα θεάων305

ἆξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν

πρηνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιθε πυλάων,

ὄφρά τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ

ἤνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃς

ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα.310

ὣς ἔφατ᾽ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.

ὣς αἳ μέν ῥ᾽ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,

Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ Ἀλεξάνδροιο βεβήκει

καλά, τά ῥ᾽ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ᾽ ἄριστοι

ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,315

οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν

ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.

ἔνθ᾽ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ

ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ: πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς

αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.320

τὸν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε᾽ ἕποντα

ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἁφόωντα:

Ἀργείη δ᾽ Ἑλένη μετ᾽ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν

ἧστο καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε.

τὸν δ᾽ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι:325

δαιμόνι᾽ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνθεο θυμῷ,

λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος

μαρνάμενοι: σέο δ᾽ εἵνεκ᾽ ἀϋτή τε πτόλεμός τε

ἄστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε: σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,

ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο.330

ἀλλ᾽ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.

  While Hecuba and the priestess Theano duly make an offering to Athena, Hector heads to the house of Paris. He finds him polishing his armor. Hector rebukes him for staying at home while others die in a war of his making.

  This moment sums up the essence of each man: Hector carrying the stains of a war that he did not want and yet still leads to protect his family and city, Paris admiring himself in the mirror of his narcissism, breezily oblivious to the terrible suffering his selfishness has brought down on his people. The relationship of appearance to reality, inner substance to outer show, is an important theme in the Iliad. Both Paris and Helen represent the danger of alluring but potentially destructive beauty. Their glossy presence in Troy forms a counterpoint to Hector’s longsuffering virtue. [read full essay]

  297: νηὸν: = ναόν, acc. of direction without preposition. ἵκανον: 3rd pl. impf., subject is αἳ, “these women.”

  298: τῇσι: “for them,” = ταύταις, dative of interest. ὤϊξε: aor. >  οἴγνυμι.

  300: τὴν: “this one,” Theano. ἔθηκαν: “made (x) (y),” governs a double acc. (Goodell 534), 3rd pl. aor. > τίθημι, Attic ἔθεσαν (Monro 15).

  301: αἳ δ᾽: “and these,” Trojan women. ὀλολυγῇ:  dat. of manner (Goodell 526.b). ἀνέσχον: 3rd pl. aor. > ἀν-έχω.

  302: ἣ δ᾽: Hecabe. ἑλοῦσα: aor. ptc. > αἱρέω.

  304: ἠρᾶτο: impf. dep. > ἀράομαι.

  305: πότνι᾽ Ἀθηναίη ῥυσίπτολι: voc. direct address, = (ἐ)ρυσίπτολι. δῖα θεάων: “brilliant among the goddesses,” partitive gen. pl. > θεά (Monro 147.2).

  306: ἆξον δὴ: aor. imperative > ἄγνυμι. δὴ lends emphasis to the command (“just…,” or “…now”). αὐτὸν: “Diomedes himself,” (vs. his spear).

  307: πρηνέα: “(that he fall) headfirst,” predicative adj., uncontracted acc. masc. sg. > πρηνής. δὸς: “grant that,” 2nd sg. aor. imperative > δίδωμι. πεσέειν: aor. inf. > πίπτω (Monro 85.2). πυλάων: uncontracted gen. pl.

  308–9: ὄφραἱερεύσομεν: “so that we may sacrifice,” purpose clause (see 6.230). ἱερεύσομεν: 1st pl. aor. subj. with short thematic vowel (Monro 80).

  308: τοι: = σοι, dat. sg. 

  309: ἤνῑς: acc. plural indicated by long iota. αἴ κε ἐλεήσῃς: “in the hope that you…,” 2nd sg. aor. subj. > ἐλεέω. In Homeric Greek, conditional clauses with verb in the subjunctive can express a purpose (Monro 293).

  312: ὣς ἃι μέν ... δὲ: “while these (women)….”

  313: βεβήκει: “turned his step,” “approached,” unaugmented 3rd sg. plpf. act. > βαίνω.

  314: τά: “which,” relative pronoun. αὐτὸς: intensive pronoun, i.e. Paris himself. οἳ: “who,” relative pronoun.

  315: ἦσαν: 3rd pl. impf.  > εἰμί (Goodell 384). ἐνὶ: = ἐν.

  316: οἳ οἱ ἐποίησαν: “these men made for him.” οἳ is demonstrative pronoun, referring to the τέκτονες ἄνδρες; οἱ is dat. of interest.

  319: δουρὸς: gen. sg. > δόρυ, with πάροιθε, “at the tip of the shaft” (Stoevesandt).

  320: περὶθέε: unaugmented impf. > θέω. περὶ is better taken as an adverb (“all around”) than as tmesis (Graziosi-Haubold). 

  321: τὸν: “this one,” Paris. εὗρ’: = εὗρ(ε), aor. > εὑρίσκω. ἕποντα: acc. ptc. > ἕπω, modifies τὸν.

  322: τόξ᾽: = τόξα, neuter plural, best translated as singular. ἁφόωντα: "handling," acc. sg. ptc. > ἀφάω. The antecedent is τὸν above.  

  324: ἧστο: “was sitting,” 3rd sg. plpf. dep. mid. > perf. ἧμαι, impf. in sense. κέλευεν: unaugmented impf. > κελεύω, with dat. of person.

  325: ἰδὼν: nom. sg. aor. ptc. > aor. εἶδον (Goodell 391). ἐπέεσσι: dat. of means > ἔπος. 

  326: δαιμόνι᾽: = δαιμόνιε, vocative direct address. ἔνθεο: = ἔνθε(σ)ο, 2nd sg. aor. mid. > ἐν-τίθημι. οὐ μέν καλὰ: “it is not fair that,” καλὰ is adv. acc. and οὐ μέν (= μήν) expresses an emphatic denial (Stoevesandt). θυμῷ: dat. governed by ἐν in compound ἐν-τίθημι (Monro 145.6).

  328: σέοεἵνεκ᾽: = σοῦ εἵνεκα, “for the sake of you,” i.e. “for your sake.”

  329-30: ἂν μαχέσαιοὅν τινάἴδοις: “you would attack (verbally) … whomever you should see,” future-less-vivid conditional relative clause, here with aor. optatives > μάχομαι and > εἶδον (see 6.176).

  329: τόδ᾽: “this here,” = τόδε, with ἄστυ. ἀμφιδέδηε: “rages around the city,” intransitive 3rd sg. pf. > ἀμφι-δαίω. ἄλλῳ: “with another,” dat. of association with verb of fighting (see 6.141).

  330: που: “I suppose.” μεθιέντα: “letting go of, relenting in pursuit of,” + gen., acc. sg. ptc. > μεθίημι.

  331: ἀλλ᾽: = ἀλλὰ “come now,” before an imperative, it marks move from argument to appeal. ἄνα: “up!” “stand up,” preposition used here as a command. μὴθέρηται: “lest … burn,” negative purpose clause (Monro 281.1.a). πυρὸς δηΐοιο: “in hostile fire,” partitive genitive, either in place of an instrumental dat., or analogous to the gen. with verbs of enjoyment (Stoevesandt).

  ἱκάνω: to come, arrive

  Ἀθήνη and Ἀθηναίη: Athena

  ἄκρος -α -ον: uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, or surface of; πόλις ἄκρη, ἄκρη πόλις, 'upper city' (=ἀκρόπολις)

  θύρη: door

  οἴγω or οἴγνυμι, fut. οἴξω, aor. ᾦξα: to open 

  Θεανώ: Theano, wife of Antenor, and priestess of Athena in Troy

  καλλιπάρηος: beautiful-cheeked

  Κισσηΐς -ΐδος: daughter of Cisses

  ἄλοχος -ου ἡ: wife 

  Ἀντήνωρ -ορος ὁ: Antenor, son of Aesyetes, husband of Theano

  ἱππόδαμος: master of horses

  Τρῶες: Trojans300

  ἱέρεια: priestess

  ὀλολυγή: an outcry of women's voices

  ἀνέχω, fut. ἀνέξομαι and ἀνσχήσεσθαι, aor. ἀνέσχον: to hold up, lift, raise; (mid.) to hold up under, be patient, endure, suffer, allow; draw up

  ἄρα, ῥά (enclit.), ἄρ, ῥ᾿: so, then, as you know, you know, it seems. Very often it marks an action as natural, or reminds of something recently said. It also marks transitions.

  πέπλος -ου ὁ: a robe; The principal female garment, but not made to fit the person. It was a large quadrangular piece of cloth, doubled for the upper part of the body, laid around the person, and fastened by brooches (περόναι) on the shoulders, and down the side. This left the arms bare, but reached to the feet. It was gathered at the waist by a girdle (ζώνη). A πέπλος was used also for the protection of an unused chariot from dust.

  γόνυ, gen. γόνατος or γούνατος: knee 

  εὔκομος: fair-haired

  εὔχομαι, aor. εὔξαντο: to profess, boast, exult, vow, pray; εὐχόμενος, in prayer

  ἀράομαι, impf. ἠρᾶτο, aor. ἠρήσατο: to pray

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus, son of Cronus, the husband and brother of Hera and the wisest and mightiest of the gods.

  κόρη or κούρη: maiden, girl, daughter

  πότνια: mistress, honored305

  ἐρυσίπτολις or ῥυσίπτολις: defender of the city

  δῖος -α -ον: divine, noble, illustrious; marvelous, magnificent

  θεά -ᾶς ἡ: a goddess

  ἄγνυμι, aor. subj. ἄξῃ, aor. partic. ἄξαντε, aor. pass. ἄγη and ἄγεν: to break, shatter

  ἔγχος -εος τό: spear, lance

  Διομήδης -εος ὁ: Diomedes, son of Tydeus, king of Argos, one of the bravest and mightiest of the Achaeans fighting in Troy

  ἠδέ: and

  πρηνής: headlong

  προπάροιθε: before, in front of

  πύλη -ης ἡ: one wing of a pair of double gates; (pl.) gate

  ὄφρα: in order that; as long as, until

  δυοκαίδεκα: twelve

  ἦνις: a year old, yearling

  ἤκεστος: untouched by the goad

  ἱερεύω, fut. inf. ἱερευσέμεν, aor. ἱέρευσεν: to sacrifice, offer in sacrifice; slaughter, since most of the flesh of the victims was eaten, and on the other hand no flesh was eaten until a part had been sacrificed to the gods.

  ἐλεέω, aor. ἐλέησε: to pity, take pity

  ἄστυ ἄστεος τό: a city, town310

  νήπιος -α -ον: infant, childish 

  ἀνανεύω: to refuse, deny

  Παλλάς: Pallas (Maiden or Spear-wielding), epithet of Athena.

  Ἕκτωρ ‑ορος ὁ: Hector 

  δῶμα -ατος τό: a house

  Ἀλέξανδρος -ου ὁ: Paris, son of Priam, husband of Helen, and thus the author of the Trojan War.

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make ready, make, build, work

  Τροία: Troy315

  ἐριβῶλαξ -ακος: large-clodded, rich-soiled

  τέκτων -ονος ὁ: artisan, carpenter

  οἱ (enclitic, dat. 3rd pers. pron.): (to) him, (to) her 

  θάλαμος: women's apartment, chamber (esp. of married people), storeroom

  αὐλή: the court-yard of a house

  ἐγγύθι or ἐγγύς: near (+gen.)

  Πρίαμος: Priam, son of Laomedon. King of Troy.

  εἰσέρχομαι εἰσελεύσομαι εἰσῆλθον εἰσελήλυθα: to go in

  φίλος -η -ον: friend; loved, beloved, dear

  ἑνδεκάπηχυς: eleven cubits long

  πάροιθε: before, in front

  λάμπω: to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant

  δόρυ, gen. δόρατος or δουρός: timber, beam, spear

  αἰχμή -ῆς ἡ: spear-point320

  χάλκεος or χάλκειος: of bronze, bronze, bronze pointed (of a spear)

  χρύσε(ι)ος -η -ον: golden, of gold

  θέω θεύσομαι: to run

  πόρκης: a ferule, a ring which held the spear point to the shaft

  περικαλλής -ές: very beautiful

  τεῦχος -εος τό: pl. arms, armour

  ἕπω: to be busy with

  ἀσπίς -ίδος ἡ: shield

  θώρηξ -ηκος ὁ: a breastplate, cuirass, armor. Armor for the protection of the upper part of the body.

  ἀγκύλος: crooked, curved

  τόξον -ου τό: a bow, often pl., referring to the three parts of one bow,—the two ends being made of horn, and the connecting piece (πῆχυς) being of wood. The bowman generally shot from a kneeling posture.

  ἁφάω, pres. partic. ἁφόωντα: to handle

  Ἀργεῖος -η -ον: of/from Argos, Argive

  Ἑλένη: Helen, daughter of Zeus, sister of Castor and Polydeuces, wife of Menelaus, mother of Hermione. Famed for her beauty. Carried off by Paris, son of Priam, to Troy, which was the root cause of the Trojan War. After the capture of Ilios she returned to Sparta with Menelaus.

  δμῳή -ής ἡ: female slave, maid

  ἧμαι, 2nd sing. ἧσαι, 3rd pl. εἵαται or ἕαται [ἧνται], imp. ἧσο, inf. ἧσθαι, partic. ἥμενος, impf. ἥμην, 3rd pl. impf. εἵατο: to sit

  ἀμφίπολος -ον: busied about, busy

  περικλυτός: famous, illustrious

  νεικε(ί)ω, iterative impf. νεικείεσκε, aor. ἐνείκεσας and νείκεσσεν: to revile, rebuke, chide325

  δαιμόνιος: supernatural, marvelous, extraordinary; excellent, admirable; striken by (adverse) fate, miserable, unfortunate

  χόλος -ου : anger, rancor, bile 

  ἐντίθημι, aor. ἔνθεο: to put in, set in

  λαός -οῦ ὁ: the people

  φθινύθω, iterative impf. φθινύθεσκε: to waste away, perish, consume

  αἰπύς -εῖα -ύ: high, steep, lofty, sheer

  μάρναμαι: to fight, contend

  ἀϋτή: shout, battle cry

  ἀμφιδαίω, perf. ἀμφιδέδηε: to burn, blaze around

  μεθίημι, aor. subj. μεθείω, aor. inf. μεθέμεν : to let go, give up, surrender; (intrans.) draw back, give way330

  στυγερός: hated, abominated, loathed

  τάχα: quickly, presently; perhaps 

  δάιος: hostile, destructive; (pl.) enemies

  θέρω: to burn

  article nav

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-vi-297-331