τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν

ὤπασαν: αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ,

ὅς ῥ᾽ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,

Ἀργείων: Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε.

τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ᾽ Ἄντεια160

κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι: ἀλλὰ τὸν οὔ τι

πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέοντα δαΐφρονα Βελλεροφόντην.

ἣ δὲ ψευσαμένη Προῖτον βασιλῆα προσηύδα:

τεθναίης ὦ Προῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην,

ὅς μ᾽ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.165

ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε:

κτεῖναι μέν ῥ᾽ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,

πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ᾽ ὅ γε σήματα λυγρὰ

γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά,

δεῖξαι δ᾽ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο.170

αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα,

προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυκίης εὐρείης:

ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν.

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς175

καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι

ὅττί ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο.

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ,

πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε

πεφνέμεν: ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος οὐδ᾽ ἀνθρώπων,180

πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,

δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο,

καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.

δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι:

καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.185

τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας.

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε:

κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους

εἷσε λόχον: τοὶ δ᾽ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο:

πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης.190

  Glaucus continues his family history, relating the story of his grandfather Bellerophon (or Bellerophontes). Proitos and his wife Anteia hatched a plan to have Bellerophon killed, sending him to Lycia with a sealed note that ordered the recipient to kill the bearer. After receiving the note, the king of Lycia set a series of tasks for Bellerophon meant to kill him, but all failed to do so.

  The story of Bellerophontes appears as a self-contained narrative inside the Glaucus-Diomedes digression, an example of what is called an “epyllion,” or “little epic.” The form itself, of which there are many examples in Greek and Latin poetry, seems to invite thought about how the inner and outer stories might be related. [read full essay]

  156: τῷ: “to this one,” “to him,” indirect object of ὤπασαν (“granted”) in the next line. κάλλος: that Bellerophon was physically attractive supplies the motive for the story that follows (Kirk).

  157: οἱ: “for him,” (= αῦτῷ), dative with μήσατο (“devised”). θυμῷ: “in his heart.”

  158: ἔλασσεν: aor. > ἐλαύνω, Attic ἤλασεν. Bellerophon is the missing direct object. πολὺ: “by far,” adverbial acc. (acc. of extent). ἦεν: “was,” 3rd sg. impf. > εἰμί, Attic ἦν (Monro 12).

  159: nearly parenthetical.  Ἀργείων: added to explain δήμου, and to make distinct the place of Bellerophon’s sojourn. Without it, the hearer might think he is in his home at Corinth. οἱἐδάμασσε: “had made subject to him (Proitos),” “had put in his power” (Stoevesandt). ἐδάμασσε: aor. > δαμνάω (= δάμνημι = δαμάζω), supply the obj. δῆμον or τοὺς Ἀργείους. Some understand Bellerophon only as the object of ἐδάμασσε, but the words suggest kingly rule in general rather than power over a single man.

  160: δῖ’ = δῖα, nom. sg fem. adjective. Proitus’ wife Anteia (Sthenoboia in post-Homeric accounts) was mad for Bellerophon (ἐπεμήνατο) namely for secretly mingling with him (μιγήμεναι) in love. The Potiphar’s Wife theme is a widespread folktale one, represented in Greek mythology by Phaedra and Hippolytus in Euripides’ Hippolytus, as well as by Peleus and the wife of Acastus (Apollodorus 3.13.3).

  161–2: μιγήμεναι: aor. pass. inf. > μείγνυμι. τὸν: “this one,” Bellerophon. Βελλεροφόντην below is in apposition. οὔ τι: “not at all,” τι is an adverbial acc. (Goodell 540). οὔ τι / πεῖθ᾽: “could not persuade,” = ἐπεῖθε, iterative impf. > πείθω (Stoevesandt). ἀγαθὰ φρονέοντα: “thinking noble thoughts,” “right thinking.”

  163: ψευσαμένηπροσηύδα: “contrived a falsehood and said.” ψευσαμένη: aor. mid. ptc. > ψεύδω.

  164: τεθναίης … ἢ κάκτανε: “either die yourself, or kill ….” τεθναίης: “may you be dead,” pf. opt. of wish > θνήσκω. κάκτανε = κατάκτανε, 2nd aor. imperat. > κατακτείνω.

  165: μ’ = μοι (a rare elision of οι), agreeing with ἐθελούσῃ. The participle is concessive, “though I did not wish it.” Both datives are governed by μιγήμεναι, “mingle with.”

  166: οἷον ἄκουσε: “(at) what he heard,” literally, “the sort of thing which he heard,” indirect exclamation.

  167: ἀλέεινε κτεῖναι: “hesitated to kill” Bellerophon, as his wife demanded. σεβάσσατο τό γε: “he had (religious) scruples about this.” His conscience would not allow Proitοs to kill a guest with his own hand, but he did not shrink from asking his father-in-law to do the deed.

  168: Λυκίηνδε: “to Lycia.” -δε implies place to which (Monro 335.2). πόρεν δ᾽ ὅ γε σήματα λυγρὰ: a South Italian Greek stamnos (jar) dating to 400–390 BC and now in the Boston Museum of Fine Arts (00.349a) depicts the moment when Proitos has just handed to Bellerophon the letter for King Iobates of Lycia asking him to kill the young hero.

  170: δεῖξαι: aor. act. infin. > δείκνυμι. ἠνώγειν: 3rd sg. plpf. > perf. ἄνωγα. : “to his own”  = ἑῷ, dat. sg. possessive pronoun of the 3rd person > ἑός (Monro 254). ὄφρ’: = ὄφρα, purpose clause, opt. in secondary sequence (Monro 307).

  171: : “this man,” “he,” demonstrative. βῆ: 3rd sg. aor. > βαίνω.

  172: ὅτε δὴ: “just when.” δὴ implies exactness. ΛυκίηνΞάνθον: “to…,” acc. of direction without preposition. Lycia, a region in southwest Asia Minor, was dominated by the river Xanthus (not to be confused with the Xanthus that flows around Troy, mentioned at 6.4). ἷξε: 3rd sg. aor. > ἵκω. ῥέοντα: pres. ptc. > ῥέω.

  173: προφρονέως: adverb > πρόφρων.

  175: ἐφάνη: 3rd sg. aor. pass. > φαίνω.

  176: καὶκαὶ: “both … and.” ᾔτεε: = ἐ-αίτε-ε, impf. > αἰτέω. ἰδέσθαι: aor. inf. > aor. εἶδον, which supplies the aorist of ὁράω (Goodell 391).

  177: ὅττίφέροιτο: “whatever … brought,” pres. opt. in a relative clause of characteristic, secondary sequence. ὅττί = ὅ τι. οἱ: “for him,” = ἑαυτῷ, indirect object of φέροιτο. πάρα: “from…,” “from (the side of),” governing γαμβροῖο (anastrophe).

  179: πρῶτον: “first,” adv., followed by δεύτερον at 6.184. πεφνέμεν: reduplicated aor. act. inf. > aor. ἔπεφνον (see 6.12).

  180: ἥ δ᾽: “and it,” i.e. Chimera. ἔην: 3rd sg impf. > εἰμί, Attic ἦν (Monro 12). θεῖον: “divine,” equivalent to θεῶν, parallel to ἀνθρώπων. γένος: “offspring,” predicate noun.

  181: μέσση δὲ χίμαιρα: its middle is that of a she-goat (χίμαιρα), which lends its name to the whole mythological creature, the Chimera (Χίμαιρα). Bellerophon’s defeat of the Chimera became a popular scene in later pottery and mosaic, a scene that regularly includes Pegasus, the winged horse tamed by Bellerophon (an episode not included by Homer).

  182: δεινὸν: either modyfing μένος or adv., “terribly.” μένος: neuter acc. direct object, limited by πυρὸς. 

  183: τὴν μὲναὖ: “this one … and again.” τεράεσσι: dat. pl. Homer does not say what τέρας is; traditionally it is Pegasus. πιθήσας: “trusting in,” “confident in” (+ dat.), nom. sg. aor. ptc. > πείθω.

  184: δεύτερον: “second,” adverbial acc., cf. 179. Σολύμοισικυδαλίμοισι: “with…,” i.e. “against…” dat. of association with a verb of fighting (see 6.141).

  185: “that, he claimed, was the hardest battle with men in which he had engaged” (Stoevesandt). φάτο: “he claimed x (to be) y” + double acc., 3rd sg. impf. mid. (with no difference in meaning from active) > φημί. δύμεναι: “to enter,” infinitive of ἔδυν, root aorist > δύομαι, epexegetical (explanatory) infinitive depending on καρτίστην.

  186: τὸ τρίτον: “third,” adv. acc.

  187: τῷ: “for him,” i.e. Bellerophon, dat. of interest. ὕφαινε: understand Proitos, king of Lycia.

  188: κρίνας: nom. sg. aor. ptc. > κρίνω

  189: εἷσε: “set” (lit. “sat”), 3rd sg. aor. active > ἵζω. τοὶ: “and these,” a demonstrative pronoun referring to the men chosen by Proitos. οὔ τι: “not at all” (see 6.161).

  κάλλος -εος τό: beauty, handsomeness

  ἠνορέη: manhood, prowess

  ἐρατεινός: lovely, charming

  ὀπάζω, aor. ὤπασαν: to grant, follow, press hard upon

  ἀτάρ: but, yet

  οἱ (enclitic, dat. 3rd pers. pron.): (to) him, (to) her

  Προῖτος: Proitos, king of Tiryns160

  μήδομαι, aor. μήσατο: to contrive, plan

  φέρτατος: bravest, best

  Ἀργεῖος -η -ον: of/from Argos, Argive

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus, son of Cronus, the husband and brother of Hera and the wisest and mightiest of the gods

  σκῆπτρον -ου τό: a staff, scepter. Princes, judges, priests, and heralds carried σκῆπτρα as symbols of authority.

  δαμάζω: to overpower, tame, conquer, subdue

  ἐπιμαίνομαι: (mid.) to be mad after, have a craving for

  δῖος -α -ον: divine, noble, illustrious; marvelous, magnificent 

  Ἄντεια: Anteia, wife of Proitos

  κρυπτάδιος: secret, clandestine

  φιλότης -ητος: friendship, love, affection

  δαΐφρων: warlike, courageous; wise, sensible, prudent

  Βελλεροφόντης: Bellerophon, son of Glaucus, grandson of Sisyphus. His story is told at length in lines 153-201.

  ψεύδω: lie, tell untruth

  προσαυδάω: to speak to, address

  κατακτείνω: to kill, slay, murder

  ἄναξ -ακτος ὁ: lord, king, master166

  χόλος -ου ὁ: anger, rancor, bile

  οἷος -α -ον: of what sort, what kind of, what, such as, as

  κτείνω, aor. subj. κτείνῃς, aor. (ἔ)κτανε(ν) and ἔκτα, aor. mid. as pass. κτάμενος: to slay, kill

  ἄρα, ῥά (enclit.), ἄρ, ῥ᾿: so, then, as you know, you know, it seems. Very often it marks an action as natural, or reminds of something recently said. It also marks transitions.

  ἀλεείνω: to avoid, shun

  σεβάζομαι: to fear, dread, feel misgiving

  μιν: him, her, it

  Λυκία: Lycia, a region on the south coast of Asia Minor, between Caria and Pamphylia

  πόρον aor., πεπρωμένον perf.: gave, furnished; (perf. pass.) is fated

  σῆμα -ατος τό: a sign, mark, token, character, monument, mound, portent

  λυγρός -ά -όν: baneful, mournful, sad, miserable

  πίναξ -ακος ὁ: a writing tablet

  πτυκτός: folded

  θυμοφθόρος: destroying the soul, life-destroying

  ἄνωγα (perf. as pres.), impf. ἄνωγον, plpf. as impf. ἠνώγει or ἀνώγειν: to command, order, bid170

  ἑός ἑή ἑόν: his, her own

  πενθερός: a father-in-law

  ὄφρα: in order that; as long as, until

  ἀμύμων -ονος: blameless, noble, excellent

  πομπή -ῆς ἡ : conduct, escort, guidance

  ἱκνέομαι and ἵκω, fut. ἵξομαι, aor. ἵκετο and ἷξε(ν), aor. subj. ἵκωμαι and ἵκηαι: to come, arrive at, reach

  Ξάνθος Ξάνθοιο ὁ: Xanthus (m. of persons and rivers; f. of town)

  ῥέω, impf. ἔρρεεν or ῥέεν: to flow

  πρόφρων -ονος: with ready heart, zealous; (Adv.) προφρονέως, readily, graciously, zealously

  τίω: to pay honour to

  εὐρύς -εῖα -ύ: wide, broad

  ἐννῆμαρ: for nine days

  ξενίζω or ζεινίζω, aor. (ἐ)ξείνισσε: to receive hospitably, entertain

  ἱερεύω, fut. inf. ἱερευσέμεν, aor. ἱέρευσεν: to sacrifice, offer in sacrifice; slaughter, since most of the flesh of the victims was eaten, and on the other hand no flesh was eaten until a part had been sacrificed to the gods.

  ῥοδοδάκτυλος: rosy-fingered175

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn, morning

  ἐρεείνω: to ask

  γαμβρός: connection by marriage, daughter's husband, sister's husband

  παραδέχομαι, aor. παρεδέξατο: to receive from

  Χίμαιρα: The Chimaera, a monster slain by Bellerophon, composed of a lion, she-goat, and serpent.

  ἀμαιμάκετος: irresistible

  θείνω, aor. ἔπεφνον, πέφνε, inf. πεφνέμεν: to strike, beat, wound; to batter, kill (only in forms with redupl. πεφ-)180

  πρόσθεν: before

  λέων λέοντος ὁ: a lion

  ὄπισθε: from behind, behind, afterward, hereafter

  δράκων -οντος ὁ: serpent, snake

  χίμαιρα: a she-goat

  ἀποπνέω: to breathe forth

  μένος -εος τό: might, force, strength, prowess, courage

  αἴθω: to light up, kindle; (mid., pass.) to blaze, be consumed, be inflamed

  κατέπεφνον (aor.), subj. καταπέφνῃ: killed, slew

  τέρας -ατος τό: a sign, wonder, marvel

  Σόλυμοι: Solymi, a Lycian tribe

  κυδάλιμος: glorious, renowned, famous

  κράτιστος -η -ον: strongest, mightiest185

  δύω, fut. δύσω, aor. inf. δῦσαι, aor. mid. (ἐ)δύσετο, aor. ἔδυ, perf. δέδυκεν: to enter, go into, put on; πρὶν ἠέλιον δῦναι, before the sun set; γαῖαν ἐδύτην, (their souls) entered the earth 

  Ἀμαζόνες: Amazons

  ἀντιάνειρα: (only fem., nom. pl.) equal to men, manlike, of the Amazons

  ἀνέρχομαι: to return

  πυκνός -ή -όν: thick, dense, strong, prudent, cunning

  δόλος -ου ὁ: a bait, trap, cunning

  ὑφαίνω: to weave

  φώς φωτός τό: a man

  ἵζω: to make to sit, seat, place189

  λόχος -ου ὁ: an ambush

  νέομαι: to go

  article nav

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-vi-156-190