τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ:

μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ,

μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι:265

χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον

ἅζομαι: οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι

αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι.

ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης

ἔρχεο σὺν θυέεσσιν ἀολλίσσασα γεραιάς:270

πέπλον δ᾽, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος

ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ,

τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,

καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ

ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ275

ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,

αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς

ἄγριον αἰχμητὴν κρατερὸν μήστωρα φόβοιο.

ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης

ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω280

αἴ κ᾽ ἐθέλῃσ᾽ εἰπόντος ἀκουέμεν: ὥς κέ οἱ αὖθι

γαῖα χάνοι: μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα

Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν.

εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ᾽ Ἄϊδος εἴσω

φαίην κε φρέν᾽ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι.285

ὣς ἔφαθ᾽, ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ᾽ ἀμφιπόλοισι

κέκλετο: ταὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.

αὐτὴ δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,

ἔνθ᾽ ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν

Σιδονίων, τὰς αὐτὸς Ἀλέξανδρος θεοειδὴς290

ἤγαγε Σιδονίηθεν ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον,

τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν:

τῶν ἕν᾽ ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ,

ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,

ἀστὴρ δ᾽ ὣς ἀπέλαμπεν: ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.295

βῆ δ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί.

  Hector gently refuses Hecabe’s offer of wine. As Helenos had suggested, Hector asks Hecabe to bring a peplos to Athena and to promise animal sacrifice as well, in the hope that Athena might ward off Diomedes’ attacks. Hector promises to go and find his brother Paris, for whom he expresses disgust. Hecabe fetches the peplos and brings it to Athena’s shrine as the old women of the city gather there.

  What we see are the first signs of Hector’s alienation from the people he loves, for whom he will soon give his life. The blood of battle makes him ritually unclean, but also symbolizes his status as a warrior, whose strength is always problematic for his city. He can be a source of protection, but might also bring deadly violence to the fragile civilization he defends. [read full essay]

  263: τὴν δ᾽: “her,” Hecuba.

  264: μὴἄειρε: “don’t lift up,” and hence “don’t offer,” negative 2nd sg. pres. act. imper. > ἀείρω. πότνια μῆτερ: vocative direct address.

  265: μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς ... λάθωμαι: “lest you enfeeble … and I forget,” negative purpose clause (Monro 281.1.a). μ᾽: = με. μένεος: gen. of separation governed by the prepositional prefix ἀπο- in ἀπογυιώσῃς. λάθωμαι: “(and lest) I forget” + gen., 1st sg. aor. mid. subj.> λανθάνω (Goodell 511.b).

  266: δ᾽: “but…,” adversative. χερσὶ: dat. pl. > χείρ.

  267: ἔστι: “is it possible,” existential 3rd sg. pres. > εἰμί. (Goodell 384.b.3). Κρονίωνι: = Κρονίδῃ, referring to Zeus, son of Cronus.

  268: αἵματι καὶ λύθρῳ: dat. of means (Goodell 526.a). πεπαλαγμένον: pf. pass. ptc. > παλάσσω modifies an understood accusative subject of εὐχετάασθαι, perhaps τινα or με.

  269: ἔρχε(σ)ο: uncontracted 2nd sg. imperative > ἔρχομαι.

  270: ἀολλίσσασα: fem. sg. aor. ptc. > ἀολλίζω.

  271: ὅς τίς: “whichever,” > ὅστις, the accented τίς comes from enclitic τοι (= σοι).

  272: ἐνὶ: = ἐν. πολὺ: “by far,” “far,” adverbial accusative (Monro 134). τοι ... αὐτῇ: “to you yourself,” personal pronoun with intensive αὐτός.

  273: τὸν: “this one,” the πέπλον. θὲς: 2nd sg. aor. imperative > τίθημι

  274-8: = 6.93-7.

  274: οἱ: “to her,” Athena, = αὐτῄ. ὑποσχέσθαι: “promise,” aor. inf. as imperative.

  275: ἤνῑς: acc. plural indicated by long iota. ἱερευσέμεν: fut. inf. with ὑποσχέσθαι. αἴ κε ἐλεήσῃ: “in the hope that…,” 3rd sg. aor subj. > ἐλεέω. In Homeric Greek, conditional clauses with verb in the subjunctive can express a purpose, especially after imperatives (Monro 293).

  277: αἴ κενἀπόσχῃ: “in the hope that (Athena)…,” 3rd sg. aor. subj. > ἀπ-έχω, conditional purpose clause (see 6.275). ἱρῆς: = ἱερῆς. Ἰλίου is gen. fem. sg., governed by the prepositional prefix ἀπο- in ἀπόσχῃ.

  278: ἄγριονφόβοιο: in apposition to υἱὸν.

  280: ἔρχευ: sg. pres. dep. mid. imperative > ἔρχομαι, Attic ἔρχου. μετελεύσομαι: “go to seek someone” + acc., fut. dep. mid. > μετ-έρχομαι (Stoevesandt). ὄφρα καλέσσω: “so that…,” purpose clause (see 6.230), 1st sg. aor. subj. > καλέω.

  281: αἴ κ᾽ἐθέλῃσ(ι): “in the hope that…,” 3rd sg. pres. subj. (see 6.275, above). εἰπόντος: gen. sg. aor. ptc. > εἶπον (Goodell 391), modifying a missing μου, the obj. of ἀκουέμεν. ἀκουέμεν: inf. > ἀκούω + quasi-partitive genitive with verbs of perception (Monro 151.d).

  281-2: ὡςχάνοι: “may … gape open,” aor. opt. of wish. κέ is uncommon and superfluous here. οἱ: = αὐτῷ, i.e. for Paris. αὖθι: = αὐτόθι, “immediately, at once.”

  282: μέγαπῆμα: “as a great bane,” second of a double acc., in the predicative position (Goodell 535).

  283: Τρωσίπαισίν: dat. of interest. τοῖο: “of that one,” = τοῦ, anaphoric demonstrative pronoun.

  284-5: εἰ ἴδοιμι, φαίην κε: "if I could…, I would,” future-less-vivid condition (εἰ + opt., κέ + opt), here with aor. opt. > εἶδον (see 6.176) and pres. opt. > φημί.

  284: κατελθόντα: aor. ptc. > κατ-έρχομαι. Ἄϊδος εἴσω: “into the house of Hades,” = εἰς Ἄϊδος, (anastrophe), εἰς + gen. = “into the house of” (Goodell 507.a).

  285: φρέν᾽: = φρένα, “(my) mind,” i.e. Hector’s, acc. subject of the inf.. ἐκλελαθέσθαι: reduplicated aor. inf. > ἐκ-λανθάνω, governing a gen. object (see 6.265) (Monro 36.1).

  286: ἔφαθ᾽: = ἔφατο. ἥ δὲ: “and she,” Hecabe. μολοῦσα: fem. sg. aor. ptc. > βλώσκω. ποτὶ: = πρός.

  287: κέκλετο: reduplicated aor. > κέλομαι (Monro 143.4), “urge, order” + dat. ταὶ δ᾽: “these,” demonstrative. κατὰ: “over…,” extensive in sense.

  288: αὐτὴ: “she herself,” intensive pronoun. κατεβήσετο: mixed aor. mid. > καταβαίνω (Monro 41).

  289: ἔνθ᾽: = ἔνθα, “where.” ἔσαν: = ἦσαν. οἱ: = αὐτῇ, dat. of possession (Goodell 524.a).

  290: τὰς: “which,” relative pronoun. Note the absence of δέ.

  291: Σιδονίηθεν: “from Sidon,” with -θεν indicating place from which (Monro 159). Sidon, a Phoenecian maritime city located on the coast of modern-day Lebanon, was famous for trade and craftsmen. ἐπιπλὼς: nom. sg. root aor. ptc. > ἐπιπλέω.

  292: τὴν ὁδὸν ἣν … περ: “over that very route over which he led,” inner accusative with ἤγαγε, or else acc. of extent of space (common with ὁδόν). τὴν: better read as a demonstrative pronoun than article. ἣν: relative pronoun. περ: stresses Ἑλένην. ἀνήγαγεν: “led up (to sea),” aor. > ἀν-άγω.

  293: τῶν: “of these,” i.e πέπλοι, partitive gen. ἕν᾽: = ἕνα, acc. sg. > εἷς.

  294: ἔην: 3rd sg. impf. > εἰμί, Attic ἦν. ποικίλμασιν: “in…,” specifying dat. pl. with κάλλιστος (Goodell 527.b).

  295: ἀστὴρ δ᾽ὣς: “just as a star,” “as a star”, = ὡς ἀστήρ (anastrophe). ἔκειτο: impf. > κεῖμαι. νείατος: the bottom-most, lowest.

  296: βῆ δ᾽ἰέναι: “and he set out to go,” common Homeric expression, unaugmented 3rd sg. root aor. > βαίνω and pres. inf. of purpose > εἶμι (Goodell 565.a).

  ἀμείβω, aor. ἀμείψατο: to change, exchange; (mid.) to answer, reply

  κορυθαίολος: crest-waving, gleaming-crested

  Ἕκτωρ -ορος ὁ: Hector

  οἶνος -ου ὁ: wine

  ἀείρω: to lift, heave, raise up

  μελίφρων: sweet to the mind, delicious

  πότνια: mistress, honored

  ἀπογυιόω, aor. subj. ἀπογυιώσῃς: to weaken265

  μένος -εος τό: might, force, strength, prowess, courage

  ἀλκή -ῆς ἡ: strength, bravery, courage, help, defense 

  ἄνιπτος: unwashed

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus, son of Cronus, the husband and brother of Hera and the wisest and mightiest of the gods.

  λείβω: to pour a libation

  αἶθοψ: bright, gleaming

  ἅζομαι: to revere, feel pious fear

  πῃ (enclitic): in any way, in any direction, perhaps

  κελαινεφής -ές: in dark clouds, cloud-wrapped (of Zeus), dark

  Κρονίων -ωνος: son of Cronus, Zeus

  λύθρον: defilement, gore

  παλάσσω, perf. partic. πεπαλαγμένον: to spatter, besmear

  εὐχετάομαι, inf. εὐετάασθαι: to pray

  Ἀθηνᾶ -ᾶς ἡ: Athena

  ἀγελείη: giver of spoils, leader of the people, epithet of Athena

  θύος -εος τό: a burnt sacrifice; probably not always animal sacrifices, but some kind of incense270

  ἀολλίζω, aor. ἀόλλισαν: to bring together, assemble, collect

  γεραιός -ά -όν: old

  πέπλος -ου ὁ: a robe; The principal female garment, but not made to fit the person. It was a large quadrangular piece of cloth, doubled for the upper part of the body, laid around the person, and fastened by brooches (περόναι) on the shoulders, and down the side. This left the arms bare, but reached to the feet. It was gathered at the waist by a girdle (ζώνη). A πέπλος was used also for the protection of an unused chariot from dust.

  χαρίεις -ίεσσα -ίεν: graceful, beautiful, pleasing; superl. χαριέστατος

  ἠδέ: and

  μέγαρον -ου τό: large room, main hall (in the center) of the house; (pl.) dwelling, house, palace.

  φίλτατος -η -ον: dearest

  γόνυ, gen. γόνατος or γούνατος: knee 

  εὔκομος: fair-haired

  οἱ (enclitic, dat. 3rd pers. pron.): (to) him, (to) her 

  ὑπισχνέομαι, aor. imp. ὑπόσχεο, aor. inf. ὑποσχέσθαι: to promise

  δυοκαίδεκα: twelve

  ἦνις: a year old, yearling275

  ἤκεστος: untouched by the goad

  ἱερεύω, fut. inf. ἱερευσέμεν, aor. ἱέρευσεν: to sacrifice, offer in sacrifice; slaughter, since most of the flesh of the victims was eaten, and on the other hand no flesh was eaten until a part had been sacrificed to the gods.

  ἐλεέω, aor. ἐλέησε: to pity, take pity

  ἄστυ ἄστεος τό: a city, town

  Τρῶες: Trojans

  ἄλοχος -ου ἡ: wife 

  νήπιος -α -ον: infant, childish 

  Τυδεύς -έος ὁ: Tydeus, son of Oeneus of Calydon, brother of Meleager, father of Diomedes. Having slain some kinsmen, he fled to Argos, where he married a daughter of King Adrastus. He was one of the Seven against Thebes.

  ἀπέχω ἀφέξω (or ἀποσχήσω) ἀπέσχον ἀπέσχηκα: to keep off

  Ἴλιος -ου ἡ: Ilius or Ilium, the city of Ilus, Troy

  ἄγριος -α -ον: wild, savage, harsh

  αἰχμητής -οῦ ὁ: a spearman

  κρατερός -ά -όν: strong, powerful, mighty

  μήστωρ -ωρος ὁ: counselor; μήστωρε φόβοιο, inspirers of flight, inciters to flight; μήστωρες ἀυτῆς, eager for the fray 

  μετέρχομαι: to go, look for, seek280

  ὄφρα: in order that; as long as, until

  αὖθι: on the spot, here, there, immediately, at once

  γαῖα -ας ἡ: a land, country

  χάσκω or χαίνω: to gape wide

  μιν: him, her, it

  Ὀλύμπιος: Olympian, of Olympus, dwelling on Olympus

  πῆμα -ατος τό: suffering, disaster, bane

  Πρίαμος: Priam, son of Laomedon. King of Troy.

  μεγαλήτωρ -ορος ὁ or ἡ,: great-hearted, heroic

  κατέρχομαι, aor. inf. κατήλυθον, κατελθέμεν [κατελθεῖν]: to go down, come down

  ᾍδης, gen. Ἀίδεω and Ἄϊδος, dat. Ἄϊδι, Ἀϊδωνῆι: Hades, god of the unseen lower world. His realm is the home of the dead, and in the Iliad it is beneath the earth, while in the Odyssey Odysseus sails to it, across Oceanus, and finds in it a faint, ghostly imitation of life on earth.

  εἴσω (ἔσω): to within, into

  φρήν φρενός ἡ: heart, mind285

  ἀτερπής: cheerless

  ὀϊζύς -ύος ἡ: suffering, misery, woe

  ἐκλανθάνω, aor. trans. ἐκλέλαθον, mid. ἐκλελαθέσθαι: (mid.) forget; (aor. trans.) caused to forget

  βλώσκω, aor. partic. μολοῦσα: to go

  ἀμφίπολος -ον: busied about, busy

  κέλομαι, aor. (ἐ)κέκλετο: to urge on, bid, command; freq. with dative.

  ἄρα, ῥά (enclit.), ἄρ, ῥ᾿: so, then, as you know, you know, it seems. Very often it marks an action as natural, or reminds of something recently said. It also marks transitions.

  θάλαμος: women's apartment, chamber (esp. of married people); storeroom

  καταβαίνω, aor. κατεβήσετο, imperat. καταβήσεο, aor. inf. καταβῆναι: to go down, descend

  κηώδης -ες: fragrant

  παμποίκιλος: all-variegated, of many colors

  Σιδόνιος: of Sidon, Sidonian290

  Ἀλέξανδρος -ου ὁ: Paris, son of Priam, husband of Helen, and thus the author of the Trojan War

  θεοειδής -ές: god-like

  Σιδονίηθεν: from Sidon

  ἐπιπλέω ἐπιπλεύσομαι ἐπέπλευσα: to sail upon

  εὐρύς -εῖα -ύ: wide, broad

  πόντος -ου ὁ: the sea

  Ἑλένη: Helen, daughter of Zeus, sister of Castor and Polydeuces, wife of Menelaus, mother of Hermione. Famed for her beauty. Carried off by Paris, son of Priam, to Troy, which was the root cause of the Trojan War. After the capture of Ilios she returned to Sparta with Menelaus.

  ἀνάγω ἀνάξω ἀνήγαγον ἀνῆχα ἀνῆγμαι ἀνήχθην: to lead up; (mid.) set sail

  εὐπατέρεια: daughter of a noble father

  Ἑκάβη: Hecabe, wife of King Priam of Troy

  δῶρον -ου τό: a gift, present

  ποίκιλμα -ατος τό: embroidery

  ἀστήρ -έρος ὁ: star295

  ἀπολάμπω: to shine, gleam

  νέατος or νείατος: lowest; ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων, 'it lay at the bottom beneath the others.'

  μετασεύομαι: to rush after, hasten after

  article nav

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Geoffrey Steadman, Homer: Iliad 6 and 22. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2018. ISBN: 978-1-947822-11-5.https://dcc.dickinson.edu/homer-iliad/homer-iliad-vi-263-296