"ὣς φάτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον

κουλεῷ ἐγκατέπηξ᾽. ὁ δ᾽ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν,

καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·

‘νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ·100

τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός· οὐ γὰρ ὀίω

λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ

χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.

ἀλλ᾽ ἔτι μέν κε καὶ ὣς κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε,

αἴ κ᾽ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,105

ὁππότε κε πρῶτον πελάσῃς ἐυεργέα νῆα

Θρινακίῃ νήσῳ, προφυγὼν ἰοειδέα πόντον,

βοσκομένας δ᾽ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα

Ἠελίου, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει.

τὰς εἰ μέν κ᾽ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,110

καί κεν ἔτ᾽ εἰς Ἰθάκην κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε·

εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ᾽ ὄλεθρον,

νηί τε καὶ ἑτάροις. αὐτὸς δ᾽ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,

ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,

νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης· δήεις δ᾽ ἐν πήματα οἴκῳ,115

ἄνδρας ὑπερφιάλους, οἵ τοι βίοτον κατέδουσι

μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες.

ἀλλ᾽ ἦ τοι κείνων γε βίας ἀποτίσεαι ἐλθών·

αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι

κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέι χαλκῷ,120

ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα λαβὼν ἐυῆρες ἐρετμόν,

εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν

ἀνέρες, οὐδέ θ᾽ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·

οὐδ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους

οὐδ᾽ ἐυήρε᾽ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.125

σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·

ὁππότε κεν δή τοι συμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης

φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,

καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας ἐυῆρες ἐρετμόν,

ῥέξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,130

ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ᾽ ἐπιβήτορα κάπρον,

οἴκαδ᾽ ἀποστείχειν ἔρδειν θ᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας

ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,

πᾶσι μάλ᾽ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ

ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ135

γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ

ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.’

  Teiresias tells Odysseus about his future.

  Teiresias drinks the blood and gets right down to business. Poseidon hates Odysseus for blinding his son Polyphemus, so reaching home will be challenging no matter what. But he and his remaining crew have a chance to get safely back to Ithaka, if and only if they “control [their] desires” (105) and refrain from slaughtering the cattle sacred to Helios, who “sees all and hears all” (119), on the island of Thrinakia. If they do not, they and their ship will all be destroyed. If somehow Odysseus escapes alone, he will make it back much later in a stranger’s ship and will find there the arrogant suitors eating up his food and wooing his wife. He will, however, succeed in killing them all by force or trickery. Poseidon’s animus and the cattle of the sun are not news to us. Both appear in the first seventy lines of the poem (1.6–9, 68–79). The suitors’ fatal lack of self-control on Thrinakia is the only part of the adventures included in the poem’s introductory proem (1.1–11). Though Zeus declares in Book 5 that Athena has already arranged Odysseus’s triumph over the suitors (5.22–27), Teiresias now confirms it. We arrive next at the heart of the encounter, as the prophet reveals to Odysseus how and when he will die.

  read full essay

  The hero’s trip to the underworld (katabasis) appears in various forms from stories all over the world. The particulars of each version may vary, but some elements persist. Because the hero is able to look death in the face and return to the world of the living, he is marked as extraordinary by any measure. The knowledge he gains is rare and precious, both universal and often deeply personal to him. After his friend Enkidu dies, Gilgamesh travels across the Waters of Death to the Land of Dilmun to consult Utnapishtim about how he can escape death. The sage, himself the only mortal to have escaped death, tells him bluntly that there is no escape for anyone else: All mortals must die. After failing several tests set by Utnapishtim to illustrate this fundamental truth, Gilgamesh returns to his kingdom, resigned to accept that he is defined as human by the inevitability of death (Epic of Gilgamesh X–XI). Achilles too must learn to accept that he is mortal, despite his divine mother Thetis’s fervent desire to exempt him from his fate. His katabasis is entirely internal, into a private hell created by his own arrogance. He can only reemerge and achieve some measure of peace when he accepts the death of his friend Patroclus and by implication his own mortality by releasing the corpse of Hector to Priam at the end of the poem (Iliad, Books 19–24). Virgil’s Aeneas travels to the underworld to consult his father Anchises about how to complete his mission and found a new home for himself and the Trojans exiled from their home by the Greeks. Anchises shows him the future, the part he will play in the eventual founding of Rome. The deep truth Aeneas learns about himself is that he will be one of the countless number of people whose lives and personal happiness will be sacrificed to make way for the founding of the Roman Empire (Aen. 6.679–892).

  What Odysseus learns from Teiresias seems to fit the traditional pattern. Knowing when and how you will die is knowledge denied to ordinary mortals. The journey that will precede his death maps other aspects of his character. Traveling inland until he meets people who have no knowledge of the sea, then planting his oar and sacrificing to Poseidon signals a final settling up with the sea god and his domain. Like the one that Odysseus will plant on the funeral mound of Elpenor (12.8–15), this oar marks a burial, in this case of the part of him that needs to wander. When he can let go of the sea, the external site for his restless wanderings, he can quiet the centrifugal part of himself and finally find peace at home among those who love him.

  The symbolism of the sea in this prophecy offers us a rare glimpse inside the character of Odysseus. His heroic reputation, with all the imperatives that accompany it, is defined in the poem by his assuming various predetermined roles, king, husband, father, son. The rhetoric of the return story, which Athena seems to have arranged beforehand (5.21–27; 24.478–80, see Introduction, para. 2), demands that Odysseus do whatever is necessary to reassume these roles, which he relinquished when he left for Troy. By doing so, he will return the kingdom in Ithaka to its proper order and, by implication, become the person he once was and is destined to be. The internal workings of his psyche, our modern gauge for measuring character, are hidden behind the requirements of these roles. Because he must always be on guard against threats to his return, he maintains a distance from others, closed off.

  But the Odyssey, like all the works that have endured in our imagination, finds a way to expand our understanding of its dominant perspective. The wider world beyond Athena’s closed vision of the heroic kingdom in Ithaka finds expression in the people and places that Odysseus encounters while an anonymous stranger. These two perspectives exist side-by-side during Odysseus’s stay with his faithful swineherd Eumeaus in Books 14–16, before entering the palace to deal with the suitors (see Introduction, para. 23–25). Athena has transformed Odysseus into a wrinkled old beggar, so Eumaeus does not recognize his master. We see the encounter that follows with a kind of double vision. As the two men share their experiences, we learn that Eumaeus reveres Odysseus, but is pessimistic about him being able to return alive to Ithaka. When that happy event occurs, we can be sure that the relationship between Eumaeus and Odysseus will be one of servant and master, with all the distance those roles imply. At the same time, as the beggar and the swineherd exchange stories—in the former case fictional, but often very close to what we know of Odysseus—a warm bond forms, unencumbered by considerations of class, just two old guys who live on the periphery of power sharing their lives. Though the nature of the Odyssey as a comic narrative requires a hero who is closed off from others, the structure of the story offers us a peek into parts of Odysseus that the role of hero demands be kept hidden in order to ensure his survival.

   

  Further Reading

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 144–148. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

  Heubeck, A. and Hoekstra, A. ed. 1989. A Commentary on Homer’s Odyssey, vol. II, Books IX–XVI, 84–86. Oxford: Oxford University Press.

  Tracy, S. 1990. The Story of the Odyssey, 68–70. Princeton: Princeton University Press.

  Van Nortwick, T. 1992. Somewhere I Have Never Travelled: The Second Self and the Hero’s Journey in Ancient Epic, 28–32. New York: Oxford University Press.

   

  98  κουλεῷ: dat., with compound verb, as if preceded by ἐν, implied by the prefix of the verb έγκατέπηξα ( > ἐγκαταπήγνυμι).

  100  δίζηαι: 2nd sing. pres. dep. > δίζημαι.

  101  τὸν: “it” (i.e., νόστον).

  101  τοι: “for you”; dative of interest.

  101  θήσει: “will make (acc.) (acc.),” fut. > τίθημι.

  101  οὐ…ὀΐω: “I don’t suppose…,” 1st pres. act. > οἴομαι, introducing indirect discourse.

  102  λήσειν ἐννοσίγαιον: "...that you will escape the notice of the Earthshaker..." indirect discourse after ὀΐω, with an implied σε as the accusative in the accusative and infinitive construction. 

  102  λήσειν: fut. infin. > λανθάνω.

  102  ὅ: “who,” rel. pron., referring to ἐννοσίγαιον (i.e., Poseidon).

  102  τοι: “against you,” dative of disadvantage (Smyth 1481).

  102  ἔνθετο: 3rd sing. aor. mid. > ἐντίθημι.

  102  θυμῷ, locative dat. (dative of place where).

  103  οἱ: “his”; dative of possession.

  103  υἱὸν: Polyphemus, the Cyclops.

  104  ἀλλ᾽ ἔτι…καὶ ὣς: “but still … even so.”

  104  κε … ἵκοισθε, ἄι κ᾽ ἐθέλῃς: “You would arrive…, if you are willing….” Mixed conditional: the protasis of a future more vivid (αἴ κε [ = ἐάν] + subj.) and the apodosis of a future less vivid (κε [ = ἄν] + opt.).

  105  καὶ ἑταίρων: “and those (i.e., the θυμοί) of your companions.” ἑταίρων is a possessive genitive modifying θυμόν.

  106  ὁππότε κε…: “whenever…”; a general temporal clause.

  106  πελάζῃς: “bring (acc.) near to (dat.)”; subjunctive in the general temporal clause.

  108  εὕρητε: 2nd pl. aor. subj. > εὑρίσκω, in a general temporal clause. A shift from the 2nd singular of πελάζῃς (the subject is Odysseus) to the 2nd plural (the subject is Odysseus and his companions).

  109  ἐφορᾷ: 3rd sing. > ἐφοράω.

  110  τὰς: “them” (i.e., the cattle).

  110  εἰ … ἐάᾳς … τε μέδηαι, … κεν … ἵκοισθε: the same construction as the mixed conditional in lines 104–5.

  110  ἐάᾳς: pres. subj. > ἐάω.

  110  μέδηαι: 2nd sing. pres. act. subj. > μέδομαι, “be mindful of,” + gen.

  112  εἰ δε κε σίνηαι, … τεκμαίρομ(αι): present general conditional. Understand βόας (the cattle of the Sun) as the object of σίνηαι.

  112  τοι: dative of disadvantage (Smyth 1481).

  113  νηΐ τε καὶ ἑτάροις: dative of disadvantage (Smyth 1481).

  113  δ᾽ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς, … νεῖαι: “but even if…”; εἰ κεν (ἐάν) introduces the protasis of a future more vivid conditional.

  113  ἀλύξῃς: aor. subj. > ἀλύσκω.

  114  νεῖαι: 2nd sing. fut. dep. > νέομαι.

  114  ὀλέσας ἄπο: tmesis and anastrophe; aor. ptc. > ἀπόλλυμι.

  115  δήεις: “you will find,” 2nd sing. pres. > δήω, with a future sense.

  115  ἐν: with οἴκῳ.

  116  τοι: “your,” dative of possession.

  118  ἦ τοι: “in fact.” τοι, here, is the particle.

  118  (ἐ)κείνων γε βίας: “their acts of violence.” γε provides emphasis.

  118  ἀποτίσεαι: “you will exact the price for” (+ acc.). 2nd pl. fut. mid. > ἀποτίνω.

  119  ἐπὴν…κτείνῃς: ἐπεὶ ἄν + subj., future temporal clause (Smyth 2401).

  121  ἔρχεσθαι: infin. used as an imperat. (Monro 241).

  122  εἰς ὅ κε: “until” (Smyth 2383C), introducing a temporal clause with the subjunctive (ἀφίκηαι).

  122  τοὺς … ἀνέρες: the object of the verb ἀφίκηαι and antecedent of the relative pronoun οἵ.

  122  ἀφίκηαι: “come to.” 2nd sing. aor. subj., in a temporal clause.

  123  ἅλεσσι: “with salt,” > ἅλς.

  123  μεμιγμένον: pf. ptc. > μίγνυμι.

  124  τοὶ: “they.”

  125  τά: neut. pl. rel. pron.

  125  πέλονται: “are,” with a predicate nominative.

  126  ἔρεω: = ἐρῶ.

  126  λήσει: fut. > λανθάνω. The subject is σῆμα.

  127  ὁππότε κεν …: “whenever …,” general temporal clause with subjunctive (φήῃ: 3rd sing. aor.).

  127  τοι ξυμβλήμενος: “encountering you.” aor. mid. ptc. > συμβάλλω, and dative with compound verb (Smyth 1545).

  128  ἔχειν: infinitive in indirect disourse introduced by φήῃ. Understand σε as the accusative in the accusative and infinitive construction.

  129  γαίῃ: dative of place (Monro 145; Smyth 1531).

  129  πήξας: nom. sing. aor. act. ptc. > πήγνυμι.

  130  ῥέξας: nom. sing. aor. act. ptc. > ῥέζω.

  131  συῶν τ᾽ ἐπιβήτορα: "mounter of sows," "who mates with sows," gen. pl. > σῦς.

  132  ἀποστείχειν ἔρδειν θ᾽: infinitives used as imperatives (Monro 241).

  133  τοὶ: “who,” rel. pron.

  134  πᾶσι: modifying θεοῖσι.

  134  τοι … αὐτῷ: “to you yourself.”

  134  ἐξ ἁλὸς: “(far) from the sea.”

  135  τοῖος … ὅς κε … πέφνῃ: “of the sort that kills….” τοῖος … ὅς form a correlative pair (“such…as…”), and ὅς κε introduces as general relative clause with the subjunctive (Monro 282).

  135  πέφνῃ: aor. subj. > φένω, a defective verb.

  136  ὕπο: “under,” anastrophe.

  136  ἀμφὶ: “around (you)”

  137  ἔσσονται: 3rd pl. fut. indic. > εἰμί.

  ἀναχάζομαι ––– ἀνεχασσάμην: to make to recoil, force back

  ξίφος –ους τό: sword

  ἀργυρόηλος –ον: silver-studded

  κολεόν –οῦ τό: a sheath, scabbard

  ἐγκαταπήγνυμι ἐγκαταπήξω ἐγκατέπηξα ἐγκαταπέπηγα ἐγκαταπέπηγμαι ἐγκατεπάγην: to thrust firmly in

  κελαινός –ή –όν: black, dark, murky

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην: to speak to, address, accost

  μάντις –εως ὁ: prophet

  ἀμύμων –ον: blameless, noble, excellent

  νόστος –ου ὁ: return (home) 100

  δίζημαι διζήσομαι ἐδιζησάμην: to seek out, look for

  μελιηδής –ές: honey-sweet

  φαίδιμος –ον: shining

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  ἀργαλέος –α –ον: hard to endure or deal with, difficult

  ἐννοσίγαιος –ου ὁ: earth-shaker (epithet of Poseidon)

  κότος –ου ὁ: a grudge, rancour, wrath

  ἐντίθημι ἐνθήσω ἐνέθηκα ἐντέθεικα/ἐντέθηκα ἐντέθειμαι/ἔγκειμαι ἐνετέθην: to put in

  χώομαι χώσομαι ἐχωσάμην – κέχωσμαι ἐχώσθην: to be angry, indignant

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  ἐξαλαόω ἐξαλαώσω ἐξηλάωσα: to blind utterly

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  ἐρύκω ἐρύξω ἔρυξα/ἤρυξα/ἐρύκακον/ἠρύκακον: to keep in, hold back, keep in check, curb, restrain 105

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ὁπότε: when

  πελάζω πελάσω ἐπέλασα ––– ––– ἐπελάσθην: (trans.) to bring, carry, conduct (to an indicated place); (intrans.) to draw near, approach

  εὐεργής –ές: well-wrought, well-made

  Θρινακίη –ης ἡ: Thrinacia, a fabulous island, the pasture of the cattle of the Sun

  προφεύγω προφευξοῦμαι/προφεύξομαι προέφυγον προπέφευγα: to flee forwards, flee away; to escape

  ἰοειδής –ές: violet-colored, purple

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  βόσκω βοσκήσω ἐβόσκησα βεβόσκηκα βεβόσκημαι ἐβοσκήθην: (act.) to feed; (mid.) to feed oneself; (trans.) to feed someone

  ἴφιος –α –ον: stout, fat

  μῆλον –ου τό: sheep or goat; (plur.) flock

  ἐφοράω (or ἐπορῶ) ἐπόψομαι ἐπεῖδον ἐφεόρακα/ἐφεώρακα ἐπῶμμαι/ἐφεόραμαι/ἐφεώραμαι ἐπώφθην: to oversee, observe, survey

  ἐπακούω ἐπακούσομαι ἐπήκουσα ἐπακήκοα ––– –––: to listen, hear

  ἀσῐνής –ές: unhurt, unharmed 110

  νόστος –ου ὁ: return (home)

  μέδομαι μεδήσομαι μεδησάμην: to provide for, think on, be mindful of

  Ἰθάκη –ης ἡ: Ithaca, the home of Odysseus, an island on the West coast of Greece

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  σίνομαι σινήσομαι ἐσινάμην σέσιμμαι: to do harm

  τεκμαίρομαι τεκμαροῦμαι ἐτεκμηράμην: to ordain, settle upon; to foretell

  ὄλεθρος –ου ὁ: ruin, destruction, death

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἀλύσκω ἀλύξω ἤλυξα ––– ––– –––: to flee from, shun, avoid, forsake

  ὀψέ: late; too late; at last

  νέομαι ––– ––– ––– ––– –––: to return (often in present with future sense), go home, go

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἀλλότριος –α –ον: belonging to another 115

  δήω – – – – –: to find, meet with

  πῆμα –ατος τό: suffering, misery, calamity, woe, bane; cause of suffering

  ὑπερφίαλος –ον: mighty, very strong; arrogant, haughty

  βίοτος –ου ὁ: life, sustenance, livelihood

  κατέδω/κατεσθίω κατέδομαι κατέφαγον κατεδήδοκα κατεδήδεμαι/κατεδήδεσμαι κατηδέσθην: to eat up, devour

  μνάομαι (Ion. μνῶμαι) μέμνημαι μεμνήσομαι ἐμνήσθην: be mindful of; woo

  ἀντίθεος –η –ον: godlike

  ἄλοχος –ου ἡ: wife

  ἕδνον –ου τό: a wedding-gift

  τοι: let me tell you, surely

  βίη –ης dat. βίηφι ἡ: violence, force

  ἀποτίνω ἀποτείσω/ἀποτίσω ἀπέτεισα/ἀπέτισα ἀποτέτεικα/ἀποτέτικα ἀποτέτεισμαι/ἀποτέτισμαι ἀποετείσθην/ἀποετίσθην: to pay off, atone; (mid.) to avenge

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ἐπήν = ἐπεὶ ἄν: when, after

  μνηστήρ –ῆρος ὁ: suitor

  μέγαρον –ου τό: a large room, hall, feast-hall

  τεός –ή –όν: = σός, 'your'

  κτείνω κτενῶ ἔκτεινα ἀπέκτονα ––– –––: kill 120

  δόλος –ου ὁ: scheme, plot, deception, trickery

  ἀμφαδόν: publicly, openly, without disguise

  χαλκός –οῦ ὁ: bronze, copper, weapon

  εὐήρης –ες: well-fitted

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  εἶδαρ –ατος τό: food

  ἔδω ἔδομαι ἤδα ἔδηδα ἐδήδοται ἠδέσθην: to eat

  ἄρα: now, then, next, thus

  φοινικοπάρῃος (–α) –ον: red-cheeked

  εὐήρης –ες: well-fitted 125

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar

  πτερόν –οῦ τό: wing

  πέλω ––– ἔπλον ––– ––– –––: to be (the aor. has pres. signif.)

  σῆμα –ατος τό: a sign, mark, token

  ἐρῶ εἴρηκα ἐρρήθην: to say, tell, speak

  ἀριφραδής –ές: easy to be known, very distinct, manifest

  ὁπότε: when

  συμβάλλω συμβαλῶ συμέβαλον συμβέβληκα συμβέβλημαι συμεβλήθην: to throw together, meet, unite

  ὁδίτης –ου ὁ: a wayfarer, traveller

  ἀθηρηλοιγός –οῦ ὁ: winnowing-fan

  φαίδιμος –ον: shining

  ὦμος ὤμου ὁ: shoulder

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  πήγνυμι πήξω ἔπηξα ––– πέπηγμαι ἐπάγην: to stick, implant, fix

  εὐήρης –ες: well-fitted

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar

  ῥέζω ῥέξω ἔρρεξα – – ἐρρέχθην: to do, accomplish; to offer (sacrifice) 130

  ἰερόν –οῦ τό: temple

  Ποσειδῶν (or Ποσειδάων) –ῶνος ὁ: Poseidon

  ἄναξ –ακτος ὁ: ruler, lord

  ἀρνειός –οῦ ὁ: ram, wether (3-year old ram)

  ταῦρος –ου ὁ: bull

  ὗς (or σῦς) ὑός (or συός) ὁ/ἡ: swine, hog; (f.) sow

  ἐπιβήτωρ –ορος ὁ: one who mounts

  κάπρος –ου ὁ: the boar, wild boar

  οἴκαδε: homeward

  ἀποστείχω ἀποστείξω ἀπέστιχον: to go, come, walk, proceed

  ἔρδω ἔρξω ἔρξα ἔοργα ––– –––: to do

  ἑκατόμβη –ης ἡ: an offering of a hundred oxen

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods

  εὐρύς –εῖα –ύ: broad

  ἑξῆς: one after another, in order, in a row

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  ἀβληχρός –ά –όν: weak, feeble 135

  τοῖος –α –ον: quality, such, such-like

  φένω ––– ἔπεφνον: to strike, wound; slay

  γῆρας –ως τό: old age

  λιπαρός –ά –όν: oily, shiny with oil; pleasant

  ἀρημένος -η -ον: beaten, oppressed, prostrate, worn out

  ὅλβιος –α –ον: happy, blest, blessed

  νημερτής –ές: unerring, infallible

  εἴρω ἐρῶ εἶπον εἴρηκα εἴρημαι ἐρρήθην: to speak, tell; to command

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xi-97-137