"ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·

‘Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·140

μητρὸς τήνδ᾽ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηυίης·

ἡ δ᾽ ἀκέουσ᾽ ἧσται σχεδὸν αἵματος, οὐδ᾽ ἑὸν υἱὸν

ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι.

εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;’

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν·145

‘ ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω.

ὅν τινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεθνηώτων

αἵματος ἆσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·

ᾧ δέ κ᾽ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.’

ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω150

Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ᾽ ἔλεξεν·

αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ᾽ ἐπὶ μήτηρ

ἤλυθε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές· αὐτίκα δ᾽ ἔγνω,

καί μ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

‘τέκνον ἐμόν, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα155

ζωὸς ἐών; χαλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρᾶσθαι.

μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα,

Ὠκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔ πως ἔστι περῆσαι

πεζὸν ἐόντ᾽, ἢν μή τις ἔχῃ ἐυεργέα νῆα.

ἦ νῦν δὴ Τροίηθεν ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις160

νηί τε καὶ ἑτάροισι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἦλθες

εἰς Ἰθάκην, οὐδ᾽ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;’

ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·

‘μῆτερ ἐμή, χρειώ με κατήγαγεν εἰς Ἀίδαο

ψυχῇ χρησόμενον Θηβαίου Τειρεσίαο·165

οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος, οὐδέ πω ἁμῆς

γῆς ἐπέβην, ἀλλ᾽ αἰὲν ἔχων ἀλάλημαι ὀιζύν,

ἐξ οὗ τὰ πρώτισθ᾽ ἑπόμην Ἀγαμέμνονι δίῳ

Ἴλιον εἰς ἐύπωλον, ἵνα Τρώεσσι μαχοίμην.

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·170

τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;

ἦ δολιχὴ νοῦσος, ἦ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν;

εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον,

ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἦέ τις ἤδη175

ἀνδρῶν ἄλλος ἔχει, ἐμὲ δ᾽ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.

εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε,

ἠὲ μένει παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσει

ἦ ἤδη μιν ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος.’

  Odysseus asks Teiresias how he should approach his mother. Antikleia and Odysseus begin to talk.

  Odysseus’s mother Antikleia has been hovering nearby. After some prompting from Teiresias, the hero allows her to drink blood from the ditch and their encounter begins. The masculine hero’s mother in ancient hero stories has a consistent function, to support and protect her child no matter what he does, no matter the consequences for him or others.

  read full essay

  Ninsun, Gilgamesh’s mother, clears the way for him to pursue Humbaba, monster of the Cedar Forest, an adventure that will eventually bring the hero much pain (The Epic of Gilgamesh III.i–v). Achilles’s mother Thetis supports him in his thirst for vengeance against Hector, though it is clear to us at least that this rampage will be self-destructive. Only after Zeus commands her does she go to Achilles and urge him to release Hector’s corpse to Priam, thus signaling his (and her) acceptance of his mortal nature (Il. 24.77–119). The rare counter examples draw power from this established pattern. Orestes, son of Agamemnon and Clytemnestra, must be spirited out of Argos as an infant, for fear that his frightening mother and her lover Aegisthus might kill him to protect themselves. Medea murders her children to spite her faithless husband Jason.

  Though the hero’s mother usually offers comfort, her son, in order to reach maturity as a man, must eventually separate from her nurture and come to terms with his father’s world, process that often requires the acceptance of some hard truths about himself and his place in that world. Both Gilgamesh and Achilles struggle to accept the fact that they, like all mortals, must eventually die. Utnapishtim, a surrogate father, delivers this hard news to Gilgamesh (Epic of Gilgamesh X.vi). To win release of his son’s body, Priam convinces Achilles to see in him a reflection of Peleus, the hero’s father, pining for his son back in Thessaly (Il. 24.486–506). The disastrous life of Oedipus plays out in the wake of his conspicuous failure to launch, as he kills his father and marries his mother (Sophocles Oedipus Tyrannus 771–833). Virgil plays against the expectations generated by previous hero stories to create a brilliantly perverse portrait of Aeneas’ relationship to his mother Venus. The goddess appears in the woods outside Carthage disguised as a sexy virgin huntress—thus firing up the Oedipal potential in the encounter—and then arranges for Aeneas to become entangled with Dido, with horrific consequences for both (Aen. 1.305–417).

  Odysseus’s mother is less prominent in her son’s story, appearing only here in the Odyssey. She is certainly devoted to him, having died from the pain of missing him (11.202–3). In response to his questioning, she reassures him that his father, son, and wife are all alive and protecting his estates, though Laertes is living a debased, hardscrabble existence (11.180–96). The hero’s mother, in her desire to protect him, often works against his need to assert himself in the world and win renown (kleos). Antikleia’s transparently allegorical name (“against kleos”) seems to put her in that role. Her interest is in getting him back home to his wife and family, not encouraging more adventuring. On the other hand, doing so will eventually require him to kill the suitors, a spectacularly heroic feat.

  The crosscurrents here reflect the influence of Odyssey’s comic narrative form (see Introduction, para. 5). In tragic stories like The Epic of Gilgamesh or the Iliad, there is a tension between a mother’s desire to protect and nurture her son and his journey toward becoming the man he is supposed to be. The Odyssey, by contrast, requires not that Odysseus evolve into full manhood, but rather that he survive, at whatever cost, to restore order in Ithaka. He has finished whatever growing up he must do and so Antikleia has a different function in the story than she would in a tragic narrative. There is in fact a story in the poem about a male protagonist evolving toward maturity, the adventures of Telemachus, who is sent on a journey orchestrated by Athena to find out about his father and become a worthy helper for Odysseus if he comes home. He does not tell his mother his plans, for fear she will try to keep him from fulfilling his mission, which will bring into contact with his father’s world. The movement of Telemachus toward maturity could in fact create a problem for Odysseus’s mission. If Telemachus reaches maturity at the end of his journey, there would be two contenders for the role of king in Ithaka. That conflict is resolved when Odysseus successfully warns off his son as the latter is about to string the bow and win both the kingship and the queen (Od. 21.101–35).

  Odysseus’s encounter with his mother ends with a striking vignette, as he tries unsuccessfully three times to embrace Antikleia’s ghost, which flies off each time “like a shadow or a dream” (207–8). The scene recalls a famous encounter between Achilles and the ghost of Patroclus:

  "ἀλλά μοι ἆσσον στῆθι: μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε
  ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο."
  ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
  οὐδ᾽ ἔλαβε: ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
  ᾤχετο τετριγυῖα: ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
  χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν:
  "ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
  ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν:
  παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο
  ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε,
  καί μοι ἕκαστ᾽ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ."

  “But come closer; embracing, if only for a moment,
  let us take pleasure in baneful grieving.”
  Having spoken thus he reached out with his arms
  but could not grasp the image; like a puff of smoke the spirit
  went under the earth with a shrill cry. Achilles rose up astonished,
  drove his hands together and spoke a sorrowful word:
  “Ah wonder! Even in the house of Hades there is left something,
  a soul and an image, but no wits are in it.
  For all night long the spirit of wretched Patroclus
  stood over me wailing and grieving,
  and told me each thing to do, and the likeness to him was wonderful.”

  Iliad 23.97–107

  The absence of any verbal parallels between the two passages suggests that these are probably not two versions of a traditional type scene. The “three times” motif here does appear elsewhere in Homeric epic, but not in the same kind of context (cf. Il 5.436–37; 16.703–4, 784–85). Both encounters are intensely intimate and personal, full of frustrated affection. In both cases, we learn something about the nature of the psyche after death, both consistent with Homeric beliefs about the afterlife and the soul. Achilles’s outburst fits with the ongoing exploration in Iliad Books 22–24 of the boundaries of human experience, while Antikleia’s explanation, because it occurs during the katabasis, corresponds to the kind of deep wisdom that the hero characteristically encounters in the underworld. That the hero’s mother delivers it puts her in a role usually reserved for male authority figures in heroic epic, another sign of that this katabasis will not fit comfortably in the paradigm as we see it elsewhere in tragic stories. Women are central to the meaning of Odysseus’s adventure in Hades, but their function in the episode is particular to the Odyssey.

   

  Further Reading

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 149–151. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

  Heubeck, A. and Hoekstra, A. ed. 1989. A Commentary on Homer’s Odyssey, vol. II, Books IX–XVI, 86–88, 90. Oxford: Oxford University Press.

  Reinhardt, K. 1942. “The Adventures in the Odyssey.” In Schein, S. 1996. Reading the Odyssey. Princeton: Princeton University Press, 116.

  Van Nortwick, T. 1992. Somewhere I Have Never Travelled: The Second Self and the Hero’s Journey in Ancient Epic, 46–47, 67–68, 95–100. New York: Oxford University Press.

   

  139  τὰ ... ἐπέκλωσαν: “have fated these things."

  142  : “she.”

  142  ἧσται: 3rd sing. > ἧμαι.

  142  ἑὸν: “her,” possessive adj. > ἑός.

  143  ἔτλη: > τλάω, with infinitive,“dare to.”

  143  ἐσάντα: = εἰσάντα, “face to face.”

  143  προτιμυθήσασθαι: = προσμυθήσασθαι.

  144  πῶς κε με ἀναγνοίη: “how she could….” indirect question introduced by εἰπέ.

  144  ἀναγνοίη: 3rd sing. aor. opt.; potential optative κε (ἄν) … ἀναγνοίη.

  144  τὸν ἐόντα: “that I am he” (i.e., her son).

  146  ἐπὶ φρεσὶ: “in your mind.” For the use of the plural, see Monro 171.

  147  ὁν τινα μέν κεν ἐᾷς: “whomever ….” Protasis of a future more vivid conditional relative with κε (ἄν) + subj. (Smyth 2565).

  148  ὁ δέ ... ὁ δέ ...: instances of the "apodotic δέ" (Smyth 2837), which gives greater emphasis to the main clause in conditional, concessive, causal, temporal, and relative sentences.

  148  ἐνίψει: future tense in the apodosis of the future more vivid relative ( > ἐνέπω).

  149  ᾧ δέ κ᾽ ἐπιφθονέῃς … εἶσιν: “whomever you begrudge it (the blood) ….” Future more vivid conditional relative, as in lines 147-148. ἐπιφθονέῃς takes a dative indirect object (ᾧ).

  149  εἶσιν: 3rd sing. fut. > εἶμι.

  150  φαμένη: aor. ptc. > φημί.

  151  Τειρεσίαο ἄνακτος: modifying ψυχή in line 150.

  151  κατὰ … ἔλεξεν: tmesis > κατάλεγω, “to recount, go over, reckon up.”

  152  μένον: ἔμενον, unaugmented 1st sing. impf.

  152  ὄφρ᾽: “until” (+ indic.).

  152  ἐπὶ … ἤλυθε: tmesis > ἐπέρχομαι.

  153  πίεν: ἔπιεν, unaugmented 3rd sing. aor. > πίνω.

  153  ἔγνω: 3rd sing. aor. > γιγνώσκω (for the aorist conjugation, see Smyth 682). Understand με as its direct object.

  156  ζωὸς ἐών: “though you are alive,” concessive participle.

  156  χαλεπὸν: “it is difficult.” Supply the verb ἐστί.

  156  ζωοῖσιν: dative of interest.

  157  μέσσῳ: “in between (there are),” that is, between the land of the living and the land of the dead. Understand the verb εἰσί.

  158  πρῶτα: “first of all,” adverbial.

  158  τὸν: rel. pron., the object of περῆσαι. The antecedent is Ὠκεανός.

  158  οὔ πως ἔστι: “it is in no way possible for (acc.) to (infin.) ….” ἔστι, non-enclitic, means “it is possible” (Smyth 1985).

  159  πεζὸν ἐόντ᾽: “someone going on foot,” the accusative subject of the infinitive περῆσαι.

  159  ἐόντ(α): acc. sing. ptc. > εἶμι, substantive.

  159  ἢν μη: “unless” (ἐὰν μή + subj.), the protasis of a present general conditional.

  160  : introduces a question.

  161  νηΐ τε καὶ ἑτάροισι: “with…,”dative of means (νηΐ) and accompaniment (ἑτάροισι).

  161  πολὺν χρόνον: accusative of extent of time (Monro 138; Smyth 1582), with ἀλώμενος (line 160).

  164  εἰς Ἀΐδαο: εἰς δόμον Ἀΐδαο.

  165  χρησόμενον: “in order to consult with…,” with dative, future participle expressing purpose (Monro 244)

  167  ἐπέβην: “set foot upon,”> ἐπιβαίνω + gen.

  167  ὀϊζύν: object of ἔχων.

  168  ἐξ οὗ: “since,” “from the time when.”

  168  τὰ πρώτιστ(α): adverbial.

  169  ἵνα … μαχοίμην: purpose clause with optative in secondary sequence.

  170  a repetition of line 140

  171  τίς … κὴρ: “what fate.”

  171  τανηλεγέος: “long-lamented,” gen.

  172  νοῦσος: Ionic form of νόσος, ἡ, “illness.”

  173  οἷς: “with her…,” possessive adj., dative of means.

  173  κατέπεφνεν: understand σε as the object of the verb.

  174  πατρός τε καὶ υἱέος: “of (i.e., about) my father and son,” as if the genitives were preceded by περί (genitive of connection, Smyth 1380).

  175  ἢ … ἦέ …: “whether … or ….”

  175  παρ: = πάρεστι, “is present.”

  176  φασὶ: “they think.” Introducing indirect discourse with accusative (ἐμὲ) and infinitive (νέεσθαι).

  178  ἔμπεδα: "steadfastly," adverbial.

  179  ὅς τις: “whoever (is).” Supply the verb ἐστί. The relative clause is the subject of ἔγημεν.

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass

  προσεῖπον (aor. 2 of προσαγορεύω and προσφωνέω); Εp. προσέειπον: to speak to one, address, accost

  Τειρεσίας –ου ὁ: Tiresias, a seer of Thebes

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἐπικλώθω ἐπικλώσω ἐπέκλωσα – ἐπικέκλωσμαι ἐπεκλώσθην: to spin the thread of one's destiny; to assign as one's proportion or lot

  ἄγε: come! come on! well! 140

  ἀτρεκής –ές: real, genuine, exact

  καταλέγω καταλέξω κατέλεξα κατείλοχα κατείλεγμαι κατελέχθην: to recount, tell at length and in order; (mid.) καταλέχομαι to lie down

  καταθνῄσκω καταθανοῦμαι κατέθανον κατατέθνηκα ––– –––: to die

  ἀκέων –ουσα –ον: softly, silently

  ἧμαι (or κάθημαι) ––– ––– ––– ––– –––: sit

  σχεδόν: near; almost

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  τλάω τλήσομαι ἔτλην τέτληκα –––– ––––: to tolerate, endure, resist; to dare; to have the courage (+ infin.); (part.) τετληώς

  εἰσάντα (or ἐσάντα): right opposite

  προσμυθέομαι προσμυθήσομαι προσεμυθησάμην: to address, accost

  ἄναξ –ακτος ὁ: ruler, lord

  ἀναγιγνώσκω ἀναγνώσομαι ἀνέγνων ἀνέγνωκα ἀνέγνωσμαι ἀνεγνώσθην: to know well, read, perceive

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass 145

  προσεῖπον (aor. 2 of προσαγορεύω and προσφωνέω); Εp. προσέειπον: to speak to one, address, accost

  ἐρῶ εἴρηκα ἐρρήθην: to say, tell, speak

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  νέκυς –υος τό: dead body, corpse

  καταθνῄσκω καταθανοῦμαι κατέθανον κατατέθνηκα ––– –––: to die

  ἆσσον: nearer, very near

  νημερτής –ές: unerring, infallible

  ἐνέπω ἐνισπήσω/ἐνίψω ἔνισπον ––– ––– –––: to tell, tell of, relate, describe

  ἐπιφθονέω ἐπιφθονήσω ἐπεφθόνησα – ἐπεφθόνημαι ἐπεφθονήθην: to bear grudge against

  τοι: let me tell you, surely

  ὀπίσω or ὀπίσσω: backwards, behind; in the future

  δόμος –ου ὁ: house, home 150

  Ἀΐδης –ου ὁ: Hades

  εἴσω (or ἔσω): in, into, inside

  Τειρεσίας –ου ὁ: Tiresias, a seer of Thebes

  ἄναξ –ακτος ὁ: ruler, lord

  θέσφατος –ον: fated, decreed, ordained, appointed

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  αὐτοῦ: at the very place, here, there

  ἔμπεδος –ον: firm-set, steadfast, constant, unchanged; (in neuter as adverb) firmly, steadily

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  κελαινεφής –ές: of the black clouds, wrapped in black clouds (epithet of Zeus); black (like a cloud)

  ὀλοφύρομαι ὀλοφυροῦμαι ὠλοφυράμην – – ὠλοφύρθην: to lament, wail; pity

  πτερόεις πτερόεσσα πτερόεν: winged

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην: to speak to, address, accost

  ζόφος –ου ὁ: darkness; zone of darkness, (as a compass direction) west 155

  ἠερόεις –εσσα –εν: hazy, murky

  ζωός (Ion. ζώς) –ή –όν: alive, living

  ῥεῖθρον (or ῥέεθρον) –ου τό: river, stream

  Ὠκεανός –οῦ ὁ: Oceanus

  περάω περάσω (or περῶ) ἐπέρασα πεπέρακα ––– –––: to cross, go across; to penetrate

  πεζός –ή –όν: on foot

  εὐεργής –ές: well-wrought, well-made

  Τροίηθεν: from Troy 160

  ἀλάομαι ἀλήσομαι ἀλάλημαι ἠλήθην: to wander, stray

  ἐνθάδε: to here, to there

  ἱκάνω ––– ––– ––– ––– –––: to come to, arrive at, reach

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  πω: up to this time, yet

  Ἰθάκη –ης ἡ: Ithaca, the home of Odysseus, an island on the West coast of Greece

  μέγαρον –ου τό: a large room, hall, feast-hall

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass

  προσεῖπον (aor. 2 of προσαγορεύω and προσφωνέω); Εp. προσέειπον: to speak to one, address, accost

  χρεώ (or χρειώ) –οῦς ἡ: want, need, necessity

  κατάγω κατάξω κατήγαγον καταγήοχα κατῆγμαι κατήχθην: to lead or bring down; (of sailing) (mid.) to bring to land, port, put in (+ dat.)

  ᾍδης –ου ὁ: Hades

  χράω χρήσω ἔκρησα κέχρηκα ––– –––: to fall upon, attack, assail; deliver an oracle, (mid.) consult an oracle 165

  Θηβαῖος –η/–α –ον: Theban

  Τειρεσίας –ου ὁ: Tiresias, a seer of Thebes

  πω: up to this time, yet

  σχεδόν: near; almost

  Ἀχαιΐς –ΐδος ἡ: the Achaean land/woman

  πω: up to this time, yet

  ἁμός –ή –όν: our, my > ἐμός

  ἐπιβαίνω ἐπιβήσομαι ἐπέβην ἐπιβέβηκα ––– –––: to go on, enter, step up, mount, board (a ship) + gen.

  ἀλάλημαι (perf. of ἀλάομαι): to wander

  ὀϊζύς: sorrow, grief, distress, hardship

  πρώτιστος [–η] –ον: the very first, first of the first

  Ἀγαμέμνων –ονος ὁ: Agamemnon

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  Ἴλιος –ου ἡ: Troy, Ilion

  εὔπωλος –ον: abounding in foals

  Τρώς Τρωός ὁ: Trojan

  ἄγε: come! come on! well! 170

  ἀτρεκής –ές: real, genuine, exact

  καταλέγω καταλέξω κατέλεξα κατείλοχα κατείλεγμαι κατελέχθην: to recount, tell at length and in order; (mid.) καταλέχομαι to lie down

  κήρ κηρός ἡ: doom, death, fate

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  τανηλεγής –ές: long-lamented

  δολιχός –ή –όν: long

  Ἄρτεμις –ῐδος ἡ: Artemis

  ἰοχέαιρα –ας ἡ: arrow-pourer, shooter of arrows

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  ἀγανός –ή –όν: mild, gentle, kindly

  βέλος –ους τό: arrow

  ἐποίχομαι ἐποιχήσομαι ἐπῴχημαι: to go towards, approach; to ply (the loom)

  καταφένω ––– κατέπεφνον: to kill, slay

  καταλείπω καλλείψω κάλλιπον καταλέλοιπα καταλέλειμμαι κατελείφθην: to leave behind

  γέρας –ως τό: prize, privilege, sovereignty 175

  νέομαι ––– ––– ––– ––– –––: to return (often in present with future sense), go home, go

  μνηστός –ή –όν: wedded

  ἄλοχος –ου ἡ: wife

  ἔμπεδος –ον: firm-set, steadfast, constant, unchanged; (in neuter as adverb) firmly, steadily

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  γαμέω γαμῶ ἔγημα γεγάμηκα γεγάμημαι –––: marry

  Ἀχαιός –ά –όν: Achaean, Greek

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xi-138-179