"ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπε·

‘διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,405

οὔτ᾽ ἐμέ γ᾽ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν

ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀυτμήν,

οὔτε μ᾽ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου,

ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε

ἔκτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ, οἶκόνδε καλέσσας,410

δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.

ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ· περὶ δ᾽ ἄλλοι ἑταῖροι

νωλεμέως κτείνοντο σύες ὣς ἀργιόδοντες,

οἵ ῥά τ᾽ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο

ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.415

ἤδη μὲν πολέων φόνῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας,

μουνὰξ κτεινομένων καὶ ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ·

ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν ὀλοφύραο θυμῷ,

ὡς ἀμφὶ κρητῆρα τραπέζας τε πληθούσας

κείμεθ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι θῦεν.420

οἰκτροτάτην δ᾽ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρός,

Κασσάνδρης, τὴν κτεῖνε Κλυταιμνήστρη δολόμητις

ἀμφ᾽ ἐμοί, αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων

βάλλον ἀποθνήσκων περὶ φασγάνῳ· ἡ δὲ κυνῶπις

νοσφίσατ᾽, οὐδέ μοι ἔτλη ἰόντι περ εἰς Ἀίδαο425

χερσὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ᾽ ἐρεῖσαι.

ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός,

ἥ τις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται·

οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές,

κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἦ τοι ἔφην γε430

ἀσπάσιος παίδεσσιν ἰδὲ δμώεσσιν ἐμοῖσιν

οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ᾽ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα

οἷ τε κατ᾽ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω

θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ᾽ ἐυεργὸς ἔῃσιν.’

ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·435

‘ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς

ἐκπάγλως ἤχθηρε γυναικείας διὰ βουλὰς

ἐξ ἀρχῆς· Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ᾽ εἵνεκα πολλοί,

σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόθ᾽ ἐόντι.’

  Agamemnon tells the story of his death at the hands of Clytemnestra and Aegisthus.

  406  lines 406–8 answer lines 399–401.

  409  μοι: dative of interest.

  409  τεύξας: “having brought about.” nom. sing. aor. ptc. > τεύχω.

  410  ἔκτα: 3rd sing. aor. > κτείνω. Understand με as the object of the verb and the following participles.

  411  τε: untranslatable (Monro 332; Smyth 2970).

  411  κατέκτανε: gnomic aor. (Monro 78.1; Smyth 1931), translated as a present.

  412  περὶ: “around (me).”

  413  κτείνοντο: unaugmented 3rd pl. impf. pass.

  413  σύες ὣς …: introducing a simile.

  414  οἵ: “which ….” Understand the verb κτείνοντο with this relative pronoun as its subject.

  414  ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς: understand ἐν οἴκῳ ἀφνειοῦ ἀνδρὸς. It is tempting, despite the objection of Nairn, to take ἐν with the datives in the following line.

  415  γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ: the datives can be understood as place where ("at a wedding...") or datives of time when ("on the occasion of a wedding..."), although it is also tempting to see them as datives of interest ("for a wedding..."). For this use of the dative of interest, see Goodell 523 (especially the 5th example, from Thucydides 1.11.1).

  415  τεθαλυίῃ: pf. ptc. > θάλλω.

  416  πολέων: = πολλῶν.

  416  φόνῳ: dat., object of the compound verb (ptc.) ἀντεβόλησας.

  417  κτεινομένων: modifying ἀνδρῶν in 416.

  418  κε … ὀλοφύραο: “you would have lamented ….” κε + aor. indic., past potential (Monro 324; Smyth 1784).

  418  κεῖνα: = ἐκεῖνα, “those things.”

  419 ὡς: “how …”

  420  θῦεν: “was flowing,” unaugmented impf. > θύω.

  423  ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων / (ἔ)βαλλον: Stanford calls this passage "much disputed." It could be taken as (1) "raising my hands, I let them fall (βάλλον) on the ground" (Cunliffe), or (2) "raising my hands, I beat them (βάλλον) on the ground," which Stanford calls "a recognized method of invoking the infernal powers to take vengeance." Or it could be taken with περὶ φασγάνῳ: "raising my hands, I put them (βάλλον) around the sword (i.e., in self-defense)." This makes it more difficult to explain ποτὶ γαίῃ.

  424  περί φασγάνῳ: probably to be taken with ἀποθνῄσκων, "dying around the sword," i.e., the sword has been thrust through the middle of his body.

  425  μοι … ἰόντι: dative of interest.

  425  ἰόντι: pres. act. ptc. > εἶμι.

  425  εἰς Ἀΐδαο: εἰς δόμον Ἀΐδαο.

  426  χερσὶ: dative of means.

  426  κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν: “to close my eyes,” tmesis > καθαιρέω.

  426  σύν τε στόμ᾽ ἐρεῖσαι: “to close,” tmesis > συνερείδω.

  427  ὣς: “thus.”

  427  οὐκ … ἄλλο: “there is no other thing,” “there is nothing.” Understand ἐστιν.

  428  ἥ τις …φρεσὶν ἔργα βάληται: “whoever puts such deeds in her heart….” (i.e., whoever conceives of such deeds). A common use of βάλλω (in the middle) with φρεσί or θυμῷ. present general conditional relative clause, subjunctive without ἄν (Smyth 2567b).

  429  οἷον δὴ …: “just such a …,” with ἔργον ἀεικές.

  430  ἔφην: “I imagined….” Introducing indirect discourse with infinitive; the unexpressed subject of the infinitive is the same as the subject of ἔφην.

  431  ἀσπάσιος: “welcome to,” “welcomed by,” with dative. The nominative agrees with the subject of ἔφην.

  432  ἐλεύσεσθαι: “…that I would come,” fut. infin. > ἔρχομαι.

  432  ἔξοχα: “especially,” adverbial, neut. acc. pl.

  432  λυγρὰ ἰδυῖα: “knowing miserable things,” “having miserable things in her heart.”

  432  ἰδυῖα: pf. ptc. fem. nom. > οἶδα, with present sense.

  433  οἷ: “on herself,” dative with a compound verb.

  433  κατ᾽ … ἔχευε: “poured down,” tmesis > κατχέω.

  434  : “whoever,” the antecedent is omitted (Smyth 2510).

  434  κ᾽… ἔῃσιν: relative conditional clause; 3rd sing. subj. > εἰμί.

  437  βουλὰς: "scheming."

  438  εἵνεκα: ἕνεκα + gen. (Ἑλένης).

  439  ἐόντι: pres. ptc. > εἰμί,  modifying σοὶ.

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass

  προσεῖπον (aor. 2 of προσαγορεύω and προσφωνέω); Εp. προσέειπον: to speak to one, address, accost

  διογενής –ές: sprung from Zeus (epithet of Odysseus) 405

  Λαερτιάδης –ου ὁ: son of Laertes (Odysseus)

  πολυμήχανος –ον: full of resources, inventive, ever-ready

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  Ποσειδῶν (or Ποσειδάων) –ῶνος ὁ: Poseidon

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  ὄρνυμι ὄρσω ὦρσα ὄρωρα ὀρώρεμαι –––: to stir up, move; (mid.) to rise, get up

  ἀργαλέος –α –ον: hard to endure or deal with, difficult

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  ἀμέγαρτος –ον: unenviable

  ἀϋτμή –ῆς ἡ: breath, puff, air, gust

  ἀνάρσιος –ον: unfriendly, hostile

  δηλέομαι δηλήσομαι ἐδηλησάμην δεδήλημαι: to hurt, harm

  χέρσος –ου ἡ: dry land, land

  Αἴγισθος –ου ὁ: Aegisthus, son of Thyestes, and cousin of Agamemnon

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make, build, prepare, fasten; to bring about

  μόρος –ου ὁ: fate, destiny, death

  κτείνω κτενῶ ἔκτεινα ἀπέκτονα ––– –––: kill

  οὐλόμενος –η –ον: destructive, ruinous, cursed, unfortunate 410

  ἄλοχος –ου ἡ: wife

  οἰκόνδε: home, homeward, into the house, to the women's apartment

  δειπνίζω δειπνιῶ ἐδείπνισα δεδείπνισμαι: to entertain at dinner

  κατακτείνω κατακτενῶ κατέκτεινα καταπέκτονα ––– –––: to kill, slay, murder

  φάτνη –ης ἡ: a manger, crib, feeding-trough

  οἴκτιστος –η –ον: most pitiable, lamentable

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  νωλεμές: without interruption, continually

  κτείνω κτενῶ ἔκτεινα ἀπέκτονα ––– –––: kill

  ὗς (or σῦς) ὑός (or συός) ὁ/ἡ: swine, hog; (f.) sow

  ἀργιόδους –όδοντος: white-toothed, white-tusked

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἀφνειός [–ά] –όν: rich, wealthy

  γάμος –ου ὁ: marriage, wedding 415

  ἔρανος –ου ὁ: potluck, shared meal

  εἰλαπίνη –ης ἡ: a feast

  θάλλω θαλλήσω ἔθηλα τέθηλα ––– –––: to bloom, abound, to be luxuriant

  φόνος –ου ὁ: murder, slaughter, corpse

  ἀντιβολέω ἀντιβολήσω ἠντεβόλησα ––– ––– ἠντεβολήθην: to meet by chance, encounter

  μουνάξ: singly, in single combat

  κτείνω κτενῶ ἔκτεινα ἀπέκτονα ––– –––: kill

  κρατερός –ά –όν: strong, powerful, mighty

  ὑσμίνη –ης ἡ: a fight, battle, combat

  ὀλοφύρομαι ὀλοφυροῦμαι ὠλοφυράμην – – ὠλοφύρθην: to lament, wail; pity

  κρητήρ –ῆρος ὁ: large vessel for mixing water and wine

  τράπεζα –ης ἡ: table; dinner

  πλήθω πλήσω ἐπλησα πέπληθα: to be or become full

  μέγαρον –ου τό: a large room, hall, feast-hall

  δάπεδον –ου τό: surface, pavement, floor 420

  θύω: to rage, seethe, cover, flow

  οἰκτρός –ά –όν: pitiable, in piteous plight

  ὄψ ὀπός ἡ: a voice

  Πρίαμος –ου ὁ: Priam

  Κασσάνδρα –ας ἡ: Cassandra, daughter of Priam

  κτείνω κτενῶ ἔκτεινα ἀπέκτονα ––– –––: kill

  Κλυταιμνήστρα –ας ἡ: Clytaemnestra, the queen of Agamemnon

  δολομήτης –ου: crafty of counsel, wily

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ἀείρω ἀρῶ ἤειρα ––– ἤερμαι ἠέρθην: to lift, heave, raise up

  φάσγανον –ου τό: a sword

  κυνώπης –ου: the dog-eyed

  νοσφίζομαι νοσφιῶ ἐνόσφισα ––– νενόσφισμαι ἐνοσφίσθην: to turn one's back upon 425

  τλάω τλήσομαι ἔτλην τέτληκα –––– ––––: to tolerate, endure, resist; to dare; to have the courage (+ infin.); (part.) τετληώς

  ᾍδης –ου ὁ: Hades

  συνερείδω συνερείσω συνήρεισα συνήρεικα συνερήρεισμαι συνηρείσθην: to press together, close

  αἰνός –ή –όν: dread, grim

  κύντερος –α –ον: more dog-like

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  μήδομαι μήσομαι ἐμησάμην: to meditate, prepare, plot

  ἀεικής –ές: unseemly, shameful

  κουρίδιος –α –ον: wedded 430

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make, build, prepare, fasten; to bring about

  πόσις –ιος/–εως ὁ: husband, spouse, mate

  φόνος –ου ὁ: murder, slaughter, corpse

  τοι: let me tell you, surely

  ἀσπάσιος [–α] –ον: well-received, welcome, pleasing; pleased, glad; (adv.) ἀσπασίως gladly, joyfully, willingly

  ἰδέ: and

  δμώς –ωός ὁ: an enslaved person, especially one taken in war

  οἴκαδε: homeward

  ἔξοχον or ἔξοχα : (adv.) specially, preeminently

  λυγρός –ά –όν: sad, mournful, miserable

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  αἶσχος –ους τό: shame, disgrace

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  ὀπίσω or ὀπίσσω: backwards, behind; in the future

  θῆλυς θήλεια θῆλυ: female, feminine, soft

  εὐεργός –όν: doing good

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 435

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass

  προσεῖπον (aor. 2 of προσαγορεύω and προσφωνέω); Εp. προσέειπον: to speak to one, address, accost

  πόποι: alas! alack! well-a-day!

  γόνος –ου ὁ: that which is begotten, offspring, a child, lineage

  Ἀτρεύς –έως ὁ: Atreus, son of Pelops and Hippodamīa, father of Agamemnon and Menelāus; his sceptre

  εὐρύοπα: the far-seeing

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  ἔκπαγλος –ον: terrible, fearful

  ἐχθαίρω ἐχθαροῦμαι ἤχθηρα ––– ––– –––: to hate, detest

  γυναικεῖος [–α] –ον: of or belonging to women

  Ἑλένη –ης ἡ: Helen, the wife of Menelāus, daughter of Zeus and Leda

  Κλυταιμνήστρα –ας ἡ: Clytaemnestra, the queen of Agamemnon

  δόλος –ου ὁ: scheme, plot, deception, trickery

  ἀρτύω ἀρτύσω ἤρτῡσα ἤρτῡκα ἤρτῡμαι ἠρτύθην: to arrange, devise, prepare

  τηλόθι: afar, at a distance

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xi-404-439