"νῶι μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ᾽, αἱ δὲ γυναῖκες225

ἤλυθον, ὤτρυνεν γὰρ ἀγαυὴ Περσεφόνεια,

ὅσσαι ἀριστήων ἄλοχοι ἔσαν ἠδὲ θύγατρες.

αἱ δ᾽ ἀμφ᾽ αἷμα κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέθοντο,

αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον ὅπως ἐρέοιμι ἑκάστην.

ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·230

σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ

οὐκ εἴων πίνειν ἅμα πάσας αἷμα κελαινόν.

αἱ δὲ προμνηστῖναι ἐπήισαν, ἠδὲ ἑκάστη

ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ᾽ ἐρέεινον ἁπάσας.

ἔνθ᾽ ἦ τοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν,235

ἣ φάτο Σαλμωνῆος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι,

φῆ δὲ Κρηθῆος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαο·

ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ᾽ Ἐνιπῆος θείοιο,

ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι,

καί ῥ᾽ ἐπ᾽ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.240

τῷ δ᾽ ἄρα εἰσάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος

ἐν προχοῇς ποταμοῦ παρελέξατο δινήεντος·

πορφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα περιστάθη, οὔρεϊ ἶσον,

κυρτωθέν, κρύψεν δὲ θεὸν θνητήν τε γυναῖκα.

λῦσε δὲ παρθενίην ζώνην, κατὰ δ᾽ ὕπνον ἔχευεν.245

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσια ἔργα,

ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·

‘χαῖρε, γύναι, φιλότητι· περιπλομένου δ᾽ ἐνιαυτοῦ

τέξεις ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ

ἀθανάτων· σὺ δὲ τοὺς κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε.250

νῦν δ᾽ ἔρχευ πρὸς δῶμα, καὶ ἴσχεο μηδ᾽ ὀνομήνῃς·

αὐτὰρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχθων.’

ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα.

ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένη Πελίην τέκε καὶ Νηλῆα,

τὼ κρατερὼ θεράποντε Διὸς μεγάλοιο γενέσθην255

ἀμφοτέρω· Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρῳ Ἰαωλκῷ

ναῖε πολύρρηνος, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι.

τοὺς δ᾽ ἑτέρους Κρηθῆι τέκεν βασίλεια γυναικῶν,

Αἴσονά τ᾽ ἠδὲ Φέρητ᾽ Ἀμυθάονά θ᾽ ἱππιοχάρμην.

τὴν δὲ μέτ᾽ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,260

ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ᾽ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,

καί ῥ᾽ ἔτεκεν δύο παῖδ᾽, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε,

οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο,

πύργωσάν τ᾽, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ᾽ ἐδύναντο

ναιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ ἐόντε.265

τὴν δὲ μέτ᾽ Ἀλκμήνην ἴδον, Ἀμφιτρύωνος ἄκοιτιν,

ἥ ῥ᾽ Ἡρακλῆα θρασυμέμνονα θυμολέοντα

γείνατ᾽ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς μεγάλοιο μιγεῖσα·

καὶ Μεγάρην, Κρείοντος ὑπερθύμοιο θύγατρα,

τὴν ἔχεν Ἀμφιτρύωνος υἱὸς μένος αἰὲν ἀτειρής.270

  Odysseus sees the ghosts of famous women.

  The so-called Catalogue of Heroines, when Odysseus meets the ψύχαι of famous women from mythology (225–332), has long been considered suspect by some classical scholars, who have complained that the content does not seem directly relevant to the main themes of the underworld episode. Some have suggested that the verses were a later addition to the original 8th century BCE poem based on a 6th century BCE work attributed to Hesiod in antiquity, but now thought to be later, called the Ehoiai. This poem exists only in fragments found on papyrus and in some quotations from ancient authors, about 1300 whole or partial verses, maybe about one-fourth of the original. Given what we now understand about the oral tradition out of which all early Greek hexameter poetry seems to have come, it’s much more likely that both the Odyssey passage and the Ehoiai are descended from a third, earlier source. Though the pre-history of the Odyssey is not our concern here, the objections raised by scholars to lines 225–334 do challenge us to think about how the catalog fits into the poem as we have it now.

  read full essay

  The catalogue is probably one of the earliest forms of Greek hexameter poetry and some scholars have suggested that Homeric epic owes its origins to this kind of narrative. The “Catalogue of Ships” in Book 2 of the Iliad (484–877) seems, for instance, to represent a much older geography for Greece than what existed in the 8th century BCE, when we think the Homeric epics came into the form we now have. Hesiod’s Theogony, probably composed about the same time or slightly later than the Odyssey, is an extended catalogue describing the origins of the gods and the rule of Zeus, with significant parallels to earlier Near Eastern myths. The form has persisted, from Virgil’s catalogue of the armies in the Aeneid (7.641–817) to Whitman’s Leaves of Grass. The examples from early Greek hexameter poetry suggest one reason why the form might have attracted poets. The frequency of place names and proper names, often lengthy and filled with more long syllables than usually appear in Greek, must have made composing these verses, in a relatively strict meter with few substitutions, very challenging. A catalog would be a virtuoso performance for an improvising poet. Perhaps the chance to show off this kind of mastery would be enough justification for including catalogues. At the same time, indulging too freely in lengthy show pieces would run afoul of the imperative to hold the audience’s attention at all costs. However absorbing the “Catalogue of Women” might be as a triumph of poetic skill, we still need to think about how it contributes to the overall plan of the Odyssey.

  The first three women, Tyro, Antiope, and Alcmene, all bore illustrious children after sleeping with gods. In the patriarchal world of the Homeric epics, to be singled out by a god to bear his children is presented as a great honor. Today, these liaisons look too much like rapes for us to be comfortable rejoicing with the mothers. The children resulting from these sexual encounters are familiar to us from other stories: Neleus, son of Tyro by the river god Salmoneus, is the father of Nestor, king of Pylos, who entertains Telemachus in Book 4 with stories of Odysseus; Antiope’s children by Zeus, Amphion and Zethus, were the founders of Thebes, the site of a cycle of myths that includes the sufferings of Oedipus and his children; Alcmene, another of Zeus’s chosen women, is the mother of Herakles. These women, then, are important because they give birth to male heroes. Their appearance here links them to Antikleia and like her, they fade away as soon as their contributions to the glories of male heroism are noted.

   

  Further Reading

  Beye, C.R. 1964. “Homeric Battle Narrative and Catalogues.” Harvard Studies in Classical Philology 68, 345–373.

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 151–154. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

  Heubeck, A. and Hoekstra, A. ed. 1989. A Commentary on Homer’s Odyssey, vol. II, Books IX–XVI, 90–91. Oxford: Oxford University Press.

  Morrison, J. 2003. A Companion to Homer’s Odyssey, 106. Westport, CT: Greenwood Press.

  Ormand, K. 2014. The Hesiodic Catalog of Women and Ancient Greece. Cambridge: Cambridge University Press.

  Page, D. 1955. The Homeric Odyssey, 21–51. Oxford: Oxford University Press.

   

  225  νῶϊ: “we two,” dual > ἐγώ.

  225  ὣς: “thus.”

  229  βούλευον ὅπως ἐρέοιμι: clause of effort with optative in secondary sequence (Smyth 2212).

  232  εἴων: 1st sing. impf. act. > ἐάω, with infinitive.

  232  ἅμα: “at the same time.”

  233  ἐπήϊσαν: 3rd pl. impf. act. > ἔπειμι.

  234  ὃν: “her,” possessive adj.

  234  γόνον: "lineage," "descent."

  234  ἐρέεινον: “questioned.” unaugmented 1st sing. impf.

  235  Τυρὼ: acc.

  236  ἣ (ἐ)φάτο … εἶναι: “who said that she was….” indirect discourse.

  237  ἔμμεναι: infin. > εἰμί, in indirect discourse, as in line 236.

  238  ἠράσσατ᾽: = ἠράσσατο, 3rd sing. mid. aor. > ἔραμαι. In the aorist, the verb means “fell in love with,” with a genitive (ingressive aorist, Smyth 1925).

  239  ἵησι: “sends its waters,” “rushes.” 3rd sing. pres. act. indic. > ἵημι.

  240  ἐπ(ι) ... πωλέσκετο: “she used to visit,” tmesis, unaugmented 3rd sing. impf. mid., iterative > ἐπιπωλέομαι.

  241  τῷ … εἰσάμενος: “appearing like this one,” “in the guise of this one” (i.e., Enipeus).

  242  ἐν προχοῇς ποταμοῦ: “at the mouth of the river.”

  242  παρελέξατο: understand “her” (i.e., Tyro) as the object of the verb.

  243  περιστάθη: “encircled.” 3rd sing. aor. dep. > περιίστημι.

  243  οὔρεϊ ἶσον: “equal to a mountain.”

  244  κυρτωθέν: “arched over them.” neut. nom. sing. aor. pass. ptc. > κυρτόω, agreeing with κῦμα.

  245  λῦσε: = ἔλυσε, unaugmented.

  245  κατὰ … ἔχευεν: “poured down.” Tmesis > καταχέω.

  247  ἐν … οἱ (ἐ)φῦ χειρὶ: “he grabbed her” (lit., “he grew onto her with his hand”).

  247  ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε: according to Cunliffe, a formula “apparently meaning no more than ‘to address’” (lit., “he said a word and called out loud by name”).

  248  χαῖρε: “rejoice in,” > χαίρω, with dative imperative.

  248  περιπλομένου … ἐνιαυτοῦ: gen. absol., > περιπέλομαι.

  249  τέξεις: fut. > τίκτω.

  249  ἀποφώλιοι: pred. adj., supply εἰσίν.

  250  τοὺς: “them” (i.e., her children).

  250  κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε: infinitives used as imperatives (Monro 241).

  251  ἔρχευ … ἴσχεο: imperatives; in the middle, the verb ἴσχω is reflexive, “restrain yourself.”

  251  μηδ᾽ ὀνομήνῃς: "Don't disclose my name." prohibitive subjunctive (Smyth 1800).

  252  αὐτὰρ … τοί: “but you know.”

  254  τέκε: = ἔτεκε, unaugmented aor. > τίκτω.

  255  τὼ … θεράποντεγενέσθην ἀμφοτέρω: dual.

  255  τὼ: “who,” dual rel. pron.

  257  ναῖε: ἔναιε, unaugmented impf.

  257  ὁ δ᾽: “but he” (i.e., Neleus), supply the verb ἔναιε.

  258  τοὺς ἑτέρους: “these others” (mentioned in line 259).

  258  βασίλεια: i.e., Tyro.

  260  τὴν δὲ μέτ᾽: “and after her.” Anastrophe.

  261  εὔχετ᾽: “boasted (that she),” with infinitive (ἰαῦσαι) of indirect discourse.

  263  ἔκτισαν: 3rd pl. aor. > κτίζω.

  264  ἐπεὶ: “since.”

  265  ναιέμεν: infin., complementing ἐδύναντο.

  265  κρατερώ περ ἐόντε: dual.

  266  τὴν δὲ μέτ᾽: “and after her.” Anastrophe.

  268  μιγεῖσα: “having sexual intercourse,” aor. ptc. > μείγνυμι (μίγνυμι/μίσγω Cunliffe)

  270  ἔχεν: “had (as a wife).” unaugmented 3rd sing. impf. > ἔχω.

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass 225

  ὀτρύνω ὀτρυνῶ ὤτρυνα ––– ––– –––: to urge on

  ἀγαυός –ή –όν: illustrious, noble

  Περσεφόνη –ης ἡ: Persephone, Proserpine

  ἀριστεύς –έως ὁ: the best man; (plur.) leaders

  ἄλοχος –ου ἡ: wife

  ἠδέ: and

  κελαινός –ή –όν: black, dark, murky

  ἀολλής –ές: all together, in throngs or crowds

  ἠγερέθομαι – – – – –: to gather together, assemble

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ἐρῶ εἴρηκα ἐρρήθην: to say, tell, speak 230

  σπάω σπάσω ἔσπασα ἔσπακα ἔσπασμαι ἐσπάσθην: to pull, pull out, gather

  τανυήκης –ες: with long point

  ἄορ ἄορος τό: sword

  παχύς –εῖα –ύ: thick, stout

  μηρός –οῦ ὁ: the thigh

  κελαινός –ή –όν: black, dark, murky

  προμνηστῖνοι: one by one, one after the other

  ἐπειμί ἐπέσομαι ––– ––– ––– –––: to go, come to/upon; to attack

  ἠδέ: and

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  γόνος –ου ὁ: that which is begotten, offspring, a child, lineage

  ἐξαγορεύω ἐξαγορεύσω ἐξηγόρευσα ἐξείρηκα/ἐξηγόρευκα ἐξείρημαι/ἐξηγόρευμαι ἐξερρήθην/ἐξηγορεύθην: to tell out, make known, declare; to tell one's lineage

  ἐρεείνω – – – – –: to ask

  τοι: let me tell you, surely 235

  Τυρώ –οῦς ἡ: Tyro 

  εὐπατέρεια –ας ἡ: daughter of a noble sire

  Σαλμωνεύς –έως ὁ: Salmoneus, son of Aeolus

  ἀμύμων –ον: blameless, noble, excellent

  ἔκγονος –ον: born of, sprung from

  Κρηθεύς –έως ὁ: Cretheus, of Iolcus, the husband of Tyro

  Αἰολίδης –ου ὁ: son of Aeolus

  ἔραμαι ἐρασθήσομαι ἠράσθην ἤρασμαι: to love, to be in love with

  Ἐνιπεύς –έως ὁ: Enipeus, river-god, river in Phthiōtis

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  ἄρα: now, then, next, thus 240

  Ἐνιπεύς –έως ὁ: Enipeus, river-god, river in Phthiōtis

  ἐπιπωλέομαι ἐπιπέπραμαι ἐπεπωλήθην: to go about, pass through, visit, explore

  ῥεῖθρον (or ῥέεθρον) –ου τό: river, stream

  ἄρα: now, then, next, thus

  εἴδομαι εἴσομαι εἰσάμην: to be visible, appear; to seem; to know, understand

  γαιήοχος –ον: that holds the earth (epithet of Poseidon)

  ἐννοσίγαιος –ου ὁ: earth-shaker (epithet of Poseidon)

  προχοή –ῆς ἡ: outpouring

  παραλέγω παραλέξω παρέλεξα παραλέλεχα παραλελέγμαι παρελέχθην : to lay beside

  δινήεις –εσσα –εν: whirling, eddying

  πορφύρεος –η –ον: agitated; dyed purple

  ἄρα: now, then, next, thus

  κῦμα –ατος τό: wave

  περιίστημι περιστήσω περιέστησα (or περιέστην) περιέστηκα περιέσταμαι περιεστάθην: to place round; to stand around

  κυρτόω κυρτώσω ἐκύρτωσα κεκύρτωκα – ἐκυρτώθην: to curve

  κρύπτω κρύψω ἔκρυψα κέκρυμμαι ἐκρύφθην: hide, cover over

  θνητός –ή –όν: mortal

  παρθένιος [–α] –ον: of a maiden 245

  ζώνη –ης ἡ: a belt, girdle

  ὕπνος –ου ὁ: sleep

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ἄρα: now, then, next, thus

  τελέω τελῶ or τελέσω ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην: to finish, complete, carry out

  φιλοτήσιος –α –ον: of love

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  φιλότης –ητος ἡ: love, friendship

  περιπέλομαι περιπλοῦμαι περιεπλόμην: to move round, be round about

  ἐνιαυτός –οῦ ὁ: anniversary, year

  ἀγλαός –ή –όν: splendid, shining, bright

  ἀποφώλιος –ον: empty, vain, idle, useless, fruitless

  εὐνή εὐνῆς ἡ: pallet, bed, den; (pl.) stones (to anchor a ship), anchors

  ἀθάνατος –ον: immortal, deathless; (plur.) the gods 250

  κομέω κομήσω ἐκόμησα: to take care of, attend to, tend

  ἀτιτάλλω ἀτιταλῶ ἀτίτηλα: to rear, raise

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  ἴσχω ––– ––– ––– ––– –––: to hold; to hold back, check, restrain

  ὀνομαίνω οὐνομανῶ ὠνόμηνα: to name

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  τοι: let me tell you, surely

  Ποσειδῶν (or Ποσειδάων) –ῶνος ὁ: Poseidon

  ἐνοσίχθων –ονος ὁ: earth-shaker (epithet of Poseidon)

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  δὐω δύσω έδυσα/ἔδυν δέδυκα δέδυμαι εδύθην: plunge in, go into, sink

  κυμαίνω κυμανῶ ἐκύμανα: to rise in waves

  ὑποκύομαι: to conceive, become pregnant

  Πελίης –ου ὁ: Pelias, king of Iolcus

  Νηλεύς –έως ὁ: Neleus, father of Nestor

  κρατερός –ά –όν: strong, powerful, mighty 255

  θεράπων –ονος ὁ: attendant, servant

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  εὐρύχορος –ον: with broad dancing places; broad, spacious

  Ἰαωλκός –οῦ ὁ: Iolcus, a town in Thessaly on the Pagasaean gulf

  ναίω – – – – –: dwell, inhabit, be situated

  πολύρρηνος –ον: rich in sheep

  ἄρα: now, then, next, thus

  Πύλος –ου ἡ: Pylos, a city in Elis

  ἠμαθόεις –εσσα –εν: sandy

  Κρηθεύς –έως ὁ: Cretheus, of Iolcus, the husband of Tyro

  βασίλεια –ας ἡ: queen, princess

  Αἴσων –ονος ὁ: Aeson, son of Cretheus and Tyro, father of Jason, and king in Iolcus

  ἠδέ: and

  Φέρης –ητος ὁ: Pheres, son of Cretheus and Tyro, father of Admētus

  Ἀμυθάων –ονος ὁ: Amythaon, son of Cretheus and Tyro, father of Bias and Melampus

  ἱππιοχάρμης –ου ὁ: one who fights from a chariot

  Ἀντιόπη –ης ἡ: Antiope, daughter of Asōpus, mother of Amphīon and Zethus 260

  Ἀσωπός –οῦ ὁ: Asopus, a river in Boeotia

  εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι: to pray; to make a vow, promise; to declare, affirm; to glory in, boast of (for good reason)

  ἀγκοίνη –ης ἡ: the bent arm

  ἰαύω ––– ––– ––– ––– –––: to sleep, to pass the night

  ἄρα: now, then, next, thus

  Ἀμφίων –ονος ὁ: Amphion

  Ζῆθος –ου ὁ: Zethus, son of Zeus and Antiope, brother of Amphīon, with whom he founded Thebes

  ἕδος –ους τό: a sitting-place

  ἐκτίνω ἐκτείσω ἐξέτεισα ἐκτέτεικα: to pay, pay for, atone; (mid.) to make pay, punish, avenge oneself

  ἑπτάπυλος –ον: with seven gates

  πυργόω πυργώσω ἐπύργωσα – πεπύργωμαι ἐπυργώθην: to provide with towers; to protect, to raise to lofty heights

  ἀπύργωτος –ον: not girt with towers

  ναίω – – – – –: dwell, inhabit, be situated 265

  εὐρύχορος –ον: with broad dancing places; broad, spacious

  Θήβη –ης ἡ: Thebes (usu. plural)

  κρατερός –ά –όν: strong, powerful, mighty

  Ἀλκμήνη –ης ἡ: Alcmene, wife of Amphitryon in Thebes, mother of Heracles by Zeus, and of Iphicles by Amphitryon

  Ἀμφιτρύων –ωνος ὁ: Amphitryon, king of Tiryns, husband of Alcmēna and reputed father of Heracles

  ἄκοιτις –ιος ἡ: a spouse, wife

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἡρακλέης –ους ὁ: Heracles

  θρασυμέμνων –ον: bravely steadfast

  θυμολέων –οντος: lion-hearted

  γείνομαι ––– ἐγεινάμην ––– ––– –––: to be born; to beget, give birth to

  ἀγκοίνη –ης ἡ: the bent arm

  Μεγάρη (Μεγάρα) –ης ἡ: Megara (person)

  Κρείων –οντος ὁ: Creon, a king of Thebes, the father of Megara, or, father of Lycomēdes

  ὑπέρθυμος –ον: high-spirited, high-minded, daring

  Ἀμφιτρύων –ωνος ὁ: Amphitryon, king of Tiryns, husband of Alcmēna and reputed father of Heracles 270

  μένος –ους τό: might

  ἀτειρής –ές: not to be worn away, indestructible

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xi-225-270