11.180-224

"ὣς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·180

‘καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ

σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν: ὀιζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ

φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.

σὸν δ᾽ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος

Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καὶ δαῖτας ἐίσας185

δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ᾽ ἀλεγύνειν·

πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει

ἀγρῷ, οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται. οὐδέ οἱ εὐναὶ

δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,

ἀλλ᾽ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,190

ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·

αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ᾽ ὀπώρη,

πάντῃ οἱ κατὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο

φύλλων κεκλιμένων χθαμαλαὶ βεβλήαται εὐναί.

ἔνθ᾽ ὅ γε κεῖτ᾽ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει195

σὸν νόστον ποθέων, χαλεπὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.

οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·

οὔτ᾽ ἐμέ γ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐύσκοπος ἰοχέαιρα

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν,

οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα200

τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν·

ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ,

σή τ᾽ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.’

ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ γ᾽ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας

μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης.205

τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,

τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ

ἔπτατ᾽. ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·

‘μῆτερ ἐμή, τί νύ μ᾽ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,210

ὄφρα καὶ εἰν Ἀίδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε

ἀμφοτέρω κρυεροῖο τεταρπώμεσθα γόοιο;

ἦ τί μοι εἴδωλον τόδ᾽ ἀγαυὴ Περσεφόνεια

ὤτρυν᾽, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;’

ὣς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·215

‘ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν,

οὔ τί σε Περσεφόνεια Διὸς θυγάτηρ ἀπαφίσκει,

ἀλλ᾽ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν·

οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,

ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο220

δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ᾽ ὀστέα θυμός,

ψυχὴ δ᾽ ἠύτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.

ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο: ταῦτα δὲ πάντα

ἴσθ᾽, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.’

  Antikleia tells Odysseus about the situation in Ithaka. Odysseus tries and fails to embrace her.

  181  κείνη: ἑκείνη, referring to Penelope.

  181  τετληότι: "enduring," "suffering," adjectival, masculine dative singular perfect active participle >τλάω.

  182  ὀϊζυραὶ: modifying both νύκτες and ἤματα, though it agrees in gender (feminine) only with νύκτες.

  182  οἱ: “for her,” dative of interest.

  183  χεούσῃ: agrees with οἱ.

  185  νέμεται: "possesses," or "holds sway over," in the middle with active, transitive meaning (LSJ νέμω A.III).

  186  ἅς: relative pronoun. The antecedent is δαῖτας.

  186  ἐπέοικε: “it is fitting that…,” followed by an accusative infinitive construction.

  186  δικασπόλον ἄνδρ(α): "a judge," "a man who administers justice." According to Cunliffe, Autenrieth, and Brill, δικασπόλος is properly an adjective, though used substantively elsewhere, and treated by LSJ as a noun. 

  187  καλέουσι: “invite (him).” Understand Telemachus as the object.

  188  ἀγρῷ: “on the farm”; dative of place where.

  188  οἱ: dative of possession. Understand the verb εἰσίν.

  188  εὐναὶ: “as places to lie down,” “as bedding.” Predicate.

  190  χεῖμα: "winter-long," "through the winter," accusative of extent of time.

  190  ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ: understand the verb “sleep” (εὕδουσιν) in this relative clause.

  191  χροΐ: dative of place where.

  191  εἷται: 3rd singular perfect passive, > ἕννυμι. The verb means “to clothe oneself in,” with an accusative of the thing worn. In the perfect, it can be translated “wears.”

  192  ἐπὴν ἔλθῃσι: general temporal clause.

  192  ἔλθῃσι: 3rd singular aorist subjunctive, > ἔρχομαι. Although singular, it has as its subject both θέρος (summer) and ὀπώρη (late summer or harvest-time).

  192  τεθαλυῖά: "abundant," adjectival, nominative singular feminine perfect participle >θάλλω.

  193  κατὰ γουνὸν: “along the slope.”

  194  κεκλιμένων: “strewn,” "fallen" > κλίνω. The verb in the middle more commonly means "recline," and some editors emend the line to read κεκλιμένῳ, agreeing with οἱ.

  194  βεβλήαται: “are laid out,” 3rd plural perfect middle/passive, > βάλλω.

  195  φρεσὶ: “in his heart,” dative of place where (Monro 145). For the use of the plural, see Monro 171.

  196  ἐπὶ: “upon him.”

  197  ὀλόμην: “I perished,” 1st singular aorist middle, > ὀλλυμι.

  197  πότμον ἐπέσπον: “I sought out my fate,” “I brought my fate upon myself” (Middle Liddell, ἐφἐπω IV).

  198  ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα: Artemis (see line 172, which this line answers).

  199  οἷς: “with her…,” possessive adjective, dative of means.

  200  νοῦσος: Ionic form of νόσος, ἡ, “illness.” This line also answers line 172.

  200  ἥ τε: ἥ is a relative pronoun, with νοῦσος as its antecedent. The τε is untranslatable (Monro 332; Smyth 2970).

  201  τηκεδόνι στυγερῇ: dative of means.

  201  μελέων: genitive of separation (Smyth 1392), governed by the ἐξ in ἐξείλετο.

  201  ἐξείλετο: “takes away (from),” 3rd singular aorist middle, > ἐξαιρέω. Gnomic aorist (Monro 78.1; Smyth 1931).

  202  σός τε πόθος … : “longing for you …”

  203  ἀπηύρα: 3rd singular imperfect. The verb ἀπαυράω, “to deprive someone (accusative) of something (accusative),” governs both με (line 202) and θυμὸν.

  205  ἑλέειν: “to embrace,” aorist infinitive, > αἱρέω.

  206  ἐφορμήθην: “I rushed toward her,” 1st singular aorist passive, > ἐφορμάω.

  207  εἴκελον: with dative.

  208  ἔπτατ(ο):  3rd singular aorist middle, > πέτομαι.

  208  ὀξὺ: predicate nominative.

  208  γενέσκετο: “there was," "there kept being,” 3rd singular aorist middle, iterative, unaugmented, > γίγνομαι.

  210  μεμαῶτα: “being eager,” perfect participle, masculine accusative singular, > μάω.

  211  ὄφρα … τεταρπώμεσθα: purpose clause.

  211  εἰν Ἀΐδαο: ἐν δόμον Ἀΐδαο.

  211  φίλας χεῖρε…ἀμφοτέρω: duals.

  211  περὶ … βαλόντε: “putting (accusative) around each other,” dual, tmesis, > περιβάλλω.

  212  τεταρπώμεσθα: “we might have our fill of,” with genitive. Aorist middle subjunctive with reduplicated stem, > τέρπω.

  213  τί ... εἴδωλον: "some phantom," the object of ὤτρυνε.

  214  ὤτρυν(ε): aorist, > ὀτρύνω.

  214  ὄφρ᾽ … στεναχίζω: purpose clause.

  216  περὶ: “beyond,” “above,” with genitive

  217  οὔ τί: “not at all”

  218  δίκη: "custom"

  218  ὅτε … κε θάνῃσιν: general temporal clause.

  218  θάνῃσιν: 3rd singular aorist subjunctive.

  220  τὰ μέν: “but these things” (i.e., σάρκας, ὀστέα)

  221 ἐπεί κε … λίπῃ: general temporal clause. 

  222  ἠΰτ᾽: ἠΰτε is followed by a nominative.

  222  ἀποπταμένη: aorist participle, > ἀποπέτομαι.

  223  λιλαίεο: imperative, > λιλαίομαι. Understand the complementary infinitive ἰέναι.

  224  ἴσθ(ι): imperative, > οἶδα

  224  ἵνα … εἴπῃσθα: purpose clause.

  224  εἴπῃσθα: 2nd singular aorist active subjunctive, > εἶπον.

  224  τεῇ: “your”

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass 180

  πότνια –ας ἡ: mistress, queen

  λίαν: a great deal, extremely; excessively, too much

  τλάω τλήσομαι ἔτλην τέτληκα –––– ––––: to tolerate, endure, resist; to dare; to have the courage (+ infin.); (part.) τετληώς

  μέγαρον –ου τό: a large room, hall, feast-hall

  ὀιζυρός –ά –όν: woeful, pitiable, miserable

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  φθί(ν)ω φθίσω έφθίκα ––– έφθιμαι έφθίμην: to decay, wane, dwindle

  ἦμαρ –ατος τό: day

  δάκρυον –ου τό: a tear

  χέω χέω ἔχεα or ἔχευα κέχυκα κέχυμαι ἐχύθην: to pour, shed

  πω: up to this time, yet

  γέρας –ως τό: prize, privilege, sovereignty

  ἕκηλος –ον: at rest, at one's ease

  Τηλέμαχος –ου ὁ: Telemachus, the son of Odysseus and Penelope 185

  τέμενος –ους τό: sacred precinct

  νέμω νεμῶ ἔνειμα νενέμηκα νενέμημαι ἐνεμήθην: to distribute, assign, give out; to pasture or tend flocks; (mid.) to possess, enjoy, inhabit, feed upon, manage

  δαίς δαιτός ἡ: feast, banquet, meal

  ἔισος –η –ον: alike, equal

  δαίνυμι δαίσω ἔδαισα: (act.) to give a banquet, distribute (food); (mid.) to share a meal; to feast (on), eat (+ acc.)

  ἐπέοικε: to be like, to suit, to be fitting (+ infin.)

  δικασπόλος –ου ὁ: one who administers law, a judge

  ἀλεγύνω – – – – –: to furnish, prepare; to partake of

  αὐτόθι: on the spot, right there

  μίμνω ––– ––– ––– ––– –––: to remain, wait

  ἀγρός –οῦ ὁ: field, arable land

  πόλινδε: into or to the city

  κατέρχομαι κατελεύσομαι/κάτειμι κατῆλθον κατελήλυθα ––– –––: to go down, descend; to go towards the shore

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  εὐνή εὐνῆς ἡ: pallet, bed, den; (pl.) stones (to anchor a ship), anchors

  δέμνιον –ου τό: bed

  χλαῖνα –ης ἡ: cloak, mantle

  ῥῆγος –ους τό: a rug, blanket

  σιγαλόεις –εσσα –εν: glossy, glittering, shining, splendid

  χεῖμα –ατος τό: winter-weather, cold, frost 190

  εὕδω εὑδήσω εὕδησα: sleep, lie down to sleep

  ὅθι: where

  δμώς –ωός ὁ: an enslaved person, especially one taken in war

  κόνις –ιος/–εως ἡ: ashes

  ἄγχι: near

  χρώς χρωτός ὁ: the surface of the body, the skin

  εἷμα –ατος τό: clothing

  ἕννυμι ἕσσω ἕσσα: clothe, put on clothing

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ἐπήν = ἐπεὶ ἄν: when, after

  θέρος –ους τό: summer

  θάλλω θαλλήσω ἔθηλα τέθηλα ––– –––: to bloom, abound, to be luxuriant

  ὀπώρα –ας ἡ: late summer, early autumn

  πάντῃ: every way, on every side

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  γουνός –οῦ ὁ: a hill

  ἀλωή –ῆς ἡ: a threshing-floor

  οἰνόπεδος –ον: with soil fit to produce wine, wine-producing

  φύλλον –ου τό: a leaf

  κλίνω κλινῶ ἔκλινα κέκλικα κέκλιμαι ἐκλίνην/ἐκλίθην: bend

  χθαμαλός –ή –όν: near the ground, low, flat

  εὐνή εὐνῆς ἡ: pallet, bed, den; (pl.) stones (to anchor a ship), anchors

  ἀχεύω (or ἀχέω), aor. 2 ἤκαχε, pf. pass. ἀκάχημαι: to be afflicted, be grieved 195

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  πένθος –ους τό: grief, sadness, sorrow

  ἀέξω ἀεξήσω ἠέξησα ἠέξηκα ἠέξημαι ἀεξήθην: to increase, enlarge, foster, strengthen

  νόστος –ου ὁ: return (home)

  ποθέω ποθήσω ἐπόθησα πεπὀθηκα πεπόθημαι ἐποθήθην: to desire, to miss

  γῆρας –ως τό: old age

  ἱκάνω ––– ––– ––– ––– –––: to come to, arrive at, reach

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  πότμος –ου ὁ: that which befalls one, one's lot, destiny; death

  ἐφέπω ἐφέψω ἔπεσπον ––– ––– –––: to follow, pursue; to frequent, go often to, range over

  μέγαρον –ου τό: a large room, hall, feast-hall

  εὔσκοπος –ον: sharp-seeing, keen-sighted, watchful

  ἰοχέαιρα –ας ἡ: arrow-pourer, shooter of arrows

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  ἀγανός –ή –όν: mild, gentle, kindly

  βέλος –ους τό: arrow

  ἐποίχομαι ἐποιχήσομαι ἐπῴχημαι: to go towards, approach; to ply (the loom)

  καταφένω ––– κατέπεφνον: to kill, slay

  ἐπέρχομαι ἔπειμι ἐπῆλθον ἐπελήλυθα ––– –––: to approach, arrive; to encounter, come up against, attack 200

  τηκεδών –όνος ἡ: a melting away: a wasting away, consumption, decline

  στυγερός –ά –όν: hated, abominated, loathed; chilling

  μέλος –ους τό: a limb

  ἐξαιρέω ἐξαιρήσω ἐξεῖλον ἐξῄρηκα ἐξῄρημαι ἐξῃρέθην: to take out, choose, deliver; to set aside for (+ dat.)

  πόθος –ου ὁ: a longing, yearning, fond desire

  μῆδος –ους τό: counsels, plans, arts, schemes

  φαίδιμος –ον: shining

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  ἀγανοφροσύνη –ης ἡ: gentleness, kindliness

  μελιηδής –ές: honey-sweet

  ἀπαυράω ἀπουρήσω ἀπαύρησα: to take away

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  μερμηρίζω μερμηρίξω ἐμερμήριξα: to ponder, wonder, stress over, debate, have it in mind

  καταθνῄσκω καταθανοῦμαι κατέθανον κατατέθνηκα ––– –––: to die 205

  τρίς: thrice

  ἐφορμάω ἐφορμήσω ἐφώρμησα ἐφώρμηκα ἐφώρμημαι ἐφωρμήθην: to stir up, rouse against; to be eager, desire

  ἄνωγα (pf. as pres.), ἠνώγεα (plupf. as impf.): to command, invite, exhort

  τρίς: thrice

  σκιά –ᾶς ἡ: a shadow

  εἴκελος –η –ον: like

  ὄνειρος –ου ὁ or ὄνειρον –ου τό: a dream

  πέτομαι πετήσομαι ἐπτόμην πέπτηκα πέπτημαι ἐπετάσθην: to fly

  ἄχος –ους τό: anguish, distress

  κηρόθι: in the heart, with all the heart, heartily

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην: to make a sound, speak

  πτερόεις πτερόεσσα πτερόεν: winged

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην: to speak to, address, accost

  μίμνω ––– ––– ––– ––– –––: to remain, wait 210

  μάω – – – – –: be eager, press on

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  ᾍδης –ου ὁ: Hades

  κρυερός –ά –όν: icy, chilling

  τέρπω τέρψω ἔτερψα ––– ––– ἐτάρφθην/ἐτέρφθην: to delight; (mid./pass.) to have one's full of

  γόος –ου ὁ: wailing, lamentation

  εἴδωλον –ου τό: an image, a phantom

  ἀγαυός –ή –όν: illustrious, noble

  Περσεφόνη –ης ἡ: Persephone, Proserpine

  ὀτρύνω ὀτρυνῶ ὤτρυνα ––– ––– –––: to urge on

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long

  ὀδύρομαι ὀδυροῦμαι ὠδυράμην ––– ––– κατωδύρθην/ὠδύρθην: grieve

  στεναχίζω – – – – –: to sigh, groan, wail

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass 215

  πότνια –ας ἡ: mistress, queen

  κάμμορος –ον: ill-fated

  φώς φωτός ὁ: man

  Περσεφόνη –ης ἡ: Persephone, Proserpine

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  ἀπαφίσκω ἀπαφήσω ἤπαφον: cheat, beguile

  βροτός –οῦ ὁ: mortal

  σάρξ σαρκός ἡ: flesh

  ὀστέον –ου τό: a bone

  ἴς ἰνός ἡ: strength, force; sinew, tendon

  κρατερός –ά –όν: strong, powerful, mighty 220

  μένος –ους τό: might

  αἴθω ––– ––– ––– ––– –––: to light up, kindle

  δαμνάω/δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημαι ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  λευκός –ή –όν: white; light, bright

  ὀστέον –ου τό: a bone

  ἠΰτε: as, like as

  ὄνειρος –ου ὁ or ὄνειρον –ου τό: a dream

  ἀποπέτομαι ἀποπτήσομαι ἀποπεπόταμαι/ἀποπεπότημαι ἀπεπετάσθην: to fly off

  ποτάομαι ποτήσομαι πεπότημαι ἐποτήθην: to fly about

  φόωσδε: to the light, to the light of day

  λιλαίομαι – – – – –: to desire, to miss; to long for (+ gen. or infin.)

  μετόπισθε: behind, in back of; afterwards; toward the west

  τεός –ή –όν: = σός, 'your'

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 9-12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 20122. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xi-180-224