τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·

"ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ᾽ ἐίσκομεν εἰσορόωντες,

ἠπεροπῆά τ᾽ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς

βόσκει γαῖα μέλαινα πολυσπερέας ἀνθρώπους,365

ψεύδεά τ᾽ ἀρτύνοντας ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο·

σοὶ δ᾽ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί.

μῦθον δ᾽ ὡς ὅτ᾽ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,

πάντων τ᾽ Ἀργείων σέο τ᾽ αὐτοῦ κήδεα λυγρά.

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,370

εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ᾽ αὐτῷ

Ἴλιον εἰς ἅμ᾽ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον.

νὺξ δ᾽ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος· οὐδέ πω ὥρη

εὕδειν ἐν μεγάρῳ, σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.

καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ375

τλαίης ἐν μεγάρῳ τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι."

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς:

" Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,

ὥρη μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου·

εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε380

τούτων σοι φθονέοιμι καὶ οἰκτρότερ᾽ ἄλλ᾽ ἀγορεύειν,

κήδε᾽ ἐμῶν ἑτάρων, οἳ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο,

οἳ Τρώων μὲν ὑπεξέφυγον στονόεσσαν ἀυτήν,

ἐν νόστῳ δ᾽ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός.

αὐτὰρ ἐπεὶ ψυχὰς μὲν ἀπεσκέδασ᾽ ἄλλυδις ἄλλῃ385

ἁγνὴ Περσεφόνεια γυναικῶν θηλυτεράων,

ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο

ἀχνυμένη· περὶ δ᾽ ἄλλαι ἀγηγέραθ᾽, ὅσσοι ἅμ᾽ αὐτῷ

οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.

ἔγνω δ᾽ αἶψ᾽ ἔμ᾽ ἐκεῖνος, ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν·390

κλαῖε δ᾽ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,

πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας, ὀρέξασθαι μενεαίνων·

ἀλλ᾽ οὐ γάρ οἱ ἔτ᾽ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδέ τι κῖκυς,

οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι.

τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ,395

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·

‘ Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,

τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;

ἦε σέ γ᾽ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν

ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀυτμήν;400

ἦέ σ᾽ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου

βοῦς περιταμνόμενον ἠδ᾽ οἰῶν πώεα καλά,

ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενον ἠδὲ γυναικῶν;’

  Alcinous asks Odysseus about the Greek warriors who died at Troy. Odysseus resumes his story and tells about his meeting with Agamemnon.

  Persephone scatters the ψύχαι of famous women, making way for the ghost of Agamemnon. (We will use proper names or personal pronouns for the Greek ψυχή in this section, to avoid the tedious “ghost of” formulation, though as we will see, the difference between their insubstantial existence and life in the world of mortals is an important theme in the underworld episode.) After he drinks the blood, Agamemnon tries to embrace Odysseus:

  read full essay

  κλαῖε δ᾽ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων, 
  πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας, ὀρέξασθαι μενεαίνων: 
  ἀλλ᾽ οὐ γάρ οἱ ἔτ᾽ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδέ τι κῖκυς, 
  οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι.

  He fell into shrill weeping, pouring down tears, 
  and stretched out his hands, longing to embrace me, 
  but there was no strength in them, nor any juice left 
  like there was before in his flexible limbs.

  Odyssey 11.391–94

   

  The great commander has been reduced to feeble inconsequence, another of the twittering horde of dead souls. Odysseus now arrives at the crucial set of encounters at the heart of his katabasis, as he confronts what remains of his former comrades at Troy. We have seen that this trip to the underworld departs in some ways from the tragic model for such an adventure. As Odysseus learns the fates of Agamemnon, Achilles, and Ajax, we see his character measured against those of his fellow warriors, an occasion to reflect on the unusual nature of his heroism.

  Agamemnon is surrounded by the ghosts of his henchmen, all of whom died with him. Overcome by sadness, Odysseus asks his friend how he died. Was it on the sea, braving a storm, or during a raid on another’s property, cattle, sheep, or women? No, he was slaughtered at the dinner table, undone by the treachery of a woman and her illicit lover—an ignominious end for a hero, especially in a poem that celebrates the virtues of proper hospitality. The poet forges a link to the catalogue of heroines, and beyond that, the adventures in Books 9 and 10: In the moment of their death, Agamemnon’s men become “pigs with white tusks” (413) like the captives in Circe’s house; the banquet drenched in blood recalls the gruesome meals of Polyphemus. Given the prominence of stories about dangerous wives in particular, the import for Odysseus is clear enough: Beware the wife you’ve left alone at home. She may betray you.

  Agamemnon’s description of his last moments offers fleeting echoes of the Iliad, with bodies strewn all over the ground and warriors facing imminent death. We hear the last pitiful cry of Cassandra, whose laments herald the return of Priam with Hector’s corpse in the earlier poem:

  κώκυσέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ: 
  ὄψεσθε Τρῶες καὶ Τρῳάδες Ἕκτορ᾽ ἰόντες, 
  εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι 
  χαίρετ᾽, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ᾽ ἦν παντί τε δήμῳ.

  She shrieked in sorrow then and cried out to the whole city: 
  “Come and see Hector, you Trojan men and women, 
  if ever you rejoiced at his return alive from battle, 
  since he was a great delight to the city and all the people.”

  Iliad 24.702–5

  In the Iliad, Cassandra’s voice summons the Trojans to the city walls, to honor communally the last journey of their great defender. Here her last cries echo through the halls of Agamemnon’s palace as she falls on his body, a grim, private moment, marking the king’s helplessness before his treacherous wife. From this pitiful tableau, Clytemnestra turns coldly away, denying her husband what heroes crave most, to be seen by others. In our last image of him alive, Agamemnon pounds the ground in frustration (perhaps a plea to the gods of the Underworld for vengeance: cf. Il. 9.568). After he dies, Clytemnestra withholds one last service to the dead, leaving the corpse with a gaping mouth and open, staring eyes.

  The Iliadic tone of Agamemnon’s last moments increases the pathetic nature of his final moments. In a battle narrative, this might be a poignant conclusion to a heroic life. The Odyssey’s perspective marks his death not as noble but as a sign of failure, to control the potentially insidious power of a woman. Odysseus’s response to Agamemnon brings the king’s bitter memories into line with the overarching themes of the poem:

  ‘ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς 
  ἐκπάγλως ἤχθηρε γυναικείας διὰ βουλὰς 
  ἐξ ἀρχῆς: Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ᾽ εἵνεκα πολλοί, 
  σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόθ᾽ ἐόντι.’

  “Oh for shame, that from the beginning Zeus of the wide gaze 
  has been terribly hateful to the family of Atreus through women’s schemes; 
  many of us have been destroyed because of Helen, 
  and Clytemnestra wove treachery for you when you were far away.”

  Odyssey 11.436–39

  We return to the origin of all the pain and death at Troy and afterward, the treachery of Helen. Zeus must hate the family of Atreus, whose generations he chooses to punish through womanly scheming. The two sisters, Helen and Clytemnestra, fall into place beside Calypso, Nausicaa, Circe, Scylla, Charybdis, the Sirens. The implications of these parallels are clear enough. The return of right order in Ithaka (itself a microcosm of the larger patriarchal order of the universe) depends on Odysseus regaining his status as king, husband, father, and son. To do so, he must survive all the challenges thrown in his way, many of which feature feminine trickery in one form or another. We have said that the katabasis brings a hero face to face with fundamental truths about himself and the larger universe. Odysseus has arrived.

   

  Further Reading

  Dimock, G. 1989. The Unity of the Odyssey, 156–161. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

  Morrison, J. 2003. A Companion to Homer’s Odyssey, 107–109. Westport, CT: Greenwood Press.

  Reinhardt, K. 1942. “The Adventures in the Odyssey.” In Schein, S. 1996. Reading the Odyssey. Princeton: Princeton University Press, 118–121.

  Van Nortwick, T. 2008. Imagining Men: Ideals of Masculinity in Ancient Greek Culture, 32. Westport, CT: Praeger Publishers.

   

  363  τὸ μὲν οὔ τί σ᾽ ἐΐσκομεν … ἔμεν: “we don’t suppose this at all, that you are….” indirect discourse with accusative and infinitive.

  365  οἷά τε: “even as,” “after the manner in which.”

  366  ὅθεν: “from a source which.”

  366  κε … ἴδοιτο: potential optative.

  367  σοὶ δ᾽ ἔπι: “(there is) upon you,” “you have.” Anastrophe.

  367  μορφὴ: “grace.”

  367  ἔνι δὲ: “and in you (there is).”

  368  ὡς ὅτ᾽ ἀοιδὸς: “as when a bard (speaks).”

  369  κήδεα: in apposition to μῦθον.

  371  εἰ … ἴδες: “whether you saw….” indirect question.

  371  ἴδες: 2nd sing. aor. > ὁράω.

  371  τοι ἅμ᾽ αὐτῷ: “along with you.”

  372  αὐτοῦ: “there.”

  372  ἐπέσπον: 3rd pl. aor. > ἐφέπω.

  373 οὐδέ … εὕδειν: answering lines 11.330–31.

  375  κεν … ἀνασχοίμην: “I could hold out.” Potential optative > ἀνέχω.

  375  ὅτε … τλαίης: “as long as you take it upon yourself to….” General temporal clause with optative (Smyth 2403).

  379  ὥρη: “there is time for,” with genitive (LSJ ὥρα B2).

  379  πολέων: = πολλῶν

  380  εἰ … λιλαίεαι, οὐκ ἂν … φθονέοιμι: “if you long to …, I would not hesitate to….” Mixed conditional (εἰ + pres., ἂν + opt.).

  380  ἀκουέμεναί: pres. act. infin. > ἀκούω, complementary infinitive with λιλαίεαι.

  381  τούτων: genitive of comparison with οἰκτρότερ(α).

  381  ἄλλ᾽: “other things.”

  381  ἀγορεύειν: complementary infinitive with φθονέοιμι.

  382  μετόπισθεν: “later.”

  384  ἰότητι: dative of cause, or instrumental dative (Monro 144).

  385  ἄλλυδις ἄλλῃ: “here and there.”

  386  γυναικῶν θηλυτεράων: "the very feminine women,” modifying ψυχὰς in 385 (on the use of the comparative as an intensifier, see Smyth 1067).

  387  ἦλθε δ᾽ ἐπὶ: “came up,” “approached.”

  388  περὶ: “around,” adverbial.

  388  ἄλλαι: i.e, ἄλλαι ψυχαί.

  388  ἀγηγέραθ᾽: 3rd pl. plupf. mid./pass. > ἀγείρω.

  389  οἴκῳ ἐν: ἐν οἴκῳ.

  389  θάνον: = ἔθανον, unaugmented 3rd pl. aor.

  390  πίεν: = ἔπιεν, unaugmented 3rd sing. aor. > πίνω.

  391  κλαῖε: = ἔκλαιε, unaugmented 3rd sing. impf.

  391  λιγέως: “aloud.”

  391  κατὰ: “down,” adverbial, or tmesis > κατείβω, “to let flow down.”

  392  πιτνὰς: aor. ptc. nom. sing. > πίτνημι.

  392  ὀρέξεσθαι: understand με as the object.

  393  οὐ … ἔτ᾽: οὐκέτι, “no longer.”

  393  ἔμπεδος: “unimpaired.”

  394  οἵη περ: “such as.”

  394  ἔσκεν: “used to be,” iterative impf. > εἰμί.

  394  ἐνὶ: ἐν.

  395  τὸν: “him,” direct object of ἰδὼν.

  395  δάκρυσα: = ἐδάκρυσα, unaugmented 1st sing. aor.

  395  θυμῷ: “in my heart,” dative of place where (locative dative).

  399  ἠέ … ἦέ … ἠὲ …: “did you … or ….” Introducing direct alternative questions (Smyth 2661).

  399  νήεσσι: dat. pl. > νῆυς (ναῦς).

  402  περιταμνόμενον: “while raiding….” Agreeing with σε in 401. pres. ptc. mid. > περιτέμνω, “to cut off (and round up).”

  403  πτόλιος: gen. sing. > πόλις.

  αὖτε: in turn, moreover, still, again, on the other hand

  Ἀλκίνοος –ου ὁ: Alcinous, king of the Phaeacians in Scheria, a grandson of Poseidon

  ἀπαμείβομαι ἀπαμείψομαι ἀπημειψάμην ἀπημείφθην: to reply, answer

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην: to make a sound, speak

  Ὀδυσσεύς –έως ὁ: Odysseus, king of Ithaca, hero of the Odyssey

  ἐΐσκω – – – – –: to make like; to reckon similar, liken, compare

  εἰσοράω εἰσόψομαι εἰσεῖδον εἰσεόρακα/εἰσεώρακα/εἰσόπωπα εἰσεόραμαι/εἰσεώραμαι/εἰσῶμμαι εἰσώφθην: to look into, look upon, view, behold

  ἠπεροπεύς –έως or ἠπεροπευτής –οῦ ὁ: a cheat, deceiver

  ἐπίκλοπος –ον: thievish, wily

  βόσκω βοσκήσω ἐβόσκησα βεβόσκηκα βεβόσκημαι ἐβοσκήθην: (act.) to feed; (mid.) to feed oneself; (trans.) to feed someone 365

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  μέλας μέλαινα μέλαν: black, dark, obscure

  πολυσπερής –ές: wide-spread

  ψεῦδος –ους τό: falsehood, lie

  ἀρτύνω ἀρτυνῶ ἤρτυνα – – ἀρτύνθην: to arrange, prepare, devise

  μορφή –ῆς ἡ: form, shape, beauty

  φρήν φρενός ἡ: diaphragm; heart, mind, wits

  ἐσθλός –ή –όν: good

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  ἀοιδός –οῦ ὁ: a singer, minstrel, bard

  ἐπισταμένως: skillfully

  καταλέγω καταλέξω κατέλεξα κατείλοχα κατείλεγμαι κατελέχθην: to recount, tell at length and in order; (mid.) καταλέχομαι to lie down

  Ἀργεῖος –η –ον: Argive, of or from Argos (Greece)

  κῆδος –ους τό: care, thought (for others); anxiety, worry, pain, grief

  λυγρός –ά –όν: sad, mournful, miserable

  ἄγε: come! come on! well! 370

  ἀτρεκής –ές: real, genuine, exact

  καταλέγω καταλέξω κατέλεξα κατείλοχα κατείλεγμαι κατελέχθην: to recount, tell at length and in order; (mid.) καταλέχομαι to lie down

  ἀντίθεος –η –ον: godlike

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  Ἴλιος –ου ἡ: Troy, Ilion

  αὐτοῦ: at the very place, here, there

  πότμος –ου ὁ: that which befalls one, one's lot, destiny; death

  ἐφέπω ἐφέψω ἔπεσπον ––– ––– –––: to follow, pursue; to frequent, go often to, range over

  ἀθέσφατος –ον: beyond even a god's power to express; ineffable, aweful; too much

  πω: up to this time, yet

  ὥρα –ας ἡ: time, season, climate

  εὕδω εὑδήσω εὕδησα: sleep, lie down to sleep

  μέγαρον –ου τό: a large room, hall, feast-hall

  θέσκελος –ον: marvelous, wondrous

  ἠώς ἠοῦς ἡ: dawn; Dawn 375

  δῖος –α –ον: divine, godlike, shining

  ἀνέχω ἀνέξω (or ἀνσχήσω) ἀνέσχον ἀνέσχηκα ––– –––: raise up

  τλάω τλήσομαι ἔτλην τέτληκα –––– ––––: to tolerate, endure, resist; to dare; to have the courage (+ infin.); (part.) τετληώς

  μέγαρον –ου τό: a large room, hall, feast-hall

  κῆδος –ους τό: care, thought (for others); anxiety, worry, pain, grief

  μυθέομαι μυθήσομαι μεμύθημαι ἐμυθήθην: speak or talk of, describe, explain, relate

  ἀπαμείβομαι ἀπαμείψομαι ἀπημειψάμην ἀπημείφθην: to reply, answer

  πρόσφημι πρόσφησω προσέφησα: to speak to, address

  πολύμητις –ιος: very wise, very cunning

  Ἀλκίνοος –ου ὁ: Alcinous, king of the Phaeacians in Scheria, a grandson of Poseidon

  κρείων fem. -ουσα: commanding, kingly; (as subst.) ruler

  ἀριδείκετος –ον: conspicuous, renowned; notable, illustrious, famous

  ὥρα –ας ἡ: time, season, climate

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  ὥρα –ας ἡ: time, season, climate

  ὕπνος –ου ὁ: sleep

  λιλαίομαι – – – – –: to desire, to miss; to long for (+ gen. or infin.) 380

  φθονέω φθονήσω ἐφθόνησα ––– ἐφθόνημαι ἐφθονήθην: to begrudge; to be reluctant (+ infin.)

  οἰκτρός –ά –όν: pitiable, in piteous plight

  ἀγορεύω ἀγορεύσω ἠγόρευσα ἠγόρευκα ἠγόρευμαι ἠγορεύθην: to speak, say

  κῆδος –ους τό: care, thought (for others); anxiety, worry, pain, grief

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  μετόπισθε: behind, in back of; afterwards; toward the west

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  Τρώς Τρωός ὁ: Trojan

  ὑπεκφεύγω ὑπεκφεύξομαι ὑπεκέφυγον ὑπεκπέφευγα ––– –––: to escape

  στονόεις –εσσα –εν: doleful, mournful, baleful

  ἀϋτή –ῆς ἡ: to cry

  νόστος –ου ὁ: return (home)

  ἰότης –ητος ἡ: will, desire

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 385

  ἀποσκεδάννυμι ἀποσκεδῶ ἀπεσκέδασα ––– ἀπεσκέδασμαι ἀπεσκεδάσθην: to scatter abroad, disperse

  ἄλλυδις: elsewhere, here and there, in another direction

  ἄλλῃ: in another place, elsewhere

  ἁγνός –ή –όν: holy

  Περσεφόνη –ης ἡ: Persephone, Proserpine

  θῆλυς θήλεια θῆλυ: female, feminine, soft

  Ἀγαμέμνων –ονος ὁ: Agamemnon

  Ἀτρείδης –ου ὁ: son of Atreus

  ἄχομαι and ἄχνυμαι: to afflict, sadden, trouble, grieve

  ἀγείρω ἀγερῶ ἤγειρα ἀγήγερμαι ἠγέρθην: gather, collect

  Αἴγισθος –ου ὁ: Aegisthus, son of Thyestes, and cousin of Agamemnon

  πότμος –ου ὁ: that which befalls one, one's lot, destiny; death

  ἐφέπω ἐφέψω ἔπεσπον ––– ––– –––: to follow, pursue; to frequent, go often to, range over

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly 390

  κελαινός –ή –όν: black, dark, murky

  κλαίω/κλάω κλαύσομαι/κλαήσω ἔκλαυσα ––– κέκλαυμαι/κέκλαυσμαι ἐκλαύσθην: weep, cry

  λιγύς –εῖα –ύ: sharp-sounding, shrill, loud, clear

  θαλερός –ά –όν: blooming, fresh

  δάκρυον –ου τό: a tear

  εἴβω ––– ––– ––– ––– –––: to drop, let fall in drops

  πίτνημι/πεταννύω/πετάννυμι πετῶ ἐπέτασα πεπέτακα πέπταμαι ἐπετάσθην: to spread out

  ὀρέγω ὀρέξω ὤρεξα – ὀρώρεγμαι/ὤρεγμαι ὠρέχθην: to reach, stretch, stretch out

  μενεαίνω – – – – –: to desire earnestly

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  ἴς ἰνός ἡ: strength, force; sinew, tendon

  ἔμπεδος –ον: firm-set, steadfast, constant, unchanged; (in neuter as adverb) firmly, steadily

  κῖκυς –υος ἡ: strength, vigor

  πάρος: before, formerly

  γναμπτός –ή –όν: curved, bent

  μέλος –ους τό: a limb

  δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι –––: cry 395

  ἐλεέω ἐλεήσω ἠλέησα – ἠλέημαι ἠλεήθην: have pity on, show mercy to

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  φωνέω φωνήσω ἐφώνησα πεφώνηκα πεφώνημαι ἐφωνήθην: to make a sound, speak

  πτερόεις πτερόεσσα πτερόεν: winged

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην: to speak to, address, accost

  Ἀτρείδης –ου ὁ: son of Atreus

  κύδιστος –η –ον: most glorious, most honored, noblest

  ἄναξ –ακτος ὁ: ruler, lord

  Ἀγαμέμνων –ονος ὁ: Agamemnon

  κήρ κηρός ἡ: doom, death, fate

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  τανηλεγής –ές: long-lamented

  Ποσειδῶν (or Ποσειδάων) –ῶνος ὁ: Poseidon

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  ὄρνυμι ὄρσω ὦρσα ὄρωρα ὀρώρεμαι –––: to stir up, move; (mid.) to rise, get up 400

  ἀργαλέος –α –ον: hard to endure or deal with, difficult

  ἄνεμος –ου ὁ: wind

  ἀμέγαρτος –ον: unenviable

  ἀϋτμή –ῆς ἡ: breath, puff, air, gust

  ἀνάρσιος –ον: unfriendly, hostile

  δηλέομαι δηλήσομαι ἐδηλησάμην δεδήλημαι: to hurt, harm

  χέρσος –ου ἡ: dry land, land

  περιτέμνω περιτεμῶ περιέτεμον περιτέτμηκα περιτέτμημαι περιετμήθην: to surround and cut off cattle in order to make booty of them

  ἠδέ: and

  ὄϊς ὄϊος ὁ/ἡ: sheep

  πῶυ –ους τό: a flock

  ἠδέ: and

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xi-361-403