11.538-567

"ὣς ἐφάμην, ψυχὴ δὲ ποδώκεος Αἰακίδαο

φοίτα μακρὰ βιβᾶσα κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,

γηθοσύνη ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.540

αἱ δ᾽ ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων κατατεθνηώτων

ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε᾽ ἑκάστη.

οἴη δ᾽ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο

νόσφιν ἀφεστήκει, κεχολωμένη εἵνεκα νίκης,

τήν μιν ἐγὼ νίκησα δικαζόμενος παρὰ νηυσὶ545

τεύχεσιν ἀμφ᾽ Ἀχιλῆος· ἔθηκε δὲ πότνια μήτηρ.

παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη.

ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀέθλῳ·

τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ᾽ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν,

Αἴανθ᾽, ὃς πέρι μὲν εἶδος, πέρι δ᾽ ἔργα τέτυκτο550

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.

τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν·

‘Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες

οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων

οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι,555

τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ᾽ Ἀχαιοὶ

ἶσον Ἀχιλλῆος κεφαλῇ Πηληϊάδαο

ἀχνύμεθα φθιμένοιο διαμπερές· οὐδέ τις ἄλλος

αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς Δαναῶν στρατὸν αἰχμητάων

ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ᾽ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.560

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν᾽ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς

ἡμέτερον: δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.’

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλας

ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεθνηώτων.

ἔνθα χ᾽ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·565

ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι

τῶν ἄλλων ψυχὰς ἰδέειν κατατεθνηώτων.

  Odysseus sees the ghost of Ajax and tries to speak with him. Ajax refuses.

  Achilles recedes into the distance, taking “big strides” (539) and rejoicing in the good news about his son. It is hard not to hear a poignant undertone in these verses. The great warrior marches across the asphodel, a denatured ghost of his former self but clinging to the reflected glory of his son. His ψυχή and Agamemnon’s will reappear briefly in Book 24, conversing in the underworld. Their exchange adds nothing to what we learn about their characters here, though Agamemnon does give an elaborate description of Achilles’s funeral at Troy (Od. 24.24–97).

  read full essay

  Ajax is the last of the major Homeric heroes whose ghost Odysseus meets. He is always a vivid presence in Homeric epic, physically imposing, brutally effective on the battlefield. When he, Odysseus, and Phoenix are sent to persuade Achilles to return to the battle in Book 9 of the Iliad, he dismisses Achilles’ attempts at self-justification:

  "διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ 
  ἴομεν: οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ 
  τῇδέ γ᾽ ὁδῷ κρανέεσθαι: ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα 
  χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα 
  οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτάρ Ἀχιλλεὺς 
  ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν 
  σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων 
  τῆς ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων 
  νηλής:"

  "Zeus-born son of Laertes, resourceful Odysseus, 
  let us go. For I think nothing will be accomplished 
  with words on this mission. We should go back quickly 
  and tell the Greeks this story, though it is not good. 
  They sit there now, waiting. But Achilles 
  has made savage the great-hearted spirit in his chest, 
  unyielding. Nor does he care for the love of his companions 
  wherein we honored him above all others by the ships, 
  pitiless."

  Iliad 9.624–32

  Coming after Odysseus’s and Phoenix’s carefully calculated appeals to Achilles’ need for personal honor, Ajax is characteristically blunt. What finally matters to him is not whether Achilles is right in holding out for a suitable apology from Agamemnon, but whether he cares enough about his friends, who are dying in his absence. Ajax is unique among all the heroes in the Iliad for his unlikely combination of stubborn independence and self-sacrificing devotion to his companions. Patroclus also epitomizes the need for human connection amid the rampant self-regard of the Iliad’s warriors, but exists for the most part in the shadow of Achilles. Ajax defers to no one.

  The origins of Ajax’s implacable hatred of Odysseus lie in a story that seems to have circulated before the composition of the Odyssey, about the contest arranged by Achilles’s mother Thetis to decide which hero will inherit the arms of Achilles after his death. No details of the contest survive, except that it was not a trial of physical strength but perhaps one involving some of Odysseus’s famous eloquence. We only know that Odysseus was chosen over Ajax, who committed suicide in shame over his failure. His proud isolation continues even death:

  οἴη δ᾽ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο 
  νόσφιν ἀφεστήκει,

  The ghost of Ajax, son of Telamon 
  stood apart, alone.

  Odyssey 11.543–44

  The adjective οἶος, οἴη, “alone,” carries significance beyond its denotative meaning in Homeric epic, especially in the first position in the verse. For all their proud independence, characters in Homer are not often alone. For male heroes, one sign that they are in their customary status is the phrase οὐκ οῖος, as when Achilles finally acts to end his isolation from his fellow warriors and return the body of Hector to Priam:

  οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο 
  ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος;

  Not alone, but his two henchmen followed him, 
  the hero Automedon and Alkimos;

  Iliad 24.573-74

  For a woman, the corresponding phrase, οὐκ οἴη, appears when she is accompanied in public by her maids, signifying an appropriate modesty, as when Penelope descends the stairs to face the suitors (Od. 18.207). When the adjective appears without οὐκ, its meaning can be emphatic, Nausicaa is οἴη—and thus potentially vulnerable—when she faces Odysseus after he emerges nearly naked from behind the bushes (Od. 6.139); Poseidon is the only god who is angry at Odysseus (Od.1.79).

  Ajax, unlike Achilles, does not change in the underworld, but remains just as he is in the Iliad, unbendingly alone. Odysseus is ready to put aside their quarrel, eager to talk, but Ajax cannot let go of his anger. Like Agamemnon and Achilles, Ajax models for Odysseus traits that he must avoid. He continues to be isolated because he cannot control his emotions, in particular, his anger. As we have seen, self-control at all costs is the key to success for Odysseus, if he is to make it home. We might add one other aspect of Ajax’s character, which is prominent in the Book 9 of the Iliad: considering the welfare of his comrades a prominent part of his calculations when making crucial choices. The ever-thinning ranks of Odysseus’ crew suggest a different calculation for him. As Ajax strides away, Odysseus makes his choice:

  "ἔνθα χ᾽ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν: 
  ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι 
  τῶν ἄλλων ψυχὰς ἰδέειν κατατεθνηώτων."

  "All the same, he might then have spoken to me in his anger, 
  and I to him; but the heart in my chest wished 
  to see the souls of other dead men."

  Odyssey 11.565–67

  If, Odysseus seems to be saying, I cared a little bit more about Ajax, we might have overcome the anger. But curiosity, the desire to seek out knowledge, trumps the need to preserve his connection to a former companion.

   

  Further Reading

  Nagler, M. 1974. Spontaneity and Tradition: The Oral Art of Homer, 97–111. Berkeley and Los Angeles: The University of California Press.

  Van Nortwick, T. 2008. Imagining Men: Ideals of Masculinity in Ancient Greek Culture, 77–79. Westport, CT: Praeger Publishers.

   

  539  φοίτα: = ἐφοίτᾱ, unaugmented impf.

  539  μακρὰ: “long (strides),” internal accusative (Smyth 1573).

  540  : “because…” (Smyth 2240a).

  542  κήδε(α): “cares,” “those who were dear to them in the world above” (Cunliffe).

  544  νόσφιν ἀφεστήκει: “stood apart,” “remained aloof.”

  545  την … νίκησα: “which I gained over….” The antecedent of the relative pronoun is νίκης, making the pronoun function as a cognate accusative.

  546  τεύχεσιν ἀμφ᾽: “concerning the armor…,” anastrophe.

  546  ἔθηκε: “set it up as a prize,” > τίθημι.

  546  μήτηρ: i.e., Thetis, the mother of Achilles.

  548  ὡς … μὴ ὄφελον: “how I wish I hadn’t …,” ὄφελον with infinitive expressing an unattainable wish (Smyth 1781).

  549  ἕνεκ᾽ αὐτῶν: “for the sake of these things” (i.e., the armor).

  549  κατέσχεν: “covered.”

  550  περὶ: “superior to,” with genitive (τῶν ἄλλων Δαναῶν).

  550  εἶδος … ἔργα: accusatives of respect.

  550  μετ(ά): “after,” “second only to.”

  550  τέτυκτο: “had been made,” “was,” unaugmented plupf. > τεύχω.

  553  Αἶαν: voc., analogous to γέρον.

  553  οὐκ ἔμελλες: “would you not …,” “did you not intend to…”

  554  οὐδὲ θανὼν: “not even in death.”

  554  λήσεσθαι: fut. infin. > λανθάνω, complementing ἔμελλες and taking the genitive object χόλου.

  554  ἐμοὶ: “at me.”

  555  θέσαν: “made,” with external object, τὰ, and predicate accusative πῆμα (Smyth 1613).

  556  τοῖος … πύργος: “such a tower of strength,” in apposition to the subject of ἀπώλεο.

  556  σφιν: “for them,” dative of interest.

  556  ἀπώλεο: 2nd sing. aor. mid. > ἀπόλλυμι.

  556  σεῖο … ἀχνυμεθα: “we grieve for you…,” > ἄχνυμαι, + gen.

  557  ἶσον: “equal(ly) to…,” with dative, adverbial.

  558  φθιμένοιο: modifies σεῖο.

  558  διαμπερές: “without ceasing,” “continually.”

  558 οὐδέ τις ἄλλος αἴτιος: supply the verb ἦν (i.e., οὐδέ τις ἄλλος ἦν αἴτιος).

  560  τεῒν: = σοι, dat., with a compound verb.

  560  ἐπὶ … ἔθηκεν: “imposed upon,” “inflicted upon,” tmesis > ἐπιτίθημι.

  563  βῆ: = ἔβη.

  565  χ᾽: = κε; κε (ἄν) + impf., indicating past potential (Smyth 1784).

  566  ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι: “in my breast.” Parts of the body, like στῆθος (“breast”), are often plural (Monro 171).

  567  ἰδέειν: = ἰδεῖν, complementary infin., with ἤθελε.

  ποδώκης –ες: swiftfooted

  Αἰακίδης –ου ὁ: (grand)son of Aeacus

  φοιτάω φοιτήσω ἐφοίτησα πεφοίτηκα ––– –––: to go to and fro, roam, to resort to

  βιβάω – – – – –: to stride, walk

  ἀσφόδελος –η –ον: asphodel, filled with asphodels

  λειμών –ῶνος ὁ: grassland, meadow, field

  γηθόσυνος [–η] –ον: joyful, glad at 540

  ἕ: him, her, it; himself, herself, itself

  ἀριδείκετος –ον: conspicuous, renowned; notable, illustrious, famous

  νέκυς –υος τό: dead body, corpse

  καταθνῄσκω καταθανοῦμαι κατέθανον κατατέθνηκα ––– –––: to die

  ἄχομαι and ἄχνυμαι: to afflict, sadden, trouble, grieve

  κῆδος –ους τό: care, thought (for others); anxiety, worry, pain, grief

  οἶος –α –ον: alone

  Αἴᾱς Αἴαντος ὁ: Ajax, son of Telamon

  Τελαμωνιάδας –αο ὁ: son of Telamon

  νόσφι: aloof, apart, afar, away

  ἀφίστημι ἀποστήσω ἀπέστησα (or ἀπέστην) ἀπέστηκα ἀπέσταμαι ἀπεστάθην: to stand apart, remain aloof

  χολόω χολώσω ἐχόλωσα ––– κεχόλωμαι ἐχολώθην: to make angry, provoke

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself 545

  δικάζω δικάσω ἐδίκασα δεδίκακα δεδίκασμαι ἐδικάσθην: to judge; (mid.) to seek one's cause, seek a judgement

  τεῦχος –ους τό: arms

  Ἀχιλλεύς –έως ὁ: Achilles, son of Peleus and Thetis, prince of the Myrmidons

  πότνια –ας ἡ: mistress, queen

  Τρώς Τρωός ὁ: Trojan

  δικάζω δικάσω ἐδίκασα δεδίκακα δεδίκασμαι ἐδικάσθην: to judge; (mid.) to seek one's cause, seek a judgement

  Παλλάς –άδος ἡ: Pallas

  Ἀθήνη –ης ἡ: Athena

  ὀφείλω ὀφειλήσω ὤφελον ὠφείληκα ––– ὠφειλήθην: to owe, be obliged, ought

  ἆθλος –ου ὁ: contest, test of strength, task

  τοῖος –α –ον: quality, such, such-like

  γαίη –ης ἡ: land, region, district

  κατέχω καθέξω (or κατασχήσω) κατέσχον κατέσχηκα ––– –––: to hold back; to possess, occupy, cover, hold

  Αἴᾱς Αἴαντος ὁ: Ajax, son of Telamon 550

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make, build, prepare, fasten; to bring about

  Δαναοί –ῶν οἱ: the Danaans

  ἀμύμων –ον: blameless, noble, excellent

  Πηλεΐων –ωνος ὁ: son of Peleus

  προσαυδάω προσαυδήσω προσηύδησα προσηύδηκα προσηύδημαι προσηυδήθην: to speak to, address, accost

  μειλίχιος [–α] –ον: gentle, mild, soothing

  Αἴᾱς Αἴαντος ὁ: Ajax, son of Telamon

  Τελαμών –ῶνος ὁ: Telamon, son of Aeacus

  ἀμύμων –ον: blameless, noble, excellent

  ἄρα: now, then, next, thus

  χόλος –ου ὁ: gall

  τεῦχος –ους τό: arms

  οὐλόμενος –η –ον: destructive, ruinous, cursed, unfortunate 555

  πῆμα –ατος τό: suffering, misery, calamity, woe, bane; cause of suffering

  Ἀργεῖος –η –ον: Argive, of or from Argos (Greece)

  τοῖος –α –ον: quality, such, such-like

  σφεῖς: they

  πύργος –ου ὁ: tower

  Ἀχαιός –ά –όν: Achaean, Greek

  Ἀχιλλεύς –έως ὁ: Achilles, son of Peleus and Thetis, prince of the Myrmidons

  Πηληϊάδης –ου ὁ: son of Peleus

  ἄχομαι and ἄχνυμαι: to afflict, sadden, trouble, grieve

  φθί(ν)ω φθίσω έφθίκα ––– έφθιμαι έφθίμην: to decay, wane, dwindle

  διαμπερές: continuous

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  Δαναοί –ῶν οἱ: the Danaans

  αἰχμητής –οῦ ὁ: a spearman

  ἔκπαγλος –ον: terrible, fearful 560

  ἐχθαίρω ἐχθαροῦμαι ἤχθηρα ––– ––– –––: to hate, detest

  μοῖρα –ας ἡ: part, portion, lot, fate

  ἄγε: come! come on! well!

  δεῦρο: here, to this place

  ἄναξ –ακτος ὁ: ruler, lord

  μῦθος –ου ὁ: spoken thing, speech, plan, story

  δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα ἐδαμάσθην/ἐδμήθην: to overpower, tame, conquer, subdue

  μένος –ους τό: might

  ἀγήνωρ –ορος: manly, courageous, heroic

  ἀμείβω ἀμείψω ἤμειψα ἤμειφα ἤμειμμαι ἠμείφθην: to respond, answer; to exchange; (mid.) to take turns, alternate; to change, place, pass

  Ἔρεβος –ευς τό: Erebos, personification of darkness in Greek mythology

  νέκυς –υος τό: dead body, corpse

  καταθνῄσκω καταθανοῦμαι κατέθανον κατατέθνηκα ––– –––: to die

  ὅμως: still, nevertheless 565

  πρόσφημι πρόσφησω προσέφησα: to speak to, address

  χολόω χολώσω ἐχόλωσα ––– κεχόλωμαι ἐχολώθην: to make angry, provoke

  στῆθος –ους τό: breast, chest; (pl.) heart, spirit

  καταθνῄσκω καταθανοῦμαι κατέθανον κατατέθνηκα ––– –––: to die

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xi-538-566