10.87-132

"ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη

ἠλίβατος τετύχηκε διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν,

ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν

ἐν στόματι προύχουσιν, ἀραιὴ δ᾽ εἴσοδός ἐστιν,90

ἔνθ᾽ οἵ γ᾽ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας.

αἱ μὲν ἄρ᾽ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο

πλησίαι· οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἀέξετο κῦμά γ᾽ ἐν αὐτῷ,

οὔτε μέγ᾽ οὔτ᾽ ὀλίγον, λευκὴ δ᾽ ἦν ἀμφὶ γαλήνη·

αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα μέλαιναν,95

αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσματα δήσας·

ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών.

ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ᾽ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα,

καπνὸν δ᾽ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀίσσοντα.

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν πεύθεσθαι ἰόντας,100

οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,

ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ᾽ ἅμ᾽ ὀπάσσας.

οἱ δ᾽ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι

ἄστυδ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην,

κούρῃ δὲ ξύμβληντο πρὸ ἄστεος ὑδρευούσῃ,105

θυγατέρ᾽ ἰφθίμῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο.

ἡ μὲν ἄρ᾽ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον

Ἀρτακίην· ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον·

οἱ δὲ παριστάμενοι προσεφώνεον ἔκ τ᾽ ἐρέοντο

ὅς τις τῶνδ᾽ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι·110

ἡ δὲ μάλ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ.

οἱ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα

εὗρον, ὅσην τ᾽ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ᾽ ἔστυγον αὐτήν.

ἡ δ᾽ αἶψ᾽ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,

ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.115

αὐτίχ᾽ ἕνα μάρψας ἑτάρων ὡπλίσσατο δεῖπνον·

τὼ δὲ δύ᾽ ἀίξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην.

αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ᾽ ἀίοντες

φοίτων ἴφθιμοι Λαιστρυγόνες ἄλλοθεν ἄλλος,

μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν.120

οἵ ῥ᾽ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερμαδίοισιν

βάλλον· ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει

ἀνδρῶν τ᾽ ὀλλυμένων νηῶν θ᾽ ἅμα ἀγνυμενάων·

ἰχθῦς δ᾽ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο.

ὄφρ᾽ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντός,125

τόφρα δ᾽ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ

τῷ ἀπὸ πείσματ᾽ ἔκοψα νεὸς κυανοπρῴροιο.

αἶψα δ᾽ ἐμοῖς ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα

ἐμβαλέειν κώπῃς, ἵν᾽ ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν·

οἱ δ᾽ ἅλα πάντες ἀνέρριψαν, δείσαντες ὄλεθρον.130

ἀσπασίως δ᾽ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας

νηῦς ἐμή· αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ᾽ ὄλοντο.

  Odysseus and his men encounter the Laestrygonians, where King Antiphates make Odysseus’ men his dinner. As the men flee, the Laestrygoninas sink the ships with boulders. Only the ship of Odysseus manages to escape.

  Chagrined by the cost of their carelessness, the Greeks press on, arriving next at the island of the Laestrygonians. The shape of the island’s harbor receives close attention:

  read full essay

  There we entered a splendid harbor, with
  a towering cliff running all around both sides;
  two thrusting promontories, facing each other,
  jut out into the mouth, and the entrance is narrow…

  Odyssey 10.87–90

  The setting reflects its inhabitants. Imagery suggesting female sexuality—the curving embrace of the harbor with its narrow entrance and deceptively welcoming calm—always signals potential danger for the Greek masculine hero. Like the caves of Calypso and Polyphemus—and the house of Circe to come—this enclosed space lures the Greeks sailors to their doom, all but Odysseus, who characteristically distances himself from his companions, anchoring outside the cliffs.

  Odysseus sends out an advance party to scout, an assignment that never ends well for his sailors. They meet a stout (ἰφθίμῃ, 106) young woman drawing water from a well, the daughter of the king Antiphates, who directs them to her father’s house. Once inside, they meet not Antiphates but his queen. This sequence of events mirrors almost exactly Odysseus’s arrival at the island of the Phaeacians: a royal princess near water, who directs the traveler to the king’s palace (in Book 6 the role is doubled, first Nausicaa and then Athena in disguise), there to encounter the queen first, then the king. This latter version is stripped down, with none of the characteristic Homeric elaboration that marks the earlier episode, the lively and informative exchanges with both Nausicaa and Athena, a full genealogy of the royal family, detailed description of the palace and its surroundings. The poet takes care to link this episode to the interlude on Scheria but seems disinclined to develop the situation beyond the bare bones.

  Once the scouts reach the queen, things take a disastrous turn. Unlike the wise and commanding Phaeacian royal spouse Arete, this queen is gigantic, as “big as mountain” and the visitors are “horrified,” κατὰ δ᾽ ἔστυγον (113) at the sight of her. From this point on, the pace of the narrative speeds up even more, now echoing the Cyclops episode, with a crewman eaten by the king, then all the ships and their sailors inside the harbor destroyed by boulders hurled from the cliffs by more giants. Odysseus, having hedged his bets when arriving, now escapes with just one ship.

  What are we to make of this curiously spare interlude? The pace of the story and lack of thematic elaboration create the feeling that Homer is in a hurry. Scholars have puzzled over details of the geography—what does Τηλέπυλον (82) mean? Where is this island, in the extreme west, the far north, or somewhere in the Euxine Sea east of Troy? The first option appears in an early Greek source, the pseudo-Hesiodic Catalogue of Women, which places both the Cyclopes and the Laestrygonians in Sicily; the description of the shepherds who pass each other, one going out to the pasture, another coming in, where “the courses of day and night lie close together” (86), suggests a place with long northern nights; finally, the name of the spring, Ἀρτακίη (109) is thought to come from an early version of the story of Jason and the Argonauts, which would put it in the east. However interesting, none of this speculation takes us very far in understanding the function of the episode. As we have said, the geography of the Odyssey between the time the Greeks pass Kythera until they reach Ithaka does not bear much inspection. Homer draws freely on various sources for his stories, without being too fastidious about whether the journey follows any recognizable path across the sea. The whole point, as we have said, is that these exotic places are not part of the everyday world of the audience.

  The encounter with Laestrygonians does not particularly enrich the familiar themes it touches on, rushing through them with just enough detail to hold the audience’s attention. Rather, Homer seems to be working primarily to create a slightly longer pause between his big showpieces, the Cyclops and Circe episodes, where the poem’s major themes are richly elaborated. Coming upon Circe too soon after Polyphemus would diminish the impact of both encounters. One of Homer’s great strengths as a storyteller is his sense of pacing in the narrative. We are looking for the climactic duel between Hector and Achilles as early as the end of Book 18 of the Iliad, but the poet makes us wait for over 1,500 verses, teasing us with near misses, giving us a glimpse into the souls of both warriors, so when the great chase begins in Book 22 we are hanging on every syllable. Likewise, the slow approach of Odysseus to Penelope, from Book 18–23, builds the suspense to a fever pitch. Given the origins of the Odyssey in a rich oral tradition, those in the audience of the earliest performances of the poem might well have known that Circe was lying in wait for the hero, making the Laestrygonians the same kind of tease.

  Meanwhile, we should pause to consider that eleven of the twelve ships in Odysseus’s original fleet, plus all their sailors, are now gone. That the poet marks the sailors’ passing so cursorily reminds us of their minimal importance to the poem’s message. Like the suitors, they exist primarily to model their inferiority to Odysseus, marked by their inability to control their baser impulses.

   

  Further Reading

  Page, D. 1973. Folktales in Homer’s Odyssey, 25–48. Cambridge, MA: Harvard University Press.

   

  87  ὃν πέρι: “around which,” anastrophe (the preposition follows its noun, causing the accent on the preposition to fall back onto the first syllable).

  88  τετύχηκε: “extends," pf. > τυγχάνω, translated as present (Smyth 1946).

  88  διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν: "without a break on either side," that is, the wall of stone is continuous and unbroken around the inside of the harbor from one headland to the other.

  89  ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν: “facing each other”

  90  ἐν στόματι: “at the mouth (of the harbor)”

  90  προύχουσιν: “jut out” > προέχω

  91  οἵ: Odysseus’s crew

  91  ἔχον: “were holding," in the sense of "holding" the ships' course.

  92  αἱ: the ships

  92  ἔντοσθεν: “inside,” with the genitive.

  92  δέδεντο: “were tied up,” unaugmented plupf. pass. > δέω (LSJ δέω Α, "to bind," not to be confused with δέω Β "to lack, need").

  93  πλησίαι: “side by side”

  93  ἐν αὐτῷ: i.e., in the harbor

  94  ἀμφὶ: "all around," adverbial.

  95  σχέθον: “moored” (lit., “held”), Epic aor. > ἔχω.

  96  πέτρης ἐκ: anastrophe

  96  δήσας: “tying” > δέω A

  97  ἔστην: "I stood," 1st sing. aor., intransitive > ἵστημι

  98  φαίνετο: unaugmented  impf. pass.; singular verb with neuter plural subject.

  99  οἶον: “only,” “nothing but”

  99  ὁρῶμεν: unaugmented 1st plural impf. > ὁράω. Note the shift from the 1st singular in line 97 to the 1st plural here, indicating that Odysseus's men have joined him on the headland.

  99  ἀΐσσοντα: “rising up”

  100  προΐειν: 1st sing. impf. > προίημι.

  100  πεύθεσθαι: “to learn,” infinitive of purpose > πεύθομαι. This line and the following are the same as 9.88–89.

  101  οἵ τινες … εἶεν: indirect question with optative in secondary sequence.

  101  σῖτον ἔδοντες: “eating food” (i.e., mortal)

  102  κρίνας: “choosing,” aor. act. ptc. > κρίνω. The antecedent is Odysseus.

  102  τρίτατον κήρυχ᾽ ἅμ᾽ ὀπάσσας: “sending a third along with them as a herald” ( > ὀπάζω, “to send along as a companion”). This line is the same as 9.90.

  103  ἴσαν: 3rd pl. impf. > εἶμι.

  103  λείην ὁδόν: “along a smooth road,” accusative of extent of space.

  103  : “by which,” dative of means

  104  καταγίνεον: unaugmented, uncontracted impf.

  104  ὕλην: “firewood”

  105  κούρῃ: dative with a compound verb

  105  ξύμβληντο: “encountered,” 3rd pl. aor. mid. > συμβάλλω.

  105  ὑδρευούσῃ: pres. ptc. ( > ὑδρεύω, “to draw, or fetch, water”).

  106  θυγατέρ(ι): dat., in apposition to κούρῃ

  108  φέρεσκον: “they (i.e., the Laestrygonians) were used to carrying,” unaugmented iterative impf. Note the shift from the 3rd singular, referring to the girl, to the 3rd plural, referring to the Laestrygonians in general.

  109  οἱ: the men sent by Odysseus.

  109  παριστάμενοι: “approaching” > παρίστημι

  109  ἔκ … ἐρέοντο: “came right out and asked.” ἐκ, used adverbially, indicates an “absence of restraint” (Cunliffe).

  110  ὅς τις … εἴη …ἀνάσσοι: indirect questions with optatives in secondary sequence.

  110  οἷσιν ἀνάσσοι: “over whom he rules.” ἀνάσσω takes a dative object.

  111  ἐπέφραδεν: “showed them,” = Att. ἔφρασαν, 3rd sing. Epic reduplicated aor. > φράζω.

  111  δῶ: δῶμα

  113  ὅσην: “as tall as,” the relative clause is attracted to the case of the antecedent, τὴν γυναῖκα (Monro 271.1; Smyth 2532).

  113  κατὰ … ἔστυγον: “shuddered at,” “were horror-struck by,” tmesis (separation of the preposition and verb in a compound verb) > καταστυγέω, with accusative.

  115  ὃν: "her," possessive adjective.

  115  τοῖσιν: "for them," that is, for Odysseus's men.

  115  ἐμήσατο: “devised,” “contrived” > μήδομαι

  116: ὡπλισσατο: “prepared.” Compare this line with 9.311.

  117  τὼ δὲ δύ᾽: “those (other) two,” dual

  117  ἀΐξαντε: dual nom. aor. ptc. > ἀϊσσω (“to leap up”)

  117  φυγῇ: “in flight,” “fleeing,” dative of manner

  117  ἱκέσθην: dual aor. mid. indic. > ἱκνέομαι

  118  : the Laestrygonian

  118  τεῦχε: ἔτευχε, “made”

  119  φοίτων: unaugmented 3rd pl. impf. > φοιτάω

  119  ἄλλοθεν ἄλλος: “from all directions”

  120  ἐοικότες: “like,” “resembling,” with dative.

  121  ἀπὸ πετράων: i.e., from the cliffs above the harbor

  122  βάλλον: “were hitting us with” (+ dat.), unaugmented 3rd pl. impf.

  122  κατὰ νῆας: “among the ships,” “over the ships.” Notice the alliteration of κακὸς κόναβος κατὰ, perhaps mimicking the sound of rocks hitting the ships.

  123  θ᾽: τε

  124  ἰχθῦς δ᾽ ὣς πείροντες: “spearing them like fish," simile.

  124  ἰχθῦς: acc. pl.

  124  ἀτερπέα δαῖτα: "as a joyless feast," predicate.

  124  φέροντο: "they carried them (home)," that is, the Laestrygonians carried Odysseus's dead comrades back to the city to feast on them.

  125-26  ὄφρ᾽ … / τόφρα: “while … meanwhile …,” correlatives

  125  οἱ τοὺς: οἱ refers to the Laestrygonians, τοὺς to Odysseus’s men.

  125  ἐντός: with the genitive.

  126  ἐρυσσάμενος: “drawing,” aor. mid. ptc. > ἐρύω

  126  παρὰ μηροῦ: “from beside my thigh”

  127  τῷ: “with it” (the sword)

  127  ἀπὸ … ἔκοψα: tmesis > ἀποκόπτω, “to cut off”

  128  ἐμοῖς ἑτάροισιν: both ἐποτρύνω and κελεύω take a dative object.

  129  ἐμβαλέειν κώπῃς: “to fall on their oars” (i.e., to row).

  129  κώπῃς: = κώπαις, dative with compound verb.

  129  ἵν᾽ … φύγοιμεν: purpose clause with optative in secondary sequence.

  130  ἀνέρριψαν: “tossed up,” “churned up” (i.e., with their oars).

  131 φύγε: = ἔφυγε, unaugmented aor.

  λιμήν –ένος ὁ: harbor

  κλuτός –ή –όν: illustrious, glorious

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  ἠλίβατος –ον: high, steep, precipitous

  διαμπερές: continuous

  ἀμφοτέρωθεν: on both sides, in both directions

  ἀκτή –ῆς ἡ: headland, foreland, promontory

  προβλής –ῆτος: forestretching, jutting

  προέχω προσχήσω/προέξω προέσχον προέσχηκα προέσχημαι προεσχέθην: to be ahead, jut forward; (mid.) to hold before oneself 90

  ἀραιός –ά –όν: thin, narrow, slight, slender

  εἴσοδος –ου ἡ: a way in, entrance

  εἴσω (or ἔσω): in, into, inside

  ἀμφιέλισσα (fem. only): rowed on both sides

  ἄρα: now, then, next, thus

  ἔντοσθε: (from) within

  λιμήν –ένος ὁ: harbor

  κοῖλος –η –ον: hollow

  πλησίος –α –ον: near

  ἀέξω ἀεξήσω ἠέξησα ἠέξηκα ἠέξημαι ἀεξήθην: to increase, enlarge, foster, strengthen

  κῦμα –ατος τό: wave

  λευκός –ή –όν: white; light, bright

  γαλήνη –ης ἡ: stillness of the sea, calm

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet 95

  οἶος –α –ον: alone

  μέλας μέλαινα μέλαν: black, dark, obscure

  αὐτοῦ: at the very place, here, there

  ἐσχατιά –ᾶς ἡ: the furthest part, edge, border, verge

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  πεῖσμα –ατος τό: a ship's cable, cable, rope

  σκοπιά –ᾶς ἡ: a lookout-place, a mountain-peak

  παιπαλόεις –εσσα –εν: rugged

  ἀνέρχομαι ἀνελεύσομαι/ἄνειμι ἀνῆλθον ἀνελήλυθα: to go up

  καπνός –οῦ ὁ: smoke

  οἶος –α –ον: alone

  χθών χθονός ἡ: the earth, ground

  ἀίσσω ––– ἤῑξα ἀίξασκον ––– ἠίχθην: to rise up

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion 100

  προίημι προήσω προῆκα προεῖκα προεῖμαι προείθην: to send ahead; to shoot

  πεύθομαι: to find out, learn

  χθών χθονός ἡ: the earth, ground

  σῖτος –ου ὁ: grain; bread

  ἔδω ἔδομαι ἤδα ἔδηδα ἐδήδοται ἠδέσθην: to eat

  τρίτατος –η –ον: third (lengthd. poet. for τρίτος)

  κῆρυξ –υκος ὁ: messenger, herald

  ὀπάζω ὀπάσσω ὤπασα: to make (accusative) come along as a companion, to take (accusative) with one

  ἐκβαίνω ἐκβήσομαι ἐκέβην ἐκβέβηκα ––– –––: to disembark

  λεῖος –α –ον: smooth; (of places or terrain) flat, even

  ἄμαξα –ης ἡ: wagon, cart

  ἄστυδε: into, to, or towards the city

  ὑψηλός –ή –όν: high, lofty, high-hearted

  καταγινέω/κατάγω κατάξω κατῆξα/κατήγαγον κατῆχα/καταγήοχα κατῆγμαι κατήχθην: to lead or bring down; (of sailing) (mid.) to bring to land, port, put in (+ dat.)

  ὕλη –ης ἡ: woods, forest; firewood

  κόρη (or κούρη) –ης ἡ: girl, maiden; daughter 105

  συμβάλλω συμβαλῶ συμέβαλον συμβέβληκα συμβέβλημαι συμεβλήθην: throw together, meet, unite

  ἄστυ ἄστεως τό: town

  ὑδρεύω ὑδρεύσω ὕδρευσα: to draw or fetch water

  ἴφθιμος [–η] –ον: strong, robust, vigorous

  Λαιστρυγών –όνος ὁ: Laestrygon

  Ἀντιφάτης –ου ὁ: Antiphates, a Trojan; a Greek, son of Melampus; or, king of the Laestrȳgons

  ἄρα: now, then, next, thus

  κρήνη –ης ἡ: a well, spring, fountain

  καταβαίνω καταβήσομαι κατέβην καταβέβηκα ––– –––: step down, go down

  καλλιρέεθρος –ον: beautiful-flowing

  Ἀρτακίη –ης ἡ: Artacie, name of a fountain in the country of the Laestrȳgons

  ἔνθεν: from here, from there

  ἄστυ ἄστεως τό: town

  παρίστημι παρήσω παρέστησα (or παρέστην) παρέστηκα παρέσταμαι παρεστάθην: to stand by or near

  προσφωνέω προσφωνήσω προσεφώνησα ––– ––– –––: to call

  ἀνάσσω ἀνάξω ἤναξα: to be king, lord, or master of, rule over, reign 110

  ὑψερεφής –ές: high-roofed, high-vaulted

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  εἰσέρχομαι εἰσελεύσομαι εἰσῆλθον εἰσελήλυθα ––– –––: go in/into, enter

  κλuτός –ή –όν: illustrious, glorious

  δῶμα –ατος τό: house (often in plural)

  κορυφή –ῆς ἡ: head, top, highest point

  καταστυγέω -στυγήσω -έστυγον: to shudder at or be horror-struck by, feel horror for (+ acc.)

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  ἀγορή –ῆς ἡ: market place, assembly

  κλuτός –ή –όν: illustrious, glorious

  Ἀντιφάτης –ου ὁ: Antiphates, a Trojan; a Greek, son of Melampus; or, king of the Laestrȳgons

  ἑός ἑή ἑόν: his, her, own

  πόσις –ιος/–εως ἡ: drinking, drink 115

  μήδομαι μήσομαι ἐμησάμην: to meditate, prepare, plot

  λυγρός –ά –όν: sad, mournful, miserable

  ὄλεθρος –ου ὁ: ruin, destruction, death

  μάρπτω μάρψω ἔμαρψα ––– ––– –––: to catch, lay hold of, seize

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ὁπλίζω ὁπλίσομαι ὥπλισα ὥπλικα ὥπλισμαι ὡπλίσθην: to equip, make ready; to arm

  δεῖπνον –ου τό: meal, supper

  ἀίσσω ––– ἤῑξα ἀίξασκον ––– ἠίχθην: to rise up

  φυγή –ῆς ἡ: flight, exile

  ἱκνέομαι ἵξομαι ἱκόμην ––– ἷγμαι –––: to come, reach

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην: to make, build, prepare, fasten; to bring about

  βοή –ῆς ἡ: shout

  ἄστυ ἄστεως τό: town

  ἀΐω ἀΐσω ἤϊσα: perceive

  φοιτάω φοιτήσω ἐφοίτησα πεφοίτηκα ––– –––: to go to and fro, roam, to resort to

  ἴφθιμος [–η] –ον: strong, robust, vigorous

  Λαιστρυγών –όνος ὁ: Laestrygon

  ἄλλοθεν: from elsewhere

  μυρίος –α –ον: numberless, infinite 120

  Γίγας –αντος ὁ: the Giants

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  ἀνδραχθής –ές: loading a man, as much as a man can carry

  χερμάδιον –ου τό: a large stone, a boulder

  ἄφαρ: straightway, forthwith, at once, quickly, presently

  κόναβος –ου ὁ: a ringing, clashing, din

  ὄρνυμι ὄρσω ὦρσα ὄρωρα ὀρώρεμαι –––: to stir up, move; (mid.) to rise, get up

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  ἀγνύω/ἄγνυμι ἄξω ἔαξα ἔαγα: to break, smash

  ἰχθυς –ύος ὁ/ἡ: fish

  πείρω πειρῶ ἔπειρα – πέπαρμαι ἐπάρην: to pierce quite through, fix

  ἀτερπής –ές: unpleasing, joyless, melancholy

  δαίς δαιτός ἡ: feast, banquet, meal

  ὄφρα: while; until; so that; ὄφρα … τόφρα, while … for so long 125

  ὀλέκω ὀλέξω ὤλεξα ὤλεκα: to ruin, destroy, kill

  λιμήν –ένος ὁ: harbor

  πολυβενθής –ές: very deep

  ἐντός: within, inside

  τόφρα: at that very moment, so long; tόφρα … ὄφρα, as long as … until

  ξίφος –ους τό: sword

  εἰρύω/ἐρύω ἐρύσω/ἐρύω εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα εἴρυσα/ἔρυσα/ἔρυσσα –– –– εἰρύσθην: to pull, draw, drag; to guard

  μηρός –οῦ ὁ: the thigh

  πεῖσμα –ατος τό: a ship's cable, cable, rope

  κόπτω κόψω ἔκοψα κέκοφα κέκομμαι ἐκόπην: to beat, strike, hit

  κυανόπρῳρος –ον: with dark-blue prow, dark-prowed

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ἐποτρύνω ἐποτρυνῶ ἐπώτρυνα: to incite, urge on; to provoke; (mid.) to speed up, make hurry

  ἐμβάλλω ἐμβαλῶ ἐνέβαλον ἐμβέβληκα ἐμβέβλημαι ἐνεβλήθην: to throw (into or onto); to cause to enter, embark, put

  κώπη –ης ἡ: hilt, handle

  ὑπέκ: out from under, from beneath, away from

  κακότης –ητος ἡ: badness

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.) 130

  ἀναρρίπτω ἀναρρίψω ἀνέρριψα ἀνέρριφα ἀνέρριμμαι ἀνερρίφθην: to toss up, churn up

  δείδω δείσομαι ἔδεισα δέδοικα (or δίδια) ––– –––: to fear

  ὄλεθρος –ου ὁ: ruin, destruction, death

  ἀσπάσιος [–α] –ον: well-received, welcome, pleasing; pleased, glad; (adv.) ἀσπασίως gladly, joyfully, willingly

  πόντος –ου ὁ: sea, open sea

  ἐπηρεφής –ές: overhanging

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ἀολλής –ές: all together, in throngs or crowds

  αὐτόθι: on the spot, right there

  ὄλλυμι ὀλῶ ὤλεσα (or ὠλόμην) ὀλώλεκα (or ὄλωλα) ––– –––: to demolish, kill; to lose, suffer the loss of (+ acc.); (mid.) to die, perish, be killed

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/x-87-132