τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Search Lemma
τίθημι
DEFINITION
to put, place; establish, ordain, institute; put in a certain state
FREQUENCY RANK
164
Part of Speech
verb: -μι
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
English