τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

LEMA DE BUSCA
τίθημι
DEFINIÇÃO
por, colocar; estabalecer, ordenar, instituir; fazer, realizar; fazer de um modo (+adv.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
164
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International