τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

TEST TRANSLATION
τίθημι
DEFINITION
وضع/يضع ؛ أنشيء/ينشيء ؛ أودع/يودع ، أسّس/يُؤسّس ؛ إستقرّ/يستقرّ
FREQUENCY RANK
164
أقسام الكلام
فعل: μι-- نهاية الفعل
Arabic