τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Search Lemma
τίθημι
DEFINITION
a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel
FREQUENCY RANK
164
PARTE DE VORBIRE
verb: -μι
Romanian