πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma
πειράω
DEFINITION
attempt, try, make a trial of (+gen.)
FREQUENCY RANK
407
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
English