πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

LEMA DE BUSCA
πειράω
DEFINIÇÃO
tentar, fazer um teste (+gen.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
407
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International