πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma
πειράω
DEFINITION
a încerca (+gen.)
FREQUENCY RANK
407
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian