πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

TEST TRANSLATION
πειράω
DEFINITION
حاول/يحاول ، جرّب/يجرّب ، قام/يقوم بامتحان شيء
FREQUENCY RANK
407
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic