Chapter 2.2

<Vt Augustīnus Brettōnum epīscopōs prō pāce catholicā, etiam mīrāculō caelestī cōram eīs factō, monuerit, quaeve illōs spernentēs ultiō secūta sit.>

[1] Intereā Augustīnus adiūtōriō ūsus Aedilberctī rēgis convocāvit ad suum colloquium episcopōs sīve doctōrēs proximae Brettōnum prōvinciae in locō, quī usque hodiē linguā Anglōrum Augustinaēs Ác, id est rōbur Augustīnī, in cōnfīniō Huicciōrum et Occidentālium Saxonum appellātur; coepitque eīs frāternā admonitiōne suādēre, ut pāce catholicā sēcum habitā commūnem ēvangelīzandī gentibus prō Dominō labōrem susciperent. [2] Nōn enim paschae diem dominicum suō tempore, sed ā quartā decimā usque ad vicēsimam lūnam observābant; quae computātiō LXXXIIII annōrum circulō continētur. [3] Sed et alia plūrima ūnitātī ecclēsiasticae contrāria faciēbant. [4] Quī cum longā disputātiōne habitā neque precibus neque hortāmentīs neque increpātiōnibus Augustīnī ac sociōrum eius adsēnsum praebēre voluissent, sed suās potius trāditiōnēs ūniversīs quae per orbem sibi in Chrīstō concordant ecclēsiīs praeferrent, sānctus pater Augustīnus hunc labōriōsī ac longī certāminis fīnem fēcit, ut dīceret: [5] ‘Obsecrēmus Deum, quī habitāre facit ūnanimēs in domū Patrīs suī, ut ipse nōbīs īnsinuāre caelestibus signīs dignētur, quae sequenda trāditiō, quibus sit viīs ad ingressum rēgnī illīus properandum. [6] Addūcātur aliquis aeger, et per cuius precēs fuerit cūrātus, huius fidēs et operātiō Deō dēvōta atque omnibus sequenda crēdātur.’ [7] Quod cum adversāriī, invītī licet, concēderent, allātus est quīdam dē genere Anglōrum oculōrum lūce prīvātus; quī cum oblātus Brettōnum sacerdōtibus nīl cūrātiōnis vel sānātiōnis hōrum ministeriō perciperet, tandem Augustīnus iūstā necessitāte compulsus flectit genua sua ad Patrem Dominī nostrī Iēsū Chrīstī, dēprecāns ut vīsum caecō quem āmīserat restitueret, et per inlūminātiōnem ūnīus hominis corporālem in plūrimōrum corde fidēlium spīritālīs grātiam lūcis accenderet. [8] Nec mora, inlūminātur caecus, ac vērus summae lūcis praecō ab omnibus praedicātur Augustīnus. [9] Tum Brettōnēs cōnfitentur quidem intellēxisse sē vēram esse viam iūstitiae quam praedicāret Augustīnus; sed nōn sē posse absque suōrum cōnsēnsū ac licentiā prīscīs abdicāre mōribus. [10] Vnde postulābant ut secundō synodus plūribus advenientibus fieret. [11] Quod cum esset statūtum vēnērunt, ut perhibent, VII Brettōnum episcopī et plūrēs virī doctissimī, maximē dē nōbilissimō eōrum monastēriō quod vocātur linguā Anglōrum Bancornaburg, cui tempore illō Dinoot abbās praefuisse nārrātur; quī ad praefātum itūrī concilium vēnērunt prīmō ad quendam virum sānctum ac prūdentem, quī apud eōs anachōrēticam dūcere vītam solēbat, cōnsulentēs an ad praedicātiōnem Augustīnī suās dēserere trāditiōnēs dēbērent. [12] Quī respondēbat: ‘Sī homō Deī est, sequiminī illum.’ [13] Dīxērunt: ‘Et unde hoc possumus probāre?’ [14] At ille: ‘Dominus,’ inquit, ‘ait: “Tollite iugum meum super vōs, et discite ā mē, quia mītis sum et humilis corde.” [15] Sī ergō Augustīnus ille mītis est et humilis corde, crēdibile est quia iugum Chrīstī et ipse portet et vōbīs portandum offerat; sīn autem inmītis ac superbus est, cōnstat quia nōn est dē Deō, neque nōbīs eius sermō cūrandus.’ [16] Quī rūrsus aiēbant: ‘Et unde vel hoc dīnōscere valēmus?’ [17] ‘Prōcūrāte,’ inquit, ‘ut ipse prior cum suīs ad locum synodī adveniat, et sī vōbīs adpropinquantibus assurrēxerit, scientēs quia famulus Chrīstī est, obtemperanter illum audītē; sīn autem vōs sprēverit, nec cōram vōbīs assurgere voluerit, cum sītis numerō plūrēs, et ipse spernātur ā vōbīs.’ [18] Fēcērunt ut dīxerat. [19] Factumque est, ut venientibus illīs sedēret Augustīnus in sellā. [20] Quod illī videntēs mox in īram conversī sunt, eumque notantēs superbiae, cūnctīs, quae dīcēbat, contrādīcere labōrābant. [21] Dīcēbat autem eīs quia ‘in multīs quidem nostrae cōnsuētūdinī, immō ūniversālis ecclēsiae contrāria geritis; et tamen sī in tribus hīs mihi obtemperāre vultis, ut pascha suō tempore celebrētis, ut ministerium baptīzandī quō Deō renāscimur iuxtā mōrem sānctae Rōmānae et apostolicae ecclēsiae compleātis, ut gentī Anglōrum ūnā nōbīscum verbum Dominī praedicētis, cētera, quae agitis, quamvīs mōribus nostrīs contrāria, aequanimiter cūncta tolerābimus.’ [22] At illī nīl hōrum sē factūrōs, neque illum prō archiepiscopō habitūrōs esse respondēbant, cōnferentēs ad invicem quia ‘sī modo nōbīs adsurgere nōluit, quantō magis, sī eī subdī coeperīmus, iam nōs prō nihilō contemnet.’ [23] Quibus vir Dominī Augustīnus fertur minitāns praedīxisse quia, sī pācem cum frātribus accipere nōllent, bellum ab hostibus forent acceptūrī, et sī nātiōnī Anglōrum nōluissent viam vītae praedicāre, per hōrum manūs ultiōnem essent mortis passūrī. [24] Quod ita per omnia, ut praedīxerat, dīvīnō agente iūdiciō patrātum est. [25] Siquidem post haec ipse, dē quō dīximus, rēx Anglōrum fortissimus Aedilfrid collēctō grandī exercitū ad Cīvitātem Legiōnum, quae ā gente Anglōrum Legacaestir, ā Brettōnibus autem rēctius Carlegion appellātur, maximam gentis perfidae strāgem dedit. [26] Cumque bellum āctūrus vidēret sacerdōtēs eōrum, quī ad exōrandum Deum prō mīlite bellum agente convēnerant, seorsum in tūtiōre locō cōnsistere, scīscitābātur quī essent hī quidve āctūrī illō convēnissent. [27] Erant autem plūrimī eōrum dē monastēriō Bancor, in quō tantus fertur fuisse numerus monachōrum, ut cum in septem portiōnēs esset cum praepositīs sibi rēctōribus monastērium dīvīsum, nūlla hārum portiō minus quam trecentōs hominēs habēret, quī omnēs dē labōre manuum suārum vīvere solēbant. [28] Hōrum ergō plūrimī ad memorātam aciem, perāctō ieiūniō trīduānō, cum aliīs ōrandī causā convēnerant, habentēs dēfēnsōrem nōmine Brocmailum, quī eōs intentōs precibus ā barbarōrum gladiīs prōtegeret. [29] Quōrum causam adventūs cum intellēxisset rēx Aedilfrid, ait: ‘Ergō sī adversum nōs ad Deum suum clāmant, profectō et ipsī, quamvīs arma nōn ferant, contrā nōs pugnant, quī adversīs nōs imprecātiōnibus persequuntur.’ [30] Itaque in hōs prīmum arma vertī iubet, et sīc cēterās nefandae mīlitiae cōpiās nōn sine magnō exercitūs suī damnō dēlēvit. [31] Exstīnctōs in eā pugnā ferunt dē hīs, quī ad ōrandum vēnerant, virōs circiter mīlle ducentōs, et sōlum L fugā esse lāpsōs. [32] Brocmail ad prīmum hostium adventum cum suīs terga vertēns, eōs quōs dēfendere dēbuerat inermēs ac nūdōs ferientibus gladiīs relīquit. [33] Sīcque complētum est praesāgium sānctī pontificis Augustīnī, quamvīs ipsō iam multō ante tempore ad caelestia rēgna sublātō, ut etiam temporālis interitūs ultiōne sentīrent perfidī, quod oblāta sibi perpetuae salūtis cōnsilia sprēverant.

  AUGUSTINE CONVENES A MEETING OF THE BRITISH CHURCH

  One of the challenges Augustine faced was getting the British (i.e. Celtic rather than Anglo-Saxon peoples) to follow Roman rather than Irish practice in determining the date of Easter. This controversy was of great importance to Bede himself, who was an expert on computus, the method for calculating the date of Easter. For Bede, nothing less than the unity of the Church and the correct reckoning of sacred time were at stake. The controversy was finally settled in 664 at the Synod of Whitby (3.25). The events of this chapter took place between about 603 (the first meeting) and 616 (the Battle of Chester). 

  (1) adiūtoriō ūsus: ablative with ūtor; translate: “with the assistance of.”

  ad suum colloquium: ad + accusative expressing purpose: “for his conference”

  Augustinaes Ác: the exact location of “Augustine’s Oak” is unknown. Bede says it was “on the border between the Hwicce and West Saxons” (in cōnfiniō Huicciōrum et Occidentālium Saxonum). The kingdom of the Hwicce included most of what is now Gloucestershire and Worcestershire and the southwestern portion of Warwickshire.

  pace catholicā sēcum habitā: ablative absolute (“with the peace of the Catholic Church kept among them”)

  gentibus: “to the heathen”

  (2) paschae: Pascha is Easter.

  diem dominicum: Sunday

  suō tempore: “at its time,” meaning, “at the proper time.”

  ā quartā decimā usque ad vicēsimam lūnam: “from the fourteenth to the twentieth day of the lunar month” (Colgrave-Mynors).

  quae computātio ... continētur: “computed on an 84-year cycle.”

  (4) Quī cum: “When they” (the Britons). The relative pronoun is connective (AG 380.f). Circumstantial cum introduces two subjunctive verbs, voluissent and praeferrent, describing the intransigence of the Britons. Augustine’s response is contained in the main clause following (finem fēcit).

  longā disputātiōne habitā: ablative absolute (“after a long dispute”)

  universīs ... ecclēsiīs: “those of the universal church,” ablative of comparison, after potius (“rather than”); the order is: praeferrent suās traditiōnes potius universīs ecclēsiīs, quae….

  ut dīceret: “to say” (i.e., by saying)

  (5) habitāre facit ūnanimēs: supply hominēs as the accusative object of facit: “who causes men to dwell in harmony ….” Facere, meaning “to cause,” can be followed by an accusative-infinitive construction (to cause x to do y).

  ut nōbīs īnsinuāre ... dignētur: “that he deem it worthy to make known to us,” looking forward to two indirect questions: quae traditiō … quibus viīs.sequenda: sequenda sit

  (6) ēger: aeger, a sick person

  cuius ... huius: correlatives, difficult to translate literally into English. “The faith and practice of him by whose faith he is healed” (Colgrave-Mynors). The Latin word order makes huius emphatic.

  addūcātur ... crēdātur: jussive subjunctives

  Deō dēvōta atque omnibus sequenda: predicates after credātur (“let his faith ... be believed as …”).

  AUGUSTINE HEALS A BLIND MAN

  (7) invītī licet: “though [they were] unwilling.” Licet, here, means “although” (AG 527.b), and regularly takes a subjunctive (in this case, it would be essent), but the verb can be omitted.

  nil cūrātiōnis vel sanātiōnis: the genitives are partitive (AG 346), and can be translated “no cure or healing.”

  quem amīserat: the antecedent of quem is vīsum.

  (8) praedicātur Augustīnus: “Augustine is proclaimed”

  (9) intellexisse sē ... sē posse: accusative-infinitive construction of indirect discourse after confitentur.

  vēram esse viam … quam: “that the true way was (that way) which”

  prīscīs abdicāre mōribus: “to renounce their ancient customs”; abdicāre, like other verbs compounded with ā, ab, , or ex, takes the simple ablative of separation when used figuratively(AG 402).

  THE SECOND SYNOD

  (10) secundō: for a second time, again (abl. as adv., DMLBS, secundus 5.b)

  plūribus advenientibus: “for more attendees”

  (11) The Britons consult a hermit. After a circumstantial cum-clause, the structure is: vēnērunt … virī doctissimī … quī … vēnērunt ad quendam virum sānctum … cōnsulentēs, an … dēbērent. See articulated text.

  Quod: i.e., the synod

  Bancornaburg: Bangor Iscoed (modern Bangor-on-Dee) in the northeastern part of Wales, near Wrexham.

  quī ad praefātum itūrī concilium vēnērunt: quī refers to the seven British delegates; itūrī, “when they were about to go” (AG 498).

  primō: first

  anachōrēticam ... vītam: “the life of a hermit”; anachōrētica comes from the Greek ἀναχωρεῖν, “to withdraw,” from which is derived anchorite, another name for a hermit.

  cōnsulentēs an: “consulting on whether”

  ad praedicātiōnem: ad, here, means “following” (“following the preaching of”)

  (12) Quī respondēbat: quī refers to the hermit: “he responded”

  (14) Tollite iugum ... corde: Matthew 11:29 (Vulgate)

  (15) crēdibile est quia: “it is to be believed that ….”

  vōbīs portāndum offerat: “he offers it [i.e., the iūgum] for you to carry” (lit., “to be carried by you”) vōbis is the dative of agent with the gerundive.

  constat quia: “it is clear that”; constat is impersonal.

  neque … curandus: “is not to be bothered about” (DMLBS, curare 1)

  (16) Quī rursus aiēbant: Quī now refers to the seven delegates.

  (17) vōbīs adpropinquantibus: “at your approach” (ablative absolute)

  sciēntēs quia: “knowing that”

  cum sītis nūmerō plūrēs: concessive cum-clause: “though you are greater in number”

  spernātur: jussive subjunctive

  (18) Factumque est ut: “it happened that” (impersonal)

  (19) venientibus illīs: “at their approach” (ablative absolute)

  (20) eumque notāntēs superbiae: “censuring him for pride”; superbiae is a genitive of charge (AG 352).

  cunctīs: dative object of contrādīcere (“to contradict everything”). See AG 370 for the dative with compound verbs.

  (21) immō ūniversālis ecclesiae: supply cōnsuētūdinī.

  sī vultis ...: introducing a mixed condition, with the verb tolerābimus in the apodosis.

  ut pascha ...: the three result clauses introduced by ut form the list of demands Augustine presents to the British Church.

  ministerium baptīzandī ... conpleātis: “celebrate the sacrament of baptism.” What the defect of the British church was in the matter of baptism has never been made out (Plummer).

  gentī Anglōrum: gentī is the indirect object of praedicētis

  (22) illī: the British

  illum prō archiepiscopō habitūrōs: Bede does not record any formal discussion on this point, but it lay at the root of the whole situation; and these words show that Augustine’s claim, whether formally or informally raised, was emphatically rejected, and with it the authority of the Roman see on which that claim rested (Plummer).

  ad invicem: among themselves

  quantō magis: “by so much more,” “so much the more”

  iam: “straightaway, presently,” with the future verb, contemnet (LS, iam I.C.1).

  prō nihilō: “as worthless” (LS, nihil II)

  (23) fertur minitāns praedīxisse: “The fact that the battle of Chester took place ‘multō tempore’ after after Augustine’s death is sufficient to refute the absurd charge that he had anything to do with the fulfulment of his own prophecy” (Plummer).

  cum frātribus: “with their brothers,” i.e., fellow Christians

  forent acceptūrī: “they were going to get,” imperfect subjunctive of the active periphrastic conjugation (AG 195); forent = essent (AG ). This and nollent are subjunctive conditionals in indirect discourse (AG 589).

  nōluissent: pluperfect rather than imperfect to emphasize the fact that they had in fact been unwilling. essent passūrī (imperfect) predicts the likely outcome, “they would suffer.”

  (24) dīvīnō agente iūdiciō: ablative absolute or ablative of means: “by the action of divine judgment.”

  THE BATTLE OF CHESTER

  (25) Siquidem: “indeed,” “in fact,” used at the beginning of a clause with no conditional force (DMLBS, siquidem 1.b)

  collēctō grandī exercitū: ablative absolute

  cīvitātem Legiōnum … Legacaestir ... Carlegion: the “City of the Legions,” Chester

  maximam gentis perfidae strāgem dedit: “made a great slaughter of that nation of heretics” (Colgrave-Mynors).

  (26) Cumque bellum āctūrus vidēret: the subject is Æthelfryth; Bede squeezes in two temporal ideas—a cum-clause and a future active participle—that might best be translated with two clauses: “when he was about to give battle, and he saw...”

  vidēret: introduces indirect discourse: vidēret sacerdōtēs ... cōnsistere....

  prō mīlite: mīles, here, is collective: “the troops” (LS, miles II.A).

  quidve: “and what”

  illō: “in that place”

  (27) esset: with dīvīsum.

  cum praepositīs sibi rēctōribus: “with suprintendents placed over them.”

  (28) perāctō ieiūniō trīduānō: “after a three-day fast”

  quī … prōtegeret: subjunctive in a relative clause of purpose (AG 531.2)

  (29) profectō: “truly”

  persequuntur: “are harassing,” but in Christian Latin the verb inevitably carries the sense of religious persecution, hyperbolically equating the Britons with those who wished to destroy Christianity completely. See DMBLS, persequī.

  (30) primum: adverbial, “first”

  cēterās ... cōpiās: “other forces”

  nefandae mīlitiae: “It shows Bede’s national and ecclesiastical prejudices that he should apply such an epithet to men who were only defending their own country against attack” (Plummer).

  (31) Exstīnctōs: supply esse.

  (32) cum suīs: with his men

  terga vertēns: “fleeing”

  (33) Sīc: looks forward to ut (result).

  ipsō iam multō ante: The battle took place sometime around 615; Augustine died in 604.

  temporālis interitūs ultiōne: “by the vengeance of temporal death,” i.e., by losing their earthly lives (looking forward to the contrast perpetuae salūtis cōnsilia, obj. of sprēverat) (Sidwell, p. 106).

  perfidī: subject of sentīrent.

  quod: “that”

  NOTE: Lemmatization of Anglo-Saxon Names
  —: declined forms unattested
  [ ]: nominative forms unattested (back-formed for purposes of lemmatization)
  *: form unattested but hypothesized based on existing patterns


  intereā: meanwhile

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  adiūtōrium –ī n.: help, aid

  Aedilberct –ī m.: Æthelberht, First Christian king of Kent, 560 or c.585-616

  convocō convocāre convocāvī convocātus: to call together

  colloquium colloquiī n.: conversation

  episcopus –ī m.: bishop

  doctor doctōris m.: teacher

  proximus proximī m.: neighbor

  Britannī –ōrum m.: Britons

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  ac: oak, oak tree (Old English)

  rōbur rōboris n.: oak

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  cōnfīnium –ī n.: a common boundary

  Huicciī –orum: the Hwicce, a tribe centered on the River Severn

  occidentālis –e: of the west, westerly

  Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

  frāternus –a –um: fraternal

  admonitiō –ōnis f.: suggestion, admonition

  suādeō suādēre suāsī suāsus: to recommend

  catholicus –a –um: catholic, universal

  habitus habitūs m.: garment, attire; way of life

  ēvangelizō –āre –āvī –ātum: to evangelize, preach the Gospel

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  pascha –ae f.: Passover

  dominicus –ī m.: Sunday

  quattuordecim quārtus –a –um decimus –a –um: 14, 14th

  vīgintī; vīcēsimus –a –um: 20; 20th

  observō observāre observāvī observātus: to watch, observe

  computātiō –iōnis f.: calculation, reckoning

  circulus –ī m.: circle or orbit; ring; chain

  ūnitās –ātis f.: the state of being one, oneness, unity

  ecclēsiasticus –a –um: of or belonging to the Church

  contrārius –a –um: opposite

  disputātiō –ōnis f.: argument, reasoning

  hortāmentum ī n: exhortation

  increpātiō –iōnis f.: reproof, rebuke

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  adsēnsus –ūs m.: an assenting; answering sound

  potius: rather, more

  trāditiō –ōnis f.: tradition

  ūniversus –a –um: entire

  Christus –ī m.: Christ

  concordō concordāre –āvī –ātum: to agree

  ecclēsia –ae f.: church

  praeferō praeferre praetulī praelātus: to prefer

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  labōriōsus –a –um: laborious

  certāmen certāminis n.: contest, struggle

  obsecrō obsecrāre obsecrāvī obsecrātus: to beseech

  habitō habitāre habitāvī habitātus: to inhabit

  ūnanimis –e: of one mind, accordant, harmonious, unanimous

  īnsinuō īnsinuāre īnsinuāvī īnsinuātus: to embosom; to penetrate

  dignō dignāre: to consider worthy

  trāditiō –ōnis f.: tradition

  ēgerō –ēgerere –ēgessī –ēgestum: to carry out, remove

  operātiō –ōnis f.: work, labor, operation, practice

  dēvōtō –dēvōtāre: to curse

  adversārius –a –um: turned towards, opposed

  invītus –a –um: unwilling

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  prīvō prīvāre prīvāvī prīvātus: to deprive of

  Britannī –ōrum m.: Britons

  cūrātiō –iōnis f.: attention, care; treatment, cure

  sānātiō –iōnis f.: restoring to health, healing, cure

  ministerium –ī n.: service, ministry

  percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  compellō compellere compulī compulsus: to drive

  flectō flectere flēxī flexus: to bend

  genū genūs n.: knee

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  Iēsūs –ū m.: Jesus (Christ)

  Christus –ī m.: Christ

  dēprecor dēprecārī dēprecātus sum: to ward off (from one's self or others) by earnest prayer

  vīsum vīsī n.: vision

  restituō restituere restituī restitūtus: to restore

  illūminātiō –iōnis f.: illumination; (the granting of) the power of sight

  corporālis –e: corporeal, bodily

  spīritālis –e: spiritual, sacred, religious

  accendō accendere accendī accēnsus: to kindle, set on fire

  illūminō –lūmināre: illuminate; to give sight to (the blind); enlighten

  summus –a –um: highest

  praecō –ōnis m.: herald

  praedicō praedicāre praedicāvī praedicātus: to proclaim

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  Britannī –ōrum m.: Britons

  iūstitia –ae f.: righteousness

  praedicō –āre –āvī –ātum: to preach

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  cōnsentiō cōnsentīre cōnsēnsī cōnsēnsus: a

  licentia licentiae f.: licence

  prīscus –a –um: ancient

  abdīcō abdīcāre abdīcāvī abdīcātus: to resign

  postulō postulāre postulāvī postulātus: to demand

  synodus –ī f.: ecclesiastical assembly or council, a synod

  perhibeō –ēre –uī –itus: to hold persistently; maintain

  septem; septimus –a –um: 7; 7th

  Britannī –ōrum m.: Britons

  episcopus –ī m.: bishop

  maximē: most greatly

  monastērium –ī n.: a monastery

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Bancornaburg: Bangor Is Coed, Flintshire, Wales

  Dinoot — m.: Dinoot, Abbot of Bangor

  abba (indecl.): father

  praesum praeesse praefuī praefutūrus: to be before; be present

  praefor –fātus sum: to say beforehand; praefātus: aforementioned

  concilium concilī(ī) n.: union; assembly

  prīmō: at first

  prūdēns: prudent

  anachōrētĭcus –a –um: of a recluse

  praedicātiō –ōnis f.: teaching; sermon

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  trāditiō –ōnis f.: tradition

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  mītis mīte: mild; ripe

  humilis humile: humble

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  mītis mīte: mild; ripe

  humilis humile: humble

  crēdibilis –e: believable, credible

  Christus –ī m.: Christ

  sīn: but if

  immītis –e: hard, harsh, cruel

  dīnōscō –ere: to distinguish, discern; determine, decide

  procūrō procūrāre procūrāvī procūrātus: to care for; attend to; refresh

  synodus –ī f.: ecclesiastical assembly or council, a synod

  appropinquō appropinquāre appropinquavī: to approach, draw near

  adsurgō –ere –surrēxī –surrēctus: to rise up; rise

  famulus –ī m.: servant

  Christus –ī m.: Christ

  obtemperanter: submissively, obediently, dutifully

  sīn: but if

  spernō spernere sprēvī sprētum: to reject

  adsurgō –ere –surrēxī –surrēctus: to rise up; rise

  spernō spernere sprēvī sprētum: to reject

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  sella –ae f.: seat; chair; chair of state

  notō notāre notāvī notātus: to mark, sign, secret writing

  superbia superbiae f.: pride

  contrādīcō –dīcere –dīxī –dictum: to speak against, contradict

  immō: no indeed

  ūniversālis –e: universal, general; (of council or synod) ecumenical, general

  ecclēsia –ae f.: church

  contrārius –a –um: opposite

  obtemperō obtemperāre obtemperāvī obtemperātus: to obey, comply

  pascha –ae f.: Passover

  ministerium –ī n.: service, ministry

  baptīzo –āre –āvī –ātum: to baptize

  renāscor renāscī renātus sum: to be born again; to be reproduced; grow again

  iūxtā: according to

  sanciō sancīre sānxī sānctus: to consecrate

  Rōmānus –a –um: Roman

  apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

  ecclēsia –ae f.: church

  compleō complere complēvī complētus: to complete, fulfill

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

  contrārius –a –um: opposite

  aequanimiter: calmly, with equanimity

  tolerō tolerāre tolerāvī tolerātus: to endure

  archiepiscopus –ī m.: archbishop

  invicem : alternately

  adsurgō –ere –surrēxī –surrēctus: to rise up; rise

  subdō –ere –didī –ditus: to put under; place or fasten under

  nihilum/nīlum nihilī/nīlī n.: nothing

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  minitor –ārī –ātus sum: to threaten

  praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

  nātiō nātiōnis f.: race

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

  ultiō –ōnis f.: act of vengeance

  praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

  dīvīnus –a –um: divine

  patrō patrāre patrāvī patrātus: to accomplish

  siquidem: if only, if indeed

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Aedilfrid –ī m.: Æthelfrith, King of the Northumbrians, 592-616

  grandis grandis grande: full–grown; large

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Legacaestir: Chester, Cheshire West and Chester, England

  Britannī –ōrum m.: Britons

  Carlegion: Chester, Cheshire West and Chester, England

  māximus –a –um: greatest; maxime: most, especially, very much

  perfidus –a –um: faithless, treacherous, false

  strāgēs –is f.: prostrating; slaughter

  cumque: whenever, always

  exōrō exōrāre exōrāvī exōrātus: to pray effectually; entreat

  seorsum: separately, apart

  tueor tuērī tūtus sum: to look at

  scīscitor –scīscitārī : to examine, interrogate

  quid: what; why

  plūrimus –a –um: very many

  monastērium –ī n.: a monastery

  Bancor: Bangor Is Coed, Flintshire, Wales

  monachus –ī m.: a monk

  septem; septimus –a –um: 7; 7th

  portiō –ōnis f.: part, section, portion

  praepōnō praepōnere praeposuī praepositum: to place before

  rēctor –ōris m.: director

  monastērium –ī n.: a monastery

  portiō –ōnis f.: part, section, portion

  trecentī –ae –a; trecentēsimus –a –um: 300, 300th

  plūrimus –a –um: very many

  memorō memorāre memorāvī memorātus: to remember

  peragō peragere perēgī perāctum: to finish

  ieiūnium –ī n.: a fast, hunger

  trīduānus –a –um: three days' duration, lasting three days

  dēfēnsor dēfēnsōris m.: defender, protector

  Brocmail –ī m.: Brocmail, Leader of the Britons, 613

  intentus –a –um: earnestly attentive

  prōtegō –tegere –texī –tectum: to cover, conceal; protect

  adventus adventūs m.: arrival

  Aedilfrid –ī m.: Æthelfrith, King of the Northumbrians, 592-616

  adversum –ī n.: the opposite direction

  suum –ī n. or sua –ōrum n.: one's property

  clāmō clāmāre clāmāvī clāmātus: to call, shout

  profectō: surely

  adversum –ī n.: the opposite direction

  imprecātiō –iōnis f.: prayer, entreaty; curse

  persequor persequī persecūtus sum: to pursue

  nefandus –a –um: not to be spoken, unutterable

  mīlitia –ae f.: military service

  suum –ī n. or sua –ōrum n.: one's property

  dēleō dēlēre dēlēvī dēlētus: to destroy

  exstinguō exstinguere exstinxī exstinctus: to extinguish

  circiter: near

  mīlle pl. mīlia: mile, miles

  ducentī –ae –a; ducentēsimus –a –um: 200; 200th

  quīnquāgintā; quīnquāgēsimus –a –um: 50; 50th

  lābor labī lapsus sum: to glide, slip

  Brocmail –ī m.: Brocmail, Leader of the Britons, 613

  suum –ī n. or sua –ōrum n.: one's property

  inermis inermis inerme: unarmed

  feriō ferīre: to hit

  compleō complere complēvī complētus: to complete, fulfill

  praesāgium –ī n.: a foreboding

  pontifex pontificis m.: priest

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  temporālis –e: of or belonging to time, temporal

  interitus interitūs m.: death

  ultiō –ōnis f.: act of vengeance

  perfidus –a –um: faithless, treacherous, false

  spernō spernere sprēvī sprētum: to reject

  article Nav
  Previous

  Suggested Citation

  Rob Hardy. Bede: Historia Ecclesiastica Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2017. ISBN: 978-1-947822-20-7. https://dcc.dickinson.edu/bede-historia-ecclesiastica/book-2/chapter-2-2