Chapter 2.2

<Vt Augustīnus Brettōnum epīscopōs prō pāce catholicā, etiam mīrāculō caelestī cōram eīs factō, monuerit, quaeve illōs spernentēs ultiō secūta sit.>

[1] Intereā Augustīnus adiūtōriō ūsus Aedilberctī rēgis convocāvit ad suum colloquium episcopōs sīve doctōrēs proximae Brettōnum prōvinciae in locō, quī usque hodiē linguā Anglōrum Augustinaēs Ác, id est rōbur Augustīnī, in cōnfīniō Huicciōrum et Occidentālium Saxonum appellātur; coepitque eīs frāternā admonitiōne suādēre, ut pāce catholicā sēcum habitā commūnem ēvangelīzandī gentibus prō Dominō labōrem susciperent. [2] Nōn enim paschae diem dominicum suō tempore, sed ā quartā decimā usque ad vicēsimam lūnam observābant; quae computātiō LXXXIIII annōrum circulō continētur. [3] Sed et alia plūrima ūnitātī ecclēsiasticae contrāria faciēbant. [4] Quī cum longā disputātiōne habitā neque precibus neque hortāmentīs neque increpātiōnibus Augustīnī ac sociōrum eius adsēnsum praebēre voluissent, sed suās potius trāditiōnēs ūniversīs quae per orbem sibi in Chrīstō concordant ecclēsiīs praeferrent, sānctus pater Augustīnus hunc labōriōsī ac longī certāminis fīnem fēcit, ut dīceret: [5] ‘Obsecrēmus Deum, quī habitāre facit ūnanimēs in domū Patrīs suī, ut ipse nōbīs īnsinuāre caelestibus signīs dignētur, quae sequenda trāditiō, quibus sit viīs ad ingressum rēgnī illīus properandum. [6] Addūcātur aliquis aeger, et per cuius precēs fuerit cūrātus, huius fidēs et operātiō Deō dēvōta atque omnibus sequenda crēdātur.’ [7] Quod cum adversāriī, invītī licet, concēderent, allātus est quīdam dē genere Anglōrum oculōrum lūce prīvātus; quī cum oblātus Brettōnum sacerdōtibus nīl cūrātiōnis vel sānātiōnis hōrum ministeriō perciperet, tandem Augustīnus iūstā necessitāte compulsus flectit genua sua ad Patrem Dominī nostrī Iēsū Chrīstī, dēprecāns ut vīsum caecō quem āmīserat restitueret, et per inlūminātiōnem ūnīus hominis corporālem in plūrimōrum corde fidēlium spīritālīs grātiam lūcis accenderet. [8] Nec mora, inlūminātur caecus, ac vērus summae lūcis praecō ab omnibus praedicātur Augustīnus. [9] Tum Brettōnēs cōnfitentur quidem intellēxisse sē vēram esse viam iūstitiae quam praedicāret Augustīnus; sed nōn sē posse absque suōrum cōnsēnsū ac licentiā prīscīs abdicāre mōribus. [10] Vnde postulābant ut secundō synodus plūribus advenientibus fieret. [11] Quod cum esset statūtum vēnērunt, ut perhibent, VII Brettōnum episcopī et plūrēs virī doctissimī, maximē dē nōbilissimō eōrum monastēriō quod vocātur linguā Anglōrum Bancornaburg, cui tempore illō Dinoot abbās praefuisse nārrātur; quī ad praefātum itūrī concilium vēnērunt prīmō ad quendam virum sānctum ac prūdentem, quī apud eōs anachōrēticam dūcere vītam solēbat, cōnsulentēs an ad praedicātiōnem Augustīnī suās dēserere trāditiōnēs dēbērent. [12] Quī respondēbat: ‘Sī homō Deī est, sequiminī illum.’ [13] Dīxērunt: ‘Et unde hoc possumus probāre?’ [14] At ille: ‘Dominus,’ inquit, ‘ait: “Tollite iugum meum super vōs, et discite ā mē, quia mītis sum et humilis corde.” [15] Sī ergō Augustīnus ille mītis est et humilis corde, crēdibile est quia iugum Chrīstī et ipse portet et vōbīs portandum offerat; sīn autem inmītis ac superbus est, cōnstat quia nōn est dē Deō, neque nōbīs eius sermō cūrandus.’ [16] Quī rūrsus aiēbant: ‘Et unde vel hoc dīnōscere valēmus?’ [17] ‘Prōcūrāte,’ inquit, ‘ut ipse prior cum suīs ad locum synodī adveniat, et sī vōbīs adpropinquantibus assurrēxerit, scientēs quia famulus Chrīstī est, obtemperanter illum audītē; sīn autem vōs sprēverit, nec cōram vōbīs assurgere voluerit, cum sītis numerō plūrēs, et ipse spernātur ā vōbīs.’ [18] Fēcērunt ut dīxerat. [19] Factumque est, ut venientibus illīs sedēret Augustīnus in sellā. [20] Quod illī videntēs mox in īram conversī sunt, eumque notantēs superbiae, cūnctīs, quae dīcēbat, contrādīcere labōrābant. [21] Dīcēbat autem eīs quia ‘in multīs quidem nostrae cōnsuētūdinī, immō ūniversālis ecclēsiae contrāria geritis; et tamen sī in tribus hīs mihi obtemperāre vultis, ut pascha suō tempore celebrētis, ut ministerium baptīzandī quō Deō renāscimur iuxtā mōrem sānctae Rōmānae et apostolicae ecclēsiae compleātis, ut gentī Anglōrum ūnā nōbīscum verbum Dominī praedicētis, cētera, quae agitis, quamvīs mōribus nostrīs contrāria, aequanimiter cūncta tolerābimus.’ [22] At illī nīl hōrum sē factūrōs, neque illum prō archiepiscopō habitūrōs esse respondēbant, cōnferentēs ad invicem quia ‘sī modo nōbīs adsurgere nōluit, quantō magis, sī eī subdī coeperīmus, iam nōs prō nihilō contemnet.’ [23] Quibus vir Dominī Augustīnus fertur minitāns praedīxisse quia, sī pācem cum frātribus accipere nōllent, bellum ab hostibus forent acceptūrī, et sī nātiōnī Anglōrum nōluissent viam vītae praedicāre, per hōrum manūs ultiōnem essent mortis passūrī. [24] Quod ita per omnia, ut praedīxerat, dīvīnō agente iūdiciō patrātum est. [25] Siquidem post haec ipse, dē quō dīximus, rēx Anglōrum fortissimus Aedilfrid collēctō grandī exercitū ad Cīvitātem Legiōnum, quae ā gente Anglōrum Legacaestir, ā Brettōnibus autem rēctius Carlegion appellātur, maximam gentis perfidae strāgem dedit. [26] Cumque bellum āctūrus vidēret sacerdōtēs eōrum, quī ad exōrandum Deum prō mīlite bellum agente convēnerant, seorsum in tūtiōre locō cōnsistere, scīscitābātur quī essent hī quidve āctūrī illō convēnissent. [27] Erant autem plūrimī eōrum dē monastēriō Bancor, in quō tantus fertur fuisse numerus monachōrum, ut cum in septem portiōnēs esset cum praepositīs sibi rēctōribus monastērium dīvīsum, nūlla hārum portiō minus quam trecentōs hominēs habēret, quī omnēs dē labōre manuum suārum vīvere solēbant. [28] Hōrum ergō plūrimī ad memorātam aciem, perāctō ieiūniō trīduānō, cum aliīs ōrandī causā convēnerant, habentēs dēfēnsōrem nōmine Brocmailum, quī eōs intentōs precibus ā barbarōrum gladiīs prōtegeret. [29] Quōrum causam adventūs cum intellēxisset rēx Aedilfrid, ait: ‘Ergō sī adversum nōs ad Deum suum clāmant, profectō et ipsī, quamvīs arma nōn ferant, contrā nōs pugnant, quī adversīs nōs imprecātiōnibus persequuntur.’ [30] Itaque in hōs prīmum arma vertī iubet, et sīc cēterās nefandae mīlitiae cōpiās nōn sine magnō exercitūs suī damnō dēlēvit. [31] Exstīnctōs in eā pugnā ferunt dē hīs, quī ad ōrandum vēnerant, virōs circiter mīlle ducentōs, et sōlum L fugā esse lāpsōs. [32] Brocmail ad prīmum hostium adventum cum suīs terga vertēns, eōs quōs dēfendere dēbuerat inermēs ac nūdōs ferientibus gladiīs relīquit. [33] Sīcque complētum est praesāgium sānctī pontificis Augustīnī, quamvīs ipsō iam multō ante tempore ad caelestia rēgna sublātō, ut etiam temporālis interitūs ultiōne sentīrent perfidī, quod oblāta sibi perpetuae salūtis cōnsilia sprēverant.

AUGUSTINE CONVENES A MEETING OF THE BRITISH CHURCH

One of the challenges Augustine faced was getting the British (i.e. Celtic rather than Anglo-Saxon peoples) to follow Roman rather than Irish practice in determining the date of Easter. This controversy was of great importance to Bede himself, who was an expert on computus, the method for calculating the date of Easter. For Bede, nothing less than the unity of the Church and the correct reckoning of sacred time were at stake. The controversy was finally settled in 664 at the Synod of Whitby (3.25). The events of this chapter took place between about 603 (the first meeting) and 616 (the Battle of Chester). 

(1) adiūtoriō ūsus: ablative with ūtor; translate: “with the assistance of.”

ad suum colloquium: ad + accusative expressing purpose: “for his conference”

Augustinaes Ác: the exact location of “Augustine’s Oak” is unknown. Bede says it was “on the border between the Hwicce and West Saxons” (in cōnfiniō Huicciōrum et Occidentālium Saxonum). The kingdom of the Hwicce included most of what is now Gloucestershire and Worcestershire and the southwestern portion of Warwickshire.

pace catholicā sēcum habitā: ablative absolute (“with the peace of the Catholic Church kept among them”)

gentibus: “to the heathen”

(2) paschae: Pascha is Easter.

diem dominicum: Sunday

suō tempore: “at its time,” meaning, “at the proper time.”

ā quartā decimā usque ad vicēsimam lūnam: “from the fourteenth to the twentieth day of the lunar month” (Colgrave-Mynors).

quae computātio ... continētur: “computed on an 84-year cycle.”

(4) Quī cum: “When they” (the Britons). The relative pronoun is connective (AG 380.f). Circumstantial cum introduces two subjunctive verbs, voluissent and praeferrent, describing the intransigence of the Britons. Augustine’s response is contained in the main clause following (finem fēcit).

longā disputātiōne habitā: ablative absolute (“after a long dispute”)

universīs ... ecclēsiīs: “those of the universal church,” ablative of comparison, after potius (“rather than”); the order is: praeferrent suās traditiōnes potius universīs ecclēsiīs, quae….

ut dīceret: “to say” (i.e., by saying)

(5) habitāre facit ūnanimēs: supply hominēs as the accusative object of facit: “who causes men to dwell in harmony ….” Facere, meaning “to cause,” can be followed by an accusative-infinitive construction (to cause x to do y).

ut nōbīs īnsinuāre ... dignētur: “that he deem it worthy to make known to us,” looking forward to two indirect questions: quae traditiō … quibus viīs.sequenda: sequenda sit

(6) ēger: aeger, a sick person

cuius ... huius: correlatives, difficult to translate literally into English. “The faith and practice of him by whose faith he is healed” (Colgrave-Mynors). The Latin word order makes huius emphatic.

addūcātur ... crēdātur: jussive subjunctives

Deō dēvōta atque omnibus sequenda: predicates after credātur (“let his faith ... be believed as …”).

AUGUSTINE HEALS A BLIND MAN

(7) invītī licet: “though [they were] unwilling.” Licet, here, means “although” (AG 527.b), and regularly takes a subjunctive (in this case, it would be essent), but the verb can be omitted.

nil cūrātiōnis vel sanātiōnis: the genitives are partitive (AG 346), and can be translated “no cure or healing.”

quem amīserat: the antecedent of quem is vīsum.

(8) praedicātur Augustīnus: “Augustine is proclaimed”

(9) intellexisse sē ... sē posse: accusative-infinitive construction of indirect discourse after confitentur.

vēram esse viam … quam: “that the true way was (that way) which”

prīscīs abdicāre mōribus: “to renounce their ancient customs”; abdicāre, like other verbs compounded with ā, ab, , or ex, takes the simple ablative of separation when used figuratively(AG 402).

THE SECOND SYNOD

(10) secundō: for a second time, again (abl. as adv., DMLBS, secundus 5.b)

plūribus advenientibus: “for more attendees”

(11) The Britons consult a hermit. After a circumstantial cum-clause, the structure is: vēnērunt … virī doctissimī … quī … vēnērunt ad quendam virum sānctum … cōnsulentēs, an … dēbērent. See articulated text.

Quod: i.e., the synod

Bancornaburg: Bangor Iscoed (modern Bangor-on-Dee) in the northeastern part of Wales, near Wrexham.

quī ad praefātum itūrī concilium vēnērunt: quī refers to the seven British delegates; itūrī, “when they were about to go” (AG 498).

primō: first

anachōrēticam ... vītam: “the life of a hermit”; anachōrētica comes from the Greek ἀναχωρεῖν, “to withdraw,” from which is derived anchorite, another name for a hermit.

cōnsulentēs an: “consulting on whether”

ad praedicātiōnem: ad, here, means “following” (“following the preaching of”)

(12) Quī respondēbat: quī refers to the hermit: “he responded”

(14) Tollite iugum ... corde: Matthew 11:29 (Vulgate)

(15) crēdibile est quia: “it is to be believed that ….”

vōbīs portāndum offerat: “he offers it [i.e., the iūgum] for you to carry” (lit., “to be carried by you”) vōbis is the dative of agent with the gerundive.

constat quia: “it is clear that”; constat is impersonal.

neque … curandus: “is not to be bothered about” (DMLBS, curare 1)

(16) Quī rursus aiēbant: Quī now refers to the seven delegates.

(17) vōbīs adpropinquantibus: “at your approach” (ablative absolute)

sciēntēs quia: “knowing that”

cum sītis nūmerō plūrēs: concessive cum-clause: “though you are greater in number”

spernātur: jussive subjunctive

(18) Factumque est ut: “it happened that” (impersonal)

(19) venientibus illīs: “at their approach” (ablative absolute)

(20) eumque notāntēs superbiae: “censuring him for pride”; superbiae is a genitive of charge (AG 352).

cunctīs: dative object of contrādīcere (“to contradict everything”). See AG 370 for the dative with compound verbs.

(21) immō ūniversālis ecclesiae: supply cōnsuētūdinī.

sī vultis ...: introducing a mixed condition, with the verb tolerābimus in the apodosis.

ut pascha ...: the three result clauses introduced by ut form the list of demands Augustine presents to the British Church.

ministerium baptīzandī ... conpleātis: “celebrate the sacrament of baptism.” What the defect of the British church was in the matter of baptism has never been made out (Plummer).

gentī Anglōrum: gentī is the indirect object of praedicētis

(22) illī: the British

illum prō archiepiscopō habitūrōs: Bede does not record any formal discussion on this point, but it lay at the root of the whole situation; and these words show that Augustine’s claim, whether formally or informally raised, was emphatically rejected, and with it the authority of the Roman see on which that claim rested (Plummer).

ad invicem: among themselves

quantō magis: “by so much more,” “so much the more”

iam: “straightaway, presently,” with the future verb, contemnet (LS, iam I.C.1).

prō nihilō: “as worthless” (LS, nihil II)

(23) fertur minitāns praedīxisse: “The fact that the battle of Chester took place ‘multō tempore’ after after Augustine’s death is sufficient to refute the absurd charge that he had anything to do with the fulfulment of his own prophecy” (Plummer).

cum frātribus: “with their brothers,” i.e., fellow Christians

forent acceptūrī: “they were going to get,” imperfect subjunctive of the active periphrastic conjugation (AG 195); forent = essent (AG ). This and nollent are subjunctive conditionals in indirect discourse (AG 589).

nōluissent: pluperfect rather than imperfect to emphasize the fact that they had in fact been unwilling. essent passūrī (imperfect) predicts the likely outcome, “they would suffer.”

(24) dīvīnō agente iūdiciō: ablative absolute or ablative of means: “by the action of divine judgment.”

THE BATTLE OF CHESTER

(25) Siquidem: “indeed,” “in fact,” used at the beginning of a clause with no conditional force (DMLBS, siquidem 1.b)

collēctō grandī exercitū: ablative absolute

cīvitātem Legiōnum … Legacaestir ... Carlegion: the “City of the Legions,” Chester

maximam gentis perfidae strāgem dedit: “made a great slaughter of that nation of heretics” (Colgrave-Mynors).

(26) Cumque bellum āctūrus vidēret: the subject is Æthelfryth; Bede squeezes in two temporal ideas—a cum-clause and a future active participle—that might best be translated with two clauses: “when he was about to give battle, and he saw...”

vidēret: introduces indirect discourse: vidēret sacerdōtēs ... cōnsistere....

prō mīlite: mīles, here, is collective: “the troops” (LS, miles II.A).

quidve: “and what”

illō: “in that place”

(27) esset: with dīvīsum.

cum praepositīs sibi rēctōribus: “with suprintendents placed over them.”

(28) perāctō ieiūniō trīduānō: “after a three-day fast”

quī … prōtegeret: subjunctive in a relative clause of purpose (AG 531.2)

(29) profectō: “truly”

persequuntur: “are harassing,” but in Christian Latin the verb inevitably carries the sense of religious persecution, hyperbolically equating the Britons with those who wished to destroy Christianity completely. See DMBLS, persequī.

(30) primum: adverbial, “first”

cēterās ... cōpiās: “other forces”

nefandae mīlitiae: “It shows Bede’s national and ecclesiastical prejudices that he should apply such an epithet to men who were only defending their own country against attack” (Plummer).

(31) Exstīnctōs: supply esse.

(32) cum suīs: with his men

terga vertēns: “fleeing”

(33) Sīc: looks forward to ut (result).

ipsō iam multō ante: The battle took place sometime around 615; Augustine died in 604.

temporālis interitūs ultiōne: “by the vengeance of temporal death,” i.e., by losing their earthly lives (looking forward to the contrast perpetuae salūtis cōnsilia, obj. of sprēverat) (Sidwell, p. 106).

perfidī: subject of sentīrent.

quod: “that”

NOTE: Lemmatization of Anglo-Saxon Names
—: declined forms unattested
[ ]: nominative forms unattested (back-formed for purposes of lemmatization)
*: form unattested but hypothesized based on existing patterns


intereā: meanwhile

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

adiūtōrium –ī n.: help, aid

Aedilberct –ī m.: Æthelberht, First Christian king of Kent, 560 or c.585-616

convocō convocāre convocāvī convocātus: to call together

colloquium colloquiī n.: conversation

episcopus –ī m.: bishop

doctor doctōris m.: teacher

proximus proximī m.: neighbor

Britannī –ōrum m.: Britons

Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

ac: oak, oak tree (Old English)

rōbur rōboris n.: oak

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

cōnfīnium –ī n.: a common boundary

Huicciī –orum: the Hwicce, a tribe centered on the River Severn

occidentālis –e: of the west, westerly

Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

frāternus –a –um: fraternal

admonitiō –ōnis f.: suggestion, admonition

suādeō suādēre suāsī suāsus: to recommend

catholicus –a –um: catholic, universal

habitus habitūs m.: garment, attire; way of life

ēvangelizō –āre –āvī –ātum: to evangelize, preach the Gospel

dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

pascha –ae f.: Passover

dominicus –ī m.: Sunday

quattuordecim quārtus –a –um decimus –a –um: 14, 14th

vīgintī; vīcēsimus –a –um: 20; 20th

observō observāre observāvī observātus: to watch, observe

computātiō –iōnis f.: calculation, reckoning

circulus –ī m.: circle or orbit; ring; chain

ūnitās –ātis f.: the state of being one, oneness, unity

ecclēsiasticus –a –um: of or belonging to the Church

contrārius –a –um: opposite

disputātiō –ōnis f.: argument, reasoning

hortāmentum ī n: exhortation

increpātiō –iōnis f.: reproof, rebuke

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

adsēnsus –ūs m.: an assenting; answering sound

potius: rather, more

trāditiō –ōnis f.: tradition

ūniversus –a –um: entire

Christus –ī m.: Christ

concordō concordāre –āvī –ātum: to agree

ecclēsia –ae f.: church

praeferō praeferre praetulī praelātus: to prefer

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

labōriōsus –a –um: laborious

certāmen certāminis n.: contest, struggle

obsecrō obsecrāre obsecrāvī obsecrātus: to beseech

habitō habitāre habitāvī habitātus: to inhabit

ūnanimis –e: of one mind, accordant, harmonious, unanimous

īnsinuō īnsinuāre īnsinuāvī īnsinuātus: to embosom; to penetrate

dignō dignāre: to consider worthy

trāditiō –ōnis f.: tradition

ēgerō –ēgerere –ēgessī –ēgestum: to carry out, remove

operātiō –ōnis f.: work, labor, operation, practice

dēvōtō –dēvōtāre: to curse

adversārius –a –um: turned towards, opposed

invītus –a –um: unwilling

Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

prīvō prīvāre prīvāvī prīvātus: to deprive of

Britannī –ōrum m.: Britons

cūrātiō –iōnis f.: attention, care; treatment, cure

sānātiō –iōnis f.: restoring to health, healing, cure

ministerium –ī n.: service, ministry

percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

compellō compellere compulī compulsus: to drive

flectō flectere flēxī flexus: to bend

genū genūs n.: knee

dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

Iēsūs –ū m.: Jesus (Christ)

Christus –ī m.: Christ

dēprecor dēprecārī dēprecātus sum: to ward off (from one's self or others) by earnest prayer

vīsum vīsī n.: vision

restituō restituere restituī restitūtus: to restore

illūminātiō –iōnis f.: illumination; (the granting of) the power of sight

corporālis –e: corporeal, bodily

spīritālis –e: spiritual, sacred, religious

accendō accendere accendī accēnsus: to kindle, set on fire

illūminō –lūmināre: illuminate; to give sight to (the blind); enlighten

summus –a –um: highest

praecō –ōnis m.: herald

praedicō praedicāre praedicāvī praedicātus: to proclaim

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

Britannī –ōrum m.: Britons

iūstitia –ae f.: righteousness

praedicō –āre –āvī –ātum: to preach

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

cōnsentiō cōnsentīre cōnsēnsī cōnsēnsus: a

licentia licentiae f.: licence

prīscus –a –um: ancient

abdīcō abdīcāre abdīcāvī abdīcātus: to resign

postulō postulāre postulāvī postulātus: to demand

synodus –ī f.: ecclesiastical assembly or council, a synod

perhibeō –ēre –uī –itus: to hold persistently; maintain

septem; septimus –a –um: 7; 7th

Britannī –ōrum m.: Britons

episcopus –ī m.: bishop

maximē: most greatly

monastērium –ī n.: a monastery

Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

Bancornaburg: Bangor Is Coed, Flintshire, Wales

Dinoot — m.: Dinoot, Abbot of Bangor

abba (indecl.): father

praesum praeesse praefuī praefutūrus: to be before; be present

praefor –fātus sum: to say beforehand; praefātus: aforementioned

concilium concilī(ī) n.: union; assembly

prīmō: at first

prūdēns: prudent

anachōrētĭcus –a –um: of a recluse

praedicātiō –ōnis f.: teaching; sermon

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

trāditiō –ōnis f.: tradition

dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

mītis mīte: mild; ripe

humilis humile: humble

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

mītis mīte: mild; ripe

humilis humile: humble

crēdibilis –e: believable, credible

Christus –ī m.: Christ

sīn: but if

immītis –e: hard, harsh, cruel

dīnōscō –ere: to distinguish, discern; determine, decide

procūrō procūrāre procūrāvī procūrātus: to care for; attend to; refresh

synodus –ī f.: ecclesiastical assembly or council, a synod

appropinquō appropinquāre appropinquavī: to approach, draw near

adsurgō –ere –surrēxī –surrēctus: to rise up; rise

famulus –ī m.: servant

Christus –ī m.: Christ

obtemperanter: submissively, obediently, dutifully

sīn: but if

spernō spernere sprēvī sprētum: to reject

adsurgō –ere –surrēxī –surrēctus: to rise up; rise

spernō spernere sprēvī sprētum: to reject

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

sella –ae f.: seat; chair; chair of state

notō notāre notāvī notātus: to mark, sign, secret writing

superbia superbiae f.: pride

contrādīcō –dīcere –dīxī –dictum: to speak against, contradict

immō: no indeed

ūniversālis –e: universal, general; (of council or synod) ecumenical, general

ecclēsia –ae f.: church

contrārius –a –um: opposite

obtemperō obtemperāre obtemperāvī obtemperātus: to obey, comply

pascha –ae f.: Passover

ministerium –ī n.: service, ministry

baptīzo –āre –āvī –ātum: to baptize

renāscor renāscī renātus sum: to be born again; to be reproduced; grow again

iūxtā: according to

sanciō sancīre sānxī sānctus: to consecrate

Rōmānus –a –um: Roman

apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

ecclēsia –ae f.: church

compleō complere complēvī complētus: to complete, fulfill

Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

contrārius –a –um: opposite

aequanimiter: calmly, with equanimity

tolerō tolerāre tolerāvī tolerātus: to endure

archiepiscopus –ī m.: archbishop

invicem : alternately

adsurgō –ere –surrēxī –surrēctus: to rise up; rise

subdō –ere –didī –ditus: to put under; place or fasten under

nihilum/nīlum nihilī/nīlī n.: nothing

dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

minitor –ārī –ātus sum: to threaten

praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

nātiō nātiōnis f.: race

Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

ultiō –ōnis f.: act of vengeance

praedīcō praedīcere praedīxī praedictus: to say beforehand; foretell

dīvīnus –a –um: divine

patrō patrāre patrāvī patrātus: to accomplish

siquidem: if only, if indeed

Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

Aedilfrid –ī m.: Æthelfrith, King of the Northumbrians, 592-616

grandis grandis grande: full–grown; large

Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

Legacaestir: Chester, Cheshire West and Chester, England

Britannī –ōrum m.: Britons

Carlegion: Chester, Cheshire West and Chester, England

māximus –a –um: greatest; maxime: most, especially, very much

perfidus –a –um: faithless, treacherous, false

strāgēs –is f.: prostrating; slaughter

cumque: whenever, always

exōrō exōrāre exōrāvī exōrātus: to pray effectually; entreat

seorsum: separately, apart

tueor tuērī tūtus sum: to look at

scīscitor –scīscitārī : to examine, interrogate

quid: what; why

plūrimus –a –um: very many

monastērium –ī n.: a monastery

Bancor: Bangor Is Coed, Flintshire, Wales

monachus –ī m.: a monk

septem; septimus –a –um: 7; 7th

portiō –ōnis f.: part, section, portion

praepōnō praepōnere praeposuī praepositum: to place before

rēctor –ōris m.: director

monastērium –ī n.: a monastery

portiō –ōnis f.: part, section, portion

trecentī –ae –a; trecentēsimus –a –um: 300, 300th

plūrimus –a –um: very many

memorō memorāre memorāvī memorātus: to remember

peragō peragere perēgī perāctum: to finish

ieiūnium –ī n.: a fast, hunger

trīduānus –a –um: three days' duration, lasting three days

dēfēnsor dēfēnsōris m.: defender, protector

Brocmail –ī m.: Brocmail, Leader of the Britons, 613

intentus –a –um: earnestly attentive

prōtegō –tegere –texī –tectum: to cover, conceal; protect

adventus adventūs m.: arrival

Aedilfrid –ī m.: Æthelfrith, King of the Northumbrians, 592-616

adversum –ī n.: the opposite direction

suum –ī n. or sua –ōrum n.: one's property

clāmō clāmāre clāmāvī clāmātus: to call, shout

profectō: surely

adversum –ī n.: the opposite direction

imprecātiō –iōnis f.: prayer, entreaty; curse

persequor persequī persecūtus sum: to pursue

nefandus –a –um: not to be spoken, unutterable

mīlitia –ae f.: military service

suum –ī n. or sua –ōrum n.: one's property

dēleō dēlēre dēlēvī dēlētus: to destroy

exstinguō exstinguere exstinxī exstinctus: to extinguish

circiter: near

mīlle pl. mīlia: mile, miles

ducentī –ae –a; ducentēsimus –a –um: 200; 200th

quīnquāgintā; quīnquāgēsimus –a –um: 50; 50th

lābor labī lapsus sum: to glide, slip

Brocmail –ī m.: Brocmail, Leader of the Britons, 613

suum –ī n. or sua –ōrum n.: one's property

inermis inermis inerme: unarmed

feriō ferīre: to hit

compleō complere complēvī complētus: to complete, fulfill

praesāgium –ī n.: a foreboding

pontifex pontificis m.: priest

Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

temporālis –e: of or belonging to time, temporal

interitus interitūs m.: death

ultiō –ōnis f.: act of vengeance

perfidus –a –um: faithless, treacherous, false

spernō spernere sprēvī sprētum: to reject

article Nav
Previous

Suggested Citation

Rob Hardy. Bede: Historia Ecclesiastica Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2017. ISBN: 978-1-947822-20-7. https://dcc.dickinson.edu/bede-historia-ecclesiastica/book-2/chapter-2-2