Chapter 2.9

< Dē imperiō rēgis Eduīnī, et ut veniēns ad ēvangelīzandum eī Paulīnus prīmō fīliam eius cum aliīs fideī Chrīstiānae sacrāmentīs imbuerit.>

[1] Quō tempore etiam gēns Nordanhymbrōrum, hoc est ea nātiō Anglōrum quae ad Aquilōnālem Humbrae flūminis plagam habitābat, cum rēge suō Eduīnō verbum fideī praedicante Paulīnō, cuius suprā meminimus, suscēpit. [2] Cui vidēlicet rēgī, in auspicium suscipiendae fideī et rēgnī caelestis, potestās etiam terrēnī crēverat imperiī, ita ut, quod nēmō Anglōrum ante eum, omnēs Brittaniae fīnēs, quā vel ipsōrum vel Brettōnum prōvinciae habitābant, sub diciōne acciperet. [3] Quīn et Mevaniās īnsulās, sīcut et suprā docuimus, imperiō subiugāvit Anglōrum; quārum prior, quae ad austrum est, et sitū amplior et frugum prōventū atque ūbertāte fēlīcior, nōngentārum sexaginta familiārum mēnsūram iuxtā aestimātiōnem Anglōrum, secunda trecentārum et ultrā spatium tenet.

[4] Huic autem gentī occāsiō fuit percipiendae fideī, quod praefātus rēx eius cognātiōne iūnctus est rēgibus Cantuariōrum, acceptā in coniugem Aedilbergā fīliā Aedilberctī rēgis, quae aliō nōmine Tatae vocābātur. [5] Huius cōnsortium cum prīmō ipse missīs procīs ā frātre eius Eadbaldō, quī tunc rēgnō Cantuariōrum praeerat, peteret; respōnsum est nōn esse licitum Chrīstiānam virginem pāgānō in coniugem darī, nē fidēs et sacrāmenta caelestis rēgis cōnsortiō prōfānārentur rēgis quī vērī Deī cultūs esset prōrsus ignārus. [6] Quae cum Eduīnō verba nūntiī referrent, prōmīsit sē nīl omnimodīs contrārium Chrīstiānae fideī, quam virgō colēbat, esse factūrum; quīn potius permissūrum ut fidem cultumque suae religiōnis cum omnibus, quī sēcum vēnissent, virīs sīve fēminīs, sacerdōtibus seu ministrīs, mōre Chrīstiānō servāret. [7] Neque abnegāvit sē etiam eandem subitūrum esse religiōnem, sī tamen exāmināta ā prūdentibus sānctior ac Deō dignior posset invenīrī.

[8] Itaque prōmittitur virgō, atque Eduīnō mittitur, et iuxtā quod dispositum fuerat, ōrdinātur episcopus vir Deō dīlēctus Paulīnus, quī cum illā venīret, eamque et comitēs eius, nē pāgānōrum possent societāte polluī, cotīdiānā et exhortātiōne et sacrāmentōrum caelestium celebrātiōne cōnfirmāret.

[9] Ōrdinātus est autem Paulīnus episcopus ā Iūstō archiepiscopō sub diē XII kalendārum Augustārum annō ab incarnātiōne Dominī DCXXV; et sīc cum praefātā virgine ad rēgem Eduīnum quasi comes cōpulae carnālis advēnit. [10] Sed ipse potius tōtō animō intendēns ut gentem, quam adībat, ad agnitiōnem vēritātis advocāns, iuxtā vōcem apostolī, ūnī vērō spōnsō virginem castam exhibēret Christō. [11] Cumque in prōvinciam vēnisset, labōrāvit multum ut et eōs, quī sēcum vēnerant, nē ā fide dēficerent Dominō adiuvante continēret, et aliquōs, sī forte posset, dē pāgānīs ad fideī grātiam praedicandō converteret. [12] Sed sīcut apostolus ait, quamvīs multō tempore illō labōrante in verbō, ‘Deus saeculī huius excaecāvit mentēs īnfidēlium, nē eīs fulgeret inlūminātiō ēvangeliī glōriae Christī.’

[13] Annō autem sequente vēnit in prōvinciam quīdam sīcārius vocābulō Eumer, missus ā rēge Occidentālium Saxonum nōmine Cuichelmō, spērāns sē rēgem Eduīnum rēgnō simul et vītā prīvātūrum; quī habēbat sīcam bicipitem toxicātam, ut sī ferrī vulnus minus ad mortem rēgis sufficeret, peste iuvārētur venēnī. [14] Pervēnit autem ad rēgem prīmō diē paschae iuxtā amnem Deruventiōnem, ubi tunc erat vīlla rēgālis, intrāvitque quasi nūntium dominī suī referēns; et cum simulātam lēgātiōnem ōre astūtō volveret, exsurrēxit repente et ēvāgīnātā sub veste sīcā impetum fēcit in rēgem. [15] Quod cum vidēret Lilla minister rēgī amīcissimus, nōn habēns scūtum ad manum quō rēgem ā nece dēfenderet, mox interposuit corpus suum ante ictum pungentis; sed tantā vī hostis ferrum īnfīxit, ut per corpus mīlitis occīsī etiam rēgem vulnerāret. [16] Quī cum mox undique gladiīs impeterētur, in ipsō tumultū etiam alium dē mīlitibus, cui nōmen erat Fordherī, sīcā nefandā perēmit.

[17] Eādem autem nocte sacrōsānctā dominicī paschae pepererat rēgīna fīliam rēgī, cui nōmen Eanfled. [18] Cumque īdem rēx praesente Paulīnō episcopō grātiās ageret dīīs suīs prō nātā sibi fīliā, ē contrā episcopus grātiās coepit agere Dominō Christō, rēgīque adstruere, quod ipse precibus suīs apud illum obtinuerit, ut rēgīna sospes et absque dolōre gravī sobolem prōcreāret. [19] Cuius verbīs dēlectātus rēx prōmīsit sē abrenūntiātīs īdōlīs, Christō servītūrum, sī vītam sibi et victōriam dōnāret pugnantī adversus rēgem, ā quō homicīda ille, quī eum vulnerāverat, missus est; et in pignus prōmissiōnis implendae, eandem fīliam suam Christō cōnsecrandam Paulīnō episcopō assignāvit; quae baptīzāta est diē sānctō Pentēcostēs prīma dē gente Nordanhymbrōrum, cum XI aliīs dē familiā eius.

[20] Quō tempore cūrātus ā vulnere sibi prīdem īnflīctō, rēx collēctō exercitū vēnit adversus gentem Occidentālium Saxonum, ac bellō initō ūniversōs, quōs in necem suam cōnspīrāsse didicerat, aut occīdit aut in dēditiōnem recēpit. [21] Sīcque victor in patriam reversus, nōn statim et incōnsultē sacrāmenta fideī Chrīstiānae percipere voluit, quamvīs nec īdōlīs ultrā servīvit, ex quō sē Christō servītūrum esse prōmīserat. [22] Vērum prīmō dīligentius ex tempore et ab ipsō venerābilī virō Paulīnō ratiōnem fideī ēdiscere et cum suīs prīmātibus, quōs sapientiōrēs nōverat, cūrāvit cōnferre, quid dē hīs agendum arbitrārentur. [23] Sed et ipse, cum esset vir nātūrā sagācissimus, saepe diū sōlus residēns ōre quidem tacitō sed in intimīs cordis multa sēcum conloquēns, quid sibi esset faciendum, quae religiō servanda tractābat.

  KING EDWIN'S KINGDOM

  Edwin was the son of Ælle, the first king of Deira, who ruled from ca. 560 to 589. After uniting Northumbria under his rule in 616, Edwin gradually extended his power in England, eventually becoming a bretwalda, or overlord. He was defeated and killed in a battle with the combined forces of Penda of Mercia and Cadwallon of Gwynedd in 632. With his belated conversion in 628, Edwin became the first Christian king of Northumbria.

  (1) Quō tempore: “at this time”

  Humbrae: genitive, with flūminis (“of the River Humber”)

  cum rēge suō Eduīnō: ablative of accompaniment with cum. Edwin ruled Northumbria from 616 to 633. See PASE Edwin 2.

  verbum fideī: object of suscēpit. The main clause is gēns verbum suscēpit. To “receive the word of faith” is to be converted.

  praedicante Paulīnō: ablative absolute, can be translated “through the preaching of Paulinus.” Paulinus was bishop of York from 625 to 633. See PASE Paulinus 1.

  cuius suprā meminimus: Bede introduces Paulinus in I.29 as one of the missionaries that Pope Gregory sent to Britain. meminī takes a genitive object (here, cuius) when it means “mention”; see AG 350.b, Note 2.

  (2) cui vidēlicet regī: dative of reference (AG 376).

  in auspicium: “as a portent of” (with genitive).

  ita ut: introducing a result clause.

  quod nēmō Anglōrum ante eum: “(a thing) which no one of the Angles before him (had done).” Understand fēcerat.

  omnēs Brittāniae fīnēs: direct object of acciperet.

  quā: “where”

  sub diciōne: “under his sway”

  (3) Quīn et: “And in addition….”

  Mēvāniās īnsulās: Anglesey and the Isle of Man. See Atlas, Mevaniae insulae

  sīcut et suprā docuimus: Bede first mentions Edwin’s conquest of Anglesey and Man at 2.5.

  imperiō subiugāvit: subiugāre takes an ablative: “subjected to the authority of….”

  quārum prior: “the former of which,” i.e., Anglesey.

  ad austrum: “to the south”

  sitū ... prōventū ... ūbertāte: ablatives of specification (AG 418) with comparative adjectives (“larger in size,” etc.).

  nōngentārum LX familiārum mēnsūram: “a measure of 960 hides.” The genitives are genitives of measure (AG 345.b); mēnsūram is the direct object of tenet.

  trecentārum et ultrā: “more than 300”

  tenet: has both prior and secunda as its subjects: “the first ... has a measure of …, the second has a territory of….”

  KING EDWIN'S MARRIAGE

  Christianity was introduced to the kingdom of Northumbria through the marriage, ca. 625, of King Edwin to Æthelburh, the daughter of King Æthelberht of Kent, whom Augustine had converted to Christianity ca. 597 (see HE I.25). Edwin's conversion to Christianity was a condition of the marriage.

  (4) Huic autem gentī: dative of reference (AG 376)

  quod: “that”

  eius: refers to huic gentī: “their aforementioned king”

  cognātiōne iūnctus est: “was joined by marriage”

  Cantuāriōrum: “of Kent”

  acceptā ... filiā: ablative absolute.

  in coniugem: “in marriage”

  Ædilbergā: Æthelburh of Kent (died ca. 647), daughter of Æthelberht of Kent.

  Æthelberctī: Æthelberht of Kent (ca. 560–616). For more on Æthelberht, see HE 2.5.

  vocābātur: “was called.” Æthelburh’s nickname was Tate.

  (5) huius cōnsortium cum ... peteret: temporal/circumstantial clause in the subjunctive. Re-arrange: cum prīmō ipse missīs procīs peteret huius cōnsortium ā frātre eius Aedbaldō…. The postponement of cum emphasizes the first two words.

  huius: Æthelburh

  primō: “first,” “the first time”

  ipse: Edwin

  missīs procīs: ablative of means (literally, “by means of sent ambassadors”)

  Eadbaldō: Eadbald, son of Æthelberht and Bertha; king of Kent, 616–640.

  nōn esse licitum: infinitive in indirect discourse, introduced by respōnsum est (“the response was that it was not permissible…”).

  caelestis: the word play on rēgis lends emphasis to this word

  prōfānārentur cōnsortiō: “be profaned by the marriage” (ablative of means)

  quī: the antecedent is rēgis (“of a king who….”)

  esset: subjunctive by attraction (AG 593).

  (6) sē ... esse factūrum: accusative-infinitive construction of indirect discourse, introduced by prōmīsit. nīl is the direct object of factūrum esse.

  nīl omnimodīs: “not at all” (DMLBS, omnimodus 2.b)

  quam: the antecedent is fideī (“the Christian faith, which…”)

  quīn potius: “and furthermore”

  permissūrum: understand esse (indirect discourse): “he would allow”

  servāret: the subject is Æthelburh. The purpose clause can be translated: “he would allow her to keep …” (literally, “he would allow that she keep…”).

  (7) sē … subitūrum esse: accusative-infinitive of indirect discourse, introduced by abnegāvit, the subject of which is Edwin. subitūrum esse: “he would submit to,” takes an accusative object (i.e., eandem religiōnem).

  eandem ... religiōnem: i.e., Christianity

  sī tamen: = “if, that is ...,” tamen providing a clarification and limitation (DMLBS, tamen 3).

  exāmināta: take the participle in apposition to religio: “if it [i.e., the Christian religion], having been examined by wise men, could be found....”

  PAULINUS ACCOMPANIES ÆTHELBURH TO THE COURT OF KING EDWIN

  In 604 Pope Gregory sent Paulinus (d. 644) to England with a second group of missionaries to support Augustine's mission in Kent. Paulinus accompanied Æthelburh to Northumbria when she married Edwin, and turned his attention to converting the king. He finally succeeded in about 627, and was consecrated the first Bishop of York.

  (8) prōmittitur: “was promised in marriage,” DMLBS, promittere 2.b.

  virgō: Æthelburh

  iuxtā: “in accordance with”

  dispositum fuerat: shifted pluperfect, for dispositum erat.

  ordinātur: “was ordained bishop,” DMLBS, ordināre 13.c.

  quī ... venīret ... cōnfirmāret: relative clauses of purpose (AG 531.2): Paulinus is ordained “to come with her….” confirmāre means “to encourage, strengthen, confirm (person or heart, esp. in faith),” DMLBS, confirmāre 2.

  eamque et comitēs eius: direct objects of cōnfirmāret.

  cōtidiānā et exhortātiōne et: “both by daily exhortation and ….”

  (9) Ordinātus: the ordination of Paulinus is here associated with Æthelburh’s marriage to Edwin in 625. On the controversy surrounding the dates in this chapter, see S. Wood, “Bede’s Northumbrian Dates Again,” The English Historical Review 98 (1983): 280–296, and D.P. Kirby, The Earliest English Kings (London: Unwin Hyman, 1991), 37–44.

  Iūstō: Justus, first bishop of Rochester (604–624) and fourth archbishop of Canterbury (624 to between 627 and 630).

  sub diē XII kalendārum Augustārum: July 21

  quasi comes cōpulae carnālis: literally, “as if as a companion of her secular union”; that is, Paulinus accompanied Æthelburh as if he were a retainer in the bride’s household, rather than as a bishop of the church.

  (10) Sed ipse potius tōtō animō intendēns ut: understand advēnit as the main verb, carried over from the previous clause, with intendēns as a complementary participle: “but really he came exerting himself wholeheartedly to….”

  ut ... Chrīstō: re-order: ut, advocāns gentem, quam adībat, ad agnitōnem vēritātis, exhibēret [gentem] virginem castam ūnī vērō spōnsō Chrīstō, iuxtā vōcem apostolī. Understand gentem as the direct object of both advocāns and exhibēret, and virginem castam as a predicate accusative with gentem (“… to present the people as a pure virgin…”). ūnī vērō spōnsō is the dative indirect object of exhibēret.

  iuxtā vōcem apostolī: “according to the word of the apostle”; Bede is paraphrasing 2 Corinthians 11:2: despondī enim vōs ūnī virō virginem castam exhibēre Christō (Vulgate; in the King James Version: “… for I have espoused you to one Husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ”).

  (11) dēficerent: “stray, fall short”

  Dominō adiuvante: ablative absolute (“with the Lord’s help”)

  praedicandō: ablative of means

  (12) quamvīs multō tempore illō labōrante: multō tempore is ablative (for accusative) of extent of time; illō labōrante is an ablative absolute: “though he labored for a long time….”

  in verbō: “in preaching the word” (Colgrave and Mynors).

  “Deus … Chrīstī”: 2 Corinthians 4:4 (Vulgate).

  Deus saeculī huius: “the god of this age,” i.e., Satan.

  inlūminātiō ēvangeliī glōriae Chrīstī: literally, “the illumination of the Gospel of the glory of Christ.” This appears to be an instance of St. Jerome, in the Vulgate, using the genitive of an abstract noun in place of an adjective (see Bede’s Latin A.1.2); the KJV translates: “the light of the glorious gospel of Christ.”

  KING EDWIN SURVIVES AN ASSASSINATION ATTEMPT

  (13) vocābulō: “by name”

  Occidentālium Saxonum: the West Saxons

  Cuichelmō: Cwichelm, king of the West Saxons, was first mentioned in the Anglo-Saxon Chronicle of 614, and last mentioned in 636.

  spērāns sē … prīvātūrum: spērāns introduces the accusative-infinitive of indirect discourse; understand esse with prīvātūrum (“hoping that he would deprive…”).

  rēgnō simul et vītā: prīvāre, “to deprive of,” takes the ablative of separation.

  sīcam bicipitem: a double-edged dagger. In Hebrews 4:12, the word of God is described as “sharper than any double-edged sword” (penetrabilior omnī gladiō ancipitī, Vulgate).

  ferrī vulnus: the wound from the blade

  (14) prīmō diē paschae: Easter Day

  amnem Derventiōnem: the River Derwent, in Northumbria (a tributary of the Tyne).

  villa: “hall” (Colgrave-Mynors), or “royal estate” (DMLBS, villa 1.b)

  ēvāgīnātā ... sicā: ablative absolute

  peste venēnī: “the sickness caused by the poison.” See DMLBS, pestis 2 and, for the “appositional” genitive, AG 343.g.

  (15) quō ... dēfenderet: relative clause of purpose (AG 531.2): “to defend the king”

  (16) Quī: i.e., the assassin Eumer

  THE BIRTH AND BAPTISM OF KING EDWIN'S DAUGHTER EANFLÆD

  (17) Eanfled: Eanfled (626 to ca. 685) became the second wife of King Oswiu of Northumbria (married 642), and abbess of Whitby from ca. 680 until her death.

  (18) ē contrā: “on the other hand”

  precibus suīs: ablative of means

  adstruere, quod ... obtinuerit ... prōcreāret: indirect statement with quod, introduced by adstruere (“to add”: the infinitive follows coepit). The perfect subjunctive obtinuerit is treated as a verb in secondary sequence, hence it is followed by the imperfect subjunctive (prōcreāret) in the subordinate clause.

  (19) pugnantī: agrees with sibi (“if he [Christ] would give life and victory to him [Edwin] in his fight…”).

  absque: = sine (post-classical)

  sobolem: = subolem > suboles -is m., an elevated word for “offspring, child”

  in pignus prōmissiōnis inplendae: “as a pledge of the fulfilment of his promise”

  Chrīstō … Paulīnō: Chrīstō is the dative indirect object of cōnsecrandum and Paulīnō is the dative indirect object of adsignāvit.

  pentēcostēs: genitive of a Greek first declension noun (AG 44)

  cum XI aliīs dē familiā eius: that is, with 12 other members of Edwin's household; eius refers to Edwin.

  KING EDWIN DEFEATS THE WEST SAXONS AND CONSIDERS THE CHRISTIAN FAITH

  (20) bellō initō: ablative absolute: “when the war had started” or “in the course of his campaign” (Colgrave and Mynors).

  ūniversōs: “everyone, “all those”

  (21) ex quō: understand tempore (“from the time when…”).

  (22) Vērum prīmō: “but first of all”

  dīligentius: with ēdiscere and cōnferre

  ex tempore: “as occasion offered”

  et … et: “both … and”

  ēdiscere ... cōnferre: both complementary infinitives with curāvit (“he took care to learn ... and to consult …”).

  prīmātibus: “earls, barons,” DMLBS, primas 1.

  quōs sapientiōrēs nōverat: sapientiōrēs is a predicate adjective: “whom he considered wisest.”

  quid ... arbitrārentur: indirect question (AG 574) introduced by cōnferre (“to discuss what …”).

  agendum: understand esse (“what they thought ought to be done …”).

  (23) nātūrā: ablative of specification (AG 418): “by nature”

  quid ... faciendum, quae ... servanda: indirect questions, introduced by tractābat (“he was considering what …”).

  NOTE: Lemmatization of Anglo–Saxon Names
  —: declined forms unattested
  [ ]: nominative forms unattested (back–formed for purposes of lemmatization)
  *: form unattested but hypothesized based on existing patterns


  Nordanhymbri –ōrum m.: the Northumbrians, people living north of the Humber estuary

  nātiō nātiōnis f.: race

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  aquilōnālis –e: northern, northerly

  Humbra –ae f.: the Humber

  plaga –ae f.: tract

  habitō habitāre habitāvī habitātus: to inhabit

  Aeduini –ī m.: Edwin, King of the Northumbrians, 616–633

  fidēs –is; mostly in the pl. fidēs –ium f.: lute string

  praedicō –āre –āvī –ātum: to preach

  Paulīnus –ī m.: Paulinus, Bishop of York, 625–633; bishop of Rochester, 633–644

  vidēlicet: clearly

  auspicium auspicī(ī) n.: divination

  terrēnus –a –um: earthen

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Britannia –ae f.: Britain

  Britannī –ōrum m.: Britons

  habitō habitāre habitāvī habitātus: to inhabit

  diciō –ōnis f.: dominion

  Mēvānia –ae f.: the Mevanian Islands, Anglesey and the Isle of Man

  subiugō –iugāre: to subjugate

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Auster –trī m.: the southerly or south wind

  frūx frūgis f.: fruit

  prōventus –ūs m.: a produce, yield

  ūbertās –ātis f.: richness, abundance

  nōngentī –ae –a; nongentēsimus –a –um: 900, 900th

  sexāgintā; sexāgēsimus –a –um: 60, 60th

  mēnsūra –ae f. : a measuring, measurement

  iūxtā: according to

  aestimātiō aestimatiōnis f.: value

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  trecentī –ae –a; trecentēsimus –a –um: 300, 300th

  occāsiō occāsiōnis f.: opportunity

  percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

  praefor –fātus sum: to say beforehand; praefātus: aforementioned

  cognātiō –ōnis f.: blood–relationship

  Cantuarī –ōrum m. : the people of Kent

  acceptus –a –um: welcome, acceptable, pleasing

  coniūnx coniugis f.: spouse

  Aedilberga –ae f.: Æthelburg, Daughter of Æthelberht 3 I of Kent; queen of the Northumbrians

  Aedilberct –ī m.: Æthelberht, First Christian king of Kent, 560 or c.585–616

  [Tata] –ae f.: Tate, a nickname

  cōnsortium –ī n.: fellowship, association

  prīmō: at first

  procus –ī m.: one who asks

  Eadbald –ī m.: Eadbald, King of Kent, 616–640

  Cantuarī –ōrum m. : the people of Kent

  praesum praeesse praefuī praefutūrus: to be before; be present

  respōnsum respōnsī n.: answer

  licitus –a –um: allowed

  Chrīstiānus –a –um: Christian

  pāgānus –ī m.: a heathen, a pagan

  coniūnx coniugis f.: spouse

  sacrāmentum –ī n.: sacrament

  cōnsortium –ī n.: fellowship, association

  profānō –āre –āvī –ātum : to profane

  cultus cultūs m.: religious observance, worship

  prōrsus: forwards; straightway

  īgnārus –a –um: ignorant

  Aeduini –ī m.: Edwin, King of the Northumbrians, 616–633

  omnimodus –a –um: of every sort or type; (abl sg. or pl. as adv.) in every way, respect; (w. nōn or sim.) in no way or respect, not at all.

  contrārius –a –um: opposite

  Chrīstiānus –a –um: Christian

  potius: rather, more

  cultus cultūs m.: religious observance, worship

  religiō religiōnis f.: religion

  ministra –ae f.: servant, attendant

  Chrīstiānus –a –um: Christian

  abnegō abnegāre abnegāvī abnegātus: to deny

  religiō religiōnis f.: religion

  exanimō –animāre: to put out of breath; kill

  prūdēns: prudent

  sanciō sancīre sānxī sānctus: to consecrate

  Aeduini –ī m.: Edwin, King of the Northumbrians, 616–633

  iūxtā: according to

  dispōnō dispōnere dispōsuī dispōsitus: to place, arrange, distribute

  ōrdinō –ōrdināre: to set in order, regulate, appint, consecrate

  episcopus –ī m.: bishop

  dilēctus –ūs m.: selection

  Paulīnus –ī m.: Paulinus, Bishop of York, 625–633; bishop of Rochester, 633–644

  pāgānus –ī m.: a heathen, a pagan

  societās societātis f.: partnership

  polluō –ere –uī –ūtus: to soil

  cottīdiānus –a –um: daily

  exhortātiō –ōnis f.: sermon

  sacrāmentum –ī n.: sacrament

  celebrātiō –iōnis f.: the celebration of a festival or religious service

  cōnfīrmō cōnfīrmāre cōnfīrmāvī cōnfīrmātus: to confirm, strengthen

  ōrdinō –ōrdināre: to set in order, regulate, appint, consecrate

  Paulīnus –ī m.: Paulinus, Bishop of York, 625–633; bishop of Rochester, 633–644

  episcopus –ī m.: bishop

  Jūstus –ī m.: Justus, Bishop of Rochester; Archbishop of Canterbury, 624–627x631

  archiepiscopus –ī m.: archbishop

  duodecim; duodecimus –a –um: 12; 12th

  Kalendae –ārum f.: Kalends

  Augustus –ī m.: the month of August

  incarnātiō –ōnis f.: incarnation

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  praefor –fātus sum: to say beforehand; praefātus: aforementioned

  Aeduini –ī m.: Edwin, King of the Northumbrians, 616–633

  cōpula –ae f: a rope, tie

  carnālis –e: fleshly, carnal

  potius: rather, more

  āgnitiō –ōnis f.: recognition

  vēritās vēritātis f.: truth

  advocō advocāre advocāvī advocātus: to summon, call

  iūxtā: according to

  apostolus –ī m.: apostle

  spondeō –ēre spopondī sponsum: to make a solemn promise

  exhibeō exhibēre exhibuī exhibitum : to produce

  Christus –ī m.: Christ

  cumque: whenever, always

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  adiuvō adiuvāre adiūvī adiūvatus: to help, assist, support

  pāgānus –ī m.: a heathen, a pagan

  praedicō –āre –āvī –ātum: to preach

  apostolus –ī m.: apostle

  ex–caecō –caecāre: to blind, make blind

  īnfidēlis –e: unfaithful

  fulgeō fulgēre fulsī: to shine

  illūminātiō –iōnis f.: illumination; (the granting of) the power of sight

  ēvangelium –ī n.: the Gospel

  Christus –ī m.: Christ

  sīcārius –ī m.: an assassin, murderer

  vocābulum –ī n.: a designation, name

  Eumer — m.: Eomer, Intended assassin of Edwin 2, fl. 626

  occidentālis –e: of the west, westerly

  Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

  Cuichelmus –ī m.: Cwichelm, King of the West Saxons, d. 636

  Aeduini –ī m.: Edwin, King of the Northumbrians, 616–633

  rēgnō rēgnāre rēgnāvī rēgnātus: to rule

  prīvō prīvāre prīvāvī prīvātus: to deprive of

  sīca sīcae f.: dagger

  biceps bicipitis : two–headed

  toxicō –āre: to poison

  sufficiō sufficere suffēcī suffectum: to suffuse

  pestis pestis f.: plague

  venēnum venēnī n.: poison

  prīmō: at first

  pascha –ae f.: Passover

  iūxtā: according to

  Doruventiō –ōnis f.: the river Derwent

  vīlla vīllae f.: estate

  rēgālis –e: regal, kingly

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  simulō simulāre simulāvī simulātus: to imitate

  lēgātiō lēgātiōnis f.: embassy

  astūtus –a –um: crafty, cunning

  volvō volvere voluī volūtum: to roll

  exsurgō –ere –surrēxī: to rise up; rise

  repente: suddenly

  ēvāgīnō –āre: to unsheath

  sīca sīcae f.: dagger

  Lilla — m.: Lilla, Northumbrian minister; friend to King Edwin 2 whose life he saved

  minister ministrī m.: attendant, servant

  scūtum scūtī n.: shield

  nex necis f.: killing, murder

  interpōnō interpōnere interposuī interposītus: to place between

  pungō pungere pupugī punctum: pierce, prick, puncture; sting

  sex; sextus –a –um: 6; 6th

  īnfīgō –ere –fīxī –fīxus: to fasten in or upon

  vulnerō vulnerāre vulnerāvī vulnerātus: to wound

  impetō –petere –petīvī –petītum: to rush upon, assail, attack 

  tumultus tumultūs m.: confusion

  Fordheri — m.: Forthhere, King Edwin 2's miles; killed c.626

  sīca sīcae f.: dagger

  nefandus –a –um: not to be spoken, unutterable

  perimō –ere –ēmī –ēmptus: to take away completely; annihilate

  sacrōsānctus –a –um: inviolable sacrosanct; most holy, most sacred

  dominicus –ī m.: Sunday

  pascha –ae f.: Passover

  rēgīna rēgīnae f.: queen

  Eanfled –ae f.: Eanflæd, Queen of Oswiu 1; daughter of Edwin 2, 626–post685

  cumque: whenever, always

  Paulīnus –ī m.: Paulinus, Bishop of York, 625–633; bishop of Rochester, 633–644

  episcopus –ī m.: bishop

  dīus –a –um: godlike

  nāta –ae f.: daughter

  episcopus –ī m.: bishop

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  Christus –ī m.: Christ

  a-struō (ad-struō) astruere astrūxī astrūctum: to add

  obtineō obtinēre obtinuī obtentus: to possess

  rēgīna rēgīnae f.: queen

  sōspes –itis: saved

  subolēs –is f.: shoot; twig

  procreō –āre –āvī –ātum: to procreate, engender, beget

  dēlectō dēlectāre dēlectāvī dēlectātus: to divert, attract, delight

  abrenūntiō –āre –āvī –ātum: to renounce

  īdōlum or īdōlon –ī n.: an idol; ghost

  Christus –ī m.: Christ

  homicīda –ae m.: murderer; assassin

  vulnerō vulnerāre vulnerāvī vulnerātus: to wound

  pīgnus –oris n.: pledge

  prōmissiō –ōnis f.: a promising, promise

  Christus –ī m.: Christ

  cōnsecrō cōnsecrāre cōnsecrāvī cōnsecrātus: to consecrate

  Paulīnus –ī m.: Paulinus, Bishop of York, 625–633; bishop of Rochester, 633–644

  episcopus –ī m.: bishop

  as–signō –signāre: to mark out, assign

  baptīzo –āre –āvī –ātum: to baptize

  pentēcostē –ēs f.: Pentecost

  Nordanhymbri –ōrum m.: the Northumbrians, people living north of the Humber estuary

  ūndecim; ūndecimus –a –um: 11; 11th

  prīdem: long ago

  īnflīgō –ere –flīxī –flīctus: to strike

  occidentālis –e: of the west, westerly

  Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

  ineō inīre iniī/inīvī initus: to enter

  ūniversus –a –um: entire

  nex necis f.: killing, murder

  suum –ī n. or sua –ōrum n.: one's property

  cōnspīrō cōnspīrāre cōnspīrāvī cōnspīrātus: to blow

  occidō occidere occidī occāsus: to go down; set; fall

  dēditiō dēditiōnis f.: surrender, capitulation

  incōnsultē: without due care and consideration, rashly, ill-advisedly

  sacrāmentum –ī n.: sacrament

  Chrīstiānus –a –um: Christian

  percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

  īdōlum or īdōlon –ī n.: an idol; ghost

  Christus –ī m.: Christ

  prīmō: at first

  dīligēns: careful

  venerābilis –e: venerable, deserving of respect

  vīrus –ī n.: bodily fluid, secretion

  Paulīnus –ī m.: Paulinus, Bishop of York, 625–633; bishop of Rochester, 633–644

  ēdiscō –discere –didicī: to learn thoroughly, study

  prīmās –ātis m.: prominent or leading man, magnate, noble, earl, baron

  sapiō sapere sapivī: to discern

  sagāx –ācis: keen

  resideō residēre resēdī ressus: to remain

  tacitus –a –um: silent

  intimus –a –um: inmost

  colloquor colloquī collocūtus sum: to converse, hold a discussion

  religiō religiōnis f.: religion

  tractō tractāre tractāvī tractātus: to haul

  article Nav
  Previous

  Suggested Citation

  Rob Hardy. Bede: Historia Ecclesiastica Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2017. ISBN: 978-1-947822-20-7. https://dcc.dickinson.edu/bede-historia-ecclesiastica/book-2/chapter-2-9