<Dē obitū beātī Pāpae Gregōriī.>

[1] Hīs temporibus, id est annō dominicae incarnātiōnis DCV, beātus pāpa Gregōrius, postquam sēdem Rōmānae et apostolicae ecclēsiae XIII annōs mēnsēs sex et diēs decem glōriōsissimē rēxit, dēfūnctus est, atque ad aeternam rēgnī caelestis sēdem trānslātus. [2] Dē quō nōs convenit, quia nostram, id est Anglōrum, gentem dē potestāte Satānae ad fidem Chrīstī suā industriā convertit, lātiōrem in nostrā historiā ecclēsiasticā facere sermōnem. [3] Quem rēctē nostrum appellāre possumus et dēbēmus apostolum,  quia, cum prīmum in tōtō orbe gereret pontificātum, et conversīs iam dūdum ad fidem vēritātis esset praelātus ecclēsiīs, nostram gentem eātenus īdōlīs mancipātam Chrīstī fēcit ecclēsiam, ita ut apostolicum illum dē eō liceat nōbīs prōferre sermōnem quia, etsī aliīs nōn est apostolus, sed tamen nōbīs est; nam signāculum apostolātūs eius nōs sumus in Dominō.

[4] Erat autem nātiōne Rōmānus, ā patre Gordiānō, genus ā proavīs nōn sōlum nōbile sed et religiōsum dūcēns. [5] Dēnique Fēlīx eiusdem apostolicae sēdis quondam episcopus, vir magnae glōriae in Chrīstō et ecclēsiā, eius fuit atavus. [6] Sed ipse nōbilitātem religiōnis nōn minōre quam parentēs et cognātī virtūte dēvōtiōnis exercuit. [7] Nōbilitātem vērō illam, quam ad saeculum vidēbātur habēre, tōtam ad nancīscendam supernae glōriam dignitātis dīvīnā grātiā largiente convertit. [8] Nam mūtātō repente habitū saeculārī monastērium petiit, in quō tantā perfectiōnis grātiā coepit conversārī ut, sīcut ipse posteā flendō solēbat adtestārī, animō illīus lābentia cūncta subteressent, ut rēbus omnibus quae volvuntur ēminēret, ut nūlla nisi caelestia cōgitāre solēret, ut etiam retentus corpore ipsa iam carnis claustra contemplātiōne trānsīret, ut mortem quoque, quae paene cūnctīs poena est, vidēlicet ut ingressum vītae et labōris suī praemium amāret. [9] Haec autem ipse dē sē nōn profectum iactandō virtūtum sed dēflendō potius dēfectum, quem sibi per cūram pāstōrālem incurrisse vidēbātur, referre cōnsuerat. [10] Dēnique tempore quōdam sēcrētō cum diāconō suō Petrō conloquēns, ēnumerātīs animī suī virtūtibus prīscīs mox dolendō subiūnxit: [11] ‘At nunc ex occāsiōne cūrae pāstōrālis saeculārium hominum negōtia patitur, et post tam pulchram quiētis suae speciem terrēnī āctūs pulvere foedātur. [12] Cumque sē prō condēscēnsiōne multōrum ad exteriōra sparserit, etiam cum interiōra appetit, ad haec procul dubiō minor redit. [13] Perpendō itaque quid tolerō, perpendō quid āmīsī dumque intueor illud quod perdidī, fit hoc gravius quod portō.’

 [15] Haec quidem sānctus vir ex magnae humilitātis intentiōne dīcēbat; sed nōs crēdere decet nihil eum monachicae perfectiōnis perdidisse occāsiōne cūrae pāstōrālis, immō potiōrem tunc sūmsisse prōfectum dē labōre conversiōnis multōrum quam dē propriae quondam quiētē conversātiōnis habuerat; maximē quia et pontificālī fūnctus officiō domum suam monastērium facere cūrāvit; et dum prīmō dē monastēriō abstractus ad ministerium altāris ōrdinātus atque Cōnstantīnopolim apocrisiārius ab apostolicā sēde dīrēctus est, nōn tamen in terrēnō conversātus palātiō prōpositum vītae caelestis intermīsit. [16] Nam quōsdam frātrum ex monastēriō suō, quī eum grātiā germānae cāritātis ad rēgiam urbem secūtī sunt, in tūtāmentum coepit observantiae rēgulāris habēre; vidēlicet ut eōrum semper exemplō, sīcut ipse scrībit, ad ōrātiōnis placidum lītus quasi anchorae fūne restringerētur, cum incessābilī causārum saeculārium impulsū fluctuāret, concussamque saeculī āctibus mentem inter eōs cotīdiē per studiōsae lēctiōnis rōborāret alloquium. [17] Hōrum ergō cōnsortiō nōn sōlum ā terrēnīs est mūnītus incursibus, vērum etiam ad caelestis exercitia vītae magis magisque succēnsus.

[18] Nam hortātī sunt eum ut librum beātī Iob magnīs involūtum obscūritātibus mysticā interpretātiōne discuteret; neque negāre potuit opus quod sibi frāternus amor multīs ūtile futūrum impōnēbat. [19] Sed eundem librum, quōmodo iuxtā litteram intellegendus, quāliter ad Chrīstī et ecclēsiae sacrāmenta referendus, quō sēnsū ūnīcuique fidēlium sit aptandus, per XXX et V librōs expositiōnis mīrandā ratiōne perdocuit. [20] Quod vidēlicet opus in rēgiā quidem urbe apocrisiārius inchoāvit, Rōmae autem iam pontifex factus explēvit. [21] Quī cum adhūc esset rēgiā in urbe positus, nāscentem ibi novam hēresim dē statū nostrae resurrēctiōnis cum ipsō, quō exorta est, initiō iuvante sē grātiā catholicae vēritātis attrīvit. [22] Siquidem Eutycius eiusdem urbis episcopus dogmatīzābat corpus nostrum in illā resurrēctiōnis glōriā impalpābile, ventīs āereque subtīlius esse futūrum; quod ille audiēns et ratiōne vēritātis et exemplō dominicae resurrēctiōnis probāvit hoc dogma orthodoxae fideī omnimodīs esse contrārium. [23] Catholica etenim fidēs habet, quod corpus nostrum illā inmortālitātis glōriā sublīmātum subtīle quidem sit per effectum spīritālis potentiae, sed palpābile per vēritātem nātūrae, iuxtā exemplum dominicī corporis, dē quō ā mortuīs suscitātō dīcit ipse discipulīs: [24]  ‘Palpāte et vidēte, quia spīritus carnem et ossa nōn habet, sīcut mē vidētis habēre.’ [25] In cuius assertiōne fideī venerābilis pater Gregōrius in tantum contrā nāscentem hēresim novam labōrāre contendit, tantā hanc īnstantiā, iuvante etiam piissimō imperātōre Tiberiō Cōnstantīnō, conminuit, ut nūllus exinde sit inventus, quī eius resuscitātor existeret.

 [26] Alium quoque librum composuit ēgregium, quī vocātur Pāstōrālis, in quō manifēstā lūce patefēcit, quālēs ad ecclēsiae regimen adsūmī, quāliter ipsī rēctōrēs vīvere, quā discrētiōne singulās quāsque audientium īnstruere persōnās, et quantā cōnsīderātiōne propriam cotīdiē dēbeant fragilitātem pēnsāre. [27] Sed et Omēliās ēvangeliī numerō XL composuit, quās in duōbus cōdicibus aequā sorte distīnxit. [28] Librōs etiam Dialogōrum IIII fēcit, in quibus rogātū Petrī diāconī suī virtūtēs sānctōrum, quōs in Ītaliā clāriōrēs nōsse vel audīre poterat, ad exemplum vīvendī posterīs collēgit, ut, sīcut in librīs expositiōnum suārum, quibus sit virtūtibus īnsūdandum ēdocuit, ita etiam dēscrīptīs sānctōrum mīrāculīs quae virtūtum eārumdem sit clāritās ostenderet. [29] Prīmam quoque et ultimam Ezechiēlis prophētae partem, quae vidēbantur obscūriōrēs, per Omēliās XX et duās, quantum lūcis intus habeant, dēmōnstrāvit. [30] Exceptō libellō Respōnsiōnum, quem ad interrogātiōnēs sānctī Augustīnī prīmī Anglōrum gentis episcopī scrīpsit, ut et suprā docuimus, tōtum ipsum libellum hīs īnserentēs historiīs; libellō quoque Synodicō, quem cum episcopīs Ītaliae dē necessāriīs ecclēsiae causīs utillimum composuit, et familiāribus ad quōsdam litterīs. [31] Quod eō magis mīrum est tot eum ac tanta condere volūmina potuisse, quod omnī paene iuventūtis suae tempore, ut verbīs ipsīus loquar, crēbrīs vīscerum dolōribus cruciābātur, hōrīs mōmentīsque omnibus frāctā stomachī virtūte lassēscēbat, lentīs quidem, sed tamen continuīs febribus anhēlābat. [32] Vērum inter haec, dum sollicitus pēnsāret quia scrīptūrā teste: ‘Omnis fīlius, quī recipitur flagellātur,’ quō malīs praesentibus dūrius dēprimēbātur, eō dē aeternā certius praesumptiōne respīrābat.

 [33] Haec quidem dē inmortālī eius sint dicta ingeniō, quod nec tantō corporis potuit dolōre restinguī. [34] Nam aliī quīdam pontificēs cōnstruendīs ōrnandīsque aurō vel argentō ecclēsiīs operam dabant, hīc autem tōtus ergā animārum lucra vacābat.

 [35] Quicquid pecūniae habuerat, sēdulus hoc dispergere ac dare pauperibus cūrābat, ut iūstitia eius manēret in saeculum saeculī et cornu eius exaltārētur in glōriā; ita ut illud beātī Iob vērāciter dīcere posset: [36] ‘Auris audiēns beātificāvit mē, et oculus vidēns testimōnium reddēbat mihi, quod līberāssem pauperem vōciferantem et pūpillum cui nōn esset adiūtor. [37] Benedictiō peritūrī super mē veniēbat, et cor viduae cōnsōlātus sum. [38] Iūstitiā indūtus sum, et vestīvī mē sīcut vestīmentō et diadēmate iūdiciō meō. [39] Oculus fuī caecō et pēs claudō. [40] Pater eram pauperum, et causam quam nesciēbam dīligentissimē investīgābam. [41] Conterēbam molās inīquī, et dē dentibus illīus auferēbam praedam.’ [42] Et paulō post: ‘Sī negāvī,’ inquit, ‘quod volēbant pauperibus, et oculōs viduae exspectāre fēcī. [43] Sī comēdī bucellam meam sōlus, et nōn comēdit pūpillus ex eā. [44] Quia ab īnfantiā meā crēvit mēcum miserātiō, et dē uterō mātris meae ēgressa est mēcum.’

 [45] Ad cuius pietātis et iūstitiae opus pertinet etiam hoc, quod nostram gentem per praedicātōrēs, quōs hūc dīrēxit, dē dentibus antīquī hostis ēripiēns aeternae lībertātis fēcit esse participem; cuius fideī et salūtī congaudēns, quamque dignā laude commendāns, ipse dīcit in Expositiōne beātī Iob: [46] ‘Ecce lingua Brittāniae, quae nīl aliud nōverat quam barbarum frendere, iam dūdum in dīvīnīs laudibus Hebrēum coepit allēlūia resonāre. [47] Ecce quondam tumidus, iam substrātus sānctōrum pedibus servit ōceanus, eiusque barbarōs mōtūs, quōs terrēnī prīncipēs ēdomāre ferrō nequīverant, hōs prō dīvīnā formīdine sacerdōtum ōra simplicibus verbīs ligant, et quī catervās pugnantium īnfidēlis nēquāquam metueret, iam nunc fidēlis humilium linguās timet. [48] Quia enim perceptīs caelestibus verbīs, clārēscentibus quoque mīrāculīs, virtūs eī dīvīnae cognitiōnis īnfunditur, eiusdem dīvīnitātis terrōre refrēnātur, ut prāvē agere metuat ac tōtīs dēsīderiīs ad aeternitātis grātiam venīre concupīscat.’ [49] Quibus verbīs beātus Gregōrius hoc quoque dēclārat, quia sānctus Augustīnus et sociī eius nōn sōlā praedicātiōne verbōrum sed etiam caelestium ostēnsiōne signōrum, gentem Anglōrum ad agnitiōnem vēritātis perdūcēbant.

 [50] Fēcit inter alia beātus pāpā Gregōrius ut in ecclēsiīs sānctōrum apostolōrum Petrī et Paulī super corpora eōrum missae celebrārentur. [51] Sed et in ipsā missārum celebrātiōne tria verba maximae perfectiōnis plēna superadiēcit: [52] ‘Diēsque nostrōs in tuā pāce dispōnās, atque ab aeternā damnātiōne nōs ēripī et in ēlēctōrum tuōrum iubeās grege numerārī.’

 [53] Rēxit autem ecclēsiam temporibus imperātōrum Mauricīī et Focatis. [54] Secundō autem eiusdem Focatis annō trānsiēns ex hāc vītā migrāvit ad vēram, quae in caelīs est, vītam. [55] Sepultus vērō est corpore in ecclēsiā beātī Petrī apostolī, ante sēcrētārium, diē quārtō Īduum Mārtiārum, quandōque in ipsō cum cēterīs sānctae ecclēsiae pāstōribus resurrēctūrus in glōriā, scrīptumque in tumbā ipsīus epitaphium huiusmodī:

 [56]

Suscipe, terra, tuō corpus dē corpore sūmptum,

Reddere quod valeās vīvificante Deō.

Spīritus astra petit, lētī nīl iūra nocēbunt,

Cui vītae alterius mors magis ipsa via est.

Pontificis summī hoc clauduntur membra sepulchrō,               5

Quī innumerīs semper vīvit ubīque bonīs.

Ēsuriem dapibus superāvit, frīgora veste,

Atque animās monitīs tēxit ab hoste sacrīs.

Implēbatque āctū, quicquid sermōne docēbat,

Esset ut exemplum, mystica verba loquēns. 10

Ad Chrīstum Anglōs convertit pietāte magistrā,

Adquīrēns fideī agmina gente novā.

Hic labor, hoc studium, haec tibi cūra, hoc pāstor agēbās,

Vt Dominō offerrēs plūrima lucra gregis.

Hīsque Deī cōnsul factus laetāre triumphīs,                           15

Nam mercēdem operum iam sine fīne tenēs.

[57] Nec silentiō praetereunda opīnio, quae dē beātō Gregōriō trāditiōne maiōrum ad nōs usque perlāta est quā vidēlicet ex causā admonitus tam sēdulam ergā salūtem nostrae gentis cūram gesserit. [58] Dīcunt quia diē quādam, cum advenientibus nūper mercātōribus multa vēnālia in forum fuissent conlāta, multī ad emendum cōnflūxissent, et ipsum Gregōrium inter aliōs advēnisse, ac vīdisse inter alia puerōs vēnālēs positōs candidī corporis ac venustī vultūs, capillōrum quoque fōrmā ēgregiā. [59] Quōs cum aspiceret, interrogāvit, ut aiunt, dē quā regiōne vel terrā essent adlātī. [60] Dictumque est quia dē Brittāniā īnsulā, cuius incolae tālis essent aspectūs. [61] Rūrsus interrogāvit utrum īdem īnsulānī Chrīstiānī, an pāgānīs adhūc errōribus essent implicātī. [62] Dictum est quod essent pāgānī. [63] At ille, intimō ex corde longa trahēns suspīria, ‘Heu, prō dolor!’ inquit, ‘quod tam lūcidī vultūs hominēs tenebrārum auctor possidet, tantaque grātia frontispīciī mentem ab internā grātiā vacuam gestat!’ [64] Rūrsus ergō interrogāvit, quod esset vocābulum gentis illīus. [65] Respōnsum est quod Anglī vocārentur. [66] At ille: ‘Bene,’ inquit; ‘nam et angelicam habent faciem, et tālēs angelōrum in caelīs decet esse cohērēdēs. [67] Quod habet nōmen ipsa prōvincia, dē quā istī sunt allātī?’ [68] Respōnsum est, quod Dēīrī vocārentur īdem prōvinciālēs. [69] At ille: ‘Bene,’ inquit, ‘Dēīrī; dē īrā ērutī et ad misericordiam Chrīstī vocātī. [70] Rēx prōvinciae illīus quōmodo appellātur?’ [71] Respōnsum est quod Aelli dīcerētur. [72] At ille allūdēns ad nōmen ait: ‘Allēlūia, laudem Deī creātōris illīs in partibus oportet cantārī.’

[73] Accēdēnsque ad pontificem Rōmānae et apostolicae sēdis (nōndum enim erat ipse pontifex factus), rogāvit ut gentī Anglōrum in Brittāniam aliquōs verbī ministrōs, per quōs ad Chrīstum converterētur, mitteret; sē ipsum parātum esse in hoc opus Dominō cooperante perficiendum, sī tamen apostolicō pāpae hoc ut fieret placēret. [74] Quod dum perficere nōn posset quia, etsī pontifex concēdere illī quod petierat voluit, nōn tamen cīvēs Rōmānī, ut tam longē ab urbe sēcēderet, potuēre permittere, mox ut ipse pontificātūs officiō fūnctus est, perfēcit opus diū dēsīderātum, aliōs quidem praedicātōrēs mittēns, sed ipse praedicātiōnem ut fructificāret suīs exhortātiōnibus ac precibus adiuvāns. [75] Haec iuxtā opīniōnem, quam ab antīquīs accēpimus, historiae nostrae ecclēsiasticae īnserere oportūnum dūximus.

  THE LIFE OF POPE GREGORY THE GREAT

  (1) dominicae incarnātiōnis: “of our lord’s birth,” i.e., A.D.

  Gregōrius: Pope Gregory the Great. See PASE, Gregory 1.

  DCV: AD 605. “Gregory died on 12 March 604; otherwise Bede is right about the length of his pontificate” (McClure and Collins, p. 374).

  translātustranslātus est

  (2) nōs convenit: impersonal, “it behooves us,” “it is fitting for us,” with the complementary infinitive facere. See LS, convenio II.B.2.

  suā industriā: ablative of means

  lātiōrem ... facere sermōnem: “to speak at greater length.”

  nostrum ... apostolum: re-order: quem rēctē possumus et dēbēmus appellāre nostrum apostolum. The words nostrum and apostolum are separated in hyperbaton for emphasis.

  (3) cum ... gereret ... esset: concessive (“although”)

  primum ... pontificātum: “the most important see” (Colgrave-Mynors). Pontificātus (“pontificate”) originally meant simply “the office of a bishop or archbishop.”

  conversīs ... ecclēsiīs: datives after praelatus (“was prelate to”)

  iam dūdum: “long since” (“churches long since converted”)

  nostram gentem ... fēcit ecclēsiam: nostram gentem is the direct object of fēcit and ecclēsiam is the predicate accusative (AG 393)

  eātenus īdōlīs mancipātam: in apposition to nostram gentem (“our people, up to this point enslaved by idols”)

  apostolicum illum ... sermōnum: “the well-known words of the apostle” (AG 297.b).

  prōferre: “bring forward, quote, cite, mention” (LS, proferō II.D) ”

  quia ... Dominō: Bede paraphrases 1 Corinthians 9.2: Et sī aliīs nōn sum Apostolus, sed tamen vobīs sum: nam signāculum apostolātūs meī vōs estis in Dominō (Vulgate).

  signāculum apostolātūs eius: “the seal of his apostleship.” A signāculum is a mark or sign on a charter or other document that certifies its authenticity (DMLBS, signāculum 1.b)

  nōbīs … nōs: the British church.

  (4) genus ā proavīs ... ducēns: “tracing from his ancestors a lineage” genus ducere a(b) = “be descended from.”

  (5) Fēlīx: Felix III, Pope AD 483–492 (sometimes counted as Felix IV, if Antipope Felix II is to be considered Pope).

  eiusdem apostōlicae sēdis: “of the same apostolic see”

  (6) nōbilitātem religiōnis … exercuit: “followed that ancestral tradition of religion.”

  nōn minōre: with virtūte devotiōnis

  ad saeculum: “in the eyes of the world” (i.e., his worldly nobility)

  (7) totam: agrees with nobilitātem

  ad nancīscendam supernae glōriam dignitātis: “toward the securing of the glory of heavenly honor,” or, more elegantly, “to winning honor and glory of a higher kind” (Colgrave-Mynors). : The gerundive expresses purpose (AG 506). The interlocking word order and genitive of the abstract noun add impressiveness to the style.

  dīvīnā grātiā largiente: translate “by God’s grace” (Colgrave-Mynors); literally, “with divine grace bestowing” (ablative absolute).

  (8) mūtātō … habitū saecūlārī: ablative absolute; habitus saecūlāris means “secular attire,” as opposed to the “habit” of a monk.

  tantā perfectiōnis grātiā ... ut: “with such perfect grace” (see Reading Bede §A.1.2). Tantā introduces a series of five result clauses: (a) ut ... subteressent, (b) ut ... eminēret, (c) ut ... solēret, (d) ut ... transīret, (e) ut ... amāret.

  sīcut ... adtestārī: parenthetical

  flendō: “in tears”

  animō illīus lābentia cūncta subteressent: subteresse = “to be below” + dat. Literally, “all transitory things were under his soul,” or, as we would say it, “his soul was above all transitory things.”

  volvuntur: “change” (literally, “are turned”)

  ēminēret: “transcended” + dat. (DMLBS, ēminēre 2).

  retentus corpore: corpore is ablative of means with retentus (“confined by the body”)

  ipsa ... trānsīret: claustra is the direct object of transīret, and contemplātiōne is an ablative of means. Carnis claustra: “the prison of the flesh.” Notice the alliteration.

  pēne: paene; with cunctīs (dative, “to almost everyone”)

  vidēlicet: “clearly”

  ut ingressum: this ut means “as.”

  (9) Haec: neuter plural substantive, direct object of referre cōnsuerat (> cōnsuēscere, “to accustom oneself”; cōnsuerat is plupf.) “was accustomed to say these things” referring to the statements in the previous paragraph.

  profectum ... dēfectum: both fourth declension nouns, both modified by virtūtum (“of his virtues”), each one the object of the nearest gerund.

  iactandō ... dēflendō: gerunds expressing purpose (AG 506), best translated “to boast of ... to bemoan”)

  quem: the antecedent is dēfectum (“loss”) and the relative clause explains how Gregory this incurred (incurrisse) this loss.

  per: “as a result of” (DMLBS, per 10).

  cūram pāstōrālem: cūra pāstōrālis refers to the responsibilites of a clergyman (translate cūra as “responsibilities”).

  (10) sēcrētō: “private” (DMLBS, sēcrētus 2)

  ēnumerātīs ... prīscīs: ablative absolute; prīscīs = “former, previous” (LS, prīscus II.A).

  subiūnxit: “he added” (> subiungere)

  dolendō: “grieving” (DMLBS, doleo 2). This ablative of the gerund is, in later writers nearly, and in medieval writers entirely, equivalent to a present participle (AG 507 note 5).

  (11) ex occāsiōne: “on account of”

  saeculārium hominum: “of men of the world,” with negōtia

  patitur ... foedātur: although Bede introduces this as direct discourse, it is presented in the third person as if it were indirect discourse. foedātur, “is soiled.”

  terrēnī āctūs: “earthly activity.” Pope Gregory is credited with developing the important medieval distinction between the contemplative life and the active life.

  (12) cumque ... sparserit, etiam cum ... appetit: sparserit is future perfect indicative showing future time in a temporal cum-clause (AG 547); appetit is present indicative in a temporal cum-clause (ibid.):“when he dissipates …, even when he reaches for ….” Normally Bede prefers the subjunctive in such clauses (Druhan, p. 175).

  sē ... sparserit: “dissipates himself”

  prō condēscēnsiōne multōrum: “in order to reply to the requests of many men” (DMLBS, condēscēnsiō, “compliance to a request”).

  ad haec: i.e., interiōra

  procul dubiō: “without a doubt”

  minor: “diminished”

  (13) Perpendō: Now Bede switches to direct discourse.

  quid tolerō … quid āmīsī: the indicative mood in indirect questions is colloquial, and generally avoided by Bede except in the recital of dialogue (Druhan, p. 184).

  (15) ex ... intentiōne: “from the intensity” (DMLBS, intentio 2.e).

  nōs crēdere decet nihil eum ... perdidisse: the order is: decet nōs credere eum perdidisse nihil. eum … perdidisse is the accusative-infinitive construction of indirect discourse after credere; nihil is the direct object of perdidisse, and is modified by the partitive genitives monachicae perfectiōnis.

  occasiōne: “by reason of, on account of” (DMLBS, occasio 3.d)

  immō: “on the contrary”

  sūmsisse: sumpsisse; another infinitive in indirect discourse after crēdere, with eum again as the accusative subject and potiōrem prōfectum (“greater profit”) as the direct object.

  dē propriae quondam quiētē conversātiōnis: “the the quiet of his former private life.”

  conversiōnis … conversātiōnis: note the word-play, accentuated with hyperbaton.

  maximē: “especially”

  domum suam monastērium facere cūrāvit:  cūrāvit = “he took care,” followed by facere with double accusative (AG 393); Ca. A.D. 574 Gregory established the monastery of St. Andrew in the house he inherited from his father on the Caelian Hill in Rome. The site is now occupied by the church of San Gregorio Magno al Celio. Gregory was abbot of St. Andrew’s from about 586 until he was elected Pope at the death of Pope Pelagius II in February 590.

  dum: “as long as,” + indic., denoting an action that is completely coextensive with the action of the main verb (Druhan, p. 160).

  abstractus ... ōrdinātus ... dīērectus est: est goes with all of these (“he was taken ... he was ordained ... he was directed …”).

  ad ministerium ordinātus: can be translated simply as “ordained.” Ca. 578, Pope Pelagius II ordained Gregory as one of the seven deacons, or regionariī, of Rome. This forced Gregory to leave the contemplative life of his monastery.

  Constantinopolim: accusative of motion toward, after directus est (AG 427.2)

  apocrisiārius: a permanent Papal ambassador. Gregory was appointed to this post by Pope Pelagius ca. 579 and held it until 585 or 586.

  in terrēnō conversātus palātiō: translate as concessive, “though he passed his time in an earthly palace….”

  (16) quōsdam: direct object of coepit ... habēre.

  gratiā germanae caritātis: “on account of their brotherly love”

  ad rēgiam urbem: “to the royal city,” i.e., Constantinople.

  in tūtāmentum observāntiae rēgulāris: in + accusative expressing purpose: “to protect his observance of the monastic rule.”

  ut … restringerētur: a simile; the order is: ut restringerētur quasi fūne anchōris ad litus placidae orātiōnis. Gregory is the subject. fūne anchōris (“by the rope of an anchor”) is an ablative of means. The subjunctive indicates a purpose clause. Bede paraphrases heavily here from the introductory epistle to Gregory’s Moralia in Job.

  cum ... fluctāret: temporal, “while he was tossed”

  concussamque … mentem … rōborāret: = et ut mentem concussam rōborāret, continuing the purpose clause. rōborāret is parallel to restringerētur. See articulated text.

  concussam ... mentem: direct object of rōborāret.

  inter eōs: referring to the monks.

  per stūdiōsae lectiōnis ... allōquium: “through conversation about studious reading,” perhaps referring to the Benedictine practice of lectiō divīna, which involves regular reading and meditation upon Scripture. The key word alloquium is postponed and emphasized in hyperbaton.

  (17) Hōrum ergō cōnsortiō: “by the companionship of whom,” i.e., of the monks.

  munītus ... succēnsus: understand est with both.

  POPE GREGORY'S WRITINGS

  (18) hortātī sunt: the subject is Gregory’s fellow monks.

  librum beātī Iob: The Biblical Book of Job. Iob is to be read as genitive, with beātī. Gregory wrote his Commentary on Job, or Moralia, between 578 and 595. It was his major work, filling some 35 books or 6 volumes, begun when Gregory was at the court of Tiberius II at Constantinople, but finished only after he had already been in Rome for several years.

  mysticā interpretātiōne: ablative of means; “mystical interpretation” reads the text as allegory, revealing the spiritual meanings beneath the literal narrative.

  sibi: i.e., Gregory, with inpōnēbat.

  multīs: with the adjective ūtile (AG 384), “useful to many.”

  ūtile futurum: agreeing with quod (the antecedent of which is opus).

  (19)  Bede lays out the three modes of interpretion that, following Gregory, he employed in his own Biblical exegesis: the literal, mystical (allegorical), and moral. The main verb is perdocuit (“he thoroughly explained”), which takes an indirect object (librum), and introduces three interrogatives, quōmodo … qualiter … quō sēnsū …. iuxtā litteram: “according to the letter,” i.e., literally.

  ūnīcuique: dative, with aptandus. 

  (20) rēgiā ... urbe: i.e., Constantinople

  apocrisiārius: “as apocrisiarius,” or “while he was apocrisiarius.”

  Rōmae: locative

  (21) hēresim: = haeresim, heresy.

  cum ... initiō: cum can be used in expressions of attendant circumstances to mean “in” or “at”: “at the very beginning at which it [i.e., the heresy] arose” (Colgrave-Mynors translate the whole phrase as “at its birth”).

  (22) Eutychius: Eutychius of Constantinople (ca. 512–582).

  dogmatīzābat: “propunded the doctrine that,” introducing indirect discourse, with the accusative-infinitive construction.

  ventīs āereque: ablatives of comparison with subtīlius.

  et ... et: “both...and” The ablatives ratiōne and exemplō are ablatives of means.

  probāvit: introducing indirect discourse, with the accusative-infinitive construction.

  hoc dogma: dogma is a Greek neuter accusative.

  (23) habet: “holds” (i.e., “maintains,” “believes”).

  quidem: concessive, looking forward to sed. “While it is indeed exalted [and made] subtle … it is (still) palpable.”

  dominicī corporis: “of the Lord’s body.”

  dē quō: “concerning which”: the antecedent of quō is corporis.

  ā mortuīs suscitātō: “when he had been raised from the dead.”

  (24) Palpāte ... habēre: Luke 24:39.

  (25) venerābilis: nominative, with pater.

  in tantum: “to such a degree,” signalling subjunctive in a result clause (īnventus sit).

  hanc: i.e., hanc hēresim.

  nullus … qui: “no one who,” followed by subjunctive in a relative clause of characteristic (AG 534).

  existeret: = esset

  (26) Pāstōrālis: Pastoral Care

  quālēs ... quāliter ... quā ... quantā: indirect questions, introduced by patefēcit; the infinitives are dependent on the subjunctive verb dēbeant.

  quālēs ad ecclēsiae regimen adsūmī: “what sort of men should be chosen for the governance of the church” (DMLBS, assumere 2.b, “to admit to an order or office”). adsūmī is the present passive infinitive.

  singulās quāsque … persōnās: “each individual (type of) person.” Persōna refers to the part played by person in life, his or her position or role, rather than to an individual person as such—the meaning is preserved in the English word persona.

  (27) Omēliās ēvangliī numerō XL: 40 Homilies on the Gospel, delivered during 591 and 592.

  aequā sorte: “evenly” (i.e., each of the two books contains 20 homilies).

  (28) sānctōrum quōs ... poterat: “of the saints, the most famous ones in Italy whom ...”; in English, it is more natural to rearrange as “the most famous saints in Italy whom ...”

  posterīs: “to posterity” (literally, “to those who come after”).

  ut, sicut … ita etiam: signals subjunctive in a result clause (ostenderet), “with the result that, just as … so also.” Within this structure are two balanced indirect questions triggered by ēdocuit and ostenderet, with the interrogatives quibus and quae, respectively (see articulated text).

  sit ... īnsudāndum: impersonal (“for what virtues one must sweat”)

  (29) Prīmam ... dēmōnstrāvit: an example of the “accusative of anticipation” (AG 576), sometimes called the “proleptic accusative.” Here prīmam ... et ... ultimam ... partem and the indirect question quantum lūcis intus habeant act as objects of the main verb dēmōnstrāvit: “he pointed out the first and last part ..., how much light they have in them” (i.e., “he pointed out how much light the first and last part ... have in them”).

  lūcis: “spiritual enlightenment (of the soul), goodness, righteousness” (DMLBS, lux 8.b).

  (30) Bede lists, in an extended ablative absolute, three other works of Gregory, which he declines to describe in detail: the “Responses” which he wrote to Augustinus, bishop of the English, and which are key source material for HE; a book about the acts of the Roman synod of bishops in 595, co-written with those bishops; and a collection of letters.

  Exceptō: “leaving aside,” “not to mention.” Properly, exceptō libellō is an ablative absolute: “with the booklet excepted.”

  suprā: Augustine’s questions and Gregory’s responses are given in HE I.27.

  īnserentēs: plural to agree with docuimus (the “royal we”); Bede, like other LL and Christian writers, admits the present active participle with a perfect sense: “having included the whole book...” (see Druhan, p. 140).

  libellō ... Synodicō: “Synodal booklet” about the acts of the Roman synod of 595.

  familiāribus ... litterīs: understand exceptīs with these ablatives

  (31) Quod eō magis mīrum est … quod: “This is all the more amazing . . . because.” eō quod (“for that reason ... because”) expresses causation emphatically (see Druhan, p. 177). The initial quod is connective (AG 308.f).

  mīrum est: introduces indirect discourse, in which potuisse is the infinitive verb and eum the subject accusative; tot ac tanta ...volūmina is the object of condere, which supplements potuisse.

  omnī ... tempore: ablative for extent of time (“for the entire time”)

  ut verbīs ipsīus loquar: “to use his own words”: the rest of the sentence quotes Gregory, putting his words in the third person. Gregory’s words were: vīscerum dolōribus crucior, hōrīs momentīsque omnibus fracta stomachī virtūte lassēscō, lentīs quidem, sed tamen continuīs febribus anhēlō. (Moralia in Job, chapter 5; Patrologia Latina 75.515).

  hōrīs mōmentīsque omnibus: “every minute of the day”

  (32) dum ... teste: ‘Omnis...’: “while he was anxiously pondering the words of Scripture that ‘every man ...’”; scrīptūrā teste is an ablative absolute (“as Scripture is a witness”). The quotation is from Hebrews 12.6.

  quō ... dūrius ... eō ... certius: “the harder ... the more certainly....” For the construction eō ... quō, see AG 414.a.

  POPE GREGORY'S CHARACTER AND ACHIEVEMENTS

  (33) Haec … sint dicta: jussive: “let (only) these things be said,” i.e., “enough said.”

  ingeniō: “literary talent”

  quidem: “at any rate,” transitioning from Gregory’s literary output to his acts of charity.

  (34) aliī quīdam pontificēs: Bede scrupulously declines to name these other, more wordly, popes.

  tōtus ergā animārum lucra vacābat: tōtus is best translated adverbially with vacābat: “he used to devote his time (vacābat) entirely ....” ergā + accusative usually means “in relation to,” “towards”: here, translate “with a view to spiritual (not financial) profit (lucra).”

  (35) iūstitia eius ... in gloriā: quoting Psalm 111(112):3, 9.

  cornu:  “horn,” as an emblem of power or self-assertion (DMLBS, cornu 12).

  illud: “that famous (remark),” i.e., “the words” (AG 297.b)

  (36) Auris ...: the quotation, comprising sentences 36–41, is from Job 29:11–17.

  cui nōn esset: “who did not have” (AG 373)

  (37): cor viduae cōnsōlātus sum: “I cheered the heart of the widow.”

  (39) caecō … claudō: dative, “for the blind (person) ... for the lame (person).”

  (41) molās: jawbones

  (42) Et paulō post: the quotation (42–44) is from Job 31:16–18.

  (45) ēripiēns: another present participle with a perfect sense: “having snatched [them]”

  fēcit: the object is nostram gentem, with participem as the predicate accusative after esse (“made our people to be a sharer ...”).

  participem: with the objective genitives aeternae lībertātis: “a sharer of ...” (or, “participant in ...”)

  quamque: = et quam, with nostram gentem as the antecedent of quam.

  in Expositiōne beāti Iob: Iob is genitive; the quotation is from Moralia in Job chapter 11 (Patrologia Latina 76.411).

  (46) barbarum frendere: “to gnash its barbarous teeth” (Colgrave-Mynors); barbarum can be taken as a poetic cognate accusative (AG 390.b).

  Hebrēum: = Hebraeum, “Hebrew”

  coepit allēlūia resonāre: allēlūia is another poetic cognate accusative, with resonāre: “begins to resound: ‘alleluia.’”

  (47) quondam tumidus, iam substrātus: both adjectives modify ōceanus.

  motūs: implies both political turmoil (sedition, rebellion) and mental confusion (passion, agitation, impulse). See LS, motus II.

  prō dīvīnā formīdine: prō, “on account of”: dīvīna formīdō is “fear of God.”

  ligant: “tie up, hold fast (to restrict movement),” used allegorically of the whole of Britain (DMLBS, ligare 4.c). The language is hyperbolic in the extreme. The subject is ōra, “mouths.”

  īnfidēlis ... fidēlis: appositive and substantive (“as an unbeliever ... as a believer”)

  (48) eī: referring to the fidēlis, “believer” in the previous sentence; dative with īnfunditur.

  (49) dēclārat, quia … perdūcēbant: indirect statement with quia + indicative, normal in Bede, though the subjuctive is frequent as well (see Druhan, p. 181).

  (52) ēripī: passive infinitive with iubeās.

  in ... numerārī: rearrange as: iubeās [nōs] numerārī in grege ēlēctōrum tuōrum.

  (53) imperātōrum Mauriciī et Focatis: Byzantine Emperors Maurice (reigned 582–602) and Phocas (reigned 602–610); Gregory was Pope from 590 to 602.

  (55) diē ... Mārtiārum: March 12.

  in ipsō: in ipsō corpore.

  POPE GREGORY’S EPITAPH

  (56) The epitaph is also recorded in the Liber Pontificālis, a book of biographies of the early Popes. The meter is elegaic couplets.

  (56.3) lētī nīl iūra nocēbunt: “the laws of death will harm nothing”; i.e., death will have no power over his soul.

  (56.4) vītae ... via est: rearrange as: mors ipsa est magis via alterīus vītae.

  (56.6) bonīs: “good deeds”

  (56.8) monitīs … sacrīs: a reference to Gregory’s writings, discussed above.

  hoste: Satan (DMLBS, hostis 1.c)

  (56.10) esset ... loquēns: rearrange as: ut, loquēns mystica verba, esset exemplum.

  mystica verba: a reference to Gregory’s allegorical interpretations of Old Testament scripture (see DMLBS, mysticus 3).

  (56.15) Hīsque ... triumphīs: rearrange as: et laetāre, factus consul Deī hīs triumphīs.

  cōnsul: cōnsul Chrīstī or cōnsul Deī  = Pope (DMLBS, cōnsul 6), but there is a play on the old Roman office of consul, whose holders celebrated triumphs of a different kind.

  laetāre: imperative 2 sing. > laetor, “rejoice in” + abl.

  OF ANGELS AND ANGLES

  (57) quā ... gesserit: rearrange as: admonitus ex quā causā vidēlicet gesserit tam sēdulam cūram ergā salūtem nostrae gentis. The verb gesserit is subjunctive in the indirect question introduced by perlāta est, quā ...; ergā = “on behalf of,” “for the sake of.” The emphasis on sēdulam … cūram is marked by hyperbaton.

  (58) vēnālia: “merchandise”

  vēnālēs positōs: young slaves put up for sale (LS, vēnālis II.B)

  corporis … vultūs: genitives of quality (AG 345)

  formā: ablative of quality (AG 415)

  (60) talis aspectūs: genitive of quality

  (61) īnsulānī Chrīstiānī: understand essent.

  (63) lūcidī vultūs: genitive of quality

  tenebrārum auctor: i.e., Satan

  (64) vocābulum: “name”

  (66) Bene: “(they are) well (named)”

  tālēs ... decet ... esse: the impersonal decet takes an accusative-infinitive (AG 388.c).

  (67) prōvincia: “kingdom,” see Special Usages, prōvincia.

  (68) Dēirī: i.e., from Deira, the southern Northumbrian kingdom.

  (71) Aelli: Ælle of Deira, whose reign is dated to the end of the sixth century.

  (72) allūdēns ad nōmen: allūdēns can appropriately be translated as “punning.”

  (73) enim: “however” (DMLBS, enim 3.b)

  rogāvit ut … mitteret: “asked (the pope) to send,” substantive clause of purpose (AG 563)

  pontificem: probably Pope Pelagius II (reigned 579–590), Gregory’s immediate predecessor.

  gentī Anglōrum: “for the Angles”

  sē ipsum parātum esse: indirect discourse, with an introductory verb of saying implied: “[he said that] he was prepared....”

  in hoc opus perficiendum: “to accomplish this task,” gerundive expressing purpose after parārī. In classical Latin the preposition would be ad rather than in.

  sī tamen: if only

  (74) Quod: “this” (connecting relative AG 308.f)

  dum perficere nōn posset … perfēcit: “while he was unable to accomplish ... he did accomplish.” dum adversative with the subjunctive (see Druhan, p. 162).

  mox ut: as soon as

  sed ipse ... adiuvāns: rearrange as: sed ipse adiuvāns praedicātiōnemut fructificāret; another instance of prolepsis (= adiuvāns ut praedicātiō fructificāret).

  sēcēderet: Gregory is the subject.

  (75) iuxtā opīniōnem: Bede marks what he has just given as the traditional account, not however verified by reliable documents, such Gregory’s own writings.

  ab antīquīs: “from our ancestors”

  oportūnum dūximus: “I have thought it proper” > dūcō = “consider.”

  NOTE: Lemmatization of Anglo-Saxon Names
  —: declined forms unattested
  [ ]: nominative forms unattested (back-formed for purposes of lemmatization)
  *: form unattested but hypothesized based on existing patterns


  dominicus, -a, um: of the Lord

  incarnātiō –ōnis f.: incarnation

  sescentī –ae –a; sescentēsimus –a –um: 600; 600th

  quīnque; quīntus –a –um: 5; 5th

  pāpa –ae or –ātis m.: a father, pope

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  Rōmānus –a –um: Roman

  apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

  ecclēsia –ae f.: church

  trēdecim; tertius –a –um decimus –a –um: 13, 13th

  mēnsis mēnsis m.: month

  sex; sextus –a –um: 6; 6th

  glōriōsus –a –um: full of glory

  dēfungor dēfungī dēfūnctus sum: to depart, die

  trānsferō trānsferre trānstulī trānslātus: to bring across

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Satanas –ae m.: Satan, the Devil

  Christus –ī m.: Christ

  industria industriae f.: diligence

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  ecclēsiasticus –a –um: of or belonging to the Church

  rectē: rightly

  apostolus –ī m.: apostle

  pontificātus –ūs, m.: office of bishop; papacy

  dūdum: not long ago

  vēritās vēritātis f.: truth

  praeferō praeferre praetulī praelātus: to prefer

  ecclēsia –ae f.: church

  eātenus: so far

  īdōlum or īdōlon –ī n.: an idol; ghost

  mancipō –āre –āvi –ātum: deliver up to; give up to

  Christus –ī m.: Christ

  ecclēsia –ae f.: church

  apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

  prōferō prōferre prōtulī prōlātus: to bring forth

  etsī: although

  apostolus –ī m.: apostle

  signāculum –ī n.: seal, mark, sign

  apolstolātus –ūs m.: apostleship, papacy

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  nātiō nātiōnis f.: race

  Rōmānus –a –um: Roman

  Gordiānus –ī m.: Gordianus, Father of Gregory 1

  proavus –ī m.: great–grandfather; ancestor

  religiōsus –a –um: religious, reverent

  Fēlīx –īci m.: Felix, a IV

  apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

  episcopus –ī m.: guardian, (eccl.) bishop

  Christus –ī m.: Christ

  ecclēsia –ae f.: church

  atavus –ī m: grandfather

  nōbilitās nōbilitātis f.: fame

  religiō religiōnis f.: religion

  cognātus cognātī m.: relative

  dēvōtio –ōnis f.: piety, devotion, worship.

  nōbilitās nōbilitātis f.: fame

  nancīscor nancīscī nanctus or nactus sum: to obtain; meet

  supernus –a –um: that is above, celestial supernal

  dīvīnus –a –um: divine

  largior –ītus sum –dep.: to give largely; bestow

  repente: suddenly

  habitus habitūs m.: garment, attire; way of life

  saeculāris –e: secular, worldly

  monastērium –ī n.: a monastery

  perfectiō –ōnis f.: perfection

  conversor –ārī –ātus sum: to live with or among, associate with; live in a (monastic) community

  attestor –āre –āvī –ātus: to attest, bear witness; to corroborate, prove, affirm

  lābor labī lapsus sum: to slip away; labens: transitory

  subsum subesse —: to be under, be behind

  volvō volvere voluī volūtum: to turn; volvor (passive): to change

  ēmineō –ēre –uī: to stand out

  carō carnis f.: meat, flesh

  claustrum –ī n.: bolt, bar

  contemplātiō –ōnis f.: a viewing, contemplation

  vidēlicet: clearly

  ingressus –ūs m.: gait, an entering

  prōficiō prōficere prōfēcī prōfectum: to advance

  iactō iactāre iactāvī iactātus: to throw

  dēfleō –ēre –flēvī –flētus: to weep much; weep over

  potius: rather, more

  dēfectus –ūs m.: revolt, desertion

  pāstōrālis –e: of a pastor, pastoral

  incurrō –ere –currī or cucurrī –cursus: to run into or against; rush upon

  cōnsuō –ere –suī –sūtum: to sew, stitch or join together

  quōdammodo: in a certain way

  sēcrētō: separately, apart

  diāconus –ī m.: deacon

  Petrus –ī m.: Peter, Deacon known to Gregory 1

  colloquor colloquī collocūtus sum: to converse, hold a discussion

  ēnumerō ēnumerāre ēnumerāvī ēnumerātus: to count out or completely; enumerate

  prīscus –a –um: ancient

  subiungō –ere –iūnxī –iūnctus: to join under or to; fasten

  occāsiō occāsiōnis f.: opportunity

  pāstōrālis –e: of a pastor, pastoral

  saeculāris –e: secular, worldly

  quiēs quiētis f.: rest

  terrēnus –a –um: earthen

  āctus –ūs m.: driving or impelling

  pulvis pulveris m.: dust

  foedō foedāre foedāvī foedātus: to defile

  cumque: whenever, always

  condēscensiō –ōnis f.: condescension, compliance (to request)

  exter extera exterum: outward, foreign

  interior interiōris: inner

  appetō appetere appetīvī appetītus: to make for, grasp

  per-pendō –pendere –pendī –pēnsum: to weigh carefully, examine

  tolerō tolerāre tolerāvī tolerātus: to endure

  per-pendō –pendere –pendī –pēnsum: to weigh carefully, examine

  intueor intuērī intuitus sum: to look at

  humilitās –ātis f.: lowness

  intentiō –ōnis f.: purpose; intension; fervor

  monachicus –a –um: of a monk, monkish, monastic

  perfectiō –ōnis f.: perfection

  occāsiō occāsiōnis f.: opportunity

  pāstōrālis –e: of a pastor, pastoral

  immō: no indeed

  prōfectus –ūs m.: success

  conversiō –ōnis f.: conversion

  quiēs quiētis f.: rest

  conversātiō –ōnis f: way of life (specifically, in a religious community)

  maximē: most greatly

  pontificālis –e: of or pertaining to a bishop, archbisop, or pope; pontifical

  fungor fungī fūnctus sum: to perform

  monastērium –ī n.: a monastery

  prīmō: at first

  monastērium –ī n.: a monastery

  abstrahō –trahere –trāxī –tractum: to drag away

  ministerium –ī n.: service, ministry

  altāria –ium n.: the upper part of an altar; a high altar

  ōrdinō –ōrdināre: to set in order, regulate

  Constantīnopolis –is f.: Constantinople

  apocrisiārius –ī m.: a (papal) delegate, nuncio

  apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

  dērigō –ere –rēxī –rēctus: to lay straight

  terrēnus –a –um: earthen

  conversor –ārī –ātus sum: to live with or among, associate with; live in a (monastic) community

  palātium –ī n.: palace, royal residence

  intermittō intermittere intermīsī intermīssuss: to leave off, neglect

  monastērium –ī n.: a monastery

  germānus –a –um: brotherly

  cāritās cāritātis f.: affection, love

  tūtāmentum –ī n.: (means of) protection, safety

  observantia –ae f.: observance

  rēgulāris –e: pertaining to the observance of a monastic rule; regular

  vidēlicet: clearly

  placidus –a –um: pleasant

  ancora –ae f.: an anchor

  fūnis fūnis m.: rope, line

  rēstringō –ingere –inxi –ictum: to tie back, restrain with bonds

  incessābilis –e: ceaseless, without pause; endless, perpetual

  saeculāris –e: secular, worldly

  impulsus –ūs m.: prompting, attack

  fluctuō fluctuāre fluctuāvī fluctuātus: to wave

  concutiō –cutere –cussī –cussus: shake, beat, strike; terrify; disturb, distract

  āctus –ūs m.: driving or impelling

  cotīdiē/cottīdiē: daily

  studiōsus –a –um: eager

  lēctiō –ōnis f. : a selection, text

  rōborō –āre –āvī –ātum: to make strong, strengthen, invigorate, confirm

  alloquium –ī n.: discourse, conversation

  cōnsortium –ī n.: fellowship, association

  terrēnus –a –um: earthen

  mūniō mūnīre mūnīvī mūnītus: to build, fortify

  incursus –ūs m.: assault, attack

  exercitium –ī n.: training, exercise, practice

  succendō –ere –cendī –cēnsus: to set on fire from beneath; (fig.)

  Jōb m. (indecl.): Job

  involvō –ere –volvī –volūtus: to roll on or in; cast upon

  obscūritās –ātis f.: darkness, obscurity

  mysticus –a –um: hidden, secret; mystical, non-literal, allegorical or symbolical (reading)

  interpretātiō –ōnis f.: interpretation

  discutiō –ere –cussī –cussus: to shake off

  frāternus –a –um: fraternal

  futūrus –a –um: about to be; future

  iūxtā: according to

  quāliter: just as

  Christus –ī m.: Christ

  ecclēsia –ae f.: church

  sacrāmentum –ī n.: sacrament

  ūnusquisque: each one

  aptō aptāre aptāvī aptātus: to adapt to, prepare

  trīgintā; trīcēsimus –a –um: 30; 30th

  quīnque; quīntus –a –um: 5; 5th

  expositiō –ōnis f.: a setting forth, explanation

  perdoceō –docēre –docuī –doctum: to instruct thoroughly, inform

  vidēlicet: clearly

  apocrisiārius –ī m.: a (papal) delegate, nuncio

  incohō –āre –āvī –ātum: to start work on, begin

  Rōma Rōmae f.: Rome

  pontifex pontificis m.: priest

  expleō explēre explēvī explētus: to fill up, fulfil

  positus, –a, –um: located

  haeresis –is f.: heresy

  status statūs m.: position

  resurrectio –ōnis f.: resurrection

  exorior exorīrī exortus sum: to rise up, proceed

  catholicus –a –um: catholic, universal

  vēritās vēritātis f.: truth

  atterō atterere atterīvī atterītus: to rub againt

  siquidem: if only, if indeed

  Eutychius –ī m.: Eutychius, Patriarch of Constantinople, 552-565 & 577-582

  episcopus –ī m.: guardian, (eccl.) bishop

  dogmatīzo –āre –āvī –ātum: to propound a dogma

  resurrectio –ōnis f.: resurrection

  inpalpābilis –e (impalpābilis): intangible

  subtīlis –e: fine–textured, delicate; subtle

  futūrus –a –um: about to be; future

  vēritās vēritātis f.: truth

  dominicus, –ī m.: Sunday

  resurrectio –ōnis f.: resurrection

  dogma dogmatis n.: dogma, (religious) doctrine, tenet, teaching

  orthodoxus –a –um: orthodox

  omnimodīs: in every way or manner, wholly, fully

  contrārius –a –um: opposite

  catholicus –a –um: catholic, universal

  etenim: and indeed

  immortālitās –ātis f.: immortality, endless life

  sublīmō –āre –āvī –ātus: elevate

  subtīlis –e: fine–textured, delicate; subtle

  effectus –ūs m.: action; effect

  spīritālis –e: spiritual, sacred, religious

  potentia potentiae f.: power

  palpābilis –e: tangible

  vēritās vēritātis f.: truth

  iūxtā: according to

  dominicus, –ī m.: Sunday

  mortuus –a –um: dead

  suscitō suscitāre suscitāvī suscitātus: to stir up

  discipulus discipulī m.: male student

  palpō –āre –āvī –ātus: touch, feel, handle; grope for; treat gently, soothe

  carō carnis f.: meat, flesh

  assertiō assertiōnis f.: assertion, affirmation

  venerābilis –e: venerable, deserving of respect

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  haeresis –is f.: heresy

  contendō contendere contendī contentus: to strain, exert

  īnstantia –ae f.: steadiness, constancy, perseverance, insistence

  Tiberius –iī m.: Tiberius

  Constantīnus –ī m.: Constantine

  com-minuō –minuere –minuī –minūtum: to crush

  exinde (abbrev. exin): from that place

  "

  resuscitātor –ōris m. : one who restores to life, resuscitator; one who renews a practice

  "

  exsistō –sistere –stitī: to exist, be; emerge

  pāstōrālis –e: of a pastor, pastoral

  manifēstus –a –um: clear, manifest

  patefaciō patefacere patefēcī patefactum: to reveal

  ecclēsia –ae f.: church

  regimen –inis n.: a means of guidance, rudder

  assūmō (or adsūmō) –sūmere –sūmpsī –sūmptum: to take in addition

  quāliter: just as

  rēctor –ōris m.: director

  discrētiō –ōnis f.: difference, distinction

  īnstruō īnstruere īnstrūxī īnstrūctus: to build upon; furnish; arrange

  persōna persōnae f.: role

  cōnsīderātiō –ōnis f.: consideration

  cotīdiē/cottīdiē: daily

  fragilitās –ātis f.: fragility, weakness, frailty; moral weakness, esp. sexual sin

  pēnsō pēnsāre : to weigh

  homīlia –ae f. (omēlia): homily, sermon on Scriptural text

  ēvangelium –ī n.: the Gospel

  quādrāginta; quādrāgesimus –a –um: 40; 40th

  cōdex –icis m.: book, account book

  distinguō distinguere distīnxī distīnctum: to separate, divide

  dialogus –ī m.: dialogue; treatise in conversational form

  Petrus –ī m.: Peter, Deacon known to Gregory 1

  diāconus –ī m.: deacon

  Italia Italiae f.: Italy

  expositiō –ōnis f.: a setting forth, explanation

  īn-sūdō –āre –āvi –ātum : to sweat over or on

  ēdoceō –ēre –uī –tus: to teach completely; communicate

  dēscrībō dēscrībere dēscrīpsī dēscrīptus: to describe

  mīrāculum –ī n.: miracle

  clāritās –tātis f.: brightness, brilliance, splendor

  Ezechiēl –ēlis m.: Ezekiel, Hebrew prophet

  prophēta or prophētēs –ae m.: soothsayer, prophet

  obscūrus –a –um: covered, dark

  homīlia –ae f. (omēlia): homily, sermon on Scriptural text

  vīgintī; vīcēsimus –a –um: 20; 20th

  intus: within, inside

  dēmōnstrō dēmōnstrāre dēmōnstrāvī dēmōnstrātus: to indicate, show clearly

  libellus libellī m.: little book

  respōnsiō –ōnis f.: an answer, refutation

  interrogātiō –ōnis f.: questioning, inquiry

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  episcopus –ī m.: guardian, (eccl.) bishop

  libellus libellī m.: little book

  īnserō īnserere īnseruī īnsertus: insert, add

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  libellus libellī m.: little book

  synodicus –a –um: synodical; pertaining to a church council

  episcopus –ī m.: guardian, (eccl.) bishop

  Italia Italiae f.: Italy

  necessārius –a –um: necessary, essential

  ecclēsia –ae f.: church

  familiāris familiāre: domestic, intimate

  mīrus –a –um: wonderful

  volūmen volūminis n.: book, roll

  iuventūs iuventūtis f.: youth, young man

  crebēr crēbra crēbrum: thick, crowded, close

  vīscus vīsceris n.: innards

  cruciō –cruciāre: to torture

  mōmentum –ī n.: weight, importance

  stomachus –ī m.: the gullet; chest

  lassescō –ere: to become tired; weaken

  lentus –a –um: flexible, sticky

  continuus –a –um: connected

  febris febris f.: fever

  anhēlō anhēlāre anhēlāvī anhēlātus: to pant

  sollicitus –a –um: worried

  pēnsō pēnsāre : to weigh

  scrīptūra –ae f.: Scripture

  flagellō –flagellāre: to whip, lash

  dēprimō –primere –pressī –pressum: to suppress, force down

  praesūmptiō –ōnis f.: hope; confidence

  respīrō respīrāre respīrāvī respīrātus: to breathe again; to breathe

  immortālis immortālis immortāle: immortal

  restinguō –ere –stīnxī –stīnctus: to put out

  pontifex pontificis m.: priest

  cōnstruō –ere –strūxī –strūctus: to pile together

  ōrnō ōrnāre ōrnāvī ōrnātus: to equip, decorate

  ecclēsia –ae f.: church

  ergā: towards

  lucrum lucrī n.: gain, profit

  sēdulus –a –um: careful, cautious

  dispergō –ere –spersī –spersus: to sprinkle

  iūstitia –ae f.: righteousness

  exaltō –exaltāre : to raise, exalt

  Jōb m. (indecl.): Job

  vērāx –ācis : speaking truly, true, veracious; adv. vērāciter, truthfully.

  beātificō –āre –āvī –ātum: to bless

  testimōnium testimōni(ī) n.: testimony

  līberō līberāre līberāvī līberātus: to free

  vōciferor –ātus sum: to raise the voice; cry out

  pūpillus –ī m.: an orphan boy

  adiūtor –ōris m.: a helper

  benedictiō –ōnis f.: a blessing

  viduus –a –um: deprived of a husband or wife, bereft, celibate; (of vines) unsupported by a tree

  cōnsōlor cōnsōlārī cōnsōlātus sum: to comfort, console

  iūstitia –ae f.: righteousness

  induō induere induī indūtus: to put on, clothe

  vestiō vestīre vestiī/vestīvī vestītum: to clothe

  vestīmentum –ī n.: garment, clothes (pl.)

  diadēma –atis n.: a royal headdress, diadem

  claudus –a –um: limping, lame

  dīligēns: careful

  investīgō –vestīgāre: to investigate

  conterō –terere –trīvī –trītum: to grind, pound; to bruise, crush, smash; defeat, oppress, wear down

  mola –ae f.: mill; (meton.)

  inīquus –a –um: uneven

  dēns dentis m.: tooth

  paulus –a –um: little, small

  viduus –a –um: deprived of a husband or wife, bereft, celibate; (of vines) unsupported by a tree

  comedō comedere comēdī comēsum: to eat up, consume

  bucella –ae f.: small mouthful; morsel

  comedō comedere comēdī comēsum: to eat up, consume

  pūpillus –ī m.: an orphan boy

  īnfantia –ae f.: infancy; early childhood

  miserātiō –ōnis f.: compassion

  uterus –ī m.: the womb

  iūstitia –ae f.: righteousness

  praedicātor –ōris m.: preacher

  dērigō –ere –rēxī –rēctus: to lay straight

  dēns dentis m.: tooth

  particeps participis m.: participant

  congaudeō –gaudēre: to share in rejoicing, to rejoice (together) in, enjoy

  commendō commendāre commendāvī commendātus: to entrust

  expositiō -ōnis f.: a setting forth, explanation

  Jōb m. (indecl.): Job

  Britannia –ae f.: Britain

  frendō frendere — frēsum: to gnash the teeth

  dūdum: not long ago

  dīvīnus –a –um: divine

  Hebraeus –a –um: Hebrew

  allēlūia: hallelujah, song of praise

  resonō resonāre resonāvī resonātus: to resound

  tumidus –a –um: swollen

  substernō –sternere –strāvī –strātum: to lay or spread beneath; (of a woman) offer oneself sexually to a man

  ōceanus –ī m.: the ocean

  terrēnus –a –um: earthen

  ē-domō –āre –uī –itum: to tame, subdue, conquer

  nequeō nequīre nequiī/nequīvī nequitum: to be unable

  dīvīnus –a –um: divine

  formīdō formīdinis f.: fear

  simplex –icis: artless, naïve, lacking guile

  ligō ligāre ligāvī ligātus: to tie, bind

  caterva –ae f.: crime, sin

  īnfidēlis –e: unfaithful

  nēquāquam: by no means

  humilis humile: humble

  percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

  clārēscō –ere –claruī: to become clear to the ear or eye; grow loud

  mīrāculum –ī n.: miracle

  dīvīnus –a –um: divine

  cognitiō –ōnis f. : notion, idea

  īnfundō –ere –fūdī –fūsus: to pour into or upon

  dīvīnitās –tātis f.: divinity

  terror terrōris m.: fear

  refrēnō refrēnāre: to curb

  prāvus –a –um: crooked

  dēsīderium dēsīderi(ī) n.: desire

  aeternitās –tātis f.: eternity, timelessness; eternal life

  concupīscō concupiscīre concupīvī concupītus: to desire

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  dēclārō dēclārāre dēclārāvī dēclārātus: to make clear, reveal

  Augustīnus –ī m.: Augustine, Archbishop of Canterbury, 597-604x609; apostle of the English

  praedicātiō –ōnis f.: teaching; sermon

  ostēnsiō –ōnis f.: a showing, exhibiting, manifestation

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  āgnitiō –ōnis f.: recognition

  vēritās vēritātis f.: truth

  perdūcō perdūcere perdūxī perductum: to bring to/over

  pāpa –ae or –ātis m.: a father, pope

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  ecclēsia –ae f.: church

  apostolus –ī m.: apostle

  Petrus –ī m.: St Peter, the Apostle

  Paulus –ī m.: St Paul, the Apostle

  missa –ae f.: the mass (religious service)

  missa –ae f.: the mass (religious service)

  celebrātiō –iōnis f.: the celebration of a festival or religious service

  māximus –a –um: greatest; maxime: most, especially, very much

  perfectiō –ōnis f.: perfection

  superādicio –ere –iēcī: to add over and above

  dispōnō dispōnere dispōsuī dispōsitus: to place, arrange, distribute

  damnātiō –ōnis f.: condemnation

  ēlectus –a um superl. electissimus: select, choice

  grex gregis m.: herd, flock

  numerō numerāre numerāvī numerātus: to count

  ecclēsia –ae f.: church

  Mauricius –ī m.: Mauricius Tiberius, Eastern Emperor, 582–602

  Phōcas –ae m.: Phocas, Eastern Emperor, 602-610

  Phōcas –ae m.: Phocas, Eastern Emperor, 602-610

  migrō migrāre migrāvī migrātus: to go, depart

  sepeliō sepelīre sepeliī/sepelīvī sepultum: to bury

  ecclēsia –ae f.: church

  Petrus –ī m.: St Peter, the Apostle

  apostolus –ī m.: apostle

  sēcrētārium –ī n.: sanctuary

  īdūs īduum (pl. f.): the Ides

  Māvortius –a –um or Mārtius –a –um: pertaining to Mavors or Mars

  quandōque : whenever, at some time

  sanciō sancīre sānxī sānctus: to consecrate

  ecclēsia –ae f.: church

  pāstor pāstōris m.: shepherd

  resurgō –surgere –surrēxī –surrēctum: to rise again, reappear

  tumba –ae f.: tomb

  epitaphium –ī n.: epitaph

  hūiusmodī: of this sort

  vīvificō –āre –āvī –ātum: to give life

  lētum letī n.: death

  pontifex pontificis m.: priest

  summus –a –um: highest

  innumerus –a –um: countless

  ubīque: everywhere

  ēsuriēs –ēī f.: hunger

  daps –dapis f.: feast

  frīgus or frigoris n.: cold

  āctus –ūs m.: act

  mysticus –a –um: hidden, secret; mystical, non-literal, allegorical or symbolical (reading)

  Christus –ī m.: Christ

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  magistra –ae f.: mistress

  adquīrō –ere –quīsīvī –quīsītus: to seek in addition

  pāstor pāstōris m.: shepherd

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  lucrum lucrī n.: gain, profit

  grex gregis m.: herd, flock

  laetor laetārī laetātus sum: to rejoice, be glad

  triumphus triumphī m.: triumph

  mercēs mercēdis f.: pay, wages

  silentium silenti(ī) n.: silence

  praetereō praeterīre praeterīvī/praeteriī praeteritus: to go by

  opīniō opīniōnis f.: opinion

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  trāditiō –ōnis f.: tradition

  maior māius: bigger

  perferō perferre pertulī perlātus: to endure

  vidēlicet: clearly

  admoneō admonēre admonuī admonitus: to admonish, remind

  sēdulus –a –um: careful, cautious

  ergā: towards

  nūper: not long ago

  mercātor –ōris m.: merchant, trader

  vēnālis –e: for sale, for hire

  emō emere ēmī ēmptus: to buy

  cōnfluō –fluere –flūxī –—: to flow together, run together

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  vēnālis –e: for sale, for hire

  venustus –a –um: charming

  capillus capillī m.: hair

  Britannia –ae f.: Britain

  incola incolae m. or f.: inhabitant

  īnsulānus –a –um: of or belonging to an island, insular; (sbst.) īnsulānī -ōrum, islanders

  Chrīstiānus –a –um: Christian

  pāgānus –a –um: pagan

  implicō implicāre implicāvī or implicuī implicitus: to fold in; involve

  pāgānus –a –um: pagan

  intimus –a –um: inmost

  suspīrium –ī n.: a deep breath, sigh

  heu: alas! oh!

  lūcidus –a –um: bright, shining

  possideō –ēre –sēdī –sessus: to hold, possess

  frontispicium –ī n.: outward appearance; countenance

  internus –a –um: internal

  gestō gestāre gestāvī gestātus: to carry, bear

  vocābulum –ī n.: a designation, name

  respōnsum respōnsī n.: answer

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  angelicus –a –um: angelic

  angelus –ī m. : messenger, angel

  cohērēs –hērēdis m./f.: fellow–heir

  respōnsum respōnsī n.: answer

  Deirī –ōrum: the Deiri

  prōvinciālis –is m./f.: an inhabitant of a province

  Deirī –ōrum: the Deiri

  ēruō –ere –ī –tus: to cast out or up; to overthrow

  misericordia misericordiae f.: pity, mercy

  Christus –ī m.: Christ

  respōnsum respōnsī n.: answer

  Ælle –ī m.: Ælle, King of the Deirans, 560–588/590; father of Edwin

  adlūdō –ere –lūsī –lūsus: to speak playfully; sport

  allēlūia: hallelujah, song of praise

  creātor –ōris m.: a creator, founder

  cantō cantāre cantāvī cantātus: to sing, play

  pontifex pontificis m.: priest

  Rōmānus –a –um: Roman

  apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

  pontifex pontificis m.: priest

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Britannia –ae f.: Britain

  minister ministrī m.: attendant, servant

  Christus –ī m.: Christ

  dominus dominī m.: lord; Lord (of Jesus Christ)

  cooperor –ārī –ātus sum: to work together

  perficiō perficere perfēcī perfectus: to complete, accomplish

  apostolicus –a –um: apostolic, of an apostle or the apostles

  pāpa –ae or –ātis m.: a father, pope

  perficiō perficere perfēcī perfectus: to complete, accomplish

  etsī: although

  pontifex pontificis m.: priest

  Rōmānus –a –um: Roman

  sēcēdō sēcēdere sēcessī sēcessus: to withdraw

  pontificātus –ūs, m.: office of pope

  fungor fungī fūnctus sum: to perform

  perficiō perficere perfēcī perfectus: to complete, accomplish

  praedicātor –ōris m.: preacher

  praedicātiō –ōnis f.: teaching; sermon

  frūctificō frūctificāre frūctificāvī frūctificātum: be fruitful

  exhortātiō –ōnis f.: sermon

  adiuvō adiuvāre adiūvī adiūvatus: to help, assist, support

  iūxtā: according to

  opīniō opīniōnis f.: opinion

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  ecclēsiasticus –a –um: of or belonging to the Church

  īnserō īnserere īnseruī īnsertus: insert, add

  opportūnus –a –um: suitable

  article Nav
  Previous

  Suggested Citation

  Rob Hardy. Bede: Historia Ecclesiastica Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2017. ISBN: 978-1-947822-20-7. https://dcc.dickinson.edu/bede-historia-ecclesiastica/book-2/chapter-2-1