GLŌRIŌSISSIMŌ RĒGĪ CEOLVULFŌ BAEDA FAMULUS CHRĪSTĪ ET PRESBYTER

Historiam gentis Anglōrum ecclēsiasticam, quam nūper ēdideram, libentissimē tibi dēsīderantī, rēx, et prius ad legendum ac probandum trānsmīsī, et nunc ad trānscrībendum ac plēnius ex tempore meditandum retrānsmittō; satisque studium tuae sincēritātis amplector, quō nōn sōlum audiendīs scrīptūrae sānctae verbīs aurem sēdulus accommodās, vērum etiam nōscendīs priōrum gestīs sīve dictīs—et maximē nostrae gentis virōrum inlūstrium—cūram vigilanter impendis. [2] Sīve enim historia dē bonīs bona referat, ad imitandum bonum audītor sollicitus īnstīgātur; seu mala commemoret dē prāvīs, nihilōminus religiōsus ac pius audītor sīve lēctor dēvītandō quod noxium est ac perversum, ipse sollertius ad exsequenda ea quae bona ac Deō digna esse cognōverit, accenditur. [3] Quod ipsum tū quoque vigilantissimē dēprehendēns, historiam memorātam in nōtitiam tibi simul et eīs, quibus tē regendīs dīvīna praefēcit auctōritās, ob generālis cūram salūtis lātius prōpalārī dēsīderās. [4] Vt autem in hīs quae scrīpsī vel tibi vel cēterīs audītōribus sīve lēctōribus huius historiae occāsiōnem dubitandī subtraham, quibus haec maximē auctōribus didicerim, breviter intimāre cūrābō.

 [5] Auctor ante omnēs atque adiūtor opusculī huius Albīnus, abba reverentissimus, vir per omnia doctissimus, extitit; quī in ecclēsiā Cantuāriōrum ā beātae memoriae Theodōrō archiepiscopō et Hadriānō abbāte, virīs venerābilibus atque ērudītissimīs, īnstitūtus dīligenter omnia, quae in ipsā Cantuāriōrum prōvinciā vel etiam in contiguīs eīdem regiōnibus ā discipulīs beātī pāpae Gregōriī gesta fuēre, vel monimentīs litterārum, vel seniōrum trāditiōne cognōverat; et ea mihi dē hīs, quae memoriā digna vidēbantur, per religiōsum Lundoniēnsis ecclesiae presbyterum Nothelmum, sīve litterīs mandāta sīve ipsīus Nothelmī vīvā vōce referenda, trānsmīsit. [6] Quī vidēlicet Nothelmus posteā Rōmam veniēns, nōnnūllās ibi beātī Gregōriī pāpae simul et aliōrum pontificum epistulās, perscrūtātō eiusdem sānctae ecclēsiae Rōmānae scrīniō, permissū eius, quī nunc ipsī ecclēsiae praeest Gregōriī pontificis, invēnit, reversusque nōbīs nostrae historiae īnserendās cum cōnsiliō praefātī Albinī reverentissimī patris adtulit.

[7] Ā prīncipiō itaque volūminis huius usque ad tempus, quō gēns Anglōrum fidem Chrīstī percēpit, ex priōrum maximē scrīptīs hinc inde collēctīs ea quae prōmerēmus didicimus. [8] Exinde autem usque ad tempora praesentia, quae in ecclēsiā Cantuāriōrum per discipulōs beātī pāpae Gregōriī sīve successōrēs eōrum, vel sub quibus rēgibus gesta sint, memorātī abbātis Albinī industriā, Nothelmō ut dīximus perferente, cognōvimus. [9] Quī etiam prōvinciae Orientālium simul et Occidentālium Saxonum, nec nōn et Orientālium Anglōrum atque Nordanhymbrōrum, ā quibus praesulibus, vel quōrum tempore rēgum grātiam ēvangeliī percēperint, nōnnūllā mihi ex parte prōdidērunt. [10] Dēnique hortātū praecipuē ipsīus Albinī, ut hoc opus adgredī audērem, prōvocātus sum. [11] Sed et Danihel reverentissimus Occidentālium Saxonum episcopus, quī nunc usque superest, nōnnūlla mihi dē historiā ecclēsiasticā prōvinciae ipsīus, simul et proximā illī Austrālium Saxonum, nec nōn et Vectae īnsulae litterīs mandāta dēclārāvit. [12] Quāliter vērō per ministerium Ceddī et Ceaddā religiōsōrum Chrīstī sacerdōtum, vel prōvincia Merciōrum ad fidem Chrīstī, quam nōn nōverat, pervēnerit, vel prōvincia Orientālium Saxonum fidem, quam ōlim exsufflāverat, recuperāverit, quālis etiam ipsōrum patrum vīta vel obitus extiterit, dīligenter ā frātribus monastēriī, quod ab ipsīs conditum Laestingaeu cognōminātur, agnōvimus. [13] Porrō in prōvinciā Orientālium Anglōrum quae fuerint gesta ecclēsiastica, partim ex scrīptīs vel trāditiōne priōrum, partim reverentissimī abbātis Ēsī relātiōne comperimus. [14] At vērō in prōvinciā Lindissī quae sint gesta ergā fidem Chrīstī quaeve successiō sacerdōtālis extiterit, vel litterīs reverentissimī antistitis Cyniberctī vel aliōrum fidēlium virōrum vīva vōce didicimus. [15] Quae autem in Nordanhymbrōrum prōvinciā, ex quō tempore fidem Chrīstī percēpērunt, usque ad praesēns per dīversās regiōnēs in ecclēsiā sint ācta, nōn ūnō quōlibet auctōre, sed fidēlī innumerōrum testium, quī haec scīre vel meminisse poterant, adsertiōne cognōvī, exceptīs hīs, quae per mē ipsum nōsse poteram. [16] Inter quae notandum, quod ea, quae dē sānctissimō patre et antistite Cudberctō vel in hōc volūmine vel in libellō gestōrum ipsīus cōnscrīpsī, partim ex eīs, quae dē illō prius ā frātribus ecclēsiae Lindisfarnēnsis scrīpta repperī adsūmsī, simpliciter fidem historiae quam legēbam accommodāns, partim vērō ea quae certissima fidēlium vīrōrum adtestātiōne per mē ipse cognōscere potuī, sollerter adicere cūrāvī. [17] Lēctōremque suppliciter obsecrō, ut, sīquā in hīs quae scrīpsimus aliter quam sē vēritās habet posita reppererit, nōn hoc nōbīs imputet, quī, quod vēra lēx historiae est, simpliciter ea quae fāmā vulgante collēgimus ad īnstrūctiōnem posteritātis litterīs mandāre studuimus.

 [18] Praetereā omnēs, ad quōs haec eadem historia pervenīre potuerit nostrae nātiōnis, legentēs sīve audientēs, suppliciter precor, ut prō meīs īnfirmitātibus et mentis et corporis apud supernam clēmentiam saepius intervenīre meminerint; et in suīs quīque prōvinciīs hanc mihi suae remūnerātiōnis vicem rependant, ut quī dē singulīs prōvinciīs sīve locīs sublīmiōribus, quae memorātū digna atque incolīs grāta crēdideram, dīligenter adnotāre cūrāvī, apud omnēs frūctum piae intercessiōnis inveniam.

  PROLOGUE

  DEDICATION TO CEOLWULF

  In his preface Bede provides some insight into the composition of his Ecclesiastical History, with special attention to his sources.

  (1) Ceolvulfō: Ceolwulf became king of Northumbria in 729 and retired to the monastery at Lindisfarne in 737. See PASE Ceolwulf 3.

  ēdideram: “I had published.” Written after the completion of the Historia, the preface acts as a kind of cover letter to Ceolwulf, who had read an earlier draft of the manuscript.

  et prius ... et nunc: “both previously ... and now ....” Notice the parallel structure (see articulated text).

  ad trānscribendum: “to transcribe” (gerund expressing purpose, AG 506). Bede sent his Historia to Ceolwulf, perhaps at Lindisfarne, where the manuscript was copied.

  ex tempore: “at leisure,” “as time may permit.”

  satisque … amplector: “and I am grateful for your sincere enthusiasm.”

  nōn solum … vērum etiam: parallel structure (see articulated text).

  audiendīs … verbīs: dative after aurem accommodās: “you lend your ear to hearing the words…” The gerundive audiendīs expresses purpose (AG 500.4).

  sēdulus: translate the adjective as an adverb, “attentively.”

  maximē: “especially”

  (2) Sīve … accenditur: mixed conditionals. In the protases, the verbs are in the present subjunctive (referat, commemoret), offering hypothetical alternatives; the verbs in the apodoses are in the present indicative (instigātur, accenditur), expressing a real result: “If history should relate good things about good men, the listener is roused…”

  audītor sollicitus: “the careful listener.”

  dēvītāndō: ablative of means (“by avoiding”) with quod noxium est ac perversum as its object.

  quod: “that which.”

  digna Deō: “worthy of God,” “pleasing in the sight of God.” (AG 418b)

  (3) quod: connecting relative.

  historiam memorātam in notitiam: in expresses purpose (LS, in II.C.7): “my history, told as instruction…” The accusatives are subject accusatives (AG 459): dēsīderās historiam (meam) lātius prōpalārī

  tibi simul et eīs, quibus: datives of reference (AG 376): “both for you and for those whom ... ”

  quibus ... regendīs: dative, governed by praefēcit; regendīs expresses purpose: “whom divine authority has put you in charge of for the purpose of ruling” (i.e., “whom divine authority has given you to rule”).

  (4) Ut … subtraham: purpose clause, preceding the main clause (breviter intimāre cūrābō).

  vel tibi vel cēterīs audītōribus sīve lēctōribus: datives of reference (AG 376): “for you or for other listeners or readers…”

  quibus … auctōribus: ablative of means or source (“by what authorities,” “from what sources”); quibus is the interrogative adjective in an indirect question introduced by intimāre cūrābō.

  maximē: “for the most part”

  didicerim: perfect subjunctive in indirect question (AG 574).

  BEDE'S SOURCES FOR THE HISTORIA ECCLESIASTICA

  (5) extitit: “has been” (> exstare)

  Theodorō archiepiscopō: Theodore, Archbishop of Canterbury (668–690). PASE Theodore 1.

  Hadriānō abbate: Hadrian, abbot of St. Peter's, Canterbury (ca. 635-710). PASE Hadrian 2.

  īnstitūtus: with quī (“who…having been educated”)

  omnia: direct object of cognoverat (“found out,” “acquired knowledge of”)

  monimentīs litterārum: “from documents” (monimentum = monumentum)

  ea mihi: the direct object and indirect object of trānsmīsit

  dē hīs, quae…: like omnia and ea, hīs and quae are neuter plural substantives, referring to “things” or, since Bede is talking about the sources he has collected, “material”: “of these things, which….” is partitive (AG 346.c).

  (6) Nothelmus: Nothelm, Archbishop of Canterbury (735–739); PASE Nothelm 2.

  Rōmam: accusative of place to which (AG 427.2) after veniēns.

  nōnnullās … epistulās: direct object of invēnit.

  ibi: i.e., in Rome

  perscrūtātō … scrīniō: ablative absolute

  īnserendās: understand epistulās: the gerundive expresses purpose with a verb signifying to give or deliver (AG 500.4), in this case adtulit; inserere (“to insert into”) can take the dative (historiae nostrae), or in + acc. (LS, insero)

  (7) After the introductory temporal clauses the structure is: ea quae prōmerēmus (“the sort of material which I might publish”) didicimus ex (“I learned from”) …. For prōmō = “publish” see LS, prōmō II.B. The subjunctive is normal in a relative clause describing a vague antecedent, a so-called clause of characteristic (AG 534).

  quō: ablative of time when (AG 423); the antecedent is tempus.

  priōrum: i.e., scriptōrum priōrum.

  hinc inde: “from here and there” (DMLBS, inde 4), adverbial, modifying collectīs.

  (8) After the introductory temporal clause, the sequence is: cognōvimus quae gesta sint …, vel sub quibus rēgibus, memorātī abbātis Albinī industriā.

  quae … gesta sint: Indirect question, introduced by cognōvimus. quae, the interrogative adjective, is the neuter plural substantive subject (“which things”) of gesta sint. quibus is also an interrogative adjective, modifying regibus, “under which kings.”“”.

  per: indicates means (“through the ministry of ... ”).

  memorātī: “well-known”

  Nothelmō … perferente: ablative absolute. Perferre means “to deliver a message,” and here can mean “acting as intermediary (or messenger)” (LS, perfero I.B).

  (9) Quī: “They” (i.e., Albinus and Nothelm), the subject of prōdidērunt (connecting relative: AG 308.f).

  provinciae: nominative plural, subject of percēperint, which is pf. subj. in indirect question. See Special Usages, prōvincia. quibus and quōrum are interrogative adjectives introduced by prōdidērunt. The sequence is: prōdidērunt (“they recorded”) ā quibus praesulibus, vel quōrum tempore rēgum prōvinciae … grātiam ēvangeliī percēperint. The exact timing and manner of conversion of the various regions of England is a major topic for the early Books of HE.

  nōnnullā … ex parte: “to a certain extent.”

  (10) ut hoc opus adgredī audērem: after provocātus sum (“I was encouraged”) and taken with hortātū (“at the urging”), this is in effect an indirect command, also known as a jussive noun clause or “substantive clause of purpose” (AG 563).

  (11) nunc usque: “up to now,” “still”

  nōnnulla: with litterīs mandāta

  Austrālium Saxonum: the kingdom “of the South Saxons,” i.e., Sussex.

  Vectae īnsulae: “of the Isle of Wight.” (See Atlas under Vecta).

  (12) Quāliter: “how,” introducing two parallel indirect questions, each containing a relative clause with fidem as its antecedent: agnōvimus quāliter (a) prōvincia Merciōrum ad fidem Christī (quam nōn nōverat) pervēnerit, vel (b) prōvincia Oriēntālium Saxonum recūperāverit fidem (quam olim exsufflāverat)… This is followed by another indirect question introduced by quālis etiam (“and what sort of…”). See articulated text.

  per: indicates means (“through the ministry of ... ”).

  Ceddī et Ceaddā: for Cedd, see PASE Cedd 1; for Ceadda (Chad), see PASE Chad 1. The forms here should be treated as genitives.

  Læstingaeu: Lastingham, in North Yorkshire (see Atlas under Læstingaeu)

  (13) quae fuerint gesta ecclēsiāstica: indirect question introduced by conperimus. quae, gesta, and ecclēsiāstica are neuter plural: “what ecclesiastical matters…”

  Ēsī: Nothing more is known about Abbot Esi. See PASE Esi 1.

  (14) Lindissī: the kingdom of Lindsey, which occupied what is now the northern half of the county of Lincolnshire.

  quae … quaeve … extiterit: indirect questions, introduced by didicimus.

  antistitis Cynibercti: Bishop Cynebehrt. Nothing more is known of him.

  vivā voce: ablative of means; with the genitives (antistis … aliōrum …), it means “from the mouth of…,” “directly from….”

  (15) fidēlī: modifying adsertiōne.

  exceptīs hīs: ablative absolute (“with the exception of those things…”)

  (16) Bede got his information about Cuthbert partly from documents written by monks at Lindsey, and partly from interviews with clerics. The overall structure of this long periodic sentence is: notandum (est) quod ea partim … adsūmsī, partim vērō ea … adicere cūrāvī. See articulated text.

  notandum: impersonal passive periphrastic (“it must be noted…”), AG 500.3.

  quod: “that,” with the indicative in a substantive clause, AG 572.

  antistite Cudberctō: St. Cuthbert, bishop of Lindisfarne (685–687). See PASE Cuthbert 1.

  in libellō gestōrum ipsīus: Bede’s Life of Saint Cuthbert.

  partim … partim: “in part…in part”

  quae … scripta repperī: quae is the neuter plural object of repperī, modified by scripta (“which I found written”). The antecedent of quae is eīs.

  simpliciter … accommodāns: parenthetical: “putting my trust unreservedly in the account I was reading” (Garforth). accommodāns agrees with the subject of adsumsī (i.e., Bede).

  per mē: “on my own,” “by my own efforts.”

  sollerter: “diligently,” “assiduously.” (DMLBS, sollerter; in classical Latin this adverb means “cleverly.”)

  (17) Another long, balanced periodic sentence. The structure is: Lēctōrem obsecrō ut, sīquā … reppererit, nōn hoc nōbīs imputet, quī … studuimus. See articulated text.

  ut … nōn: = (in a purpose clause, AG 563).

  aliter quam sē veritās habet: “is other than the truth.” For habeō with the reflexive pronoun and an adverb of manner (in this case, aliter), see LS, habeō II.C.6.

  quī: the antecedent is the subject of obsecrō (i.e., Bede).

  famā vulgante: “from the common report”

  ad instructiōnem posteritātis: ad with the accusative here indicates purpose; the genitive posteritātis is an objective genitive.

  (18) In a final, massively elaborate periodic sentence, Bede asks his readers and listeners to pray for divine indulgence of his deficiencies as a historian. The architecture is: omnēs … precor, ut … meminerint; et (ut) … rependant, ut … apud omnēs … inveniam. See articulated text.

  nostrae natiōnis: with historia

  apud: “before” (in the sense of standing as a supplicant before a god; see OLD, apud 8c).

  suae remūnerātiōnis vicem: “a return of their own reward.” Bede asks that in return for history, his readers will pray for him. Wallace-Hadrill translates: “repay me with good measure.”

  quī: Bede (“I, who…”)

  sublīmiōribus: sublīmis (“lofty”), in Medieval Latin, can mean either “spiritually exalted” (DMLBS, sublīmis 4) or “noble, high-ranking” (DMLBS, sublīmis 5). When he speaks of “loftier places,” Bede could be referring to monasteries or the courts of kings, or both.

  quae: understand ea, limited by dē singūlīs provinciīs, as the antecedent of quae and the object of adnotāre (“to record those things about individual kingdoms…which…”)

  NOTE: Lemmatization of Anglo-Saxon Names 
  —: declined forms unattested 
  [ ]: nominative forms unattested (back-formed for purposes of lemmatization) 
  *: form unattested but hypothesized based on existing patterns


  glōriōsus –a –um: glorious

  Ceolwulf –ūs m.: Ceolwulf, King of the Northumbrians, 729-737

  Baeda –ae m.: Bede, Monk and writer, d. 735

  famulus –ī m.: servant

  Christus –ī m.: Christ

  presbyter –erī m.: a priest

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  ecclēsiasticus –a –um: of or belonging to the Church

  nūper: not long ago

  trānsmittō –ere –mīsī –missus: to send across; bear or convey across or over

  trānscrībō –ere –scrīpsī –scrīptus: to transcribe, copy

  meditor meditārī meditātus sum: to think

  retrānsmittō –ere –mīsī –missus: to send back or again

  sinceritās –ātis f.: purity, integrity

  amplector amplectī amplexus sum: to embrace

  scrīptūra –ae f.: Scripture

  sēdulus –a –um: attentive

  accommodō accommodāre accommodāvī accommodātus: to fit one thing to another

  gesta –ōrum n.: deeds, acts

  dictum dictī n.: word; saying

  maximē: most greatly

  illūstris illūstre: bright

  vigilanter: watchfully, carefully, vigilantly

  impendo -ere -di -pensus: to devote

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  bonum –ī n.: good thing; good; blessing

  imitor imitārī imitātus sum: to imitate

  bonum –ī n.: good thing; good; blessing

  audītor –ōris m.: hearer listener member of the audience

  sollicitus –a –um: worried

  īnstīgō īnstīgāre īnstīgāvī īnstīgātus: to goad on; incite

  malum malī n.: evil, calamity

  commemorō commemorāre commemorāvī commemorātus: to recollect

  prāvus –a –um: crooked

  nihilōminus: nevertheless

  religiōsus –a –um: religious, reverent

  audītor –ōris m.: hearer listener member of the audience

  lēctor –ōris m.: reader

  dēvītō –āre –āvī -ātum: to avoid, shun

  noxius –a –um: hurtful, baneful

  perversus –a –um: perverse

  sollers sollertis: skilled, expert

  exsequor exsequī exsecūtus sum: to follow, accomplish

  accendō accendere accendī accēnsus: to kindle, set on fire

  vigilō vigilāre vigilāvī vigilātus: to be awake

  dēprehendō dēprehendere dēprehendī dēprehensus: to recognize

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  memorō memorāre memorāvī memorātus: to remember

  nōtitia ae f.: celebrity; nowledge

  dīvīnus –a –um: divine

  praeficiō praeficere praefēcī praefectus: to put in charge

  generalis -e: of a species, generic

  prōpalō prōpalāre: to divulge, make public

  audītor –ōris m.: hearer listener member of the audience

  lēctor –ōris m.: reader

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  occāsiō occāsiōnis f.: opportunity

  subtrahō –ere –trāxī –trāctus: to draw from beneath; withdraw

  maximē: most greatly

  intimō –intimāre: to bring into, announce

  adiūtor –ōris m.: a helper

  opusculum -ī n.: a little work

  Albīnus –ī m.: Albinus, Abbot of Canterbury, d. 733 or 734

  abba (indecl.): father

  re-vereor –verērī –veritus sum: to stand in awe of, revere

  existō –ere exstitī – : exist; be; emerge

  ecclēsia –ae f.: church

  Cantuarī –ōrum m. : the people of Kent

  Theodorus –ī m.: Theodore, Archbishop of Canterbury, 668-690

  archiepiscopus –ī m.: archbishop

  Hadriānus –ī m.: Hadrian, Abbot of St Peter's, Canterbury, c.635-710

  abbās –ātis m.: an abbot

  venerābilis –e: venerable, deserving of respect

  ērudiō –rudīre –rudiī –rudītum: to instruct, train; free from roughness

  dīligēns: careful

  Cantuarī –ōrum m. : the people of Kent

  contiguus –a –um: near, within reach

  discipulus discipulī m.: male student

  pāpa –ae or –ātis m.: a father, pope

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  gesta –ōrum n.: deeds, acts

  monumentum monumentī n.: memorial, monument

  senex senis: old, aged

  trāditiō –ōnis f.: tradition

  religiōsus –a –um: religious, reverent

  Lundoniensis –e: of, relating to London

  ecclēsia –ae f.: church

  presbyter –erī m.: a priest

  Nothelmus –ī m.: Nothhelm, Archbishop of Canterbury, 735-739

  mandātus -a -um: having been delivered

  Nothelmus –ī m.: Nothhelm, Archbishop of Canterbury, 735-739

  vīvus –a –um: alive

  trānsmittō –ere –mīsī –missus: to send across; bear or convey across or over

  vidēlicet: clearly

  Nothelmus –ī m.: Nothhelm, Archbishop of Canterbury, 735-739

  Rōma Rōmae f.: Rome

  nōnnūllus –a –um: some unknown

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  pāpa –ae or –ātis m.: a father, pope

  pontifex pontificis m.: priest

  perscrūtor –ārī –ātus: to examine

  ecclēsia –ae f.: church

  Rōmānus –a –um: Roman

  scrīnium –iī n.: archive

  ecclēsia –ae f.: church

  praesum praeesse praefuī praefutūrus: to be before; be present

  Grēgorius –ī m.: Gregory, II, pope, 715-731

  pontifex pontificis m.: priest

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  īnserō īnserere īnseruī īnsertus: insert, add

  praefor –fātus sum: to say beforehand; praefātus: aforementioned

  Albīnus –ī m.: Albinus, Abbot of Canterbury, d. 733 or 734

  reverēns -tis: respected

  volūmen volūminis n.: book, roll

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Christus –ī m.: Christ

  percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

  maximē: most greatly

  hinc: from here, hence

  prōmō prōmere prōmpsī prōmptus: to take

  exinde (abbrev. exin): from that place

  ecclēsia –ae f.: church

  Cantuarī –ōrum m. : the people of Kent

  discipulus discipulī m.: male student

  pāpa –ae or –ātis m.: a father, pope

  Grēgorius –ī m.: Gregory, the Great, pope, 590-604

  successor -oris m.: a follower, successor

  gesta –ōrum n.: deeds, acts

  memorō memorāre memorāvī memorātus: to remember

  abbās –ātis m.: an abbot

  Albīnus –ī m.: Albinus, Abbot of Canterbury, d. 733 or 734

  industria industriae f.: diligence

  Nothelmus –ī m.: Nothhelm, Archbishop of Canterbury, 735-739

  perferō perferre pertulī perlātus: to endure

  orientālis –e: of the east, easterly

  occidentālis –e: of the west, westerly

  Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

  orientālis –e: of the east, easterly

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  Nordanhymbri –ōrum m.: the Northumbrians, people living north of the Humber estuary

  praesul –ulis m.: bishop

  ēvangelium –ī n.: the Gospel

  percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

  nōnnūllus –a –um: some unknown

  praecipuē: especially, particularly

  Albīnus –ī m.: Albinus, Abbot of Canterbury, d. 733 or 734

  aggredior aggredī aggressus sum: to approach

  prōvocō prōvocāre –āvī –ātus: to summon

  Daniēl –ēlis m.: Daniel, Bishop of the West Saxons, c.705–res.744; d.745

  reverēns -tis: respected

  occidentālis –e: of the west, westerly

  Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

  episcopus -ī m.: guardian, (eccl.) bishop

  nōnnūllus –a –um: some unknown

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  ecclēsiasticus –a –um: of or belonging to the Church

  proximus proximī m.: neighbor

  austrālis –e: southern

  Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

  Vēctis –is f.: an island south of Britain, now the Isle of Wight

  mandō mandāre mandāvī mandātus: to entrust

  dēclārō dēclārāre dēclārāvī dēclārātus: to make clear, reveal

  quāliter: just as

  ministerium –ī n.: service, ministry

  Cedd –ī m.: Cedd, Bishop of the East Saxons, d.664

  Ceadd (acc. Ceaddan): Chad, Bishop of Mercia and Lindsey at Lichfield and saint, 669–?672; abbot of Lastingham

  religiōsus –a –um: religious, reverent

  Christus –ī m.: Christ

  Merciī –ōrum m.: the Mercians, the people of the march, or midlands

  Christus –ī m.: Christ

  orientālis –e: of the east, easterly

  Saxones –um m.: the Saxons, a Germanic tribe

  exsufflō –āre –āvī –ātus: blow upon; blow away

  reciperō –āre: to regain

  obitus –ūs m.: downfall, a going down

  existō –ere exstitī – : exist; be; emerge

  dīligēns: careful

  monastērium –ī n.: a monastery

  Laestingaeu m.: Lastingham, North Yorkshire

  cognōminō –āre –āvī –ātus: to name, to call

  āgnōscō āgnōscere āgnōvī agnitus: to recognize

  porrō: forward, of space, time, or of mental operations, far off

  orientālis –e: of the east, easterly

  Anglī –ōrum m.: the Angles, a Germanic tribe; the English

  gesta –ōrum n.: deeds, acts

  ecclēsiasticus –a –um: of or belonging to the Church

  trāditiō –ōnis f.: tradition

  re-vereor –verērī –veritus sum: to stand in awe of, revere

  abbās –ātis m.: an abbot

  [Esi] –ī m.: Esi, Abbot [in ?East Anglia], fl. c.731

  relātio -ōnis: a bringing back

  comperiō comperīre comperī compertus: to find out

  Lindissi: Lindsey

  gesta –ōrum n.: deeds, acts

  ergā: towards

  Christus –ī m.: Christ

  successio -ōnis f.: a succession

  exstō or extō –āre –āvī –ātus: to stand forth or out; rise above

  re-vereor –verērī –veritus sum: to stand in awe of, revere

  antistēs –itis m.: bishop

  Cyniberct –ī m.: Cyneberht, Bishop of Lindsey, ?716-731

  vīvus –a –um: alive

  quī: in what manner? how?

  Nordanhymbri –ōrum m.: the Northumbrians, people living north of the Humber estuary

  Christus –ī m.: Christ

  percipiō percipere percēpī perceptus: to take in

  ecclēsia –ae f.: church

  quōlibet: to any place whatever

  innumerus –a –um: countless

  assertiō assertiōnis f.: assertion, affirmation

  notō notāre notāvī notātus: to mark, sign, secret writing

  sanciō sancīre sānxī sānctus: to consecrate

  antistēs –itis m.: bishop

  Cudberct –ī m.: Cuthbert, Saint; bishop of Hexham, 684-685, and Lindisfarne, 685-687

  volūmen volūminis n.: book, roll

  libellus libellī m.: little book

  gesta –ōrum n.: deeds, acts

  cōnscrībō cōnscrībere cōnscrīpsī cōnscrīptus: to enroll, write

  ecclēsia –ae f.: church

  Lindisfarnensis –e: of, relating to Lindisfarne

  assūmō (or adsūmō) –sūmere –sūmpsī –sūmptum: to take in addition

  simplex –icis: artless, naïve, lacking guile

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  accommodō accommodāre accommodāvī accommodātus: to fit one thing to another

  attestātio –ōnis f.: testimony, attestation

  sollers sollertis: skilled, expert

  adiciō adicere adiēcī adiectus: to throw to

  lēctor –ōris m.: reader

  supplex supplicis: suppliant

  obsecrō obsecrāre obsecrāvī obsecrātus: to beseech

  sīquis or sīquī sīqua sīquid: if any (one)

  vēritās vēritātis f.: truth

  im-putō –putāre: to reckon

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  simplex –icis: artless, naïve, lacking guile

  vulgō vulgāre vulgāvī vulgātus: to publish, circulate

  instructiō -ōnis: instruction

  posteritās posteritātis f.: posterity

  mandō mandāre mandāvī mandātus: to entrust

  historia –ae f.: a narrative of past events, history

  nātiō nātiōnis f.: race

  supplex supplicis: suppliant

  īnfirmitās –ātis f.: weakness

  supernus –a –um: that is above, celestial supernal

  clēmentia –ae f.: mildness gentleness, mercy

  interveniō –venīre –vēnī –ventum: to come between, intervene

  remūnerātiō -ōnis f.: a recompense, reward, remuneration

  vicis vicis f.: change, succession

  rependō –pendere –pendī –pensum: to make up for; balance

  sublīmis sublīme: elevated

  memorō memorāre memorāvī memorātus: to remember

  incola incolae m. or f.: inhabitant

  dīligēns: careful

  annotō –notāre: to write down something, comment on

  intercessiō –ōnis f.: intercession, intervention

  article Nav
  Previous

  Suggested Citation

  Rob Hardy. Bede: Historia Ecclesiastica Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2017. ISBN: 978-1-947822-20-7. https://dcc.dickinson.edu/bede-historia-ecclesiastica/book-1/prologus