ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

Search Lemma
ἵστημι
DEFINITION
make to stand, set
FREQUENCY RANK
145
Part of Speech
verb: -μι
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
English